Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

Download miễn phí Đề tài Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

Lời nói đầu 1

Phần I: Lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu 3

I. Đặc điểm tình hình chung của Nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 3

a) Quá trình hình thành 3

b. Quá trình phát triển 4

3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 8

a. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 13

b. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán 13

5. Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán tại nhà máy 16

a) Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp 16

Phần II 19

Thực tế công tác kế toán NVL 19

tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị 19

I. Đặc điểm và phân loại NVL của nhà máy 19

II. Phân loại NVL tại Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 20

III. Kế toán nhập - xuất - tồn kho NVL 21

1. Kế toán nhập kho NVL 21

a. Tính giá NVL nhập kho 21

b. Thủ tục chứng từ nhập kho 22

2. Kế toán xuất kho NVL 34

a. Tính giá NVL xuất kho 34

b. Thủ tục chứng từ xuất kho NVL 36

3. Kế toán biến động nguyên vật liệu 41

b. Kế toán chi tiết NVL tại nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị theo phương pháp thẻ song song 41

c. Kế toán tổng hợp NVL tại nhà máy theo phương pháp kê khai thường xuyên 42

Phần III 60

Một số ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện công tác 60

kế toán NVL tại nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 60

I. Một số đánh giá về công tác kế toán NVL tại nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 60

1. Những ưu điểm cơ bản trong công tác kế toán NVL 61

2. Những tồn tại trong công tác kế toán NVL tại Nhà máy 61

Kết luận 64

Nhận xét của giáo viên phản biện 66

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n theo dâi quü vÒ viÖc chi trong ngµy. Nép tiÒn b¸n hµng cho c«ng ty nhËn vµ ph¸t l­¬ng cho toµn bé CNV trong nhµ m¸y.
TÊt c¶ c¸c bé phËn ph¶i ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nÕu cÇn liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña m×nh.
5. §Æc ®iÓm tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i nhµ m¸y
a) S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp
- H×nh thøc kÕ to¸n: Mçi doanh nghiÖp lùa chän cho m×nh h×nh thøc c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp m×nh. Nhµ m¸y b¸nh kÑo cao cÊp H÷u NghÞ lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty thùc hiÖn miÒn B¾c. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh. C¨n cø vµo tr×nh ®é còng nh­ yªu cÇu qu¶n lý Nhµ m¸y b¸nh kÑo cao cÊp H÷u NghÞ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n 'NhËt ký chøng tõ". §Æc ®iÓm chñ yÕu cña h×nh thøc nµy lµ: TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Theo bªn Cã cña TK kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c TK ®èi øng Nî.
KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ.
+ KÕt hîp réng r·i víi viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét sæ kÕ to¸n vµ trong cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp.
H×nh thøc "NhËt ký chøng tõ" cho phÐp gi¶m bít khèi l­îng ghi chÐp kÕ to¸n vµ thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ cho qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy h×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi nhµ m¸y.
S¬ ®å h¹ch to¸n NVL cña Nhµ m¸y b¸nh kÑo cao cÊp H÷u NghÞ theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ
Chøng tõ gèc
Sæ (thÎ) h¹ch to¸n chi tiÕt 152,331
B¶ng ph©n bæ
Sæ quü
B¶ng kª
Sæ (thÎ) h¹ch to¸n chi tiÕt 152,331
NhËt ký chøng tõ
Sæ C¸i TK152, 331
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh
Ghi chó:
Ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu kiÓm tra
b. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL
Do viÖc ®èi chiÕu vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho sè liÖu nhËp xuÊt trªn sæ tæng hîp nhËp - xuÊt - tån vµ b¸o c¸o tån kho lµ kh«ng khíp nhau nªn kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu ë tõng ®¬n vÞ. Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n chi tiÕt NVL cña nhµ m¸y sö dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song.
PhiÕu nhËp
ThÎ kho
PhiÕu xuÊt
B¸o c¸o tån kho VL
B¶ng tæng hîp N-X-T

