Thiết kế cao ốc văn phòng – Trung tâm thương mại Hà Nội

Download miễn phí Đề tài Thiết kế cao ốc văn phòng – Trung tâm thương mại Hà Nội

PHẦN 1 : KIẾN TRÚC

 

1. Giới thiệu chung. . . . . . . . .2

1.1. Giới thiệu khái quát công trình . . .2

1.2. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng . . 2

1.3. Giải pháp mặt đứng . . . . . . . . . . . . . . .3

2. Các hệ thống kỹ thuật của công trình . . .3

2.1 Hệ thống giao thông . . . . 3

2.2 Hệ thống điện nước . . . . 3

2.3 Thông gió và chiếu sáng . . . . .3

2.4 Hệ thống phòng cháy chữa cháy .4

3. Giải pháp kết cấu .4

PHẦN II KẾT CẤU 5

CHƯƠNG 1:PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỘN HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH 6

1.1. Những đặc điểm cơ bản của nhà nhiều tầng .7

2.2.1. Hệ khung chịu lực .7

2.2.2. Kích thước sơ bộ tiết diện dầm .8

2.2.3. Hệ khung kết hợp tường chiu lực . .8

2.2. So sánh lựa chọ phương án .8

CHƯƠNG I1:TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 10

2.1. Phương án kết cấu . .11

2.2. Tính toán sàn . .11

2.2.1. Chọn sơ bộ kích thước cấu kiện .11

2.2.2 Tính sàn điển hình 13

 2.2.2.1 Xác định tải trọng tác dụng lên sàn .13

 2.2.2.2 Tính sàn . .15

 1. Bản làm việc 2 phương .16

 2. Bản làm việc 1 phương .18

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


haøm löôïng coát theùp theo ñieàu kieän sau:
0.05%= 100%=0.48 =3.5%
2.Tính coát theùp cho goái
Mgoái=0.4Mmax=0.4x5663=2265(daN.m)
Dieän tích coát theùp ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau:
= 1-=1-=0.128
==3.4 cm2
Kieåm tra haøm löôïng coát theùp theo ñieàu kieän sau:
0.05%= 100%=0.5 =3.5%
Dữ liệu tính toán:
Bề rộng dầm, b
Chiều cao dầm, h
Bề dày lớp bê tông bảo vệ, a
Chiều cao tính toán, ho
Cường độ chịu nén của bêtông mác 300, Rn
Cường độ chịu kéo của thép CII, Ra
cm
cm
cm
Cm
daN /cm2
daN /cm2
20
30
3
27
130
2600
Bảng tính thép cho nhịp và gối
Vị trí
Tải trọng q
Chiều dài nhịp
Momen
A
a
Fntính
daN/m
m
daN.m
cm2
Nhịp
4594
3
5663
0.299
0.366
9.872
Gối
 1837
 3
2256
0.119
0.127
3.432
Bảng chọn thép cho nhịp và gối
Vị trí
Chọn thép
Chọn
Fnchọn
Hàm lượng
Kết quả
cm2
m(%)
Nhịp
5F16
10.05
1.5
ĐẠT
Gối
3F14
4.62
0.57
ĐẠT
3 Tính coát ñai
Ñieàu kieän haïn cheá ñeå tính löïc caét:
Löïc caét lôùn nhaát taïi goái:
Qmax=== 5972(daN)
Trong ñoù:
: löïc caét lôùn nhaát theo tính toaùn.
: khaû naêng choáng caét cuûa beâ toâng.
: khaû naêng chòu eùp vôõ cuûa beâ toâng.
Trong ñoù:
: heä soá phuï thuoäc vaøo maùc beâ toâng
