Tìm hiểu công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Dược phẩm Hà Thành

Download miễn phí Đề tài Tìm hiểu công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Dược phẩm Hà Thành

Công tác thu mua đến dự trữ và sử dụng đều tốt đảm bảo đúng và kịp thời cho sản xuất và sử dụng tránh tình trạng ứ đọng vốn của Công ty .

Trong công tác kế toán nguyên vật liệu đã chấp hành đúng các chế độ quy định kế toán Nhà nước Công ty sử dụng hình thức nhật ký chứng từ. Đây là hình thức ghi sổ kế toán phù hợp với đặc điểm của Công ty.

Các phòng ban phân xưởng đã phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán đảm bảo quá trình hạch toán nguyên vật liệu được chính xác kịp thời, cung cấp đầy đủ thông tin.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


¨m 2005. C«ng ty d­îc phÈm Hµ Thµnh phÊn ®Êu trong n¨m ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm thuèc ch÷a bÖnh mét mÆt hµng kh«ng nh÷ng t¨ng vÒ khèi l­îng s¶n xuÊt mµ cßn n©ng cao hiÖu qu¶ ch÷a bÖnh cña c¸c lo¹i thuèc. Ngoµi ra c«ng ty ®Æt ra môc tiªu hµng ®Çu lµ lu«n lu«n qu¶n lý chÆt chÏ nguån vËt liÖu nhËp vµo nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp h¬n so víi møc gi¸ thµnh b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng.
Kh«ng ngõng nghiªn cøu chÕ t¹o ra s¶n phÈm míi cã nhiÒu chøc n¨ng còng nh­ t¸c dông ®­a ra thÞ tr­êng ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng lùa chän. C«ng ty phÊn ®Êu trong n¨m 2005 s¶n phÈm t¨ng lªn tõ 20% ® 25%/n¨m ®ång thêi sÏ t¨ng lîi nhuËn lªn.
2. Qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm chñ yÕu
NhiÖm vô cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i d­îc phÈm phôc vô cho con ng­êi nªn quy tr×nh c«ng nghÖ mang tÝnh d©y chuyÒn khÐp kÝn tõ khi ®­a nguyªn vËt liÖu vµo tíi khi hoµn thµnh s¶n phÈm.
S¬ ®å 1: s¶n xuÊt thuèc t©n d­îc (thuèc viªn)
Ho¸ chÊt
Pha chÕ thuèc
T¸ d­îc
SÊy thuèc
T¹o h¹t
DËp viªn
KiÓm nghiÖm b¸n thµnh phÈm
Ðp vØ
§ãng lä
D¸n nh·n m¸c
LÊy mÉu kiÓm nghiÖm
§ãng gãi
NhËp kho thµnh phÈm
+ Pha chÕ thuèc: lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong kh©u nµy sö dông mét l­îng t¸ d­îc vµ ho¸ chÊt nhÊt ®Þnh ®em trén víi nhau theo tû lÖ quy ®Þnh.
+ SÊy thuèc: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô lµm cho thuèc ®­îc gi÷ kh« kh«ng bÞ Èm ­ít.
+ Bé phËn t¹o h¹t vµ dËp viªn: qu¸ tr×nh nµy ®­îc diÔn ra liªn tiÕp khi t¹o h¹t xong ta ph¶i dËp viªn ngay ®Ó t¹o thµnh phÈm.
+ Bé phËn Ðp vØ vµ ®ãng lä.
- Ðp vØ: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô cho thuèc vµo vØ råi Ðp chÆt kh«ng cho tiÕp xóc víi kh«ng khÝ nÕu kh«ng Ðp cÈn thËn nã sÏ bÞ h¶ vµ g©y háng.
- §ãng lä: Cã nhiÖm vô cho thuèc vµo trong lä ®Ó ®ãng cã hai lo¹i thuèc dïng ®Ó ®ãng lä cã thÓ lµ thuèc viªn cã thÓ lµ thuèc n­íc.
+ Bé phËn d¸n nh·n m¸c: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô chuyªn d¸n nh·n m¸c theo ®óng tªn cña c¸c lo¹i thuèc tr­íckhi d¸n ph¶i kiÓm tra cÈn thËn.
+ Bé phËn kiÓm tra ®ãng gãi: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô chuyªn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c lo¹i thuèc. Khi kiÓm tra xong ®ãng gãi theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ y tÕ hay cña kh¸ch hµng.
+ Bé phËn nhËp kho thµnh phÈm
Sau khi nhËn hµng do ®­îc ®ãng gãi tõ kho bé phËn nµy cã nhiÖm vô vËn chuyÓn sè hµng ®ã ®Õn n¬i quy ®Þnh giao cho kh¸ch hµng.
3. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp
C¬ cÊu s¶n xuÊt: Lµ h×nh thøc tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt biÓu hiÖn quy m« doanh nghiÖp sè l­îng thµnh phÇn c¸c ph©n x­ëng vµ kh«ng gian cña nã chiÕm trong tæng thÓ. Doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c c¬ cÊu s¶n xuÊt lµ tæng thÓ c¸c ph©n x­ëng hay bé phËn s¶n xuÊt h×nh thøc tæ chøc cña tõng bé phËn vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau.
