Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp đá hoa granito Hà Nội

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp đá hoa granito Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. Khái niệm và mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 3

1. Khái niệm 3

2. Mục tiêu của đào tạo - phát triển nguồn nhân lực 4

II. Các phương pháp đào tạo 5

1. Đào tạo trong công việc 5

1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc 5

1.2. Đào tạo theo phương pháp kèm cặp chỉ bảo 6

1.3. Đào tạo theo kiểu học nghề 6

1.4. Phương pháp luân chuyển và thuyên chuyển công việc 6

2. Đào tạo ngoài công việc 7

2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp 7

2.2. Cử đi học ở các trường lớp chính quy 8

2.3. Tổ chức các bài giảng, các hội nghị và các buổi thảo luận 8

2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hoá với sự trợ giúp của máy tính 8

2.5. Đào tạo với sự trợ giúp của các phương tiện nghe nhìn 8

2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 9

2.7. Mô hình hoá các hành vi 9

2.8. Đào tạo các kỹ năng xử lý công văn giấy tờ 9

III. Cơ sở lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 9

1. Chiến lược sản xuất kinh doanh và chiến lược nguồn nhân lực 9

1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh 9

1.2. Chiến lược nguồn nhân lực 10

2. Đội ngũ lao động 10

3. Điều kiện vật chất kỹ thuật của công ty 11

4. Điều kiện tài chính của doanh nghiệp 11

IV. Trình tự tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 12

1. Xác định nhu cầu đào tạo 13

1.1. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật 14

1.2. Xác định nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực quản trị 16

2. Xác định mục tiêu đào tạo 17

3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 17

4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 18

5. Dự tính chi phí đào tạo 19

6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 20

7. Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo 21

7.1. Lượng hoá những chi phí và lợi ích thu được từ hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 21

7.2. Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo 23

7.3. Phương pháp đánh giá dựa vào phản ứng của học viên 24

7.4. Một số phương pháp đánh giá chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khác 24

V. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 24

1. Chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nước ta hiện nay còn thấp 24

2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. 27

PHẦN II 31

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI 31

I. Tổng quan về xí nghiệp Đá hoa Granito hà nội 31

1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp 31

2. Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp 35

3. Cơ cấu tổ chức 36

3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 36

3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 36

4. Quy trình công nghệ 42

5. Đặc điểm máy móc thiết bị 43

6. Đặc điểm đội ngũ lao động của xí nghiệp 45

II. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp đá hoa Granito Hà Nội 47

1. Tổ chức bộ máy thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 47

2. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp đá hoa granito Hà Nội 47

2.1. Xác định nhu cầu đào tạo tại xí nghiệp đá hoa granito Hà Nội 47

2.2. Xác định mục tiêu đào tạo 47

2.3. Lựa chọn đối tượng. 47

2.4. Thiết kế chương trình, lựa chọn phương pháp, dự kiến chi phí đào tạo 47

2.4.1. Thiết kế chương trình 47

2.4.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo 47

2.4.3. Tạo nguồn và sử dụng nguồn quỹ cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp 47

2.5. Xây dựng các thủ tục đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 47

III. Nhận xét chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp. 47

1. Những mặt đã thực hiện tốt 47

2. Những mặt chưa thực hiện tốt 47

3. Những khó khăn gặp phải trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Xí nghiệp. 47

PHẦN III 47

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA 47

GRANITO HÀ NỘI 47

I. Định hướng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp đá hoa Granito Hà Nội trong thời gian tới 471. Phương hướng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới 47

2. Định hướng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại xí nghiệp trong thời gian tới. 47

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp đá hoa Granito Hà Nội. 47

1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động nói chung và bộ phận đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nói riêng 47

2. Xác định đúng nhu cầu đào tạo 47

3. Xây dựng mục tiêu đào tạo cụ thể chi tiết 47

4. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo 47

5. Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo một cách chi tiết, cụ thể. 47