chi
tiÕt
vËt t­
§èi chiÕu
Ghi chó
Ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu kiÓm tra.
Qua c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu b»ng ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song ®· gióp cho viÖc ghi chÐp ®­îc dÔ dµng, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu vµ qu¶n lý chÆt chÏ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cña tõng vËt liÖu. Song theo ph­¬ng ph¸p nµy c«ng viÖc th­êng dån vµo cuèi th¸ng nªn viÖc kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n bÞ h¹n chÕ nhÊt lµ c«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu.
PhÇn II
Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL
t¹i nhµ m¸y b¸nh kÑo cao cÊp h÷u nghÞ
I. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i NVL cña nhµ m¸y
Nhµ m¸y b¸nh kÑo cao cÊp H÷u NghÞ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, s¶n phÈm cña nhµ m¸y lµ s¶n phÈm thuéc hµng c«ng nghiÖp thùc phÈm, ®a d¹ng, nhiÒu chñng lo¹i, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhiÒu do ®ã NVL dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm còng ph¶i lín.
NVL cña nhµ m¸y kh«ng chi ë thÞ tr­êng trong n­íc mµ nhµ m¸y ph¶i nhËp mét sè NVL cña n­íc ngoµi.
NVL cña nhµ m¸y lµ s¶n phÈm cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Do ®Æc thï lµ s¶n phÈm cña ngµnh n«ng nghiÖp nªn nã mang tÝnh chÊt mïa vô vµ chÞu sù t¸c ®éng cña thiªn nhiªn do ®ã cã tÝnh phøc t¹p. Bëi vËy nhµ m¸y ph¶i mua NVL ®Ó dù tr÷ cho s¶n xuÊt. MÆt kh¸c do s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng cña thiªn nhiªn nªn gi¸ c¶ s¶n phÈm n«ng nghiÖp nãi chung lµ biÕn ®æi dÉn ®Õn NVL cña nhµ m¸y gi¸ c¶ mua còng thay ®æi.
ChÝnh s¸ch thuÕ cña Nhµ n­íc còng lµm cho gi¸ NVL thay ®æi. Nªn NVL lµ s¶n phÈm cña n«ng nghiÖp chÞu thuÕ n«ng nghiÖp. NÕu lµ s¶n phÈm cña ngµnh chÕ biÕn c«ng nghiÖp th× cßn ph¶i chÞu thuÕ cña ngµnh chÕ biÕn ch¼ng h¹n nh­ ®­êng, bét mú, ®Õn khi nhËp kho ph¶i chÞu Ýt nhÊt hai lÇn ®¸nh thuÕ Mét sè NVL nhËp ngo¹i ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu theo nhãm hµng kh«ng kÓ nhËp ®Ó s¶n xuÊt hay tiªu thô do ®ã gi¸ nhËp t¨ng.
Do ®ã nhµ m¸y ph¶i nghiªn cøu vµ x©y dùng phï hîp cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n, sö dông hîp lý tiÕt kiÖm NVL phï hîp víi yªu cÇu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y.
II. Ph©n lo¹i NVL t¹i Nhµ m¸y b¸nh kÑo cao cÊp H÷u NghÞ
NVL sö dông trong nhµ m¸y bao gåm nhiÒu chñng lo¹i chóng kh¸c vÒ c«ng dông, tÝnh n¨ng lý ho¸, phÇn cÊp chÊt l­îng vËt liÖu th­êng xuyªn biÕn ®éng. Do vËy ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu.
Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ dùa trªn nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Ó s¾p xÕp nh÷ng vËt liÖu cã cïng mét tiªu thøc vµo mçi nhãm mçi lo¹i. V× thÕ sÏ cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i t­¬ng øng. C¨n cø vµo c«ng dông kinh tÕ cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ nhµ m¸y ®· ph©n lo¹i vËt liÖu.
- NVL chÝnh: (1521) lµ ®èi t­îng lao ®éng chñ yÕu cña nhµ m¸y lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm míi n­ ®­êng kÝnh, bét mú, bét ng«, s÷a, muèi
- NVL phô: (152.2) lµ ®èi t­îng lao ®éng kh«ng cÊu thµnh nÒn thùc thÓ s¶n phÈm nh÷ng cã t¸c dông nhÊt ®Þnh cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ c¸c lo¹i b¬, h­¬ng liÖu, giÊy gãi s¶n phÈm, bao gãi,,, chóng lµm t¨ng chÊt l­îng cña NVL chÝnh lµm cho s¶n phÈm hµng ho¸ dÔ tiªu thô h¬n, b¶o qu¶n l©u bÒn h¬n.
- Nhiªn liÖu: (152.3) lµ mét lo¹i vËt liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l­îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nhiªn liÖu dïng trùc tiÕp vµo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kü thuËt s¶n phÈm nh­ gas ®Ó ®èt lß n­íng b¸nh kem xèp
- Phô tïng thay thÕ söa ch÷a: (152.7) lµ nh÷ng chi tiÕt phôc vô m¸y mãc thiÕt bÞ mµ nhµ m¸y mua s¾m dù tr÷, phôc vô cho viÖc söa ch÷a, l¾p ®Æt, ch¹y thö c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ cho d©y truyÒn s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh­ vßng bi, d©y curoa.
