Biến đổi cơ cấu nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu - Hà Sơn Bình trong giai đoạn hiện nay(2001 - 2003)

Download miễn phí Đề tài Biến đổi cơ cấu nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu - Hà Sơn Bình trong giai đoạn hiện nay(2001 - 2003)

PHẦN I : MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn.2

2.1. Ý nghĩa khoa học.2

2.2. Ý nghĩa thực tiễn.3

3. Mục đích nghiên cứu.3

4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi, khách thể nghiên cứu.3

4.1. Đối tượng nghiên cứu.3

4.2. Khách thể nghiên cứu.3

 4.3. Phạm vi nghiên cứu.3

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.4

5.1. Phương pháp luận chung.4

5.1.1. Cách tiếp cận Macxít.4

5.2. Các lý thuyết liên quan. 5

5.2.1. Lý thuyết cấu trúc - chức năng.5

5.2.2. Lý thuyết Phân công lao động theo cách tiếp cận của Durkheim.7

5.2.3. Thuyết Biến đổi xã hội.9

6. Quan điểm của chủ nghĩa Marx - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về vai trò con người và phát triển nguồn nhân lực.10

7. Phương pháp nghiên cứu.12

7.1. Phương pháp Phân tích tài liệu.12

7.2. Phương pháp Quan sát.13

7.3. Phương pháp Phỏng vấn trực tiếp từ bảng hỏi.13

7.4. Phương pháp So sánh.13

7.5. Phương pháp tiến trình lịch sử.13

8. Giả thiết nghiên cứu.13

9. Khung lý thuyết .14

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH.15

CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu của để tài.15

1. Tổng quan về nghiên cứu.15

2. Các khái niệm liên quan.16

2.1. Khái niệm Biến đổi xã hội.16

 2.2. Khái niệm Lao động. .17

 2.3. Khái niêm nguồn nhân lực. . . 18

2.4. Khái niệm chất lượng nguồn nhân lực.19

2.5. Khái niệm cơ cấu nguồn nhân lực.20

2.5.1. Cơ cấu giới .20

2.5.2. Cơ cấu lao động theo tuổi.20

2.5.3.Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn.21

2.5.4. Cơ cấu lao động theo chuyên môn nghiệp vụ.21

2.5.5. Cơ cấu lao động theo trình độ lý luận chính trị.22

2.5.6. Cơ cấu trình độ Ngoại ngữ và Tin học.22

CHƯƠNG II: Kết quả nghiên cứu.23

2.1. Đặc điểm chung của tình hình phát triển xăng dầu hiện nay.23

2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình .25

2.2.1. Đặc điểm sản xuất của Công ty.29

2.2.2. Hệ thống tổ chức bộ máy Công ty.30

2.3. Biến đổi cơ cấu nguồn nhân lực tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình .37

2.3.1. Tình hình cơ cấu đội ngũ công nhân viên chức lao động . 37

2.3.2. Cơ cấu giới của đội ngũ công nhân viên chức lao động.43

2.3.2.1. Cơ cấu giới trong bộ phận gián tiếp.46

2.3.2.2. Cơ cấu giới trong bộ phận trực tiếp.48

2.3.3. Cơ cấu độ tuổi của đội ngũ công nhân viên chức lao động.51

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


các đơn vị hạch toán boá sổ trong công ty.
+ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng Công ty; Giám đốc công ty có thể phân cấp hay uỷ quyền cho Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc quyết định về tổ chức và cán bộ đơn vị đó.
+ Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của công ty với Tổng công ty, cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền.
+Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ và các quy định của Nhà nước, Tổng công ty trên mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.
+ Chịu sự kiểm tra, giám sát của Tổng công ty, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ công ty là bộ máy của Giám đốc công ty, có trách nhiệm giúp Giám đốc công ty chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc công ty giao trong phạm vi toàn công ty và trực tiếp tại khối trực thuộc văn phòng công ty quản lý.
* Phòng kinh doanh
Giúp Giám đốc công ty lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Gas, bếp Gas, các sản phẩm hoá dầu và kinh doanh tổng hợp.
