Đặc điểm tổn thương mạch máu qua chụp mạch máu bằng kỹ thuật số xóa nền (dsa) trong bệnh takayasu ở trẻ em

Download miễn phí Đặc điểm tổn thương mạch máu qua chụp mạch máu bằng kỹ thuật số xóa nền (dsa) trong bệnh takayasu ở trẻ em

Trong3 naêmvôùi24 beänhnhaânñöïôcchuïpDSA chuùng

toâiñaõthöïchieänthuûthuaätkhaùthaønhcoângôûtreûem. Khoâng

coùbieánchöùngñaùngkeånaøo.

¾DSA coùtheåthöïchieänôûtreûemvôùiñoäan toaøncao, kyõ

thuaätkhoângquaùphöùctaïpvaøgiuùpíchnhieàutrongchaån

ñoaùnvaøcan thieäpcaùcsang thöôngmaïchmaùuôûtreûem.

¾Trangbòtheâmduïngcuïñeåphuøhôïpvôùitreûem.

¾Caànkhaûosaùtñoängmaïchvaønh, ñoängmaïchphoåi trong

beänhnhiTakayasuñeåñaùnhgiaùheátcaùcsang thöông.

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU Ë Å Å Ï Ù
QUA CHỤP MẠCH MÁU BẰNG Ï Ï Ù È
KỸ THUẬT SỐ XÓA NỀN (DSA) TRONG Õ Ä Á Ù À
BỆNH TAKAYASU Ở TRẺ EMÄ Û Û
ThS BS ĐỖ NGUYÊN TÍN, Ã Â
TS. BS VŨ MINH PHÚCÕ Ù
PGS. TS HOÀNG TRỌNG KIMØ Ï
Bộä Mônâ Nhi- Trườngø ĐHYD TP Hồà Chí Minh
¾ Viêmâ mãnõ tính cácù độngä mạchï lớnù (độngä mạchï chủû vàø cácù
nhánhù ) chưa rõõ nguyênâ nhânâ .
¾ Bệnhä thườngø xảỷ ra ởû trẻû em, tỷû lệä cao ở vùngû ø ĐNA.
¾ Tổnå thương mạchï máú gâyâ hẹpï , tắcé hoặcë túiù phình. Các
sang thương khácù nhau từngø vùngø .
¾ DSA: chẩnå đoánù chính xácù cácù tổnå thương mạchï máú vềà vị
trí, sốá lượngï , đặcë điểmå tổnå thương vàø cácù biếná chứngù , đồngà
thờiø giúpù can thiệpä cácù sang thương mạchï máú .
ĐẶT VẤN ĐỀ Ë Á À
BỆNH TAKAYASUÄ
ĐẶT VẤN ĐỀ Ë Á À
Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ TÍNH THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:Ù Ù Ä Ø Ï Ã Û À Ø
Tổnå thương mạchï máú trong Takayasu ởû trẻû em Việtä Nam?
Đánhù giáù cácù tổnå thương mạchï máú trong bệnhä
Takayasu ởû trẻû em Việtä Nam vềà vị trí, sốá lượngï , dạngï tổnå
thương, phânâ loạiï vàø cácù biếná chứngù . Đâyâ làø sốá liệuä vềà hình
tháiù bệnhä họcï củả bệnhä Takayasu cho trẻû em Việtä nam.
Chụpï DSA ởû trẻû em?
Đánhù giáù lạiï nhữngõ đặcë điểmå vềà kỹõ thuậtä vàø cácù biếná
chứngù khi thựcï hiệnä chụpï DSA ởû trẻû em Việtä Nam trong điềuà
kiệnä hiệnä tạiï . Điềuà nàỳ giúpù đánhù giáù tính khảû thi, an toànø vàø
hiệuä quảû củả kỹõ thuậtä nàỳ khi thựcï hiệnä ởû trẻû em.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨỤ Â Â Ù
MỤC TIÊU TỔNG QUÁTÏ Â Å Ù
Môâ tảû nhữngõ đăïcêï điểmå tổnå thương mạchï máú
qua chụpï DSA ởû nhữngõ bệnhä nhi bị Takayasu nhậpä
Khoa Tim Mạchï - Bệnhä Việnä Nhi Đồngà I trong 3 nămê
từø nămê 3.2001- 3.2005.
