Hạch toán nghiệp vụ của Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng

Download miễn phí Đề tài Hạch toán nghiệp vụ của Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng

Qua quá trình tìm hiểu thực tế về công tác quản lý, công tác kế toán của công ty TNHH vận tải và thuơng mại Hùng Tưởng:

Công ty có quy mô và trình độ quản lý như hiện nay là cả một quá trình phấn đấu liên tục không ngừng của toàn bộ công nhân và ban giám đốc công ty. Bằng mọi cách công ty cố gắng tìm biện pháp hòa nhập bước đi của mình, cùng nhịp điệu phát triển kinh tế chung của đất nước. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự linh hoạt nhạy bén trong công tác quản lý đã trở thành đòn bẩy tích cực cho quá trình phát triển của công ty.

 Cùng với việc vận dụng ánh sáng các quy luật kinh tế thị trường, đổi mới dây truyền công nghệ, thực hiện chủ trương đổi mới , cải cách kinh tế của Đảng và Nhà nước, công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công tác dịch vụ vận tải, không ngừng nâng cao đời sống nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân .

Trong quá trình áp dụng kế toán mới, tuy còn gặp nhiều khó khăn do phải tiếp cận với những khái niệm mới , bộ máy kế toán đã biết vận dụng một cách linh động, sáng tạo có hiệu quả chế độ kế toán mới vào điều kiện cụ thể của nhà máy. Hiện nay Phòng kế toán của công ty đang áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ, đây là phương pháp dựa vào các chứng từ gốc để lên sổ sách kế toán.

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên cho phép kế toán theo dõi một cách thường xuyên liên tục .

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


B¶y tr¨m linh chÝn nghÝn chÝn tr¨m chÝn t¸m ®ång ch¾n.
XuÊt, ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn Thñ Kho
Dùa vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi:
+ Nî TK 627 : 709998
+ Cã TK 152 : 709998
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng
Chøng tõ ghi sæ Sè:12
Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005
Chøng tõ
TrÝch yÕu
Sè hiÖu tµi kho¶n
Sè tiÒn

Ngµy


6/4/ 05
XuÊt kho mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ
627
152
709.998
Céng
709.998
KÌm theo Chøng tõ gèc.
Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng
Khi xuÊt kho x¨ng cã mét sè chøng tõ sau.
PhiÕu nhËp kho Sè:11
Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005
Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: Ph¹m Huy Hïng.
§Þa chØ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng.
Lý do xuÊt kho: Cung cÊp nhiªn liÖu cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i.
XuÊt t¹i kho:
STT
Tªn nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t­
M· sè
§¬n vÞ tÝnh
Sè l­îng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
Yªu cÇu
Thøc xuÊt
A
B
C
D
1
2
3
4
1
DÇu DIEZEL
LÝt
100
3454,55
345.455
Céng
345.455
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m bèn m­¬i n¨m ngh×n bèn tr¨m n¨m m­¬i n¨m ®ång ch½n.
XuÊt, ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn Thñ Kho
Dùa vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi:
+ Nî TK 621 : 345455
+ Cã TK 152 : 345455
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng
Sè: 13
Chøng tõ ghi sæ
Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005
Chøng tõ
TrÝch yÕu
Sè hiÖu tµi kho¶n
Sè tiÒn