= 0.35 ñoái vôùi beâ toâng coù maùc < 400
: heä soá phuï thuoäc vaøo caáu kieän
= 0.6: ñoái vôùi daàm
= 0.8: ñoái vôùi saøn
, : cöôøng ñoä chòu keùo, chòu neùn cuûa beâ toâng
: chieàu cao tính toaùn cuûa caáu kieän
Ta coù:
max=5972 daN
Nhaän xeùt:
Neân phaûi caàn ñaët coát ñai theo tính toaùn.
Choïn coát ñaïi 8 ; n=2 ; u=20cm ; Rañ= 1600 daN /cm2
Kieåm tra khaû naêng chòu caét cuûa daàm:
Qñb== (daN)
Dữ liệu tính toán
Bề rộng dầm, b
Chiều cao dầm, h
Bề dày lớp bê tông bảo vệ, a
Chiều cao tính toán, ho
Cường độ chịu kéo của bêtông mác 300, Rk
Cường độ chịu kéo của thép đai CI, Ra
cm
cm
cm
cm
daN /cm2
daN /cm2
20
30
3
27
10
1600
Tính cốt đai tại gối
Chọn cốt đai
Diện tích cốt đai, fđ
Số nhánh đai, n
Bước đai, u
Qđb
cm
cm2
cm
daN
f
8
0.50
2
25
8282
Nhaän xeùt: Qdb= 8282(daN) > Qmax=5972(daN) khoâng can boá trí coát xieân
Vậy, taïi 1/4 nhòp tính töø goái ñaët coát ñai laø 6a200, ñai 2 nhaùnh.
Vaø taïi giöõa nhòp( ñoaïn coøn laïi) ñaët coát ñai laø 6a300, ñai 2 nhaùnh.
CHÖÔNG V
TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI
¾™˜¾
V.1. YEÂU CAÀU COÂNG NAÊNG VAØ KÍCH THÖÔÙC
Kích thöôùc beå : 7.5x4,5x1.5 m3.
Ñaùy beå ñaët caùch saøn maùi 0,5m.
H 5.1 Mặt bằng bản nắp hồ nước mái
V.2. TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG
-Choïn vaät lieäu
Baûng BT-5.1: Baûng ñaëc tröng vaät lieäu
Beâ toâng M250
Coát theùp AI
Coát theùp AII
Rn
Rk
Ra
Ra'
Rad
Ra
Ra'
Rad
(daN/cm2)
(daN/m2)
(daN/cm2)
(daN/cm2)
(daN/cm2)
(daN/cm2)
(daN/cm2)
(daN/cm2)
110
8,8
2300
2300
1800
3600
3600
2800
V.2.1. Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän
Chieàu cao tieát dieän daàm hd ñöôïc choïn theo nhòp: ( 5.1)
trong ñoù:
l d - nhòp daàm ñang xeùt;
md - heä soá phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa khung vaø taûi troïng:
md = 12 ¸ 16 vôùi daàm chính;
md = 16 ¸ 20 vôùi daàm phuï.
Chieàu roäng tieát dieän daàm bd choïn trong khoaûng:
( 5.2)
Vaäy kích thöôùc daàm choïn nhö sau:
+ Daàm ñaùy (b x h ) :DÑ1(25 x 50) cm;DÑ2(20x40)cm
+ Daàm naép (b x h ) :DN1(20 x 40) cm;DN2(20x30)cm
Chieàu daøy baûn saøn phuï thuoäc vaøo nhòp vaø taûi troïng taùc duïng. Sô boä xaùc ñònh chieàu daøy hs theo coâng thöùc nhö sau :
( 5.3)
trong ñoù:
- heä soá kinh nghieäm phuï thuoäc hoaït taûi söû duïng;
- ñoái vôùi baûn loaïi daàm;
- ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh;
l - caïnh nhòp ngaén cuûa oâ baûn.
Þ Choïn hbñaùy = 14 cm; hbnaép = 8 cm; hbthaønh = 10 cm