- PhÕ phÈm: (152.9) lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y vµ ®­îc thu håi ®Ó sö dông cho c¸c c«ng viÖc kh¸c hoÆc ®­a vµo chÕ biÕn l¹i tiÕp tôc s¶n xuÊt
Dùa trªn c¬ së ph©n lo¹i nµy c«ng ty theo dâi ®­îc sè l­îng chÊt l­îng cña tõng lo¹i NVL. Tõ ®è ®Ò ra ®­îc h×nh thøc h¹ch to¸n phï hîp.
III. KÕ to¸n nhËp - xuÊt - tån kho NVL
1. KÕ to¸n nhËp kho NVL
a. TÝnh gi¸ NVL nhËp kho
ë nhµ m¸y NVL dïng cho s¶n xuÊt chñ yÕu ®­îc mua ngoµi khi nhËp khi NVL nhµ m¸y ®· sö dông gi¸ thùc tÕ. T¹i nhµ m¸y c¸c hîp ®ång ký kÕt ®Òu theo ph­¬ng ph¸p tr¶ chËm lµ chñ yÕu nªn mäi chi phÝ vËn chuyÓn NVL tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn nhµ m¸y ®Òu do bªn b¸n chÞu. ChÝnh v× vËy gi¸ nhËp kho bao gåm c¶ gi¸ vËn chuyÓn vµ chÝnh lµ gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n.
+ §èi víi NVL mua ngoµi nhËp kho
= + +-
+ §èi víi NVL thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn
= +
+ §èi víi NVL vay m­în t¹m thêi, do ®­îc biÕu tÆng gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gi¸ thÞ tr­êng hiÖn hµnh cña NVL ®ã.
+ §èi víi vËt liÖu lµ phÕ liÖu thu håi, s¶n phÈm háng th× gi¸ vËt liÖu nhËp khi lµ gi¸ cã thÓ b¸n ®­îc hoÆc ­íc tÝnh
+ §èi víi NVL ®­îc cÊp: gi¸ thùc tÕ NVL lµ gi¸ ghi trªn biªn b¶n bµn giao vµ céng thªm c¸c chi phÝ kh¸c (nÕu cã)
VD: Ngµy 5/5/2005 nhµ m¸y nhËp kho cña c«ng ty Nam Giang víi sè phiÕu nhËp kho 15,16,17 nh­ sau:
+ §­êng víi sè l­îng 9000kg ®¬n gi¸ 7850®/kg (bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn, thuÕ 10%)
+ Bét mú víi sè l­îng 63.200 kg ®¬n gi¸ 4.430 ®/kg (bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn thuÕ 10%)
+ PhÈm mµu víi sè l­îng 250kg ®¬n gi¸ lµ 117.120 ®/kg. (bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn vµ thuÕ 10%)
VËy gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i NVL nh­ sau:
- Gi¸ thùc tÕ ®­êng nhËp kho
9000 x 6850 = 61.650.000 ®
- Gi¸ thùc tÕ bét mú nhËp kho
63.200 x 4.430 = 279.976.000 ®
- Gi¸ thùc tÕ phÈm mµu nhËp kho
250 x 117.120 = 29.280.000 ®
b. Thñ tôc chøng tõ nhËp kho
T¹i nhµ m¸y b¸nh kÑo cao cÊp H÷u NghÞ viÖc thu mua vËt liÖu do c¸n bé cung tiªu cña phßng kÕ ho¹ch vËt t­ ®¶m nhiÖm. Mäi NVL khi mua vÒ ®Õn nhµ m¸y ph¶i lµm thñ tôc kiÓm nhËn vµ nhËp kho.
- Chøng tõ chñ yÕu vÒ thu mua vµ nhËp kho NVL
+ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­, s¶n phÈm hµng ho¸ (mÉu 08 - VT)
+ PhiÕu nhËp
+ Ho¸ ®¬n
+ PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01 -VT)
+ Ho¸ ®¬n GTGT (mÉu sè 01 GTKT - 3LL)
Ho¸ ®¬n GTGT do kÕ to¸n nhµ m¸y lËp 3 liªn
Liªn 1 : L­u
Liªn 2 : Giao cho ng­êi mua lµm chøng tõ ®i ®­êng vµ ghi sæ kÕ to¸n ®¬n vÞ mua.
Liªn 3 : Thñ kho gi÷ l¹i ghi vµo thÎ kho vµ chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n
- Khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n b¸n hµng giÊy b¸o nhËn hµng cña ng­êi b¸n göi ®Õn hay do nh©n viªn cung tiªu cña nhµ m¸y mang vÒ, phßng kÕ ho¹ch vËt t­ ph¶i ®èi chiÕu víi hîp ®ång hoÆc kÕ ho¹ch thu mua ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn thanh to¸n ®èi víi tõng chuyÓn hµng. Khi vËt liÖu vÒ ®Õn nhµ m¸y ph¶i thµnh lËp ban kiÓm nghiÖm vÒ sè l­îng, chÊt l­¬ng, quy c¸ch vËt liÖu råi lËp b¶ng kiÓm nghiÖm vËt t­.
B¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ gåm: ng­êi nhËn, ng­êi phô tr¸ch vËt t­ kiÓm tra vÒ mÆt chÊt l­îng vµ quy c¸ch NVL. §ång thêi ph¶i ghi râ hä tªn, quy c¸ch vËt t­ kiÓm nghiÖm, ®¬n vÞ, sè l­îng vËt liÖu. Biªn b¶n ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký.
+ Biªn b¶n ®­îc lËp thµnh 3 liªn
- Mét liªn l­u ë phßng kÕ ho¹ch vËt t­
- Mét liªn thñ kho gi÷ ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo thÎ kho
- Mét liªn giao cho kh¸ch hµng
- PhiÕu nhËp kho: tr­íc khi ghi phiÕu nhËp kho kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ, bi...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©