Ngµy


7/4/ 05
XuÊt kho dÇu DIEZEL
621
152
345,455
Céng
345.455
KÌm theo Chøng tõ gèc.
Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng
B. H¹ch To¸n tµi s¶n cè ®Þnh.
1) Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm.
a) Kh¸i niÖm :
Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµI trªn 1 n¨m . Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu cho ®Õn lóc háng.
b) §Æc ®iÓm :
- Cã thÓ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh
- Tµi s¶n cè ®Þnh gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu tõ khi ®­a vµo sö dông cho ®Õn lóc h­ háng.
- Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua cac ph­¬ng ph¸p khÊu hao .
2) T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng.
Do c«ng viÖc chÝnh cña c«ng ty lµ chuyªn vËn t¶i hµng ho¸, thiÕt bi, m¸y mãc v× vËy c«ng ty lu«n trang bÞ vµ söa míi c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc .
2.1) Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty.
- Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i («t«, xe cÈu)
- Ph­¬ng tiÖn phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp ( ti vi , xe m¸y )
TrÝch B¶ng Tµi S¶n Cè §Þnh qua 2 n¨m gÇn ®©y
Nhãm TSC§
ChØ tiªu
N¨m 2003
N¨m 2004
Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc
M¸y mãc, thiÕt bÞ
Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc
M¸y mãc, thiÕt bÞ
A
1
2
3
4
I. Nguyªn gi¸ TSC§
1. Sè d­ ®Çu kú
2. Sè t¨ng trong kú
6.363.636
6.363.636
6.363.636
- Mua s¨m míi
6.363.636
- X©y dùng míi
153.911.234
153.911.234
3. Sè gi¶m trong kú
- Thanh lý
153.911.234
153.911.234
- Nh­îng b¸n
160.274.870
4. Sè d­ cuèi kú
6.363.636
- Ch­a sö dông
160.274.870
6.363.636
- §· khÊu hao hÕt
160.274.870
- Chê thanh lý
II. Gi¸ trÞ hao mßn
180.000
180.000
1. §Çu kú
180.000
2. T¨ng trong kú
19.587.120
19.587.120
3. Gi¶m trong kú
19.587.120
4. Sè cuèi kú
180.000
19.587.120
III. Gi¸ trÞ cßn l¹i
6.183.163
6.183.163
1. §Çu kú
6.183.163
2. Cuèi kú
140.507.750
140.507.750
TrÝch sæ Tµi S¶n Cè §Þnh trong c«ng ty
Tªn lo¹i TSC§
N­íc SX
Ngµy ®­a vµo sö dông
Sæ n¨m KH
Nguyªn gi¸
Gi¸ trÞ cßn l¹i
Gi¸ trÞ hao mßn 1 n¨m
Sè khÊu hao 1 th¸ng
Xe m¸y
VN
5/2/2004
5
20.020.000
16.016.000
4.004.000
333.667
Dµn SONY
NhËt
7/12/2003
3
6.363.636
4.242.424
2.121.212
176.768
Tivi SONY
NhËt
6/1/2004
3
5.045.455
3.363.637
1.681.818
140.151
Xe «t« Huynh §ai 29H - 3190
Hµn Quèc
10/4/2004
6
142.857.143
3.571.428
7.142.857
595.238
3) KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§ h÷u h×nh.
3.1) Thñ tôc kÕ to¸n.
- Hãa ®¬n.
- Biªn b¶n giao nhËn TSC§.
- PhiÕu nhËp kho.
- PhiÕu chi.
- Chøng tõ ghi sæ.
3.2) VÝ dô: Ngµy 1/4/2005 C«ng ty mua 1 cÇn cÈu TADANO phôc vô cho viÖc vËn t¶i ®­a vµo sö dông.
Khi mua nhËn ®­îc hãa ®¬n:
Hãa ®¬n (b¸n hµng)
Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng
Ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2005
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH dÞch vô vµ th­¬ng m¹i Hµ Néi.
§Þa chØ: 63 M· M©y Sè TK......................
§iÖn tho¹i: 8246679 MS...........................
Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn V¨n Minh.
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng Sè TK................
§Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi.
H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt.
STT
Tªn hµng hãa
§¬n vÞ tÝnh
Sè l­îng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
1
CÇn cÈu TADANO
C¸i
01
61.110.000
Céng tiÒn hµng hãa dÞch vô: 61.110.000
Sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) S¸u mèt triÖu mét tr¨m m­êi ngh×n ®ång ch½n.
Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
3.3) Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao.
* C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo thêi gian sö dông.
Møc KH =
NG
Thêi gian sö dông
VD: C«ng ty cã mét xe m¸y sirious víi NG = 20.020.000 thêi gian sö dông 5 n¨m. TÝnh møc khÊu hao cña mét n¨m.
Møc KH =
20.020.000
= 4.004.000
5
d) Tµi kho¶n chuyªn dïng.
* TK 214 (Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh)
Nî TK 214 Cã
Gi¸ trÞ lµm gi¶m gi¸ trÞ hao mßn TSC§ khi trÝch gi¶m khÊu hao TSC§
Gi¸ trÞ lµm t¨ng gi¸ trÞ hao mßn TSC§ khi trÝch khÊu hao TSC§
SDCK: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ hiÖn cã
§Ó phôc vô cho viÖc ph©n bè chi phÝ khÊu hao theo ®óng ®èi t­îng sö dông kÕ to¸n sau khi tÝnh møc khÊu hao ph¶i ghi chi tiÕt vµo c¸c cét cã liªn quan.
*TK 009 (Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n)
Nî TK 009 Cã
Nguån vèn khÊu hao t¨ng do trÝch khÊu hao.
Nguån vèn khÊu hao gi¶m khi sö dông nguån vèn ®Ó ®Çu t­ TSC§
SDCK: Nguån vèn khÊu hao hiÖn cã
Sau ®©y lµ b¶ng tÝnh vµ ph©n bè KHTSC§ th¸ng 4 n¨m 2005 cña c«ng ty TNHH V©n t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng.
B¶ng tÝnh vµ ph©n bè khÊu hao TSC§ t¹i c«ng ty
Th¸ng 4 n¨m 2005
ChØ tiªu
Sè n¨m sö dông
Nguyªn gi¸
Sè khÊu hao
TËp hîp chi phÝ chung TK 627
Chi phi qu¶n lý doanh nghiÖp TK 642
- Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i
+ Xe «t« 29H-3190
6
142.857.143
595.238
595.238
- Ph­¬ng tiÖn qlý doanh nghiÖp
+ Xe m¸yYAMAHA
5
20.020.000
333.667
333.667
+ Dµn SONY
3
6.363.636
176.768
176.768
+TiVi SONY
3
5.045.455
140.151
140.151
Tæng céng
174.286.234
1.245.824
595.238
650.586
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng
Sè: 14
Chøng tõ ghi sæ
Ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2005
TrÝch yÕu
Sè hiÖu tµi kho¶n
Sè hiÖu tµi kho¶n
1
2
3
4
5
TrÝch khÊu hao TSC§ th¸ng 4 n¨m 2005
- Xe m¸y YAMAHA
- Dµn SONY
- TiVi SONY
642
642
642
214
214
214
333.667
176.768
140.151
333.667
176.768
140.151
Céng
650.586
650.586
§Þnh kho¶n.
+ Nî TK 642 : 650.586
+ Cã TK 214 : 650.586
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng
Sè: 15
Chøng tõ ghi sæ
Ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2005
Chøng tõ
TrÝch yÕu
Sè hiÖu tµi kho¶n
Sè tiÒn