- Choïn coät hoà nöôùc :Hồ nước mái có 4 cột ở góc được kéo từ cột khung lên tiết diện cột chọn sơ bộ (30x45)cm - 2 cột phu (25x30)cm các cột này chịu toàn bộ tải trọng hồ nước , do cột được kéo từ dưới lên nên phần tính toán cốt thép cho cột lấy theo kết quả tính toán trong phần giải khung .
V.2.2.Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng
a.Tónh taûi
Baûng BT-5.2: Baûng tính tónh taûi baûn thaân hoà nöôùc
TAÛI TROÏNG BAÛN NAÉP HOÀ NÖÔÙC
Caùc lôùp caáu taïo
Chieàu daøy
δ (m)
Beà roäng baûn
(m)
Troïng löôïng
(daN/m3)
Heä soá
n
Taûi tieâu
chuaån
(daN/m)
Taûi tính
toùan (daN/m)
Lôùp vöõa loùt
0,02
1
1800
1,2
36
46,8
Beâ toâng choáng thaám
0,01
1
2000
1,2
20
22
Baûn naép BTCT
0,08
1
2500
1,1
200
220
Lôùp vöõa traùt
0,01
1
1800
1,2
18
23,4
Toåàng taûi troïng
312,2
TAÛI TROÏNG BAÛN THAØNH HOÀ NÖÔÙC
Caùc lôùp caáu taïo
Chieàu daøy
δ (m)
Beà roäng baûn
(m)
Troïng löôïng
(daN/m3)
Heä soá
n
Taûi tieâu
chuaån
(daN/m)
Taûi tính
toùan (daN/m)
Lôùp gaïch men
0,01
1
2000
1,1
20
22
Lôùp vöõa loùt
0,02
1
1800
1,2
36
43,2
Beâ toâng choáng thaám
0,01
1
2000
1,1
20
22
Baûn töôøng BTCT
0,014
1
2500
1,1
350
385
Lôùp vöõa traùt
0,01
1
1800
1,2
18
21,6
Toåàng taûi troïng
499,2
TAÛI TROÏNG BAÛN ÑAÙY HOÀ NÖÔÙC
Caùc lôùp caáu taïo
Chieàu daøy
δ (m)
Beà roäng baûn
(m)
Troïng löôïng
(daN/m3)
Heä soá
n
Taûi tieâu
chuaån
(daN/m)
Taûi tính
toùan (daN/m)
Lôùp gaïch men
0,01
1
2000
1,1
20
22
Lôùp vöõa loùt
0,02
1
1800
1,2
36
43.2
Beâ toâng choáng thaám
0,01
1
2000
1,2
20
24
Baûn ñaùy BTCT
0,014
1
2500
1,1
350
385
Lôùp vöõa traùt
0,01
1
1800
1,2
18
21,6
Toåàng taûi troïng
499,2
b.Hoïat taûi
- Hoaït taûi tính toaùn:
Theo TCVN 2737 – 1995 hoaït taûi tieâu chuaån ptc = 75 daN/m2
ptt = ptcxnp = 75x1,3=97,5 daN/m2 ( 5.4)
- Aùp löïc thuyû tónh:
qtt = n. .h =1x1000x1.5 = 1500 daN/m2 ( 5.5)
- Tải trọng gió taïi cao ñoä 38.9m
+Chỉ xét trường hợp bất lợi khi bản thành chịu gió hút
W = W0.k.C.n ( 5.6)
Trong đó : W0 = 95kG/m - Áp lực gió tiêu chuẩn ở khu vực II-A
k = 1.273 - Hệ số ảnh hưởng độ cao và dạng địa hình
Ch = 0.6,Cñ =0,8 - Hệ số khí động
n = 1.2
Suy ra : Wh = 95x1.273x0.6x1.2 = 87.07(daN/m2).
+ Aùp löïc gioù ñaåy taïi cao ñoä 36 m:
Wñ = 116,1 daN/m2
Baûng BT-5.3: Baûng tính hoạt taûi hoà nöôùc
Caáu taïo
Loïai taûi
Chieàu daøy
δ (m)
Beà roäng baûn
(m)
Heä soá
n
Taûi tieâu
chuaån
(daN/m)
Taûi tính
toùan (daN/m)
Baûn naép
Hoïat taûi
0,1
1
1,3
75
97,5
Baûn thaønh
Aùp löïc thuûy tænh
0,1
1
1
1000
1500
Aùp löïc gioù huùt
1
1
1,2
87.07
104.5
Baûn ñaùy
Aùp löïc thuûy tænh
0,14
1
1
1000
1500
Toåàng taûi troïng
3202
