Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Ứng hoà - Tỉnh Hà Tây

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Ứng hoà - Tỉnh Hà Tây

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3

1.1 Chi ngân sách nhà nước 3

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm chi ngân sách nhà nước 3

1.1.1.1 Khái niệm chi ngân sách nhà nước 3

1.1.1.2 Đặc điểm chi ngân sách nhà nước 4

1.1.2 Bản chất và vai trò của chi ngân sách nhà nước 5

1.1.2.1 Bản chất chi ngân sách nhà nước 5

1.1.2.2 Vai trò của chi ngân sách nhà nước 5

1.1.3 Nội dung của chi ngân sách nhà nước 6

1.1.3.1 Cơ cấu chi ngân sách nhà nước 6

1.1.3.2 Phân loại chi ngân sách nhà nước 7

1.2 ngân sách huyện trong hệ thống ngân sách nhà nước và quản lý chi ngân sách huyện 9

1.2.1 Hệ thống ngân sách nhà nước và Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 9

1.2.1.1 Hệ thống ngân sách nhà nước 9

1.2.1.2 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 11

1.2.2 Ngân sách huyện trong hệ thống ngân sách nhà nước 12

1.2.2.1 Vai trò, vị trí của ngân sách huyện 12

1.2.2.2 Chi ngân sách huyện theo nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 13

1.2.3 Nội dung quản lý chi ngân sách huyện 16

1.2.3.1 Lập dự toán chi ngân sách huyện 16

1.2.3.2 Chấp hành dự toán chi ngân sách huyện 17

1.2.3.3 Kế toán và quyết toán chi ngân sách huyện 18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ỨNG HOÀ - TỈNH HÀ TÂY 20

2.1 đôi nét về huyện ứng hoà và phòng tài chính- kế hoạch huyện ứng hoà 20

2.1.1 Đôi nét về huyện Ứng Hoà 20

2.1.1.1 Đặc điểm địa bàn 20

2.1.1.2 Tình hình kinh tế xã hội 21

2.1.2 Đôi nét về phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Ứng hoà 22

2.2 thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện ứng hoà 24

2.2.1 Thực trạng công tác lập dự toán chi ngân sách tại huyện Ứng hoà 24

2.2.2 Thực trạng công tác chấp hành chi ngân sách tại huyện Ứng hoà 26

2.2.2.1 Kết quả tình hình chi ngân sách tại huyện Ứng hoà tỉnh Hà tây 26

2.2.2.2 cách cấp phát các khoản chi ngân sách nhà nước tại huyện Ứng hoà tỉnh Hà tây 34

2.2.3 Thực trạng công tác quyết toán chi ngân sách tại huyện Ứng hoà 35

2.3 đánh giá về công tác quản lý chi ngân sách huyện ứng hoà 35

2.3.1 Những kết quả đạt được trong những năm qua 35

2.3.2 Những tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới 40

2.3.2.1 Hạn chế trong lập dự toán ngân sách huyện 40

2.3.2.3 Hạn chế trong công tác kế toán và quyết toán ngân sách huyện 43

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ỨNG HOÀ TỈNH HÀ TÂY 45

3.1 Nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý ngân sách và kế toán ngân sách trên địa bàn huyện. 45

3.2 căn cứ và khả năng của ngân sách, huyện cần đổi mới cơ cấu chi để bố trí các khoản chi sao cho có hiệu quả nhất. 48

3.3 Cơ quan tài chính cần làm tốt chức năng của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với kho bạc nhà nước và các cơ quan đơn vị khác trong quá trình quản lý điều hành ngân sách. 51

3.4 tăng cường kiểm tra giám sát việc chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách nhằm sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả hơn nữa các khoản chi ngân sách. 54

3.5 quản lý và phân cấp ngân sách xã một cách có hiệu quả hơn, khuyến khích sự chủ động trong cân đối ngân sách tại xã 56

