Ảnh hưởng các yếu tố kinh tế kỹ thuật đến việc tăng năng suất lao động tại công ty dệt Minh Khai, thực trạng và giải pháp

Download miễn phí Đề tài Ảnh hưởng các yếu tố kinh tế kỹ thuật đến việc tăng năng suất lao động tại công ty dệt Minh Khai, thực trạng và giải pháp

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG 3

I. Một số khái niệ m 3

II. ý nghĩa của tăng năng xuất lao động và các chỉ tiêu chức năng xuất lao động 5

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng năng xuất lao động 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ KỸ thuật ĐẾN TĂNG NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY DỆT MINH KHAI 15

I. Một số đặc điểm của Công ty dệt Minh khai ảnh hướng đến năng xuất lao động 15

II. Thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế kỹ thuật đến tăng năng xuất lao động tại Công t y dệt Minh khai 46

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY DỆT MINH KHAI 55

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bộ bộ máy hành chính quản lý của công ty được thể hiện qua sơ đồ trang sau:
Sơ đồ tỏ chức quản lý:
Giám đốc công ty
Phó giám đốc kỹ thuật
Phó giám đốc sản xuất
Phòng kế hoạch thị trường
Phòng kỹ thuật
Phòng tài vụ
Phòng tổ chức bảo vệ
Phòng hành chính- y tế
Pxhoàn thành
PXdệt kim
PXdệt thoi
PXtẩy nhuộm
Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:
c-1- Ban giám đốc:
Gồm có Giám đốc và 2 phó giám đóc
Giám đốc:
Là người đứng đầu doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công nhân viên, phụ trách chung về các vấn đề tài chính, đối nội, đối ngoại, thực hiện các chức năng:
Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ.
Lập các kế hoạch tổng thể dài hạn, ngắn hạn.
Đầu tư xây dựng cơ bản
Phó giám đốc:
Là người giúp việc cho giám đốc theo các trách nhiệm được giao:
- Phó giám đốc sản xuất:
+ Quản lý điều hành quá trình sản xuất
+ Chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch
+ Chỉ đạo kế hoạch tác nghiệp tại các phân xưởng
- Phó giám đốc kỹ thuật:
+ Quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm
+ Quản lý nguồn cung cấp: điện, nước, than phục vụ cho sản xuất
+ Chỉ đạo việc xây dựng các định mức vật tư
+ Quản lý việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp
c-2- Phòng tổ chức - Bảo vệ:
Chức năng:
- Giúp giám đốc xây dựng mô hình tổ chức sản xuất và quản lý trong công ty. Quản lý chất lượng và số lượng cán bộ công nhân viên. Xắp xếp đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với người lao động.
- Xây dựng, quản lý quĩ tiền lương và các định mức lao động.
- Giúp giám đốc chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn nội bộ, bảo vệ tốt sản xuất, thực hiệnn tốt công tác quân sự địa phương trong công ty.
Nhiệm vụ :
-Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty, quản lý phân xưởng.
-Xây dựng quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban phân xưởng, bổ nhiệm cho các đơn vị trong từng giai đoạn.
-Giúp Đảng uỷ, giám đốc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhận xét cán bộ hàng năm.
-Xây dựng định mức lao động, định biên cán bộ quản lý.
-Làm thường trực các hội đồng tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật ở công ty.
-Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các phương pháp, hình thức trả lương, thưởng, phụ cấp thích hợp cho từng giai đoạn theo chính sách qui định, kiểm tra việc thực hiện phân phối tiền lương của các đơn vị, thực hiện hạch toán nội bộ trên cơ sở chính sách nhà nước.
-Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
-Tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án biện pháp bảo vệ, xây dựng công ty an toàn. Đôn đốc, kiểm tra chấp hành kỷ luật, nội qui trong công ty.
-Lập kế hoạch tuyển quân và huấn luyện tự vệ hàng năm.
c-3- Phòng kỹ thuật:
Chức năng:
- Tham mưu giúp giám đốc quản lý chung các công tác kỹ thuật của công
ty.
- Nghiên cứu thực hiện các chủ trương và biện pháp kỹ thuật dài hạn, ngắn hạn. áp dụng khoa học và kỹ thuật tiên tiến trong thiết kế chế thử sản phẩm và đưa công nghệ mới vào sản xuất.
Quản lý các máy móc thiết bị trong toàn công ty.
Tổ chức quản lý và kiểm tra chất lượng các nguyên liệ chính, phụ tùng chi tiết máy móc, bán thành phẩm các công đoạn và thành phẩm.
Nhiệm vụ:
Nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã sản phẩm, tổ chức sản xuất các mặt hàng, theo dõi ổn định và bàn giao cho phân xưởng tổ chức sản xuất đại trà.
Phối hợp với phòng kế hoạch thị trường tham gia các hội chợ để quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.
Xây dựng và quản lý việc thực hiện qui trình công nghệ các mặt hàng.
Xây dựng và hiệu chỉnh định mức tiêu hao vật tư, có báo cáo tổng hợp việc thực hiện định mức toàn công ty.
Xây dựng kế hoạhc sửa chữa máy móc thiết bị, tham gia giải quyết các sự cố kỹ thuật vượt quá khả năng của phân xưởng. Quản lý toàn bộ thiết bị điện tròn trạm hạ thế.
- Phối hợp với phòng tổ chức việc bổ túc nâng cao tay nghề công nhân và việc định mức lao động có căn cứ kỹ thuật.
- Xác định chất lượng và báo cáo tổng hợp chất lượng toàn công ty. Giải quyết các khiếu nại về chất lượng sản phẩm.
