Công trình: Nhà xuất bản bản đồ Hà Nội

Download miễn phí Đồ án Công trình: Nhà xuất bản bản đồ Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 11

PHẦN I: KIẾN TRÚC 13

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỦA

CÔNG TRÌNH 14

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 14

1.2. YÊU CẦU THIẾT KẾ 14

1.2.1. Vị trí địa lý 14

1.2.2. Nhiệm vụ 14

1.3. CÁC GIẢI PHÁP VỀ THIẾT KẾ 15

1.3.1. Giải pháp về kiến trúc 15

1.3.2. Thiết kế mặt bằng 16

1.3.3. Thiết kế mặt đứng 16

1.3.4. Yếu tố quy hoach và giao thông nội bộ 16

1.4. GIẢI PHÁP VỀ KẾT CẤU VÀ MÓNG 16

1.5. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TƯƠNG ỨNG 17

1.5.1. Giải pháp thông gió và chiếu sáng 17

1.5.2. Cung cấp điện và nước sinh hoạt 18

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


víi cèt ± 0,00.
- Cäc Ðp lµ cäc BTCT tiÕt diÖn (30 ´ 30) cm, gåm 1 lo¹i cäc cã tæng chiÒu dµi 24(m), ®­îc chia lµm 4 ®o¹n gåm mçi ®äan dµi 6m bao gåm 1 ®äan cäc C1 vµ 3 ®äan cäc C 2. Trong ®ã ®o¹n cäc C1 lµ ®äan cäc cã mòi nhän, ®o¹n cäc C2 lµ ®o¹n cäc dïng ®Ó nèi víi cäc C1.
- Mùc n­íc ngÇm n»m ë cèt -2,5 m so víi cèt tù nhiªn vµ c¸ch ®Õ mãng 0,15m.
- MÆt b»ng khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ b»ng ph¼ng, kh«ng ph¶i san lÊp nhiÒu nh­ng ph¶i ph¸ dì mét sè nhµ cÊp IV cã s½n ®Ó t¹o mÆt b»ng x©y dùng vµ sö dông.
11.2. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh,®iÒu kiÖn thuû v¨n
11.2.1.§iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh
Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t §CCT, ta thÊy nÒn ®Êt c«ng tr×nh kh¸ b»ng ph¼ng, trong ph¹m vi chiÒu s©u lç khoan lµ 35 m gåm c¸c líp ®Êt sau:
§Þa chÊt c«ng tr×nh:
- Líp trªn cïng lµ líp ®Êt lÊp : 0 ¸ 1,4m
- Líp thø 2 lµ líp sÐt pha dÎo cøng : 1,4 ¸ 5,9m
- Líp thø 3 lµ líp sÐt pha dÎo ch¶y : 5,9 ¸ 10,2m
- Líp thø 4 lµ líp c¸t pha dÎo ch¶y : 10,2 ¸ 14,5m
- Líp thø 5 lµ líp c¸t bôi chÆt võa : 14,5 ¸ 23,5m
- Líp thø 6 lµ líp c¸t h¹t trung chÆt võa : 23,5 ¸ 35m
Theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë ®©y chän gi¶i ph¸p mãng cäc v× n»m trong thµnh phè nªn sù dông cäc Ðp c¾m vµo líp c¸t h¹t trung ë d­íi cao tr×nh - 25m so víi mÆt ®Êt tù nhiªn.
11.2.2.§iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n
Mùc n­íc ngÇm ë ®é s©u - 2,5m so víi cèt thiªn nhiªn , mùc n­íc ngÇm n»m thÊp h¬n cao ®é ®¸y mãng do ®ã khi thi c«ng phÇn mãng ta kh«ng cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó h¹ mùc n­íc ngÇm.
11.3. HÖ thèng ®iÖn n­íc
11.3.1. HÖ thèng ®iÖn
- §iÖn phôc vô cho thi c«ng lÊy tõ hai nguån :
+ LÊy qua tr¹m biªn thÕ khu vùc .
+ Sö dông m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng .
11.3.1. HÖ thèng n­íc
- N­íc phôc vô cho c«ng tr×nh :