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


GDP tăng dần qua các năm, cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện, sản xuất phát triển rất khả quan. Đây là một nỗ lực rất lớn của huyện khi mà xuất phát ban đầu của huyện còn khó khăn, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, huyện còn nằm trong vùng phân lũ của trung ương, ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, y tế vì thế ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đặc biệt trong lĩnh vực khai thác nhiệm vụ thu ( huyện nhiều năm mất cân đối thu chi, 70 – 80% thu ngân sách huyện do ngân sách tỉnh bổ xung ) vì vậy vấn đề quản lý chi ngân sách huyện một cách tiết kiệm và có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế là một việc quan trọng và rất cần thiết.
2.1.2 Đôi nét về phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Ứng hoà
Phòng Tài chính- Kế hoạch trước năm 2001 là phòng Tài chính và phòng Kế hoạch đầu tư riêng rẽ sau khi có quyết định số : 160/QĐ-UB ngày 12/7/ 2001 của uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, uỷ ban nhân dân huyện Ứng hoà tiến hành sát nhập phòng Tài chính và phòng Kế hoạch đầu tư trước đây và nay đổi tên là phòng Tài chính- Kế hoạch.
Phòng Tài chính Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc uỷ ban nhân dân huyện Ứng hoà, là cơ quan tham mưu cho huyện uỷ uỷ ban nhân dân huyện Ứng hoà về xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách dài hạn (5 năm), ngắn hạn (1 năm) trên cơ sở nghị quyết, chế độ chính sách của cấp trên và tình hình thực tế địa phương.
Phòng Tài chính- Kế hoạch Ứng hoà là cơ quan trực thuộc huyện. Phòng có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách trên địa bàn huyện theo luật ngân sách và sự phân cấp quản lý của nhà nước.
Thông qua chức năng nhiệm vụ công tác quản lý về mặt tài chính còn thực hiện chức năng làm tham mưu giúp huyện uỷ, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân huyện tham gia xây dựng các chương trình, các đề án phát triển kinh tế – xã hội quản lý nhà nước về tài chính ngân sách và điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.
Quản lý thu, chi ngân sách huyện , quản lý các đơn vị dự toán sử dụng kinh phí của NSNN.
Quản lý nhà nước về tài chính, các loại hình kinh tế theo sự phân cấp quản lý của tỉnh.
Nhiệm vụ chủ yếu của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ứng hoà là:
- Lập dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách. Sau khi ngân sách được duyệt có trách nhiệm giúp UBND huyện tổ chức thực hiện.
- Thông qua theo dõi, nghiên cứu, phân tích kinh tế, tham gia ý kiến với các phòng ngành ở huyện hay ở cơ sở về tính toán nhu cầu đầu tư, phương hướng đầu tư, biện pháp và nguồn vốn đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị thụ hưởng ngân sách lập dự toán ngân sách, quyết toán theo luật ngân sách.
- Tổ chức kiểm tra hay phối hợp kiểm tra tài chính, kiểm tra việc bảo vệ và sử dụng tài sản của xã, hợp tác xã, cơ quan, doanh nghiệp do huyện quản lý.
- Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch KT-XH 5 năm, hàng năm.
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm.
- Thẩm định, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản của các cơ sở do UBND huyện phê duyệt dự toán theo quy định của pháp luật.
- Thẩm định đăng ký kinh doanh các HTX trên địa bàn, xét đăng ký kinh doanh cho các hộ sản xuất kinh doanh theo nghị định 02/CP và hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH thành lập theo nghị định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao cho.
Phòng tài chính- kế hoạch có tất cả 13 đồng chí có trình độ thấp nhất là trung cấp chuyên ngành trở lên, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tài chính – kế hoạch.
Trong những năm vừa qua tuy phòng tài chinh – kế hoạch đã gặp phải rất nhiều khó khăn như nguồn thu trên địa bàn thấp chủ yếu là dựa vào trợ cấp của ngân sách cấp trên địa bàn lại rộng, trình độ chuyên môn của một số cán bộ kế toán cơ sở lại chưa đồng đều, công tác quản lý theo nề nếp cũ vẫn còn tồn tại, nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Tuy nhiên, phòng đã hoàn thành xuất sắc công tác quản lý tài chính ngân sách huyện, xã mà huyện uỷ, uỷ ban nhân dân huyện giao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.
Từ những thuận lợi và khó khăn phòng tài chính kế hoạch luôn xác định được vai trò của mình, không ngừng học hỏi, đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ỨNG HOÀ
2.2.1 Thực trạng công tác lập dự toán chi ngân sách tại huyện Ứng hoà