6. Tạo động lực cho người lao động trong và sau quá trình đào tạo. 47

7. Các biện pháp khác. 47

KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hiệu quả mà đào tạo mang lại cho doanh nghiệp lớn hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra. Nếu hoạt động đào tạo được thực hiện tốt thì khả năng thực hiện công việc của người lao động được nâng lên, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm có sự tiến bộ và được nâng cao. Đó chính là cơ sở để doanh nghiệp tồn tại và không ngừng phát triển.
Vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày càng được khẳng định, điều đó được minh chứng trong lịch sử tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Song hiện nay, ở Việt Nam sự quan tâm đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ vốn trung bình đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chỉ chiếm 1-3% trong tổng doanh thu của các doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chủ yếu được trích từ kết quả sản xuất kinh doanh. Do nguồn vốn cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh, nên hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phụ thuộc vào lợi nhuận của doanh nghiệp, điều đó sẽ gây ra sự khó khăn trong quá trình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nếu họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn. ở nhiều doanh nghiệp công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa có kế hoạch cụ thể, chưa phải là việc làm thường xuyên và liên tục. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa được nhận định là yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Đối tượng lao động chủ yếu là cán bộ quản lý tự bỏ tiền để tham gia học tập, nhằm củng cố vị trí của mình trong doanh nghiệp hay có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Đối với công nhân sản xuất, rất ít công nhân tự bỏ tiền để tham gia học tập học tập, nâng cao khả năng thực hiện công việc, họ chỉ tham gia học tập khi có sự trợ cấp từ phía doanh nghiệp.
Bộ phận thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ngày càng teo nhỏ đi và không tồn tại đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, do các doanh nghiệp chưa đánh giá đúng vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Cán bộ tổ chức thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp đại đa số chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về quản trị nhân lực, họ đạt được vị trí công tác này là do có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong một lĩnh vực khác hay có quá trình công tác lâu năm.
Nhà kinh tế học đạt giải thưởng Nobel kinh tế năm 1992 Garry Becker đã khẳng định: “ Không có đầu tư nào mang lại nguồn lợi lớn như đầu tư vào nguồn nhân lực, đặc biệt là đầu tư cho giáo dục”. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực mang lại cả lợi ích vô hình và lợi ích hữu hình, mang lại lợi ích cho cả hai phía đó là người lao động và doanh nghiệp. Chính vì vậy, để Việt Nam có thể hội nhập và cạnh tranh với các quốc gia trên thế giới không có cách nào khác là chúng ta phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Phần II
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Xí nghiệp đá hoa Granito hà nội
I. Tổng quan về Xí nghiệp Đá hoa Granito hà nội
1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp
Xí nghiệp đá hoa Granito Hà Nội được thành lập từ ngày 29 tháng 12 năm 1958 theo hướng phát triển7 kinh tế 3 năm (1958 - 1960). Đến nay, qua hơn 40 năm hình thành và phát triển xí nghiệp đã trải qua bao bước thăng trầm nhưng có thể khi quát thành 3 giai đoạn chính như sau:
a. Giai đoạn 1 (1958 - 1969):
Từ khi mới thành lập, xí nghiệp chỉ có một phân xưởng sản xuất gạch lát hoa với 40 công nhân, 4 máy ép thủ công, đội ngũ cán bộ trưởng thành từ công nhân với nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng tại Hà Nội.
Đến năm 1962, nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ cho việc xây dựng XHCN ở miền Bắc tăng lên khá nhiều. Do đó, để có thể bắt kịp với tình hình xã hội lúc bấy giờ và đảm bảo số lượng cũng như chất lượng sản phẩm, Nhà máy đã sáp nhập với Công ty vật liệu kiến thiết Hà Nội và trở thành một nhà máy sản xuất với quy mô tương đối lớn.
Trong những năm đó, số lượng công nhân tăng lên khá nhiều và từ chỗ chỉ có 4 máy ép thủ công nay tăng lên đến 15 đến 20 máy. Sản phẩm gạch hoa của Nhà máy đã đảm bảo về số lượng, chất lượng, độ thẩm mỹ đáp ứng được phần nào các yêu cầu đề ra của các công trình xây dựng lớn tại thủ đô Hà Nội.
