Rủi ro tín dụng và các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm

Download miễn phí Đề tài Rủi ro tín dụng và các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm

LỜI MỞ ĐẦU 2

Chương I: Những vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng

 trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 4

I. NHTM và vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trường. 4

1. Khái niệm về NHTM 4

2. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trường . 5

3. Một số nghiệp vụ chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NHTM 7

3.1 Huy động vốn: 7

3.2 Hoạt động tín dụng 7

3.3 Các nghiệp vụ khác của ngân hàng thương mại : 8

II. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM 10

1. Tín dụng Ngân Hàng 10

1.1 Khái niệm 10

1.2 Ưu điểm và hạn chế của tín dụng ngân hàng 10

1.3 Vai trò của tín dụng Ngân Hàng 11

2. Rủi ro tín dụng trong NHTM 13

2.1 Quan niệm về rủi ro trong hoạt động của NHTM 13

2.2 Các loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NHTM 14

2.3 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM 19

3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 20

3.1 Nợ quá hạn và lãi treo phát sinh 20

3.2 Nợ khó đòi 21

3.3 Cơ cấu dư nợ tín dụng 22

3.4 Một số dấu hiệu khác 22

4. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 23

4.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 23

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


những vấn đề cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ.
Công tác tổ chức cán bộ đã được triển khai kịp thời, Chi Nhánh đã bổ nhiệm những cán bộ trẻ, có năng lực cho các phòng trực tiếp kinh doanh.Tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn về quản trị điều hành cho các cán bộ chủ chốt, mở lớp phổ cập và nâng cao cho cán bộ công nhân viên Ngân Hàng.
Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá công nghệ ngân hàng đáp ứng những yêu cầu mới của nền kinh tế.
Ngân Hàng đã hoàn thành cơ bản cải tạo trang thiết bị nội thất, sửa chữa và nâng cấp phòng giao dịch phòng làm việc. Cải tiến các mạng máy vi tính nhằm thực hiện tốt công tác thanh toán và quản lý .
Về công tác quản lý điều hành, ngay từ đầu năm chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, tổ chức chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch một cách đúng đắn .
4. Báo cáo kết quả kinh doanh
4.1. Thu nhập
Tổng thu nhập của Ngân Hàng Thương Mại có thể được chia thành 2 phần : Thu từ lãi (bao gồm các khoản thu mang tính chất lãi) và thu ngoài lãi.
Thu từ lãi được tính cho từng khoản mục tài sản chi tiết, từng nhóm khách hàng, với lãi suất khác nhau và thời gian khác nhau. Thu từ lãi đóng vai trò rất quan trọng đối với Ngân Hàng và là kết quả tài chính rất quan trọng, được quan tâm hàng đầu của cán bộ ngân hàng . Đối với phần lớn các Ngân Hàng Thương Mại thu từ lãi chiếm bộ phận chủ yếu trong thu nhập và nó quyết định tới thu nhập ròng.
Bên cạnh khoản thu từ lãi, thu ngoài lãi (thu khác) cũng là một khoản thu quan trọng của Ngân Hàng. Thu ngoài lãi bao gồm các khoản như : thu từ phí (phí bảo lãnh, phí mở L/C, phí thanh toán, chuyển tiền...), các khoản thu từ kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thu từ kinh doanh chứng khoán, thu từ lợi nhuận do góp vốn liên doanh.
Với sự phát triển theo hướng đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng và sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, các dịch vụ của ngân hàng không ngừng được mở rộng và phát triển đã làm gia tăng các khoản thu ngoài lãi. Nó ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của Ngân Hàng, đặc biệt là các NHTM lớn gần trung tâm tài chính tiền tệ. Thêm vào đó hoạt động này ít rủi ro nên có thể nói đây là một lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng.