MỤC TIÊU CHUYÊN BIỆTÏ Â Â Ä :
1. Môâ tảû đặcë điểmå lâmâ sàngø trong bệnhä Takayasu ởû trẻû
em cóù liênâ quan đếná chụpï DSA.
2. Môâ tảû đặcë điểmå tổnå thương mạchï máú trong bệnhä
Takayasu ởû trẻû em.
3. Phânâ loạiï cácù tổnå thương mạchï máú trong bệnhä
Takayasu ởû trẻû em.
4. Môâ tảû đặcë điểmå kỹõ thuậtä trong chụpï DSA ởû trẻû em bị
Takayasu.
5. Ghi nhậnä cácù biếná chứngù trong chụpï DSA ởû trẻû em bị
Takayasu.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨỤ Â Â Ù
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUÁ Ï Â Ù
TIÊU CHÍ CHỌN BỆNHÂ Ï Ä :
Tấtá cảû bệnh nhiä nhậpä khoa Tim Mạchï Bệnhä Việnä
Nhi Đồngà I từø 3. 2002 - 3.2005 đượcï chẩnå đoánù Takayasu
theo Hộiä Thấpá Họcï Hoa kỳø (ACR) cóù chụpï DSA.
TIÊU CHÍ LOẠI TRỪÂ Ï Ø :
¾ Trẻû em cóù chẩnå đoánù khácù như bệnhä loạnï sảnû cơ
mạchï máú , bệnhä hẹpï độngä mạchï chủû bẩmå sinh v.v….
¾ Bệnhä nhi khôngâ chụpï DSA do nhiềuà nguyênâ nhânâ .
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨÚ Â Ù
Tiềnà cứú vàø hồià cứú . Thốngá kêâ môâ tảû hàngø loạtï ca.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUÁ Ï Ø Ù Â Ù
Tiêâu chuẩån chẩån đoáùn Takayasu theo hộäi thấáp họïc củûa Hoa Kỳø
(American College of Rheumatology) năêm 1992
1.Khởûi đầàu < 40 tuổåi.
2.Khậäp khiểång chi.
3.Mạïch yếáu ởû chi.
4.Chêânh lệäch huyếát áùp tââm thu giữõa 2 chi >10 mmHg
5.Tiếáng thổåi ởû độäng mạïch dướùi đòøn hay độäng mạïch chủû bụïng.
6.Chụïp cảûn quang độäng mạïch: hẹïp từøng đoạïn độäng mạïch chủû,
đoạïn gầàn độäng mạïch chủû, loạïi trừø tổån thương do loạïn sảûn cơ.
Khi cóù ≥ 3/6 tiêâu chuẩån: chẩån đoáùn xáùc định bệänh viêâm độäng
mạïch Takayasu.
TỔNG QUAN Å
PHÂÂN LOẠÏI TAKAYASU THEO VỊ TRÍ TỔÅN THƯƠNG
MẠÏCH MÁÙU
THEO HỘÄI THẤÁP HỌÏC HOA KỲØ (ACR) 1992
•Loạïi I (Shimizo- Sano): tổån thương ởû quai độäng mạïch chủû
vàø cáùc nháùnh củûa nóù.
•Loạïi II (Kimoto): tổån thương ởû độäng mạïch chủû bụïng vàø
ngựïc.
•Loạïi III (Inada): tổån thương quai độäng mạïch chủû vàø cáùc
nháùnh, độäng mạïch chủû ngựïc vàø bụïng (phốái hợïp loạïi I vàø II).
•Loạïi IV: lan toảû ởû độäng mạïch chủû vàø độäng mạïch phổåi.
TỔNG QUAN Å
PHÂÂN LOẠÏI TAKAYASU THEO VỊ TRÍ TỔÅN THƯƠNG
MẠÏCH MÁÙU.
THEO HỘÄI NGHỊ TAKAYASU TẠÏI NHẬÄT 1994
¾Type I: Tổån thương ởû quai ĐM chủû vàø cáùc nháùnh củûa nóù.
¾Type II: type I + tổån thương ởû ĐM chủû ngựïc
¾Type III: tổån thương ĐM chủû ngựïc + ĐM chủû bụïng
¾Type IV: tổån thương chỉ ởû ĐM chủû bụïng.
¾Type V: tổån thương quai ĐM chủû + ĐMC ngựïc + ĐMC bụïng
