Một số vấn đề phát triển ngành dệt may nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng ở nhánh văn hoá người kinh

Download miễn phí Đề tài Một số vấn đề phát triển ngành dệt may nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng ở nhánh văn hoá người kinh

 

Lời giới thiệu 1

CHƯƠNG I. 3

NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA NHÁNH VĂN HOÁ NÀY ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MAY MẶC 3

1. Các khái niệm về văn hoá của các nhà nghiên cứu các nhà hoạt động xã hội và các tổ chức 3

CHƯƠNG II 13

THỰC TRẠNG HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH . 13

1. Xã hội Việt Nam và vấn đề trang phục trong giai đoạn trước chuyển đổi. 13

CHƯƠNG III 37

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY NHẰM THOẢ MÃN TỐT HƠN NHU CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở NHÁNH VĂN HOÁ NGƯỜI KINH . 37

1. CÁC QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 37

KẾT LUẬN : 44

Tài liệu tham khảo 45

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Nhµ vua ra lÖnh nh©n d©n kh«ng ®­îc ¨n mÆc theo kiÓu nhµ Minh, ng­êi phô n÷ ¨n mÆc gän ghÏ víi chiÕc v¸y ng¾n, yÕm cæ x©y kh«ng ¨n mÆc ¸o ngoµi vµ c¸nh tay ®Ó trÇn th¾t l­ng ®Ó mói phÝa tr­íc. Trong nh÷ng dÞp trang träng ®· thÊy phô n÷ mÆc ¸o bªn ngoµi yÕm gièng ¸o tø th©n sau nµy, tiÒn th©n cña chiÕc ¸o dµi truyÒn thèng cña phô n÷ ViÖt Nam. ¸o dµi tø th©n bu«ng v¹t ®Ó lé ¸o c¸nh, bªn trong lµ yÕm. Tay ¸o dµi, chÆt, th¾t l­ng v¶i buéc mèi mói xâa mèi. Bé y phôc phô n÷ Kinh thêi nay ®· ®¹t ®Õn møc ®é hoµn chØnh, tuy cã sù kh¸c nhau vÒ kiÓu c¸ch, mµu s¾c gi÷a c¸c miÒn; ë MiÒn B¾c, phô n÷ mÆc yÕm, ¸o c¸nh ng¾n kh«ng cµi khuy khi cÇn cßn mÆc ngoµi ¸o tø th©n mí ba mí b¶y, ­a mµu ®Ëm, cßn MiÒn Nam mÆc ®¬n gi¶n h¬n mÆc ¸o bµ ba, khi trang träng h¬n th× mÆc ¸o dµi mµu s¸ng hay kiÓu ¸o n¨m th©n vµ thÝch mµu ®en. Sù kh¸c biÖt nµy kh«ng lµm mÊt ®i vÎ ®Ñp c¬ b¶n cña phô n÷ Kinh mµ cµng lµm cho diÖn m¹o mçi miÒn thªm phong phó. Nãi chung ë thêi k× phong kiÕn, kinh tÕ ViÖt Nam cßn ph¸t triÓn chËm, ng­êi d©n quanh n¨m ph¶i lµm lông vÊt v¶ “b¸n mÆt cho ®Êt b¸n l­ng cho trêi”, nghÒ dÖt còng vËy, tiÕn hµnh chñ yÕu theo ph­¬ng ph¸p thñ c«ng víi quy m« hÑp, s¶n phÈm lµm ra lµ ®Ó tù phôc vô m×nh.
§Õn thêi k× ph¸p thuéc, d©n ta ph¶i chÞu “mét cæ hai trßng ¸p bøc” ®· lµm kh«ng ®ñ ¨n, l¹i ph¶i ®ãng siªu cao thuÕ nÆng. H¬n n÷a, x· héi lóc bÊy giê lµ tù cung tù cÊp, sinh ho¹t céng ®ång chØ khÐp kÝn sau lòy tre lµng, trong ®iÒu kiÖn lam lò vÊt v¶ Êy, lµm ®· kh«ng ®ñ ¨n th× nhu cÇu vÒ mÆc chØ lµ thø yÕu, tuy ë thêi ®ã ngµnh dÖt cã sù ph¸t triÓn h¬n, mét sè nhµ m¸y sîi, dÖt ®­îc Ph¸p x©y dùng ®· mäc lªn