Thiết kế trụ sở liên cơ quan tỉnh Hải Dương

Download miễn phí Đề tài Thiết kế trụ sở liên cơ quan tỉnh Hải Dương

PHẦN 1: KIẾN TRÚC 1

 Mở đầu : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 2

 Chương I : CƠ SỞ THIẾT KẾ 4

 Chương II : CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CÔNG TRÌNH 6

PHẦN 2: KẾT CẤU 12

 Chương I: GIẢI PHÁP KẾT CẤU VÀ LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH

 THƯỚC 13

 I: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 13

 1. Các giải pháp kết cấu 13

 2. Lựa chọn sơ đồ tính 14

 3. Lựa chọn phương án sàn ------------------------------------------- 14

 II: CHỌN VẬT LIỆU SỬ DỤNG 15

 III: LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC 16

 1.Chọn chiều dày bản sàn 16

 2.Chọn tiết diện dầm 23

 3.Chọn tiết diện thang máy 29

 4.Chọn tiết diện cột 29

 IV: SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG 33

 1. Sơ đồ hình học 33

 2. Sơ đồ kết cấu 34

 Chương II: THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 36

 Chương III : THIẾT KẾ KHUNG NGANG TRỤC 3 36

 I : XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 54

 1.Xác định tải trọng đơn vị 54

 2.Xác định tĩnh tải tác dụng vào khung k3 58

 3.Xác định hoạt tải tác dụng vào khung k3 69

 4.Xác định hoạt tải gió tác dụng vào khung k3 82

 5.Sơ đồ các loại tải trọng tác dụng vào khung k3 84

 II: XÁC ĐỊNH NỘI LỰC ------------------------------------------------- 90

 III: TÍNH TOÁN CỐT THÉP CÁC CẤU KIỆN CƠ BẢN 91

 1. Chọn vật liệu sử dụng 91

 2. Tổ hợp nội lực 91

 3.Tính toán cốt thép cột trục 3 --------------------------------------- 92

 4.Tính toán cốt thép dầm trục 3 -------------------------------------- 98

 5.Cấu tạo nút góc trên cùng ------------------------------------------ 104

 6.Cấu tạo nút nối cột biên và xà ------------------------------------- 105

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:818
2
Do trong lượng vách kính khung thép trên dầm:
40 x(3,9 -0,8)
124
Tổng cộng
942
q2
1
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dưới dạng tam giác:
qtg = 690
690
2
Do trong lượng vách kính khung thép trên dầm:
40 x(3,9 -0,8)
124
Tổng cộng
814
q2*
1
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dưới dạng tam giác:
qtg = 2 x 690
1380
q3
1
Do tải trọng từ sàn S1 truyền vào dưới dạng hình thang:
qht = 818
818
2
Do tải trọng từ sàn WC truyền vào dưới dạng hình thang: qht = 872
872
3
Do trọng lượng tường xây trên dầm cao:3,9 –0,8 =3,1 m
gt2= 506 x 3,1
1569
Tổng cộng
3259
Tĩnh tảI Tập trung – kG
Tải
TT
Cách tính
Kết quả
P1
1
Do trọng lượng sàn S1 truyền vào :
589 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
6171
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5/2
3525
3
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6: 537 x4,65/2
1249
4
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2/2
230
5
Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc cao : 3,1(m) với hệ số giảm lỗ cửa 0,7: 506 x3,1 x7,5/2 x0,7
4118
Tổng cộng
15293
P1-2
1
Do trọng lượng sàn S1 truyền vào :
589 x (3,752 /4)
2071
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x 3,75/2
459
Tổng cộng
2530
P2
1
Do trọng lượng sàn S1 truyền vào :
589 x[3,752 /4 x4 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
11347
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5/2
3525
3
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6:
537 x(4,65 +3,75)/2
2255
4
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2
459
Tổng cộng
17586
P2-3
1
Do trọng lượng sàn S1 truyền vào :
589 x(3,752 /4 )x2
3106
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2 x1,5
689
Tổng cộng
3795
P3
1
Do trọng lượng sàn S1 truyền vào :
589 x[3,752 /4 x6,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
16523
2