TỔNG QUAN Å
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
¾ Trong 3 nămê thựcï hiệnä cóù 24 ca đượcï chẩnå
đoánù bệnhä Takayasu cóù chụpï DSA.
¾ Tuổiå trung bình: 10.46 ± 3.41 tuổi å
•Nhỏû nhấtá : 4 tuổiå
•Lớnù nhấtá 15 tuổiå .
ĐẶËC ĐIỂÅM LÂÂM SÀØNG CỦÛA BN TRONG NGHIÊÂN CỨÙU
Tuổåi Sốá BN Tỷû lệä %
≤ 10 tuổåi 12 50%
> 10 tuổåi 12 50%
Nữõ 9 37.5%
Nam 15 62.5%
Bình thườøng 10 41.7%
Giảûm hoặëc mấát 14 58.3%
HA bình thườøng 6 25%
Cao huyếát áùp 18 75%
Huyếát áùp
Mạïch ngoạïi
biêân
Giớùi
TUỔÅI
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
TUỔI:Å
Cóù liênâ quan đếná kỹõ thuậtä chụpï DSA vàø diễnã tiếná củả
bệnh ä
Joseph M.Giordano: mọiï lứá tuổiå , thườngø từø 3-15 tuổiå ,
Chúngù tôiâ : 4- 15 tuổiå , trung bình: 10.46 ± 3.41.
GIỚI TÍNH:Ù
Tỷû lệä nữõ/nam 1,4:1 đếná 8:1, trung bình khoảngû 2:1.
Chúngù tôiâ : trẻû nam 15 BN (62.5%), nữ õ 9BN (37.5%).
Do chúngù tôiâ chỉ chọnï nhữngõ trườngø hỡpõ cóù đượcï chụpï DSA
vàò lôâ nghiênâ cứu ù
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
Tăngê HA:
Brantley BD: tăngê HA 32-93%, Enrique Morales: 85%
Chúngù tôiâ : tăngê huyếtá ápù (58.2%).
Cầnà ổnå định HA trướcù khi chụpï đểå làmø giảmû tai biếná .
Giảmû hoặcë mấtá mạchï chi
Enrique Morales: đa sốá giảmû hoặcë mấtá mạchï chi.
Chúngù tôiâ : 75% cóù biểuå hiệnä giảmû hoặcë mấtá mạchï chi.
Mấtá mạchï bẹnï 2 bênâ sẽõ gâyâ khóù khănê nhiềuà trong thực ï
hiệnä thủû thuậtä
SỐÁ LƯỢÏNG CÁÙC SANG THƯƠNG MẠÏCH MÁÙU
Sốá lượïng sang thương Sốá BN %
1 9 37.5%
2 6 25.0%
3 2 8.3%
4 3 12.5%
5 1 4.2%
6 3 12.5%
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
¾Chúngù tôiâ : đa sốá cácù trườngø hợpï cóù nhiềuà hơn 1
thương tổnå mạchï máú (62.5%), chỉ cóù 9/24 ca
(37.5%) chỉ cóù 1 sang thương.
¾Tương tựï vớiù nhậnä xétù củả James T. Cassidy: tổnå
thương đơn độcä chỉ chiếmá 32%, cònø 68% cóù nhiềuà
hơn 1 tổnå thương.
¾Phùø hợpï vớiù cơ chếá bệnhä sinh củả viêmâ mạchï máú
trong bệnhä Takayasu cóù thểå gâyâ tổnå thương lan tỏả
nhiềuà nơi trênâ hệä ĐMC vàø cảû ĐM phổiå .
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
BẢÛNG 5 : VỊ TRÍ CÁÙC SANG THƯƠNG TRÊÂN HỆÄ ĐỘÄNG MẠÏCH CHỦÛ.
Chúùng tôâi Carol
A. L
C Y
Hong
Morale Golding
RL
Gail S.
Kerr
Quai ĐM chủû 3 (12.5%) 35% 2% 35%
ĐM dướùi đòøn T 4 (25%) 30% 43% 85-95%
ĐM dướùi đòøn P 1 (4.2%) 18% 38%
Thâân tay đầàu 2 (8.3%) 58% 21% 54% 58%
ĐM chủû ngựïc 5 (29.8%) 39% 48% 17%
ĐM chủû bụïng 11(45.8% 47% 44% 48% >50% 47%
ĐM thậän T 11(45.8% 35% 48%