S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt
cña C«ng ty d­îc phÈm Hµ Thµnh
Héi ®ång qu¶n trÞ
Ban kiÓm so¸t
Ban gi¸m ®èc
Phßng Qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt
Phßng KÕ to¸n
hµnh chÝnh
Phßng kinh doanh vµ phßng kho
PX s¶n xuÊt thuèc ®«ng d­îc
PX
s¶n xuÊt ho¸ d­îc
Cöa hµng b¸n lÎ
§¹i lý
b¸n d­îc
- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban
+ Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan cã ®Çy ®ñ quyÒn h¹n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶c¸c quyÒn nh©n danh c«ng ty. Ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c dÞch vô cña c«ng ty ph¶i chÞu sù qu¶n lý hoÆc chØ ®¹o thùc hiÖn cña héi ®ång qu¶n trÞ. Héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t gi¸m ®èc vµ c¸c bé phËn qu¶n lý kh¸c.
+ Gi¸m ®èc: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung toµn cong ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt nhµ n­íc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, lµ ng­êi chØ huy trùc tiÕp phã gi¸m ®èc.
+ Phã gi¸m ®èc: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng ty khi ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn, phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ c«ng ty trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh vµ phÇn viÖc ®­îc uû quyÒn. KiÓm tra ®«n ®èc mäi thµnh viªn ®Æc biÖt lµ c¸c phßng ban gi¸m s¸t khuyÕn khÝch hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao.
+ Phßng kÕ to¸n hµnh chÝnh: Lµm nhiÖm vô ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, thu thËp vµ xö lý th«ng tin, cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho ban l·nh ®¹o c«ng ty.
+ Phßng qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô qu¶n lý tõng ph©n x­ëng vÒ mÆt kü thuËt nh­ viÖc thùc hiÖn quy chÕ nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn kü thuËt chÞu sù gi¸m s¸t trùc tiÕp cña Phã gi¸m ®èc.
+ Phßng kinh doanh vµ phßng kho: Cã nhiÖm vô tiªu thô s¶n phÈm, ®ång thêi cã nhiÖm vô qu¶n lý mét hÖ thèng kho tµng cña c«ng ty ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c cöa hµng ®¹i lý b¸n lÎ giíi thiÖu s¶n phÈm ë nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau.
4. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty d­îc phÈm Hµ Thµnh
a) Chøc n¨ng
Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty d­îc phÈm Hµ Thµnh ®­îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp kinh doanh sè 1021007/GP ngµy 12/5/1993 cña Bé Y tÕ. C«ng ty TNHH d­îc phÈm Hµ Thµnh trong nÒn kinh tÕ cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i d­îc phÈm lµm thuèc ch÷a bÖnh cho con ng­êi. Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng c«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty ph¸t huy hÕt néi lùc, khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Kh«ng ngõng khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi nhu cÇu ®êi sèng con ng­êi víi chøc n¨ng s¶n xuÊt lµ chñ yÕu kÕt hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó ho¹t ®éng cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n.
b) NhiÖm vô
Víi vai trß s¶n xuÊt cña c«ng ty ph¶i tuyÖt ®èi tuana thñ theo c¸c chÕ ®é quy chÕ qu¶n lý cña nhµ n­íc.
- Qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn kinh doanh
- T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng
- Cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cho ng­êi tiªu dïng.
- Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c hîp ®ång ®· ký ®Ó n©ng cao uy tÝn chÊt l­îng víi kh¸ch hµng.
C«ng ty d­îc phÈm Hµ Thµnh vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ kã kh¨n nh­ng c«ng ty vÉn cè g¾ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh.
PhÇn II
Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu
cña C«ng ty d­îc phÈm hµ thµnh
I. Vai trß vµ vÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu
1.Vai trß cña nguyªn vËt liÖu
Nguyªn vËt liÖu gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm.
TÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu ®Òu kh«ng ph¶i ®­îc C«ng ty s¶n xuÊt ra råi chÕ biÕn mµ C«ng ty cßn ph¶i nhËp tõ bªn ngßµi vµo.
Nguån nguyªn vËt liÖu ®ãng vai trß rÊt quan träng, kh«ng nh÷ng ®èi víi c«ng ty D­îc PhÈm Hµ Thµnh mµ cßn c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c n÷a.
Mét C«ng ty muèn ph¸t triÓn tèt vµ bÒn v÷ng th× ®ßi hái ph¶i cã c«ng t¸c qu¶n lý thu mua, nguyªn vËt liÖu hÕt søc chÆt chÏ.
2. VÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu : Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè cÊu thµnh lªn s¶n phÈm quyÕt ®Þnh trùc tiÕp chÊt l­îng s¶n phÈm. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ th× nã chiÕm tû träng lín h¬n trong c¬ cÊu. B¶n th©n nã lµ TSL§ vµ chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn l­u ®éng.
3. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu
3.1 §Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu
Do C«ng ty d­îc phÈm Hµ Thµnh chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc ®«ng d­îc. Nªn ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu dÔ bÞ h­ háng, thèi d÷a trong khi thu mua nhÊt lµ thêi tiÕt Èm ­ít m­a nhiÒu th× chóng rÊt dÔ bÞ mèc chóng chØ phï hîp víi thêi tiÕt n¾ng vµ kh«.
Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm.
ViÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®óng sè l­îng, chñng lo¹i sÏ ®¸p øng ®­îc chiÕn l­îc s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty.
SÏ ®¸p øng ®­îc chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tung ra thÞ tr­êng ®óng lo¹i s¶n phÈm, ®óng thêi ®iÓm sÏ t¹o ­u thÕ c¹nh tranh ph¸t triÓn cña C«ng ty.
3.2 Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu
C¨n cø vµo vai trß cña t¸c dông cña vËt liÖu trong s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i nh­ sau:
Nguyªn vËt liÖu chÝnh : (c¸c lo¹i c©y d­îc th¶o): Sau qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn, sÏ trë thµnh s¶n phÈm chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp.
nguyªn vËt liÖu phô : (phÈm mµu, b¨ng dÝnh, b«ng, tói ni l«ng) lµ c¸c vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî cho s¶n xuÊt ®­îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n.
C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh.
VËt liÖu tù s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm lµ c©y thuèc mµ ®¬n vÞ tù s¶n xuÊt ra tù phôc vô cho ho¹t ®çng cña m×nh.
VËt liÖu mua ngoµi (c¸c lo¹i thuèc ho¸ häc) lµ vËt liÖu mµ doanh nghiÖp kh«ng tù s¶n xuÊt ra ph¶i nhËp tõ bªn ngoµi vµo.
C¨n cø vµo quyÒn së h÷u chia 2 lo¹i :
VËt liÖu tù cã, lµ nhøng vËt liÖu mµ ®· cã s½n trong C«ng ty vµ kh«ng ph¶i nhËp ë bªn ngoµi.
VËt liÖu gi÷ hé : lµ vËt liÖu do C«ng ty kh¸c do ch­a cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ b¶o qu¶n lªn nhê gi÷ hé.
Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra thuèc ®«ng d­îc cßn cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c n÷a.
§Ó biÕt râ h¬n vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu th× xem qua b¶ng vÒ mét sè nguyªn vËt liÖu sau ®©y:
B¶ng danh môc vËt t­ cña C«ng ty d­îc phÈm hµ thµnh
STT
Tªn nguyªn vËt liÖu chÝnh
Tªn nguyªn vËt liÖu phô
1
Cam th¶o
2
Hµ thñ «
3
Th¶o quyÕt minh
4
Hoa hoÌ
5
Nh·n hoÌ
6
Bét s¾n
7
Tinh dÇu trµm
8
ChÌ s©m
9
H¹t sen
10
C©y nhä låi
11
Vá c©y lóc l¸c
12
§­êng kÝnh
13
B¨ng dÝnh
14
B«ng
15
Chai, lä, ®ãng
16
Thïng, giÊy
17
Tói ni l«ng
18
NÕn
19
Vá kiÖn
20
M¹ch nha, bét tan
Trong nh÷ng n...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©