+ §­êng cÊp n­íc lÊy tõ hÖ thèng cÊp n­íc cña thµnh phè
+ §­êng tho¸t n­íc ®­îc th¶i ra ®­êng tho¸t n­íc chung cña thµnh phè
11.4. C«ng t¸c chuÈn bÞ tr­íc khi thi c«ng
11.4.1. San dän vµ bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng
C«ng tr×nh x©y dùng trªn nÒn nhµ cò t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng kh«ng cÇn san lÊp nhiÒu.
C«ng tr×nh n»m trong thµnh phè nªn viÖc vËn chuyÓn vËt liÖu, ®Êt ®¸ hÇu nh­ chØ cã thÓ tiÕn hµnh vµo ban ®ªm.
*) Gi¶i phãng mÆt b»ng th¸o dì c«ng tr×nh cò:
- ViÖc th¸o dì ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu: An toµn cho ng­êi, vËt, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc xung quanh còng nh­ tÝnh kinh tÕ.
- Theo tµi liÖu kh¶o s¸t th× trªn ph¹m vi mÆt b»ng gåm:
+ Hai d·y nhµ cÊp 4 cò ®· sö dông trªn 20 n¨m.
+ PhÝa d­íi lßng ®Êt trong ph¹m vi mÆt b»ng kh«ng cã hÖ thèng kü thuËt ngÇm ch¹y qua.
VËy ta chØ cÇn th¸o dì nhµ cÊp 4 ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng tiÕn hµnh nh­ sau:
+ C¸c bé phËn th¸o rêi ®­îc th× dì tr­íc nh­: cöa, m¸i ngãi, èng m¸ng...
+ T­êng x©y, bÓ n­íc... ph¸ sau.
11.4.2. ChuÈn bÞ m¸y mãc vµ nh©n lùc phôc vô thi c«ng
C«ng t¸c chuÈn bÞ m¸y mãc vµ nh©n lùc thi c«ng ®­îc bè trÝ tr­íc khi b¾t ®Çu thi c«ng. M¸y mãc vµ c«ng nh©n ®­îc ®iÒu tiÕt theo tong giai ®o¹n thi c«ng cña c«ng tr×nh .
11.4.3. §Þnh vÞ c«ng tr×nh
Sau khi chuÈn bÞ xong ta tiÕn hµnh ®Þnh vÞ c«ng tr×nh. §©y lµ mét c«ng viÖc hÕt søc quan träng v× chØ cã lµm tèt c«ng viÖc nµy míi cã thÓ x©y dùng c«ng tr×nh ë ®óng vÞ trÝ cÇn thiÕt cña nã trªn c«ng tr­êng. ViÖc ®Þnh vÞ vµ gi¸c mãng c«ng tr×nh ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau:
11.4.3.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ
+ Nghiªn cøu kü hå s¬ tµi liÖu quy ho¹ch, kiÕn tróc, kÕt cÊu vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh.
+ Kh¶o s¸t kü mÆt b»ng thi c«ng.
+ ChuÈn bÞ c¸c dông cô ®Ó phôc vô cho viÖc gi¸c mãng (bao gåm: d©y gai, d©y thÐp 0,1 ly, th­íc thÐp 20 ¸ 30 m, m¸y kinh vÜ, thuû b×nh, cäc tiªu, mia...)
11.4.3.2. C¸ch thøc ®Þnh vÞ vµ gi¸c mãng
Sau khi chuÈn bÞ xong mÆt b»ng, c¨n cø vµo thùc tÕ mÆt b»ng vµ hå s¬ thiÕt kÕ, ta tiÕn hµnh ®Þnh vÞ vµ gi¸c mãng c«ng tr×nh.
§Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ chÝnh x¸c cña c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng, tr­íc hÕt ta x¸c ®Þnh mét ®iÓm trªn mÆt b»ng cña c«ng tr×nh. Tèt nhÊt lµ ®iÓm gãc cña c«ng tr×nh.