nh­ng chñ yÕu lµ nh»m môc ®Ých phôc vô cho viÖc khai th¸c cña ph¸p vµ nhu cÇu ®· ®­îc c¸ch t©n cña ng­êi thµnh thÞ, cßn ë n«ng th«n c¸ch ¨n mÆc vÒ c¬ b¶n lµ kh«ng cã g× thay ®æi. ë thµnh thÞ, nam giíi tiÕp thu kiÓu mÆc cña ng­êi Ch©u ¢u víi complª, ¸o s¬ mi, quÇn ©u, ¸o vett«ng, caravat Cßn phô n÷ l¹i nÆng vÒ c¶i tiÕn theo phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng ®iÓn h×nh lµ xu h­íng c¸ch t©n chiÕc ¸o dµi truyÒn thèng thµnh ¸o dµi kiÓu “t©n thêi ” vµ sau nµy trë thµnh chiÕc ¸o dµi ®Æc tr­ng cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam. Ngoµi chiÕc ¸o dµi, c¸c thø trang phôc kh¸c còng ®­îc c¶i tiÕn theo khuynh h­íng ®æi míi chø kh«ng chØ theo ¢u ho¸, ë c¸c thµnh thÞ phÝa B¾c chiÕc quÇn ©u ®· thay cho chiÕc v¸y, kh«ng chØ quÇn ®en mµ c¶ quÇn lôa tr¾ng, ¸o mÆc trong nhµ còng ®æi theo kiÓu ®­¬ng thêi, nhÊn thªm eo, cöa tay vµ cæ ¸o më réng h¬n. C¸c thµnh thÞ phÝa Nam chiÕc ¸o bµ ba truyÒn thèng th­êng may b»ng thø v¶i méc mµu ®en nay còng c¶i tiÕn theo h­íng may b»ng v¶i ®Ñp vµ cã nhiÒu ho¹ tiÕt hoa l¸ sÆc sì, th©n ¸o còng ®­îc thu hÑp bã s¸t h¬n, cæ vµ tay ¸o cã kiÓu d¸ng ®a d¹ng.
Tõ khi hßa b×nh lÆp l¹i 1954, kinh tÕ vÉn kh«ng cã g× s¸ng sña h¬n nh÷ng tµn d­ hµ kh¾c mµ thùc d©n Ph¸p vµ phong kiÕn ¸p ®Æt vÉn cßn ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c¸ch lµm ¨n cña ng­êi d©n. §Êt n­íc t¹m thêi bÞ chia c¾t lµm hai miÒn . MiÒn B¾c tuy ®­îc hoµ b×nh, nh­ng kinh tÕ l¹i bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ sau 15 n¨m chiÕn tranh víi mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, chñ yÕu dùa vµo s¶n xuÊt nhá c¸ thÓ, c¬ së s¶n xuÊt kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa hÕt søc kÐm cái vµ non yÕu . C«ng nghÖ míi ph«i thai, nÒn c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp cã tÝnh chÊt ph©n t¸n, chiÕm ®¹i bé phËn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, l¹i ®ang ph¶i tiÕn hµnh c«ng cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. MiÒn Nam trë thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi cña Mü, nÒn kinh tÕ d©n téc d©n chñ nh©n d©n ®­îc thiÕt kÕ trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p bÞ xo¸ bá ®Ó thiÕt lËp l¹i quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn, x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më n»m trong sù khèng chÕ cña ®Õ quèc Mü, t¹o ®iÒu kiÖn chñ nghÜa t­ b¶n ph¸t triÓn m¹nh ë MiÒn Nam. N«ng nghiÖp gi÷ nguyªn t×nh tr¹ng l¹c hËu, ®éc c¹nh ph¸t triÓn chËm, bÊp bªnh nh­ trong thêi k× thùc d©n Ph¸p thèng trÞ. S¶n l­îng lóa gi¶m so víi n¨m 1945 vµ kh«ng æn ®Þnh. C«ng nghiÖp ngµy cµng bÞ phô thuéc vµo n­íc ngoµi .