Do trọng lượng sàn WC truyền vào :
628 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
6579
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
4
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6:
537 x(4,65 +3,75)
4511
5
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2/2 x5
1148
Tổng cộng
35812
P3-4
1
Do trọng lượng sàn S1 truyền vào : 589 x(3,752 /4 )
2071
2
Do trọng lượng sàn S1 truyền vào : 628 x(3,752 /4 )
2208
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
5198
P4
1
Do trọng lượng sàn S1 truyền vào :
589 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
6171
2
Do trọng lượng sàn WC truyền vào :
628 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
6579
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
4
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6: 537 x4,65
2497
5
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2
459
6
Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc cao : 3,1(m) với hệ số giảm lỗ cửa 0,7: 506 x3,1 x7,5 x0,7
8235
Tổng cộng
30991
2.3) Tĩnh tải tầng 3-8:
Hình 3.3: Sơ đồ phân tĩnh tải tầng 3-8
Tĩnh tảI phân bố – kG/m
Tải
TT
Cách tính
Kết quả
q1
1
Do tải trọng từ sàn S2 (có tường ngăn tạm _Gst) truyền vào dưới dạng hình thang: qht = 2 x 1154
2308
q2
1
Do tải trọng từ sàn S2 (có tường ngăn tạm _Gst) truyền vào dưới dạng tam giác: qtg = 2 x 974
1948
q3
1
Do tải trọng từ sàn S2 truyền vào dưới dạng hình thang:
qht = 737
737
2
Do tải trọng từ sàn WC truyền vào dưới dạng hình thang: qht = 872
872
3
Do trọng lượng tường xây trên dầm cao:3,9 –0,8 =3,1 m
gt2= 506 x 3,1
1569
Tổng cộng
3178
Tĩnh tảI Tập trung – kG
Tải
TT
Cách tính
Kết quả
P1
1
Do trọng lượng sàn S2 + Gst truyền vào :
831 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2] x2
17412
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
3
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6: 537 x4,65
2497
4
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2
459
5
Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc cao : 3,1(m) với hệ số giảm lỗ cửa 0,7: 506 x3,1 x7,5 x0,7
8235
Tổng cộng
35653
P1-2
1
Do trọng lượng sàn S2 + Gst truyền vào :
831 x(3,752 /4)x2
5843
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
6762
P2
1
Do trọng lượng sàn S2 + Gst truyền vào :
831 x[3,752 /4 x4 +(0,9+4,65) x3,75/2/2] x2
32019
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
3
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x0,6:
537 x(4,65 +3,75)
4511
4
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
44499
P2-3
1
Do trọng lượng sàn S2+Gst truyền vào:
831x(3,752 /4)x2
5843
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
6762
P3
1
Do trọng lượng sàn S2 + Gst truyền vào :
831 x[3,752 /4 x6,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
16524
2
Do trọng lượng sàn WC truyền vào :
628 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
6579
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
4
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x0,6: 537 x(4,65 +3,75)
4511
5
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
35583
P3-4
1
Do trọng lượng sàn S2 truyền vào : 531 x(3,752 /4)
1867
2
Do trọng lượng sàn WC truyền vào : 628 x(3,752 /4)
2208
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
4994
P4
1
Do trọng lượng sàn S2 truyền vào :
531 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
5563
2
Do trọng lượng sàn WC truyền vào :
628 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
6579
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
4
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6: 537 x4,65
2497
5
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2
459
6
Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc cao : 3,1(m) với hệ số giảm lỗ cửa 0,7: 506 x3,1 x7,5 x0,7
8235
Tổng cộng
