Một số ý kiến về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

Download miễn phí Đề tài Một số ý kiến về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

Lời mở đầu 1

Khái quát chung về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 2

Khái niệm chung và tài khoản sử dụng 2

Khái niệm thành phẩm 2

Khái niệm bán hàng và cung cấp dịch vụ 2

Khái niệm doanh thu và thời điểm ghi nhận doanh thu 2

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4

Một số quy định cần tôn trọng khi hạch toán TK 511 5

TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" 5

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp được thực hiện theo các nguyên tắc sau 5

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK511 7

Phương pháp hạch toán kế toán doanh thu bán hàng của một số hoạt động kinh tế chủ yếu 8

Hạch toán doanh thu bán hàng đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 8

Doanh thu khối lượng sản phẩm đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ kế toán theo cách tiêu thụ trực tiếp và gửi bán 8

Trường hợp bán hàng theo cách hàng đổi hàng 9

Trường hợp bán hàng theo cách trả chậm, trả góp 10

Trường hợp bán hàng theo cách đại ký, ký gửi 10

Hạch toán doanh thu bán hàng đối với Doanh nghiệp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 11

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng, bao gåm c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã).
Tr­êng hîp Doanh nghiÖp cã doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ thùc tÕ ph¸t sinh hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ.
Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô thuÇn mµ Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc trong kú kÕ to¸n cã thÓ thÊp h¬n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô nghi nhËn ban ®Çu, do c¸c nguyªn nh©n:
Doanh nghiÖp chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng ®· b¸n cho kh¸ch hµng hoÆc hµng ®· b¸n bÞ tr¶ l¹i (do kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt ghi trong Hîp ®ång kinh tÕ)
Doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu hoÆc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®­îc tÝnh trªn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô thùc tÕ mµ Doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong mét kú kÕ to¸n.
Tµi kho¶n 511 "Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô" tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña Doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ c¸c giao dÞch vµ c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
II. Mét sè quy ®Þnh cÇn t«n träng khi h¹ch to¸n TK 511
1. TK 511 “Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô”: chØ ph¶n ¸nh doanh thu cña khèi l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n vµ dÞch vô ®· cung cÊp, ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú kh«ng ph©n biÖt doanh thu ®· thu tiÒn hay sÏ thu ®­îc tiÒn.
2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña Doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c sau:
§èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT.
§èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT, hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ tæng gi¸ trÞ thanh to¸n.
§èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu th× doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ tæng gi¸ trÞ thanh to¸n (bao gåm c¶ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu).
Nh÷ng Doanh nghiÖp nhËn gia c«ng vËt t­, hµng ho¸ th× chØ ph¶n ¸nh vµo doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô sè tiÒn gia c«ng thùc tÕ ®­îc h­ëng mµ kh«ng bao gåm gi¸ trÞ vËt t­, hµng ho¸ nhËn gia c«ng.
§èi víi hµng ho¸ nhËn b¸n ®¹i lý, ký göi theo ph­¬ng thøc b¸n ®óng gi¸ h­ëng hoa hång th× h¹ch to¸n vµo doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô phÇn hoa hång b¸n hµng mµ Doanh nghiÖp ®­îc h­ëng.
Tr­êng hîp b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp th× Doanh nghiÖp nghi nhËn doanh thu b¸n hµng theo gi¸ b¸n tr¶ ngay vµ ghi nhËn vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh vÒ phÇn l·i tÝnh trªn tµi kho¶n ph¶i tr¶ nh­ng tr¶ chËm phï hîp víi thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu ®­îc x¸c nhËn.
Nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô nh­ng v× lý do vÒ chÊt l­îng, vÒ quy c¸ch kü thuËt... ng­êi mua tõ chèi thanh to¸n, göi tr¶ l¹i ng­êi b¸n hoÆc yªu cÇu gi¶m gi¸ vµ ®­îc Doanh nghiÖp chÊp thuËn; hoÆc ng­êi mua hµng víi khèi l­îng lín ®­îc chiÕt khÊu th­¬ng m¹i th× c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng nµy ®­îc theo dâi riªng biÖt trªn c¸c TK531 "Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i", TK532 "Gi¶m gi¸ hµng b¸n" hoÆc TK521 "ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i".
Tr­êng hîp trong kú Doanh nghiÖp ®· viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ®· thu tiÒn b¸n hµng, nh­ng ®Õn cuèi kú vÉn ch­a giao hµng cho ng­êi mua hµng th× trÞ gi¸ sè hµng nµy kh«ng ®­îc coi lµ tiªu thô vµ kh«ng ®­îc ghi vµo TK511 mµ chØ h¹ch to¸n vµo bªn cã TK131 "Ph¶i thu cña kh¸ch hµng" vÒ kho¶n tiÒn ®· thu cña kh¸ch hµng. Khi thùc giao hµng cho ng­êi mua sÏ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 511 vÒ trÞ gi¸ hµng ®· giao, ®· thu tr­íc tiÒn b¸n hµng, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu.
§èi víi tr­êng hîp cho thuª tµi s¶n, cã nhËn tr­íc tiÒn cho thuª nhiÒu n¨m th× doanh thu cung cÊp dÞch vô ghi nhËn cña n¨m tµi chÝnh lµ sè tiÒn cho thuª ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lÊy toµn bé tæng sè tiÒn thu ®­îc chia cho sè n¨m cho thuª tµi s¶n.