Đến năm 1968, xí nghiệp đã trở thành một cơ sở gạch hoa ở Hà Nội với trên 80 máy sản xuất gạch hoa. Lúc này, việc sản xuất một loạt sản phảm không còn phù hợp với Nhà máy. Chính vì vậy, nhà máy đã sáp nhập với Nhà máy bê tông Chèm. Nhà máy không chỉ sản xuất một mặt hàng đơn điệu là gạch hoa mà còn sản xuất các cấu kiện bê tông phục vụ cho các công trình xây dựng. Cũng trong thời gian này, Nhà máy bắt đầu làm quen với công nghệ Granito, đây là loại sản phẩm mà về sau trở thành một sản phẩm chủ yếu của Nhà máy và nó mang lại lợi nhuận cao cho Nhà máy.
b. Giai đoạn 2 (1970 - 1988):
Trong những năm đầu thập niên 70, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, xí nghiệp đã đổi mới công nghệ, đi vào sản xuất hai loại mặt hàng chính là gạch hoa Granito và đá hoa là những sản phẩm đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Trong giai đoạn này, sản phẩm của xí nghiệp tăng gấp hai lần, đáp ứng được nhu cầu của những công trình trọng điểm của nhà nước như: Lăng chủ tịch, Cung văn hoá lao động, và một số công trình khác trong khu vực.
Đến năm 1980, do việc giao lưu quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, quan hệ nước ta với các nước XHCN đã chuyển từ hình thức viện trợ, giúp đỡ trong những năm chiến tranh sang quan hệ mua bán, trao đổi hai chiều. Trước nhiệm vụ đó, Nhà máy đã mở rộng quy mô sản xuất bằng cách hợp nhất với xí nghiệp vật liệu Đông Anh trở thành một cơ sở sản xuất gạch hoa Granito và đá hoa có tiếng ở Hà Nội. Trong những năm này, sản lượng trung bình hàng năm đạt được như sau:
Bảng 1: Sản lượng trung bình các năm 1980 -1988
Sản phẩm
Đơn vị
Sản lượng
Gạch hoa
viên
4.000.000
Granito
m2
35.000
Đá hoa
m2
6.600
(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh xí nghiệp đá hoa granito Hà Nội)
Trong đó, đá hoa xuất khẩu hàng năm đạt từ 2000 - 2500 m2/năm. Do quy trình sản xuất của doanh nghiệp lớn lên không ngừng như vậy nên bước sang năm 1982, Bộ xây dựng quyết định tách xí nghiệp khỏi Nhà máy bê tông Chèm, trở thành một đơn vị độc lập và đổi tên là “Xí nghiệp đá hoa Granito Hà Nội”, chịu sự quản lý trực tiếp của liên hiệp các xí nghiệp đá - cát sỏi nay là Công ty xây lắp vật liệu xây dựng
c. Giai đoạn III (Từ 1988 đến nay):
Cuối thập kỷ 80, là thời kỳ chuyển đổi cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Xí nghiệp đã trở thành một đơn vị hạch toán độc lập, sản phẩm xí nghiệp được sản xuất theo nhu cầu thị trường. Vì vậy xí nghiệp đã có thời kỳ khủng hoảng, song nhờ sự năng động và cố gắng của ban lãnh đạo cũng như toàn bộ công nhân viên mà xí nghiệp đã dần dần lấy lại chỗ đứng trong thị trường. Cụ thể trong ba năm gần đây, từ 2000 đến 2002 xí nghiệp đã thu được kết quả như sau:
Theo bảng tổng kết ta thấy: giá trị tổng sản lượng năm sau tăng hơn năm trước, xí nghiệp luôn hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đặt ra, % thực hiện luôn sấp sỉ hay lớn hơn 1. Doanh thu tăng đều tỷ lệ với sản lượng. Xí nghiệp đã sản xuất các mặt hàng theo đúng kế hoạch đặt ra, đó là tăng sản xuất Granito các loại bởi Granito là mặt hàng mang lại doanh thu chủ yếu cho xí nghiệp. Tương ứng với mức tăng của sản lượng và doanh thu, số lượng lao động cũng tăng đều, năm 2000 xí nghiệp chỉ có 140 lao động đến năm 2001 số lao động tăng lên 146 và đến năm 2002 số lao động của xí nghiệp đã tăng lên 152.
Như vậy, trong tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp hiện nay thì xí nghiệp đá hoa Granito là một trong những doanh nghiệp đã tồn tại và phát triển đi lên. Kết quả mà xí nghiệp đã đạt được trong những năm gần đây là một tín hiệu đáng mừng và trong thời gian tới xí nghiệp cần có những biện pháp cụ thể để duy trì và phát triển hơn nữa.
Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây lắp của xí nghiệp
STT
Chỉ tiêu
đv tính
Năm 2000
Năm 2001
Năm 2002
TH
%TH
TH
%TH
TH
%TH
I
Giá trị tổng sản lượng
1 triệu
2700
1.03
5602
0.90
7200
1.02
II
Doanh thu:
- SXCN
- Xây lắp
- Kinh doanh
1 triệu
1 triệu
1 triệu
1 triệu
2650
1700
500
450
1.06
1.06
1.11
1.00
6565
4641
1530
333
1.01
1.03
0.90
1.11
7841
5098
2410
333
1.00
0.99
1.00
1.11
III
Sản phẩm chủ yếu:
- Granito các loại
- Gạch lát
- Gạch bê tông
1000 m2
1000 v
1000 v
12.5
121
220
1.04
1.00
1.10
37.7
287
352
0.75
0.71
1.35
63
282
410
0.96
0.94
1.02
IV
Lao động và tiền lương
- CB CNV làm việc thực tế
-Thu nhập bình quân (ng/th)
Người
1000đ
140
535
1.00
1.07
146
528
0.97
0.96
152
550
0.84
0.96
V
Các khoản nộp
Triệu đ
776
1.00
778
1.11
1782
1.24
VI
Vòng quay vốn lưu động
Vòng
4.5
1.04
4.9
1.09
5
1.00
(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp đá hoa granito Hà Nội)
2. Chức năng nhi...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©