30383
2.4) Tĩnh tải tầng mái:
Hình 3.4: Sơ đồ phân tĩnh tải tầng mái
Tĩnh tảI phân bố – kG/m
Tải
TT
Cách tính
Kết quả
q1
1
Do tải trọng từ sàn S3 truyền vào dưới dạng hình thang:
qht = 2 x 1086
2172
q2
1
Do tải trọng từ sàn S3 truyền vào dưới dạng tam giác:
qtg = 2 x 916
1832
2
Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm cao: 3,1 m
gt2= 506 x 3,1
1569
Tổng cộng
3401
q3
1
Do tải trọng từ sàn S3 truyền vào dưới dạng hình thang:
qht = 1086
1086
2
Do tải trọng từ sàn đáy bể truyền vào dưới dạng hình thang: qht = 1104
1104
3
Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm cao: 3,1 m
gt2= 506 x 3,1
1569
Tổng cộng
3759
Tĩnh tảI Tập trung – kG
Tải
TT
Cách tính
Kết quả
P1
1
Do trọng lượng sàn S3 truyền vào :
782 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2] x2
16385
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
3
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6: 537 x4,65
2497
4
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4:
245 x3,75/2
459
5
Do trọng lượng tường 110 xây trên dầm dọc cao : 1(m)
228 x1 x7,5
2160
Tổng cộng
28551
P1-2
1
Do trọng lượng sàn S3 truyền vào :
782 x(3,752 /4 )x2
5489
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
6417
P2
1
Do trọng lượng sàn S3 truyền vào :
782 x[3,752 /4 x4 +(0,9+4,65) x3,75/2/2] x2
30131
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
3
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6:
537 x(4,65 +3,75)
4511
4
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
5
Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc cao:3,1(m)
506 x3,1 x3,75
5882
Tổng cộng
48493
P2-3
1
Do trọng lượng sàn S3 truyền vào :
782 x(3,752 /4 )x2
5489
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
6417
P3
1
Do trọng lượng sàn S3 truyền vào :
782 x[3,752 /4 x6,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
21939
2
Do trọng lượng sàn đáy bể truyền vào :
795 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
8329
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
4
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6:
537 x(4,65 +3,75)
4511
5
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
42748
P3-4
1
Do trọng lượng sàn S3 truyền vào :
782 x(3,752 /4)
2749
2
Do trọng lượng sàn đáy bể truyền vào :
795 x(3,752 /4)
2795
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75
919
Tổng cộng
6463
P4
1
Do trọng lượng sàn S3 truyền vào :
782 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
8193
2
Do trọng lượng sàn đáy bể truyền vào :
795 x[3,752 /4 x1,5 +(0,9+4,65) x3,75/2/2]
8329
3
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5
7050
4
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6: 537 x4,65
2497
5
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2
459
6
Do trọng lượng tường 220 xây trên dầm dọc cao : 3,1(m) : 506 x3,1 x 3,75
5882
7
Do trọng lượng tường 110 xây trên dầm dọc cao : 1(m)
228 x1 x3,75
1080
Tổng cộng
33490
2.5) Tĩnh tải mái:
Hình 3.5: Sơ đồ phân tĩnh tải mái.
Tĩnh tảI phân bố – kG/m
Tải
TT
Cách tính
Kết quả
q2
1
Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dưới dạng tam giác: qtg = 806
806
2
Do trọng lượng tường 110 xây trên dầm cao: 0,6 m gt2= 288 x 0,6
173
Tổng cộng
979
q3
1
Do tải trọng từ sàn S4 truyền vào dưới dạng hình thang: qht = 955
955
2
Do trọng lượng tường 110 xây trên dầm cao: 0,6 m gt2= 288 x 0,6
173
Tổng cộng
1128
Tĩnh tảI Tập trung – kG
Tải
TT
Cách tính
Kết quả
P2
1
Do trọng lượng sàn S4 truyền vào : 688 x(3,752 /4 x2,5 )
6047
2
Do trọng lượng dầm dọc 0,4 x 0,8: 940 x7,5 /2
3525
3
Do trọng lượng dầm ngang 0,3 x 0,6: 537 x3,75/2
1007
4
Do trọng lượng dầm dọc 0,2 x 0,4: 245 x3,75/2/2
230
5
Do trọng lượng tường 110 xây trên dầm dọc cao:0,6(m)
288 x0,6 x3,75
648
Tổng ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©