Trong may mÆc, còng cã nh÷ng b­íc tiÕn míi, sù giao l­u v¨n ho¸ gi÷a c¸c n­íc kh¸c nhau ®· lµm cho quan ®iÓm may mÆc cã sù thay ®æi, viÖc thay thÕ v¸y b»ng quÇn, ¸o tø th©n b»ng ¸o s¬ mi ®· phÇn nµo nãi lªn ®­îc ®iÒu ®ã. H¬n n÷a, do cã sù kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi nªn xu h­íng cung c¸ch ¨n mÆc hai miÒn cã sù kh¸c nhau. NÕu ë MiÒn B¾c sù biÕn ®æi trong ¨n mÆc thÓ hiÖn sù ®ång ®Òu, xo¸ nhßa dÇn ranh giíi gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ, gi÷a c¸c tÇng líp x· héi, tiÕt kiÖm gi¶n dÞ h¬n th× ë thµnh thÞ phÝa Nam ch¹y theo mèt n­íc ngoµi víi nhÞp ®é m¹nh mÏ h¬n, kho¶ng c¸ch ¨n mÆc gi÷a c¸c giai cÊp, gi÷a thµnh thÞ n«ng th«n ngµy cµng c¸ch biÖt h¬n. ë MiÒn B¾c chØ cã bµ giµ ë n«ng th«n cßn mÆc v¸y cßn ®a sè, chÞ em thanh niªn vµ trung niªn ®· chuyÓn sang mÆc quÇn may kiÓu “ch©n quª”. ë thµnh thÞ, nhiÒu n÷ thanh niªn mÆc quÇn ©u thay cho quÇn ®en. ChiÕc ¸o c¸nh cña phô n÷ ®­îc c¶i tiÕn nhiÒu nh­ c¾t s¸t eo h¬n chø kh«ng réng vµ th¼ng nh­ tr­íc, v¹t ¸o l­în vßng, h¹ thÊp tµ, triÕt li tr­íc ngùc vµ sau l­ng. Cæ ¸o còng ®a d¹ng, cæ vu«ng trßn, h×nh tr¸i tim . Mµu s¾c còng phong phó, mµu n©u, gô, xanh, tr¾ng, v¶i hoa. Khi kiÓu ¸o míi nµy thÞnh hµnh th× yÕm cæ truyÒn kh«ng cßn n÷a. Nã ®­îc thay thÕ b»ng ¸o lãt nÞt ngùc tiÕp thu tõ Ch©u ¢u gãp phÇn lµm t« thªm vÎ ®Ñp h×nh thÓ cña phô n÷. Trong nh÷ng n¨m chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c, h×nh ¶nh c« d©n qu©n mÆc quÇn ®en, ¸o c¸nh n©u bã s¸t th©n, th¾t l­ng to b¶n, ®Çu chÞt kh¨n vu«ng má qu¹, ch©n ®i dÐp cao su ®en c¾t tõ lèp « t«, vai kho¸c sóng tr­êng lµ h×nh ¶nh tiªu biÓu cho phô n÷ ViÖt Nam thêi k× võa s¶n xuÊt võa chiÕn ®Êu chèng Mü cøu n­íc. ë MiÒn Nam, h¬n 20 n¨m sèng d­íi chÕ ®é thùc d©n míi cña Mü – Ngôy, vÒ c¬ b¶n y phôc d©n téc vÉn ®­îc b¶o l­u vµ c¶i tiÕn theo h­íng kÕt hîp d©n téc víi hiÖn ®¹i. Ngay bé quÇn ¸o bµ ba truyÒn thèng kh«ng ngõng ®­îc c¶i tiÕn. Tõ chiÕc mµu ®en may b»ng v¶i rÎ tiÒn dÇn biÕn ®æi thµnh lo¹i bµ ba nhiÒu mµu s¾c may s¸t eo h¬n. Bªn c¹nh ®ã, vµo nh÷ng n¨m 60-70 ë c¸c thµnh thÞ MiÒn Nam ®Æc biÖt lµ ë Sµi Gßn ®· dÊy lªn phong trµo mÆc c¸c kiÓu quÇn ¸o ©u hiÖn ®¹i nh­ v¸y mini, quÇn bß jean víi c¸c mèt èng loe, èng bã c¸c kiÓu ¸o thun ¸o ph«ng. Mét sè Ýt thanh niªn nam n÷ hoÆc theo kiÓu “hippy” may b»ng v¶i th« víi nhiÒu kiÓu may c¾t k× quÆc, thªu thïa rèi r¾m, phong trµo ¨n mÆc cã khi ®Õn møc cùc ®oan g©y nªn nh÷ng ph¶n øng cùc ®oan g©y nªn nh÷ng ph¶n øng x· héi, nhÊt lµ víi tÇng líp trung niªn vµ ng­êi giµ cã ý thøc d©n téc nh»m b¶o vÖ nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng tr­íc nh÷ng lè l¨ng trong phong trµo ¢u ho¸.