V.3.TÍNH TOÙAN BAÛN NAÉP
-Baûn naép Caùc oâ baûn coù hai caïnh lieân keát vôùi vaùch cöùng xem nhö laø goái coá ñònh kích thöôùc oâ baûn laáy töø truïc daàm ñeán truïc daàm
-Choïn vaät lieäu: beâ toâng maùc 250 vaø theùp AI
V.3.1.Sô ñoà tính
L1=3.75m
L2=4.5m
Hình H 5.2: Sô ñoà tính baûn 2 phöông sô ñoà soá 9(baûn keâ 4 caïnh)
+Sô ñoà tính toaùn cuûa oâ baûn naép:
hd = 400 mm > 3 hb = 3x100 = 300 mm
do ñoù baûn naép lieân keát vôùi caùc daàm ñöôïc xem laø lieân keát ngaøm, öùng vôùi oâ baûn thöù 9 trong 11 oâ baûn.
Tæ soá ld/lng < 2 neân baûn thuoäc loaïi baûn keâ 4 caïnh.
V.3.2.Xaùc ñònh noäi löïc
Caùc oâ bản nắp thuộc loaïi oâ số 9 trong 11 loại oâ bản , tính toán theo oâ bản ñôn sơ ñoà ñaøn hồi
Do Moâmen dương lớn nhất giữa nhịp laø :
M1= m91.P (5.7)
M2= m92.P (5.8)
Với P=q.l1.l2 (5.9)
Trong ñoù P- Tải trọng taùc duïngleân oâ baûng ñang xeùt
m91, m92 - 9 laø loaïi oâ baûn
1 hoaëc 2laø phương của oâ bản ñang xeùt
Moâmen lôùn nhaát treân goái :
MI=k91.P (5.10)
MII=k92.P (5.11)
L1=3.75
Caùc hệ số m91, m92, k91, k92 Được tra bảng 1-19 (Sổ tay kết cấu coâng trình), Phụ thuộc vaøo tỷ số
Kết quả được trình baøy trong Bảng 5.2
Bảng 5.2 Nội lực trong caùc oâ bản nắp
KH
l2/l1
M91
M92
K91
K92
P
M1
M2
MI
MII
(kG)
(kGm)
(kG.m)
(kG.m)
(kG.m)
OÂ1
1.2
0.0204
0,0142
0.0468
0,0325
6739,87
137,5
95.74
135.4
219
c) Tính toaùn coát theùp trong oâ bản nắp
OÂ bản nắp ñược tính như cấu kiện chịu uốn
Giả thiết tính toán
Chọn a = 1,5cm : Khoaûng caùch từ trọng taâm cốt theùp đñeán meùp beâ toâng chòu keùo
h0 : Chiều cao tính toán tuyø vaøo phöông ñang xeùt
h0 = hbn – a = 6,5cm (5.12)
b = 100cm : Chiều rộng tính toán của bản nắp
- Coát theùp cuûa oâ baûn ñöôïc tính nhö caáu kieän chòu uoán.
(5.13)
(5.14)
(5.15)
Sau khi tính toaùn coát theùp phaûi kieåm tra haøm löôïng coát theùp :
(5.16)
vôùi : . (5.17)
Theo TCVN 5574-1991 qui ñònh
- Keát quaû tính toaùn coát theùp cuûa baûn naép vaø baûn ñaùy ñöôïc laäp thaønh baûng sau:
Baûng BT-5.5: Baûng tính coát theùp saøn baûn naép
Momen
( daN .m)
b
(cm)
h0
(cm)
A
Fatt
Theùp choïn
%
Kiểm tra
minmax
a
Fac
M1
137.55
100
6.5
0.025
0.025
0.824
6
200
1,41
0,25
Thoả
M2
95.74
100
6.5
0.017
0.018
0.572
6
200
1,41
0,25
Thoả
MI
135.4
100
6.5
0.025
0.025
0.811
8
150
1,89
0,29
Thoả
MII
219
100
6.5
0.040
0.041
1.323
8
150
1,89
0,29
Thoả
V.3.3.Theùp gia cöôøng baûn naép
- Loã thaêm hoà nöôùc maùi coù kích thöôc (600x600)mm
- Do coát theùp ôû khu vöïc loã thaêm bò ca...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©