Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy vi khuẩn lactobacillus acidophilus để sản xuất chế phẩm probiotics

Download miễn phí Đồ án Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy vi khuẩn lactobacillus acidophilus để sản xuất chế phẩm probiotics

Chương 1 Mở đầu . 1

Chương 2: Tổng quan tài liệu 3

2.1. Probiotics. .3

 2.1.1. Lịch sử nghiên cứu Probiotics . 3

 2.1.2. Định nghĩa Probiotics . 4

 2.1.3. Cơ chế tác động của probiotics. 4

 2.1.3.1. Sản sinh ra các chất kháng khuẩn 5

 2.1.3.2. Cạnh tranh vị trí gắn kết 6

 2.1.3.3. Cạnh tranh nguồn dinh dưỡng 7

 2.1.3.4. Kích thích miễn dịch 8

2.1.4. Vi sinh vật probiotic: 8

 2.1.4.1.Vi khuẩn lactic: 8

 2.1.4.2.Nấm men:. 11

 2.1.5. Các tiêu chuẩn chọn vi khuẩn 13

 2.1.6. Ứng dụng của probiotics 13

2.1.6.1. Trong thực phẩm và dược phẩm 13

 2.1.6.2. Nông nghiệp 18

 2.1.6.2.1. Nuôi trồng thủy hải sản. 18

 2.1.6.2.2. Chăn nuôi 22

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Mục lục
Chương 1 Mở đầu . 1
Chương 2: Tổng quan tài liệu 3
2.1. Probiotics. ..3
2.1.1. Lịch sử nghiên cứu Probiotics. 3
2.1.2. Định nghĩa Probiotics .. 4
2.1.3. Cơ chế tác động của probiotics. 4
2.1.3.1. Sản sinh ra các chất kháng khuẩn 5
2.1.3.2. Cạnh tranh vị trí gắn kết 6
2.1.3.3. Cạnh tranh nguồn dinh dưỡng 7
2.1.3.4. Kích thích miễn dịch 8
2.1.4. Vi sinh vật probiotic: 8
2.1.4.1.Vi khuẩn lactic: 8
2.1.4.2.Nấm men:. 11
2.1.5. Các tiêu chuẩn chọn vi khuẩn 13
2.1.6. Ứng dụng của probiotics 13
2.1.6.1. Trong thực phẩm và dược phẩm 13
2.1.6.2. Nông nghiệp 18
2.1.6.2.1. Nuôi trồng thủy hải sản. 18
2.1.6.2.2. Chăn nuôi 22
2.2. Công nghệ sản xuất chế phẩm probiotics: 26
2.3. Vi khuẩn Lactobacillus acidophilus 29
Phân loại 29
Đặc điểm hình thái và sinh lý 30
Đặc tính sinh hóa 30
2.3.4. Hoạt tính probiotic của Lactobacillus acidophilus 31
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men: 32
2.4.1. Nguồn cacbon 33
2.4.2..Nguồn nitơ 38
2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật 42
Ảnh hưởng của pH 42
Ảnh hưởng nhiệt độ..43
Ảnh hưởng oxy 44
Chương 3: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 46
Vật liệu nghiên cứu 46
Đối tượng nghiên cứu 46
Môi trường nuôi cấy 46
Hóa chất 46
Thiết bị và dụng cụ 48
Phương pháp nghiên cứu 48
Quan sát đặc hình thái của Lactobacillus acidophilus 48
Quan sát đại thể L. acidophillus 48
Quan sát vi thể 48
Tối ưu hóa môi trường lên men L. acidophilus.49
Khảo sát sự phát triển vi khuẩn L. acidophilus trong hai môi trường rỉ đường và dịch chiết dứa 49
3.2.2. 2. Tối ưu hóa môi trường 51
3.2.2.2.1. Thực nghiệm theo kế hoạch thực nghiệm đầy đủ các yếu tố .52
3.2.2.2.2. Kiểm tra sự tương thích của phương trình hồi quy với thực nghiệm theo tiêu chuẩn Fishe 55
Tối ưu hóa thực nghiệm bằng phương pháp lên dốc 56
Xác định đường cong tăng trưởng L.acidophilus trong môi trường MRS và môi trường dịch chiết dứa tối ưu bằng phương pháp đo độ đục ..56
Xác địng sự thay đổi pH theo thời gian của môi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu trong quá trình lên men.56
Xác định hàm lượng đường giảm theo thời gian của hai môi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu 57
So sánh khả năng ức chế vi sinh vật chỉ thị của dịch nuôi cấy L. acidophilus trong môi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu 58
Chương 4 : Kết quả và biện luận 61
Quan sát hình thái vi khuẩn L. acidophilus 61
Kết quả tối ưu hóa môi trường lên men .62