§èi víi Doanh nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ n­íc, ®­îc Nhµ n­íc trî cÊp, trî gi¸ theo quy ®Þnh th× doanh thu trî cÊp, trî gi¸ lµ sè tiÒn ®­îc Nhµ n­íc chÝnh thøc th«ng b¸o hoÆc thùc tÕ trî cÊp, trî gi¸. Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK5114 "Doanh thu trî cÊp, trî gi¸".
Kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 511 c¸c tr­êng hîp sau:
+ TrÞ gi¸ hµng ho¸, vËt t­, b¸n thµnh phÈm xuÊt giao cho bªn ngoµi gia c«ng chÕ biÕn.
+ TrÞ gi¸ thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm, dÞch vô cung cÊp gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong mét C«ng ty, Tæng C«ng ty h¹ch to¸n toµn ngµnh (s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm, dÞch vô tiªu thô néi bé).
+ Sè tiÒn thu ®­îc vÒ nh­îng b¸n, thanh lý TSC§
+ TrÞ gi¸ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®ang göi b¸n, dÞch vô hoµn thµnh ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng nh­ng ch­a ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn thanh to¸n.
+ TrÞ gi¸ hµng göi b¸n theo ph­¬ng thøc göi b¸n ®¹i lý, ký göi (ch­a ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô).
+ C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c kh«ng ®­îc coi lµ doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
III. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK511
Tµi kho¶n 511 "Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô" ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña Doanh nghiÖp trong kú vµ c¸c kho¶n gi¶m doanh thu.
Bªn nî:
ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT cña ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép.
KÕt chuyÓn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i.
KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cuèi kú sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Bªn cã: Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp lao vô, dÞch vô cña Doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú kÕ to¸n.
TK511 cuèi kú kh«ng cã sè d­.
TK 511 ®­îc chi tiÕt thµnh 4 tµi kho¶n cÊp 2:
TK5111 "Doanh thu b¸n hµng ho¸": ph¶n ¸nh doanh thu vµ doanh thu thuÇn cña khèi l­îng hµng ho¸ ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. TK511 ®­îc sö dông chñ yÕu ë c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh vËt t­ hµng ho¸.
TK5112 "Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm": ph¶n ¸nh doanh thu vµ doanh thu thuÇn cña khèi l­îng thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. TK5112 chñ yÕu dïng cho c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong c¸c lÜnh vùc nh­ C«ng nghiÖp, N«ng nghiÖp, X©y l¾p, Ng­ nghiÖp vµ L©m nghiÖp.
TK5113 "Doanh thu cung cÊp dÞch vô": ph¶n ¸nh doanh thu vµ doanh thu thuÇn khèi l­îng dÞch vô, lao vô ®· hoµn thµnh, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. TK5113 chñ yÕu dïng cho c¸c ngµnh, c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô nh­ giao th«ng vËn t¶i, b­u ®iÖn, dÞch vô c«ng céng vµ du lÞch.
TK5114 "Doanh thu trî cÊp trî gi¸": dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu tõ trî cÊp, trî gi¸ cña Nhµ n­íc khi Doanh nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ n­íc.
IV. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng cña mét sè ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu
1. H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng ®èi víi Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ.
1.1. Doanh thu khèi l­îng s¶n phÈm ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú kÕ to¸n theo ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp vµ göi b¸n
Ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp: lµ ph­¬ng thøc mµ khi thµnh phÈm xuÊt kho ®­îc coi lµ tiªu thô ngay, tøc lµ ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn thanh to¸n ngay, hµng ®· ®­îc chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho ng­êi mua.
S¬ ®å: H¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp
TK111,TK112
TK131
XuÊt s¶n phÈm t¹i ph©n x­ëng,t¹i kho tiªu thô trùc tiÕp (gi¸ thµnh thùc tÕ) (1)
KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n (ckú) (3a)
KÕt chuyÓn D.thu thuÇn (ckú) (3b)
Gi¸ b¸n kh«ng cã thuÕ
ThuÕ GTGT
Ph¶i nép
Tæng gi¸ thanh to¸n (2)
TK3331
TK 155, 154
TK 632
TK 911
TK 511
Ph­¬ng thøc hµng göi b¸n (hoÆc chuyÓn hµng theo Hîp ®ång): lµ ph­¬ng thøc mµ khi s¶n phÈm xuÊt kho ch­a ®­îc coi lµ tiªu thô ngay, hµng vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña Doanh nghiÖp. Hµng göi b¸n cßn ®­îc gäi lµ hµng chê chÊp nhËn.
• S¬ ®å: H¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm theo ph­¬ng thøc göi b¸n
XuÊt s¶n phÈm t¹i ph©n x­ëng, t¹i kho göi b¸n (gi¸ thµnh thùc tÕ) (1)
KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ckú(4a)
KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn (ckú)(4b)
Gi¸ b¸n kh«ng cã thuÕ(3A)
ThuÕ GT GT ph¶i nép (3b)
Gi¸ b¸n cã thuÕ GTGT(3)
TK3331
Hµng göi b¸n ®· b¸n ®­îc (2a)
Hµng göi b¸n bÞ tr¶ l¹i mang vÒ nhËp kho (2b)
TK111,TK112
TK131
TK154,155 TK157 TK632 TK911 TK511
1.2. Tr­êng hîp b¸n hµng theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng.
Ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng kh«ng thu b»ng tiÒn mµ nhËn b»ng hµng.
ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ
Gi¸ mua ch­a cã thuÕ
KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n (ckú) (4a)
KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn (ckú) (4b)
Gi¸ b¸n kh«ng cã thuÕ
ThuÕ GT GT ph¶i nép
Tæng gi¸ thanh to¸n (2)
TK133
TK3331
XuÊt s¶n phÈm ®Ó trao ®æi (gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùctÕ) (1)
Tæng gi¸ thanh to¸n (3)
TK154
TK155
TK131
TK152,TK153
TK211
• S¬ ®å: H¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng.
TK632 TK911 TK511 TK131
1.3. Tr­êng hîp b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm, ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©