Trong 3 năm qua, hoạt động của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm không ngừng được phát triển và mở rộng. Do đó, thu nhập của chi nhánh đã tăng lên với một tỷ lệ cao .
Tình hình thu nhập của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm
Đơn vị :triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002
1.Thu từ lãi 145.382 97,5% 208.817 97,95% 308.795 98,09%
lãi cho vay 112.632 161.730 225.592
lãi tiền gửi 32.750 42.087 83.203
góp vốn 0 5.000 0
2.Thu ngoài lãi 3.735 2,5% 4.350 2,05% 6000 1,91%
phí bảo lãnh 70 103 435
phí DVụ TT 2400 2.912 2.695
phí Dvụ NQ 40 33 46
tham gia TTTC 0 0 14
thu KDNgoạiTệ 672 823 1.043
thu uỷ thác 9 11 13
thu khác 544 468 1.754
3. Tổng Thu 149.117 100% 213.167 100% 314.795 100%
Trong 3 năm vừa qua, tổng thu từ lãi của chi nhánh ngân NHCT Hoàn Kiếm luôn chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối trong tổng thu nhập. Tổng thu năm 2000 là 149 tỷ đồng thì đến cuối năm 2002 đã tăng lên 314 tỷ đồng. So với năm 2000, thu nhập năm 2002 tăng 2 lần. Tuy nhiên không vì thế mà thu nhập từ lãi giảm đi.
Trong năm 2000 thu từ lãi chỉ đạt 145 tỷ thì đến cuối năm 2002 tổng thu từ lãi đã đạt 308 tỷ (tức cũng tăng 2 lần ). Chính vì vậy mà mặc dù thu ngoài lãi không ngừng tăng lên nhưng cũng chỉ chiếm trên dưới 2%. Con số này chưa phản ánh đúng khả năng của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm.
Trong thời gian tới, NHCT Hoàn Kiếm cần mở rộng và phát triển thêm các dịch vụ khác để có thể tăng thêm nguồn thu từ các dịch vụ này, tránh phụ thuộc quá nhiều vào các khoản thu nhập từ lãi, tạo cho Ngân Hàng có khả năng linh hoạt cao hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
4.2.Chi phí
Cũng giống như thu nhập từ lãi, chi trả lãi là khoản chi lớn nhất của ngân hàng. Nó có xu hướng ngày càng tăng khi qui mô huy động tăng cao cũng như kì hạn huy động kéo dài hơn. Chi trả lãi phụ thuộc vào qui mô huy động vốn, lãi suất huy động và hình thức trả lãi trong kì. Chi trả lãi thường được tính cho từng ngày với từng khoản mục cụ thể. Với sự hỗ trợ của máy vi tính thì công tác tính toán chi trả lãi luôn được đảm bảo nhanh gọn, chính xác và kịp thời.
Chi ngoài lãi cũng chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nó bao gồm các khoản chi như: lương cho cán bộ công nhân viên, chi nộp thuế cho Nhà Nước, chi phí mua sắm trang thiết bị, KHTSCĐ. Chi lương thường là khoản chi lớn nhất trong các khoản chi ngoài lãi. Qui mô của Ngân Hàng càng tăng thì khoản chi này càng tăng.
Trong các khoản chi ngoài lãi có một khoản chi đặc biệt, đó là khoản trích lập quĩ dự phòng rủi ro. Khoản chi này thường là những tổn thất từ các khoản cho vay không thu hồi được vốn và được phép của NHNN tính vào chi phí kinh doanh trong kì .
Tình hình chi phí của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002
1.Tổng chi trả lãi 123.732 91,39% 177.150 92,67% 259.136 95,07%
chi lãi tiền gửi 25.382 63.540 81.880
chi lãi vay 98.170 113.193 172.328
phát hành
kỳ phiếu 180 417 4.928
2.Chi ngoài lãi 11.649 8,61% 13.998 7,33% 13.433 4,93%
chi phí HĐ vốn 8 1 10
chiDvụ TT&NQ 280 322 470
chi nộp thuế 35 50 187
chi lương 5384 5.418 5.229
KHTSCĐ 454 744 1.036
chiQL.CVụ 2.943 3. 384 4.501
chi khác 2.545 4.079 2.000
3. Tổng chi 135.381 100% 191.148 100% 272.569 100%
Tổng chi trả lãi trong 3 năm qua của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm chiếm tỷ trọng rất cao. Năm 2000 tổng chi trả lãi chiếm 91,39%, năm 2001 chiếm 92,67% và năm 2002 con số này lên tới 95,07%.