Nhiệm vụ chủ yếu:
+ Trực tiếp xây dựng kế hoạch sản lượng bán, vận tải, hao hụt hàng năm và dài hạn, chủ trì phổi hợp xây dựng dự án kế hoạch toàn diện hàng năm hay dài hạn của Công ty báo cáo Tổng công ty. Khi được Tổng công ty giao kế hoạch chủ trì phối hợp xây dựng đề án triển khai, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm...
+ Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh.
+ Tạo nguồn, phân phối nguồn hàng cho các đơn vị trong toàn công ty.
+ Nghiên cứu thị trường, đề xuất cách, cơ chế bán hàng; cung cấp kịp thời thông tin về giá cho các đơn vị trực thuộc; định hướng cho các đơn bán hàng đạt kết quả cao.
+ Tiếp thị và bán hàng theo quy chế hiện hành.
+ Hạch toán, thống kê và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
+ Trực tiếp quản lý hệ thống kho, cửa hàng thuộc khối văn phòng công ty theo lĩnh vực chuyên môn của phòng.
+ Chủ động kiểm tra các đơn vị cơ sở theo lĩnh vực chuyên môn của phòng,
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc công ty giao
* Phòng Quản lý kỹ thuật
Giúp Giám đốc công ty lĩnh vực đầu tư, khoa học công nghệ, quản lý kỹ thuật ngành hàng, kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.
Nhiệm vụ chủ yếu:
+ Xây dụng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật do Công ty giao cho và quản lý việc thực hiện công tác đầu tư.
+ Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình bảo quản, bảo dưỡng.... nhằm duy trì hoạt động của hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước, Tổng công ty về công tác quản lý kỹ thuật ( xây dựng cơ bản, quản lý kỹ thuật ngành hàng, an toàn...); Xây dựng và triển khai thực hiện các quy định, quy trình, quy phạm, định mức kỹ thuật cụ thể áp dụng trong nội bộ công ty.
+ Tuyên truyên, phổ biến pháp luật, xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo vệ môi trường.
+ Nghiên cứu và ứng dụng các tín bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, chủ trì thực hiện phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cơ sở và trực tiếp quản lý hệ thống kho, cửa hàng thuộc khối văn phòng Công ty theo lĩnh vực chuyên môn.
+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc công ty giao.
* Phòng Tổ chức Hành chính.
Giúp Giám đốc công ty lĩnh vực tổ chức cán bộ; lao động tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động; pháp chế; thanh tra, bảo vệ, quân sự; an toàn vệ sinh lao động; thi đua, tuyên truyền; khen thưởng, kỷ luật; hành chính.
Nhiệm vụ chủ yếu:
+ Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện mô hình bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện cụ thể.
+ Xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá nhận xét, khen thưởng, kỷ luật, quản lý cán bộ theo phân cấp hiện hành.
+ Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về lao động tiền lương về chế độ chính sách đối với người lao động.
+ Xây dựng, chỉ đạo hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra và thực hiện các đề án, chương trình công tác; pháp chế, thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ, quân sự, thi đua, tuyên truyền, khen thưởng, kỷ luật, y tế, an toàn vệ sinh lao động, hành chính và một số chính sách xã hội theo chủ trương của Nhà nước, địa phương và chỉ đạo của Giám đốc công ty.
+ Quản lý tài sản và đảm bảo các điều kiện làm việc cần thiết cho bộ máy văn phòng Công ty.
+ Thực hiện công tác văn phòng Đảng uỷ, Giám đốc, các đoàn thể công ty.
+ Trực tiếp quản lý hệ thống kho, cửa hàng thuộc khối văn phòng Công ty theo lĩnh vực chuyên môn của phòng.
+ Chủ trì kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, Công ty theo chương trình kế hoạch được Giám đốc công ty phê duyệt.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc công ty giao