§Æt m¸y t¹i ®iÓm mèc B lÊy h­íng mèc A cè ®Þnh (cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh cò c¹nh c«ng tr­êng). §Þnh h­íng vµ më mét gãc b»ng a, ng¾m vÒ h­íng ®iÓm M. Cè ®Þnh h­íng vµ ®o kho¶ng c¸ch A theo h­íng x¸c ®Þnh cña m¸y sÏ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®iÓm M. §­a m¸y ®Õn ®iÓm M vµ ng¾m vÒ phÝa ®iÓm B, cè ®Þnh h­íng vµ më mét gãc b x¸c ®Þnh h­íng ®iÓm N. Theo h­íng x¸c ®Þnh, ®o chiÒu dµi tõ M sÏ x¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm N. TiÕp tôc tiÕn hµnh nh­ vËy ta sÏ ®Þnh vÞ ®­îc c¸c ®iÓm gãc H, K cña c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng x©y dùng.
Gi¸c mãng cña c«ng tr×nh: song song víi qua tr×nh trªn, x¸c ®Þnh c¸c trôc chi tiÕt trung gian gi÷a MN vµ NK. TiÕn hµnh t­¬ng tù ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c giao ®iÓm cña c¸c trôc vµ ®­a c¸c trôc ra ngoµi ph¹m vi thi c«ng mãng. TiÕn hµnh cè ®Þnh c¸c mèc b»ng c¸c cäc bª t«ng cã hép ®Ëy n¾p ( cäc chuÈn chÝnh) vµ c¸c hµng cäc s¾t ch«n trong bª t«ng (cäc chuÈn phô).
+ Sau khi chuÈn bÞ mÆt b»ng ta tiÕn hµnh thi c«ng Ðp cäc.
Ch­¬ng 12
ThiÕt kÕ biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng
12.1. Thi c«ng phÇn ngÇm
12.1.1. LËp biÖn ph¸p thi c«ng cäc Ðp
12.1.1.1. Lùa chän ph­¬ng ¸n thi c«ng cäc
a) C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi ®o¹n cäc Ðp
- Cèt thÐp däc cña ®o¹n cäc ph¶i hµn vµo vµnh thÐp nèi theo c¶ hai bªn cña thÐp däc vµ trªn suèt chiÒu cao vµnh.
- Vµnh thÐp nèi ph¶i ph¼ng, kh«ng ®­îc vªnh, nÕu vªnh th× ®é vªnh cña vµnh nèi nhá h¬n 1%.
- BÒ mÆt bª t«ng ®Çu cäc ph¶i ph¼ng, kh«ng cã ba via.
- Trôc cäc ph¶i th¼ng gãc vµ ®i qua t©m tiÕt diÖn cäc. MÆt ph¼ng bª t«ng ®Çu cäc vµ mÆt ph¼ng chøa c¸c thÐp vµnh thÐp nèi ph¶i trïng nhau. Cho phÐp mÆt ph¼ng bª t«ng ®Çu cäc song song vµ nh« cao h¬n mÆt ph¼ng vµnh thÐp nèi £ 1 (mm).
- ChiÒu dµy cña vµnh thÐp nèi ph¶i ³ 4 (mm).
- Trôc cña ®o¹n cäc ®­îc nèi trïng víi ph­¬ng nÐn.
- BÒ mÆt bª t«ng ë hai ®Çu ®o¹n cäc ph¶i tiÕp xóc khÝt. Tr­êng hîp tiÕp xóc kh«ng khÝt th× ph¶i cã biÖn ph¸p chÌn chÆt.
- Khi hµn cäc ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p “hµn leo” (hµn tõ d­íi lªn) ®èi víi c¸c ®­êng hµn ®øng.
- KiÓm tra kÝch th­íc ®­êng hµn so víi thiÕt kÕ.
- §­êng hµn nèi c¸c ®o¹n cäc ph¶i cã trªn c¶ bèn mÆt cña cäc. Trªn mçi mÆt cäc, ®­êng hµn kh«ng nhá h¬n 10 cm.
b) Cäc dïng ®Ó Ðp trong c«ng tr×nh
Sö dông cäc BTCT ®Æc tiÕt diÖn (30 ´ 30) cm, gåm 1 lo¹i cäc cã tæng chiÒu dµi 24m, ®­îc chia lµm 4 ®o¹n mçi ®äan dµi 6m bao gåm 1 ®äan cäc C1 vµ 3 ®äan cäc C 2. Trong ®ã ®o¹n cäc C1 lµ ®äan cäc cã mòi nhän, ®o¹n cäc C2 lµ ®o¹n cäc dïng ®Ó nèi víi cäc C1.
c) Lùa chän ph­¬ng ¸n thi c«ng Ðp cäc
ViÖc thi c«ng Ðp cäc ë ngoµi c«ng tr­êng cã nhiÒu ph­¬ng ¸n Ðp, sau ®©y lµ hai ph­¬ng ¸n Ðp phæ biÕn:
*) Ph­¬ng ¸n 1
TiÕn hµnh ®µo hè mãng ®Õn cao tr×nh ®Ønh cäc, sau ®ã mang m¸y mãc, thiÕt bÞ Ðp ®Õn vµ tiÕn hµnh Ðp cäc ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt.
- ­u ®iÓm:
+ §µo hè mãng thuËn lîi, kh«ng bÞ c¶n trë bëi c¸c ®Çu cäc.
+ Kh«ng ph¶i Ðp ©m.
- Nh­îc ®iÓm:
+ ë nh÷ng n¬i cã mùc n­íc ngÇm cao, viÖc ®µo hè mãng tr­íc råi míi thi c«ng Ðp cäc khã thùc hiÖn ®­îc.
+ Khi thi c«ng Ðp cäc mµ gÆp trêi m­a th× nhÊt thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p b¬m hót n­íc ra khái hè mãng.
+ ViÖc di chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi mÆt b»ng kh«ng réng r·i, xung quanh ®ang tån t¹i nh÷ng c«ng tr×nh th× viÖc thi c«ng theo ph­¬ng ¸n nµy gÆp nhiÒu khã kh¨n lín, ®«i khi kh«ng thùc hiÖn ®­îc.
- KÕt luËn:
Ph­¬ng ¸n nµy chØ thÝch hîp víi mÆt b»ng c«ng tr×nh réng, viÖc thi c«ng mãng cÇn ®µo thµnh ao.
*) Ph­¬ng ¸n 2
TiÕn hµnh san ph¼ng mÆt b»ng ®Ó tiÖn di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp vµ vËn chuyÓn cäc, sau ®ã tiÕn hµnh Ðp cäc theo yªu cÇu cÇn thiÕt bÞ. Nh­ vËy ®Ó ®¹t ®­îc cao tr×nh ®Ønh cäc cÇn ph¶i Ðp ©m. CÇn ph¶i chuÈn bÞ c¸c ®o¹n cäc dÉn b»ng thÐp hoÆc b»ng bª t«ng cèt thÐp ®Ó cäc Ðp ®­îc tíi chiÒu s©u thiÕt kÕ. Sau khi Ðp cäc xong ta sÏ tiÕn hµnh ®µo ®Êt ®Ó thi c«ng phÇn ®µi, hÖ gi»ng ®µo cäc.
- ¦u ®iÓm:
+ ViÖc di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp cäc vµ vËn chuyÓn cäc cã nhiÒu thuËn lîi kÓ c¶ khi gÆp trêi m­a.
+ Kh«ng bÞ phô thuéc vµo mùc n­íc ngÇm.
+ Tèc ®é thi c«ng nhanh.
- Nh­îc ®iÓm:
+ Ph¶i dùng thªm c¸c ®o¹n cäc dÉn ®Ó Ðp ©m, cã nhiÒu khã kh¨n khi Ðp ®o¹n cäc cuèi cïng xuèng ®Õn chiÒu s©u thiÕt kÕ.
+ C«ng t¸c ®µo ®Êt hè mãng khã kh¨n, ph¶i ®µo thñ c«ng nhiÒu, khã c¬ giíi ho¸.
+ ViÖc thi c«ng ®µi cäc vµ gi»ng mãng khã kh¨n h¬n.
- KÕt luËn:
ViÖc thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi mÆt b»ng thi c«ng hÑp, khèi l­îng cäc Ðp kh«ng qu¸ lín.
C¨n cø vµo ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm cña 2 ph­¬ng ¸n trªn, c¨n cø vµo mÆt b»ng c«ng tr×nh thi c«ng lµ nhá th× ta chän ph­¬ng ¸n 2 ®Ó thi c«ng Ðp cäc.
12.1.1.2. C«ng t¸c chuÈn bÞ khi thi c«ng cäc
a) ChuÈn bÞ tµi liÖu
- B¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¸c biÓu ®å xuyªn tÜnh, b¶n ®å c¸c c«ng tr×nh ngÇm.
- MÆt b»ng mãng c«ng tr×nh.
- Hå s¬ thiÕt bÞ Ðp cäc.
- Hå s¬ kü thuËt vÒ s¶n xuÊt cäc.
- Lùc Ðp giíi h¹n tèi thiÓu yªu cÇu t¸c dông vµo cäc ®Ó cäc chÞu søc t¶i dù tÝnh.
- ChiÒu dµi tèi thiÓu cua cäc Ðp theo thiÕt kÕ.
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ, ®¸nh dÊu tim cäc
b) ChuÈn bÞ vÒ mÆt b»ng thi c«ng
MÆt b»ng thi c«ng ph¶i ®­îc san dän vµ bè trÝ ®Çy ®ñ c¸c m¸y mãc , thiÕt bÞ ®o ®¹c vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh­ ®iÖn, n­íc, c¸c thiÕt bÞ Ðp cäc vµ chÊt t¶i thö cäc s½n sµng cho c«ng t¸c thi c«ng Ðp cäc
*) Chän m¸y Ðp cäc
Chän m¸y Ðp cäc ®Ó ®­a cäc xuèng ®é...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©