Trong các khoản chi trả lãi thì trả lãi tiền vay chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2000 là 89.170 triệu(65,8%). Năm 2002 là 113.193 triệu (59,2%) và năm 2002 là 172328 triệu (63%).
Chi phí ngoài lãi mặc dù chiếm tỷ trọng thấp song nó có tác động rất lớn tới các khoản thu nhập của ngân hàng. Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm với một lực lượng cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn, do đó đã tạo nên uy tín lớn cho ngân hàng.
Trong 3 năm qua, chi phí cho hoạt động huy động vốn có thể nói là không đáng kể .
Năm 2000 chi phí huy động vốn là 8 triệu đồng, năm 2001 là 1 triệu đồng và trong năm 2002 là 10 triệu đồng. Với chi phí huy động vốn chỉ khoảng 6 triệu/năm trong 3 năm qua mà thu nhập của ngân hàng không ngừng tăng lên thì có thể khẳng định rằng : hoạt động của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm đang không ngừng phát triển và ngày càng hoàn thiện.
4.3 Lợi nhuận ròng
Lợi nhuận của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 2001/2000 2002/2001
Tổng TN 149.117 213.167 314.795 42,95% 47,67%
Tổng CPhí 135.381 191.148 272.569 41,19% 42,59%
LN ròng 13.916 22.019 42.226 58,22% 91,77%
Trong 3 năm qua, lợi nhuận ròng của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm liên tục tăng với tốc độ cao. Năm 2001 là 58%. Năm 2002 con số này đã là 91,78%. Mặc dù trong thời gian này cả thu nhập và chi phí của chi nhánh đều tăng nhưng do tốc độ tăng thu nhập cao hơn so với chi phí nên đã làm cho thu nhập của ngân hàng năm sau tăng nhanh hơn so với năm trước.
Tỷ suất sinh lời của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm trong 3 năm qua như sau:
Năm 2000 : 0,49%
Năm 2001 : 0,53%
Năm 2002 : 0,88%
Tương ứng với mức tăng LN ròng, tỷ suất sinh lời (ROA) của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm cũng không ngừng tăng lên.
Với những kết quả đã đạt được trong 3 năm vừa qua, chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm ngày càng khẳng định được vị thế vững chắc của mình trên địa bàn, ngày càng chiếm được niềm tin của khách hàng nên Chi Nhánh đã đạt được danh hiệu là chi nhánh có thành tích xuất sắc của toàn hệ thống.
II Tình hình rủi ro tín dụng tại NHCT Hoàn Kiếm.
1. Cơ cấu dư nợ tín dụng
Việc đánh giá cơ cấu dư nợ tín dụng tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm có ý nghĩa rất lớn đối với việc xác định mức độ rủi ro là cao hay thấp. Hoạt động tín không nên quá tập trung vốn vào một thành phần kinh tế hay một khách hàng nào.
Mức độ rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm được xem xét qua một số chỉ tiêu cụ thể sau:
1.1 Kết cấu dư nợ tín dụng theo thời gian
Dư nợ tín dụng theo thời gian
Đơn vị : triệu đồng
Năm 2000
Năm 2001
Năm 2002
Chỉ tiêu
DCK
%
DCK
%
DCK
%
Tổng dư nợ
547351
100
641006
100
811101
100
Cho vay NH
369214
67,5
420543
65,6
415815
51,3
Chovay T&DH
149477
27,3
182632
28,5
367049
45,3
Cho vay khác
3000
0,5
330
0,05
330
0,04
Nợ khoanh
25660
4,7
37510
5,85
27907
3,36
Dư nợ tín dụng của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm tập trung cho vay ngắn hạn là chủ yếu. Năm 2000 tổng dư nợ ngắn hạn là 369214 triệu chiếm 67,5%. Năm 2001 là 420543 triệu chiếm 65,5% và trong năm 2002 là 415815 triệu chiếm 51,3%.
Nguyên nhân của tình hình trên chủ yếu là do nhu cầu vay trung và dài hạn trong nền kinh tế nước ta nhìn chung còn thấp, sản xuất bấp bênh và gặp nhiều rủi ro. Hơn nữa, khách hàng vay vốn tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm chủ y...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©