Sau n¨m 1975, khi ®Êt n­íc hoµn toµn ®éc lËp, giang s¬n thu vÒ mét mèi, trong sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ nãi chung còng nh­ trang phôc nãi riªng ®ang ®øng tr­íc nh÷ng xu h­íng míi. C¸c phong c¸ch ®Þa ph­¬ng vÒ ¨n mÆc nh­ Hµ Néi, HuÕ, Sµi Gßn nay kh«ng cßn ®ãng khung trong c¸c ®Þa ph­¬ng mµ ®· cã ®iÒu kiÖn lan to¶ ra c¶ n­íc, nhiÒu vïng d©n téc ®· tiÕp thu kiÓu c¸ch trang phôc ng­êi Kinh. Ng­îc l¹i, chÞ em phô n÷ ng­êi Kinh, nhÊt lµ ë thµnh thÞ l¹i ­a chuéng mét sè s¶n phÈm dÖt may, c¸ch thøc trang trÝ hoa v¨n d©n téc ®­a vµo y phôc cña m×nh. Cho dï cã sù c¸ch t©n l¹i c¸c kiÓu quÇn ¸o cho hiÖn ®¹i h¬n vµ xuÊt hiÖn c¸c kiÓu quÇn ¸o ®a s¹ng h¬n tr­íc, nh­ng nh×n chung vÉn rÊt ®¬n gi¶n. Tiªu dïng cho may mÆc kh«ng ®­îc chó träng.
Nh­ vËy, trong suèt thêi gian tõ 1985 trë vÒ tr­íc may mÆc ch­a ph¶i lµ nhu cÇu phæ biÕn cña ®«ng ®¶o quÇn chóng, t©m lÝ chung cña hÇu hÕt mäi ng­êi lµ cã g× mÆc nÊy, kh«ng cÇu k× ®ßi hái.
b, Vai trß cña trang phôc vµ mèi quan hÖ gi÷a trang phôc víi phong c¸ch sinh ho¹t ng­êi ViÖt
MÆc lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng con ng­êi, ngay tõ khi xuÊt hiÖn con ng­êi ®· cã nhu cÇu ®­îc b¶o vÖ c¬ thÓ, ®©y lµ lÝ do cho sù ra ®êi cña quÇn ¸o, khi míi xuÊt hiÖn quÇn ¸o chØ lµ nh÷ng tÊm ch¾n ®­îc dÖt tõ l¸ c©y, sau ®ã lµ ®Õn c¸c m¶nh da thó Ngoµi t¸c dông lµ che th©n b¶o vÖ c¬ thÓ, nã cßn cã chøc n¨ng lµm ®Ñp con ng­êi. Cã thÓ nãi ngay tõ thêi xa x­a quÇn ¸o nãi riªng vµ trang phôc nãi chung lu«n chøa ®ùng hai chøc n¨ng chÝnh lµ b¶o vÖ vµ thÈm mü. Ngµy nay, khi x· héi ®· b­íc sang trang sö míi v¨n minh h¬n th× chøc n¨ng thÈm mü cµng trë nªn quan träng h¬n, nã ®· trë thµnh mét trong nh÷ng yÕu tè träng t©m, hµng ®Çu lµm nªn vÎ ®Ñp h×nh thøc cña con ng­êi. Tôc ng÷ n­íc ta ®· tõng thõa nhËn :
“Ng­êi ®Ñp v× lôa “
vµ “H¬n nhau tÊm ¸o manh quÇn
Cëi ra m×nh trÇn ai còng nh­ ai “
MÆc dï chóng ta ®Òu biÕt r»ng: c¸i ®Ñp cña con ng­êi kh«ng ph¶i lµ tÊm ¸o manh quÇn – nh÷ng thø hä mÆc trªn m×nh. Kh«ng chØ thÕ, nÕu nh­ c¸i lµm nªn gi¸ trÞ cña con ng­êi ngoµi quÇn ¸o ra kh«ng cßn g× c¶ th× ho¸ ra con ng­êi còng chØ nh­ mét chiÕc m¾c ¸o tÇm th­êng, chØ ®Ó treo quÇn ¸o mµ «ng cha ta ®· tõng gäi mét c¸ch rÎ róng lµ “ph­êng gi¸ ¸o tói c¬m”. Nh­ng ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña mét con ng­êi kh«ng ph¶i lµ chuyÖn ®¬n gi¶n, cÇn cã mét thêi gian quen biÕt, tiÕp xóc t×m hiÓu chø kh«ng ph¶i míi gÆp lÇn ®Çu ®· nhËn ra ngay ®­îc. V× vËy, y phôc tuy lµ nh÷ng thø che th©n v« c¶m nh­ng vÉn g©y ra ®­îc Ên t­îng m¹nh trong giao tiÕp lÇn ®Çu vµ cã thÓ cã t¸c ®éng tíi ®åi t­îng giao tiÕp chi phèi c¸ch øng xö vµ ho¹t ®éng cña hä. Qu¶ lµ :
“ Q...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©