Ngµy


Ghi t¨ng nguån vèn khÊu hao
009
650.586
Céng
650.586
KÌm theo Chøng tõ gèc.
Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng
4) H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§.
Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn vµ h­ háng cÇn ph¶i söa ch÷a thay thÕ ®Ó phôc kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng. C«ng viÖc söa ch÷a cã thÓ so doanh nghiÖp tù lµm hoÆc thuª ngoµi ®ùoc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch hay ngoµi kÕ ho¹ch, tïy theo quy m« tÝnh chÊt cña c«ng viÖc söa ch÷a kÕ to¸n sÏ ph¸n ¸nh vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp.
4.1) Ph©n lo¹i söa ch÷a TSC§ trong c«ng ty.
4.1.1) Tr­êng hîp söa ch÷a nhá mang tÝnh b¶o d­ìng.
-Söa ch÷a nhá lµ viÖc söa ch÷a lÆt vÆt, mang tÝnh duy tr×, b¶o d­ìng th­êng xuyªn. Do khèi l­îng c«ng viÖc kh«ng nhiÒu, quy m« söa ch÷a nhá, chi phÝ ph¸t sinh ®Õn ®©u ®­îc tËp hîp trøc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh ®Õn ®ã.
+ tr­êng hîp: NÕu viÖc söa ch÷a do doanh nghiÖp thuª ngoµi.
Nî TK 627
Nî TK 133
Cã TK 111
- Vµo ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2005 c«ng ty cho xe «t« biÓn sè ®i ®¨ng kiÓm. Tæng chi phÝ söa ch÷a TSC§ lµ 200.000
- Cã mét sè chøng tõ sau:
+ Hãa ®¬n GTGT
+ PhiÕu chi
+ Chøng tõ ghi sæ.
Hãa ®¬n dÞch vô ®¨ng kiÓm (GTGT)
Liªn 2 giao kh¸ch hµng Sè: 0045975
Ngµy 9 thang 4 n¨m 2005
§¬n vÞ ®¨ng kiÓm: Tr¹m ®¨ng kiÓm 2902V.
§Þa chØ: X· Hoµng LiÖt - Thanh Tr× - Hµ Néi.
Sè TK: 431101010007
T¹i ng©n hµng : Ng©n hµng N«ng NghiÖp Thanh Tr×
M· sè:.
§iÖn tho¹i: 8612444.
§¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th­¬ng m¹i Hïng T­ëng.
§Þa chØ: 28 - Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi.
Sè TK: T¹i ng©n hµng:.
H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè:..
STT
Néi dung
T¶i träng (TÊn)
BiÓn sè ®¨ng ký
Thµnh tiÒn
1
T¶i trªn 2 ®Õn 7 tÊn
2,5 TÊn
29H - 3190
171.400
Céng tiÒn hµng: 171.400
ThuÕ suÊt 5% TiÒn thuÕ GTGT: 8.600
LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn §K: 20.000
Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 200.000
Sè tiÒn (Viªt b»ng ch÷) Hai tr¨m ngh×n ®ång ch½n.
...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©