* Phòng Kế toán tài chính
Giúp Giám đốc công ty lĩnh vực quản lý tài chính, hạch toán kế toán thống kê.
Nhệm vụ chủ yếu:
+ Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính tổng hợp hàng năm của Công ty triển khai kế hoạch Tổng công ty giao.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện các quy định về quản lý tài chính, hạch toán kế toán, hệ thống sổ sách, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo thuộc lĩnh vực có liên quan.
+ Chủ trì phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các định mức nội bộ về chi phi kinh doanh, công nợ, chương trình thực hành tiết kiệm...
+ Thực hiện chế độ hạch toán, thống kê, báo cáo theo quy định. Trực tiếp lập báo cáo quyết toán khối văn phòng Công ty và tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc.
+ Tổng hợp nhanh kết quả kinh doanh hàng tháng, phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo quyết toán quý, năm để phát hiện đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý tài chính và hạch toán.
+ Trực tiếp quản lý kho, cửa hàng thộc khối văn phòng Công ty theo lĩnh vực chuyên môn của phòng.
+ Thực hiện công tác kiểm tra kế toán đối với các đơn vị trực thuộc( kể cả khối văn phòng Công ty) theo chương trình và kế hoach được Giám đốc phê duyệt, phát hiện và chấm chỉnh kịp thời những biểu hiện sai sót hay sơ hở trong quản lý.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc công ty giao.
* Các chi nhánh xăng dầu: Sơn La, Hoà Bình, Xí nghiệp K133 là các đơn vị trực thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Chịu sự điều hành của Công ty (khối văn phòng Công ty) đóng tại thị xã Hà Đông - Tỉnh Hà Tây.
2.3. Biến đổi cơ cấu nguồn nhân lực tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.
2.3.1. Tình hình đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình từ năm (2001-2002).
Để thấy rõ được sự biến đổi như thế nào về cơ cấu của đội ngũ công nhân viên chức lao động ở Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình trong những năm gần đây, tui xác định vào năm 2001 đến năm 2003 để xem xét. Theo chức năng đảm nhiệm, nhân lực trong công ty được chia thành: Bộ phận gián tiếp, bộ phận trực tiếp sản xuất - kinh doanh. Có được cơ cấu nguồn lực hợp lý sẽ giúp cho quá trình kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty biến đổi theo hướng sau.(Xem bảng 1)
Bảng 1
Năm
Các bộ phận
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Số lượng
người
Tỷ lệ
(%)
Số lượng
người
Tỷ lệ
(%)
Số lượng
người
Tỷ lệ
(%)
Tổng
642
100
652
100
646
100
Văn phòng Công ty
58
9
57
8.7
59
9.1
GĐ,PGĐ,CT Công đoàn cơ sở
5
0.8
4
0.6
4
0.6
Phòng Tổ chức hành chính
21
3.2
22
3.4
24
3.7
Phòng Kế toán
13
2
12
1.8
12
1.9
Phông Kinh doanh
8
1.2
10
1.5
11
1.7
Phòng quản lý kỹ thuật
11
1.7
9
1.4
8
1.2
Các cửa hàng do văn phòng Công ty trực tiếp quản lý
204
31.8
186
28.5
177
27.4
Chinhánh,xí nghiệp trực thuộc
380
59.2
409
62.7
410
63.5
Chi nhánh Sơn La
140
21.8
116
17.8
160
24.8
1. Bộ phận gián tiếp
23
3.6
23
3.5
26
4.0
2. Bộ phận trực tiếp
117
18.2
143
21.9
134
20.7
Chi nhánh Hoà Bình
110
17.1
111
17.0
114
17.6
1. Bộ phận gián tiếp
19
3
19
2.9
19
2.9
2. Bộ phận trực tiếp
91
14.2
92
14.1
95
14.7
Xí nghiệp K133
130
20.2
132
20.2
136
21.1
1. Bộ phận gián tiếp
24
3.7
27
4.1
27
4.2
2. Bộ phận trực tiếp
106
16.5
95
14.6
109
16.9
Qua số liệu thống kê trên cho thấy bộ máy nhân sự của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình trong ba năm từ 2001 - 2003 đã có những thay đổi. Trong đó tổng số lao động của công ty có chiều hướng gia tăng. Nếu như trong những năm đầu mới thành lập Công ty với số lượng lao động rất mỏng có hơn 200 lao động (1991), cơ sở vật ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©