ĐM thậän P 17(70.8% 33% 52%
ĐM chậäu P 2 (8.3%) 17% 7% 9% 17%
75% 38%38%
93%93%
¾Vị trí cácù tổnå thương cóù thay đổiå giữã cácù tácù giảû.
¾James T. Cassidy: vị trí tổnå thương khácù nhau ởû nhữngõ vùngø
vàø cácù chủngû tộcä khácù nhau. Nguyênâ nhânâ củả sựï khácù biệtä
nàỳ vẫnã chưa đượcï biếtá rõõ.
¾Phình quai độngä mạchï chủû vàø cácù nhánhù củả nóù 10-30%, tỷû
lệä nàỳ cao ởû Nhậtä vàø Châuâ Aâuâ
¾Theo Jain S: tỷû lệä tổnå thương mạchï máú ởû độngä mạchï chủû
bụngï vàø chủû ngựcï cao hơn ởû cácù bệnhä nhânâ ẤnÁ Độä, ĐNA.
¾Golding RL [13] Takayasu trẻû em: ĐM dướiù đònø T 85-95%,
ĐM thậnä 75%, ĐM chủû bụngï > 50%, ĐM phổiå > 50%.
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
¾Hẹpï độngä mạchï thậnä vẫnã làø tổnå thương gặpë nhiềuà nhấtá
¾Chúngù tôiâ : tỷû lệä tổnå thương quai ĐMC vàø cácù nhánhù củả nóù
thấpá hơn so vớiù cácù tácù giảû châuâ Aâuâ như Carol A. Langford
[4], E. Morales [11] vàø Golding RL [13], nhưng tương tựï vớiù
tácù giảû châuâ Á Ù làø C Y Hong [2].
¾Tỷû lệä tổnå thương ĐMC ngựcï , ĐMC bụngï , ĐM thậnä củả
chúngù tôiâ nhiềuà hơn, tương tựï vớiù cácù tácù giảû ởû châuâ Á.Ù
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
PHÂÂN LOẠÏI CÁÙC SANG THƯƠNG THEO ACR
Sốá BN Chúùng tôâi James T.
Cassidy
Type I (quai ĐMC +nháùnh) 1 4% 5%
Type II (ĐMC ngựïc + bụïng) 17 71% 46%
Type III (type I + II) 6 25% 47%
Type IV (ĐMC + ĐM phổåi) 0 0% 2%
¾Kếtá quảû củả chúngù tôiâ : đa sốá cácù sang thương làø type II,
III Tương tựï vớiù Cassidy, tỷû lệä type II vàø III chiếmá tỷû lệä cao.
¾Kếtá quảû nàỳ cũngõ tương tựï vớiù cácù tácù giảû ẤnÁ Độä [12].
¾Riêngâ type IV, do khôngâ chụpï độngä mạchï phổiå đượcï nênâ
chúngù tôiâ khôngâ ghi nhậnä đượcï tỷû lệä củả type nàỳ .
¾Phânâ loạiï theo ACR khóù ápù dụngï trong điềuà kiệnä hiệnä tạiï
vì chúngù tôiâ khôngâ tiếná hànhø thôngâ tim phảiû đểå chụpï mạchï
máú phổiå cho tấtá cảû bệnhä nhi takayasu, nênâ khôngâ thểå phânâ
loạiï type IV hay chỉ làø type I, II, III đơn thuầnà .
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
PHÂÂN LOẠÏI SANG THƯƠNG THEO PHÂÂN LOẠÏI CỦÛA
HỘÄI NGHỊ TAKAYASU TẠÏI NHẬÄT 1994
Sốá BN Chúùng
tôâi
James T.
Cassidy
Type I ( quai ĐMC + nháùnh) 1 4% 5%
Type II (type I+ ĐMC ngựïc) 0 0% 26%
Type III (ĐMC ngựïc + bụïng) 0 0% 19%
Type IV (chỉ ĐMC bụïng) 6 25% 20%
Type V (quai ĐMC + ĐMC
ngựïc + ĐMC bụïng)
17 71% 30%
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Á Û Ø Ø Ä
Theo Cas...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©