Kết quả khảo sát hai môi trường rỉ đường và dịch chiết dứa 62
4.2.2. Tối ưu hóa môi trường 64
4.2.2.1. Kết quả thực nghiệm theo kế hoạch đầy đủ các yếu tố  64
4.2.2.2. Kết quả kiểm tra sự tương thích của phương trình hồi quy với thực nghiệm theo tiêu chuẩn Fisher  . .66
4.2.2.3. Kết quả tối ưu hóa thực nghiệm bằng phương pháp lên dốc.66
Kết quả xác định đường công sinh trưởng vi khuẩn L. acidophilus trong hai môi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu 69
Kết quả xác định sự thay đổi pH theo thời gian của hai môi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu. 71
Kết quả xác định hàm lượng đường giảm theo thời gian của hai môi trừơng lên men MRS và dịch chiết dứa tối ưu 72
Kết quả So sánh khả năng ức chế vi sinh vật chỉ thị của dịch nuôi cấy L. acidophilus trong môi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu. .73
Tính toán kinh tế cho môi trường dịch chiết dứa tối ưu..77
Chương 5: Kết luận và kiến nghị 79
5.1. Kết luận 79
5.2. kiến nghị 80
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Danh mục các kí hiệu viết tắc :
Cfu : colony-forming unit
ATP: Adenosin triphospha
MT: môi trường
EMP : Embden - Meyerhof - Paras pathway
LDL-C : Low density lipoprotein cholesterol
HDL-C : High density lipoprotein cholesterol
Danh mục bảng
Thành phần hóa học huyết thanh 34
Thành phần hóa học dịch chiết dứa 37
Thành phần hóa học trong từng thành phần của hạt thóc. 39
Thành phần hóa học gạo lức xay ..40
Thành phần hóa học của Malt 41
Số liệu dựng đường chuẩn OD và mật độ tế bào L.acidophillus.50
Kế hoạch thực nghiệm và đầy đủ các yếu tố 52
Các mức của ba yếu tố tối ưu 53
Thành phần các môi trường theo kế hoạch thực nghiệm 54
Số liệu dựng đường chuẩn glucose 57
Kết quả thực nghiệm và đầy đủ các yếu tố 65
Kết quả tính bước chuyển động của các yếu tố 66
Kết quả thí nghiệm theo hướng leo dốc ..67
Danh mục hình và sơ đồ
Lactobacillus acidophillus dưới kính hiển vi..30
Vi khuẩn Lactobacillus acidophillus trên môi trường MRS agar.61
Vi khuẩn Lactobacillus acidophillus quan sát dưới kính hiển vật kính 100X. 62
Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa OD và mật độ tế bào của vi khuẩn L.acidophillus ..........................................................................................63
Đồ thị biểu diễn đường công sinh trưởng của L.acidophillus trong hai môi trường rỉ đường và dịch chiết dưa.64
Đồ thị biểu diễn đường công sinh trưởng của vi khuẩn L.acidophilus trong hai môi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu......71
Đồ thị biểu diễn sự thay đổi pH theo thời gian của hai mơi trường lên men MRS và dịch chiết dứa tối ưu.....72
Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa hàm lượng đường và OD.....73
Đồ thị biểu diễn hàm lượng đường thay đổi theo thời gian lên men của môi trường MRS và dịch chiết dứa tối ư......73
Môi trường dịch chiết dứa tối ưu không sinh H2O2.75
11. Đồ thị biểu diễn khả năng ức chế vi sinh vật chỉ thị (E.coli) của dịch nuơi cấy L. acidophilus trên mơi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu.76
12. Sơ đồ cơng nghệ sản xuất chế phẩm probiotics 28
13 . Sơ đồ chuyển hĩa đường của vi khuẩn L. acidophilus31
Phụ lục 1 - Số liệu
Số liệu dựng đường chuẩn OD và mật độ tế bào L. acidophilus
OD
0.176
0.346
0.49
0.621
0.738
0.844
1.066
1.23
1.336
1.47
Tế bào x107 (cfu/ml)
1.3
2.5
3.8
5
6.3
7.5
8.8
10
11.3
12.5
Số liệu đường cơng sinh trưởng L. acidophilus trên mơi trường rỉ đường và dịch chiết dứa:
Thời gian (giờ)
5
8
16
20
21
Mật độ tế bào
x 107
(cfu/ml)
Rỉ đường
3.8
7.1
10.6
13.5
11.8
Dứa
4.1
10.9
17.9
17.6
16
Số liệu đường cơng sinh trưởng L. acidophilus nuơi cấy trên hai mơi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu
Thời gian ( giờ)
0
5
8
16
18
20
24
Mật độ tế bào
X108 (cfu/ml)
MRS
0.2
0.6
0.9
6.8
6.6
6.5
6.3
Dứa
0.2
0.4
0.9
5.8
6.3
6.2
6.2
Số liệu thay đổi pH của mơi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu nuơi cấy bởi L. acidophilus:
Thời gian
0
2
5
8
16
18
20
24
pH
MRS
6.5
6.3
6
5.1
3.8
3.8
3.8
3.8
Dứa
6.5
6.25
5.9
5.3
4
3.94
3.91
3.91
Số liệu dựng đường chuẩn đường glucose:
Nồng đđđộ đường (mg/ml)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
OD
0.242
0.473
0.679
0.894
1.01
Số liệu đường tổng thay đổi theo thời gian của mơi trường MRS và dịch chiết dứa tối ưu nuơi cấy bởi L. acidophilus
Thời gian
0
5
8
16
18
20
24
Hàm lượng đường
(mg/ml)
Dứa
50
42.7
37.7
23.86
23.9
23
23
MRS
23.7
12.57
10.23
0.93
0.85
0.82
Số liệu xác định khả năng kháng của dịch nuơi cấy L. acidophilus trong mơi trường dịch chiết dứa tối ưu.
Môi trường
Mẫu đối chứng (OD)
Mẫu Chỉnh pH (OD)
Mẫu Không chỉnh pH (OD)
MRS
1.034
0.750
0.005
Dịch chiết dứa tối ưu
0.923
0.80
0.008
Phụ lục 2 - Một số hình ảnh
Hình : Dứa
Hình : Các mơi trường thành phần tối ưu .
Hình : xác định khả năng kháng của L. acidophilus đối với E. coli
Định lượng đường tổng
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..
...Điểm bằng số: Điểm bằng chữ:.
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2009
Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn cảnh (2004), Quy hoạch thực nghiệm, NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM.
[2]. Bùi Aùi (2005), Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM.
[3]. Nguyễn Đức Lượng và cộng sự ( 1996), Vi sinh vật công nghiệp - tập 2, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM
[4]. Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Chúc, Lê Văn Việt Mẫn (2006), Thực tập vi sinh vật học thực phẩm, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM
[5]. Lê Thanh Mai và cộng sự ( 2007), Các phương pháp phân tích ngnàh công nghệ lên men, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, Hà Nội.
[6]. Nguyễn Bá Mùi (2002), Nghiên cứu phụ phẩm dứa ủ chua làm thức ăn gia súc - luận án Tiến sĩ Nông Nghiệp, Trường Đại Học Nông Nghiệp 1.
[7]. Lê Hà Vân Thư (2008), Nghiên cứu quy trình tạo đồ uống lên men từ gạo lức , Luận văn thạc sĩ, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM
[8]. Bùi Quang Tề (2006), Bệnh của tôm nuôi và biện pháp phòng trị, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
[9]. Phạm Văn Ty, Vũ Nguyên Thành ( 2007), Công nghệ sinh học - tập 5, NXB Giáo Dục.
[10]. ALTIOK D ( 2004), Kinetic Modelling of Lactic Acid Production from Whey, Izmir Institute of Technology, Turkey
[11]. Amed T và cộng sự ( 2006), Influence of Temperature on Growth Pattern of Lactococcus lactis, Streptococcus cremoris and Lactobacillus acidophilus Isolated from Camel Milk, Biotechnology 5 (4): 481-488.
[12]. Arbakariya, B.A và cộng sự ( 2007), Optimization of Growth medium for Efficient Cultivation of Lactobacillus salivarius i 24 using Response Surface Method, Malaysian Journal of Microbiology, Vol 3(2) 2007, pp. 41-47 .
[13]. Brunt. J và Austin. B ( 2005), Use of a probiotics to control lactococcosis and streptococ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©