Lập dự toán chi ngân sách là công việc trước tiên có ý nghĩa quan trọng quyết định đến chất lượng toàn bộ các khâu tiếp theo của quá trình quản lý chi ngân sách. Nhận thức được điều này, trong những năm vừa qua, công tác xây dựng dự toán, quản lý theo dự toán đã được phòng tài chính kế hoạch huyện ứng hoà đã phối hợp cùng uỷ ban nhân dân huyện và các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện quan tâm coi trọng, thực hiện đúng theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Công tác lập dự toán chi ngân sách đã góp phần giúp các đơn vị chủ động hơn trong nhiệm vụ chi của mình.
Hàng năm, căn cứ vào thông tư số 5/2004/TT-BTC ngày 10/6/2004 của bộ tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và sự hướng dẫn cụ thể của sở tài chính Hà tây về một số nội dung về xây dựng dự toán ngân sách đối với uỷ ban nhân dân huyện và phòng tài chính – kế hoạch huyện ứng hoà, sau đó phòng tài chính – kế hoạch huyện tiến hành hướng dẫn các đơn vị lập dự toán theo biểu mẫu. Trên cơ sở các dự toán đó phòng tài chính – kế hoạch huyện tiến hành xây dựng dự toán chi ngân sách của huyện. Trong thời kỳ ổn định ngân sách (2004 – 2006) việc xây dựng dự toán ngân sách huyện cơ bản đã đảm bảo thực hiện đúng theo các nguyên tắc đặt ra là
- Cơ bản giữ ổn định các lĩnh vực chi, mức khoán chi cho các đơn vị, các cấp ngân sách theo dự toán chi được giao.
- Đảm bảo ổn định số bổ xung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới như dự toán được giao.
- Dự toán chi ngân sách phải dự kiến đầy đủ những nhiệm vụ phát sinh trong năm dự toán, đảm bảo các nhiệm vụ được giao.
Nhìn chung, từ khi thực hiện theo tinh thần của luật ngân sách năm 2002, công tác lập dự toán ngân sách tại huyện đã được đi vào nề nếp và có nhiều thuận lợi trong công tác quản lý. Các đơn vị dự toán trực thuộc đã tiến hành lập dự toán chi của đơn vị đúng thời hạn, dự toán không chỉ dừng lại ở những mục lớn mà đã phân loại cụ thể, dự toán được lập ra cơ bản đã dần sát hơn với tình hình thực tế trên địa bàn huyện, đảm bảo nguyên tắc cân bằng thu chi. Tuy nhiên, không phải tất cả các đơn vị dự toán đều đã thực hiện được, một số đơn vị lập dự toán còn chưa đúng thời hạn, chưa đạt yêu cầu, gây ảnh hưởng đến công tác lập dự toán chung của huyện. Nguyên nhân là do trình độ của cán bộ cơ sở còn hạn chế, ở một số đơn vị cơ sở công tác lập dự toán chưa thật được quan tâm đúng với tầm quan trọng của nó. Lập dự toán là khâu đầu tiên trong quá trình quản lý ngân sách vì vậy chúng ta cần thấy được tầm quan trọng của nó và những tồn tại trên cần được chấn chỉnh trong thời gian tới.
2.2.2 Thực trạng công tác chấp hành chi ngân sách tại huyện Ứng hoà
2.2.2.1 Kết quả tình hình chi ngân sách tại huyện Ứng hoà tỉnh Hà tây
Trong những năm vừa qua tình hình chi ngân sách ở huyện ứng hoà về cơ bản đã thực hiện đúng nguyên tắc và nhiệm vụ chi đã được phân cấp: Căn cứ vào chỉ tiêu ngân sách tỉnh giao kế hoạch, huyện Ứng hoà đã căn cứ vào tình hình cụ thể để bố trí phân bổ kinh phí cho các ban ngành,các trường học,các cơ quan thụ hưởng ngân sách trên sơ sở tiết kiệm theo định mức chi tiêu đạt hiệu quả cao. Trong công tác chi ngân sách do việc giao dự toán cho các đơn vị kịp thời và chi tiết , đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động được nguồn lên kế hoạch điều hành chi phục vụ hoàn thành các nhiệm vụ.
Trong kế hoạch giao huyện dùng tiết kiệm giành để bổ sung cho các nhu cầu đột xuất ngoài dự toán giao, các khoản phát sinh trong năm, chủ yếu bổ xung cho đầu tư phát triển trên địa bàn huyện và các khoản phát sinh đột xuất khác. Từ năm 2002, tất cả các ban ngành, cơ quan đoàn thể, tổ chức đảng đều mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, thực hiện chi theo tiêu chuẩn định mức đã ghi trong dự toán, luật ngân sách nhà nước năm 2002 ra đời đã cơ bản giúp cho công tác quản lý ngân sách có nhiều thuận lợi.
Bảng tình hình chi ngân sách tại huyện ứng hoà (từ năm 2003-2005)
Đơn vị: triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
So sánh
KH
TH
TH/KH
KH
TH
TH/KH
KH
TH
TH/KH
2004/2003
2005/2004
Bình quân
Tổng chi NS
57819
76169
132
63026
74685
118
67532 
90738
134
98
121
110
Chi thường xuyên
39662
56012
141
51985
57110
110
57285
72948
127
102
128
115
- Chi SN kinh tế
1669
2259
135
2466
3136
127
2619
4014
153
139
128
133
- Chi SN GDĐT
29708
42056
142
31297
33384
107
33829
41319
122
79
124
102
- Chi SN y tế
1025 
1215
119
280
283
101
1467
1806
123
23
638
331
- Chi SN VHTT, TDTT
564
1215
15...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©