- Lập đơn hàng, nhập thiết bị và phụ tùng thay thế hàng năm.
- Xây dựng kế hoạch tiến bộ kỹ thuật hàng năm. Nghiên cứu các phương án đầu tư mới máy móc thiết bị bổ xung và mở rộng sản xuất. Xây dựng đề cương hợp tác khoa học kỹ thuật với nước ngoài.
Xây dựng qui trình kỹ thuật an toàn và nội qui bảo hiểm lao động trong công ty, hướng dẫn và giám sát thực hiện tại các phân xưởng.
Tổ chức sản xuất một số chủng loại phụ tùng dự phòng. Sửa chữa phục hồi các chi tiết máy hư hỏng đột xuất và định kỳ cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.
c-4- Phòng kế hoạch thị trường:
Chức năng:
Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc trong công tác xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu, kỹ thuật, tài chính trong công ty.
Giúp giám đốc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ yêu cầu kinh tế đối ngoại của công ty.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư nguyên nhiên liệu phục vụ yêu cầu sản xuất.
Tổ chức việc thực hiện tiêu thụ sản phẩm của công ty sản xuất ra, đảm bảo quay vòng vốn nhanh.
Nhiệm vụ :
Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch giá thành sản phẩm (của các phân xưởng trong công ty )
Phối hợp và đôn đốc các phòng nghiệp vụ có liên quan đè xây dựng và tỏng hợp thành kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính thống nhất toàn công ty.
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và điều kiện thực tế lập kế hoạch từng quí, tháng cho các phân xưởng và tổ chức kiểm tra tinnhf hình thực hiện kế hoạch đảm bảo cho sản xuất được tiến hành cân đối nhịp nhàng trong toàn công ty.
Tổ chức thực hiện công tác thống kê tổng hợp, làm báo cáo định kỳ và đột xuất.
Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khảo sát thị trường và đề xuất với giám đốc các giải pháp cụ thể trong kinh tế đối ngoại trên cơ sở nắm vững thông tin thương mại và tuân thủ các qui định hiện hành của nhà nước về công tác xuất nhập khẩu.
Phối với các phòng ban có liên quan, tổng hợp và lên kế hoạch nhập kế hoạch trình giám đốc duyệt và đăng ký hạn ngạch với Thành phố và Bộ Thương mại.
Thiết lập các quan hệ kinh tế với các cơ sở trong và ngoài nước để triển khai các dịch vụ kế hoạch nhằm tăng nguồn thu nhập cho công ty.
Tiếp nhận thông tin, dịch văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của phòng báo cáo giám đốc và xin ý kiến trả lời khách.
Tổ chức tham gia hoạt động tuyên truyền quảng cáo giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài nước. tham gia các hội thảo thương mại liên quan đến kinh doanh và xuất nhập khẩu.
Xây dựng kế hoạch cung cấp và dự trù nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất và sửa chữa lớn.
Ký kết và giám sát thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, hợp đồng gia công thuê ngoài.
Quản lý toàn bộ hệ thống kho tàng, cấp phát vật tư theo định mức, kế toán theo dõi xuất nhập, quản lý hồ sơ sổ sách, bảo quản sắp xếp hợp lý vật tư và thành phần nhập kho.
c-5- Phòng tài vụ:
Chức năng:
Phòng tài vụ có chức năng giúp giám đốc về lĩnh vực thống kê, kế toán tài chính, đồng thời có trách nhiệm trước nhà nước theo dõi kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tiền và hạch toán kinh tế nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Nhiệm vụ :
Lập và thực hiện các kế hoạch về kế toán, thống kê và tài chính.
Theo dõi kịp thời liên tục và có hệ thống các số liệu về số lượng tài sản tiền vốn, quĩ công ty.
Tính toán các khoản chi phí để lập biểu giá thực hiện. Tính lỗ lãi các khoản thanh toán với ngân sách theo chế độ kế toán thống kê và thông tin kinh tế.
Phân tích hoạt động kế toán từng kỳ.
Lập kế hoạch giao dịch với ngân hàng để cung ứng tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội từng kỳ. Chi thu tiền mặt, chi thu tài chính và hạch toán kinh tế.
Quyết toán tài chính và lập báo cáo hàng tháng, kỳ theo qui định.
Đề xuất với giám đốc các biện pháp tài chính để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.
c-6- Phòng hành chính - y tế:
Chức năng:
Phòng hành chính –y tế có chức năng giúp giám đốc trong công việc hàng ngày, quản lý điều hành mọi công việc thuộc phạm vi hành chính tổng hợp, giao dịch văn thư, truyền đạt chỉ thị của giám đốc đến các phòng ban phân xưởng. Quản lý tài sản hành chính, cung cấp văn phòng phẩm cho văn phòng công ty.
Thực hiện công tác khám chữa bệnh tại chỗ, chăm lo điều trị phục hồi và tăng cường sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, chịu trách nhiệm chung công tác vệ sinh an toàn công ty, thực hiện tốt phong trào vệ sinh công nghiệp và vệ sinh phòng bệnh.
Nhiệm vụ :
Thư ký giúp việc cho giám đốc và xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần của đơn vị.
Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, bảo quản con dấu, đánh máy in ấn tài liệu, trực điện thoại.
Tiếp khách và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác. Phục vụ khách và văn phòng giám đốc.
Hướng dẫn tuyên truyền việc phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường tránh bệnh nghề nghiệp.
Tổ chức khám chữa bệnh thường xuyên và định kỳ, cấp cứu ban đầu kết hợp với các ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©