Phát triển hệ thống quản lý công nợ

Download miễn phí Đồ án Phát triển hệ thống quản lý công nợ

Chương I MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY 2
1.1. Mô tả hiện trạng của công ty CPTM Đông Trọng Thịnh 2
1.1.1 Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động 2
1.1.2 Mô hình tổ chức và quản lý 2
1.1.2.1 Mô hình tổ chức 2
1.1.2.2 Hình thức, cơ chế hoạt động nghiệp vụ quản lý công nợ 2
1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại 3
1.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 3
1.2.2 Biểu đồ phân rã chức năng 4
1.2.4 Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng 4
1.2.5 Ma trận thực thể chức năng 5
Chương II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ 6
2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ 6
2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 6
2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 7
2.1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”1.0 Theo dõi công nợ” 7
2.1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”2.0 Xử lý nợ quá hạn” 8
2.1.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”3.0 Báo cáo công nợ” 8
2.1.3. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ - Các biểu đồ luồng dữ liệu logic 9
2.2. Mô hình dữ liệu quan niệm 12
2.2.1. Xác định các thực thể 12
2.2.2. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 13
2.2.4. Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm 14
CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ 15
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 15
3.1.1. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ 15
3.1.1.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ 15
3.1.1.2. Chuẩn hóa các quan hệ và biểu đồ mô hình quan hệ 15
3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 17
3.3. Xác định các luồng dữ liệu hệ thống 18
3.3.1. Luồng hệ thống của tiến trình “1.0 Theo dõi công nợ” 18
3.3.2. Luồng hệ thống của tiến trình “2.0 Xử lý nợ quá hạn” 19
3.3.3. Luồng hệ thống của tiến trình “3.0 Báo cáo công nợ” 20
3.5. Đặc tả các giao diện và thủ tục 20
3.5.1. Đặc tả các giao diện điều khiển 20
3.5.2. Đặc tả các giao diện nhập liệu 21
3.5.3. Đặc tả các giao diện xử lý 25
Chương 4 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 27
4.1 Các hệ con và chức năng 27
4.2. Giới thiệu hệ thống phần mềm 27
4.2.1. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính qua thực đơn 27
4.2.2. Một số kết quả đầu ra tiêu biểu 28
Chương I
MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY CPTM ĐÔNG TRỌNG THỊNH
1.1. Mô tả hiện trạng của công ty CPTM Đông Trọng Thịnh
1.1.1 Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động
Công ty CPTM Đông Trọng Thịnh là công ty chuyên kinh doanh săm lốp ôtô nhãn hiệu Casumina. Là công ty được thành lập từ năm 2005 với nguồn vốn ban đầu là 2 tỷ đồng, với hình thức là cửa hàng bán buôn bán lẻ các sản phẩm săm lốp ôto Casumina.
1.1.2 Mô hình tổ chức và quản lý
1.1.2.1 Mô hình tổ chức

Hình 1.1 Mô hình tổ chức công ty
1.1.2.2 Hình thức, cơ chế hoạt động nghiệp vụ quản lý công nợ
Việc quản lý công nợ của công ty do bộ phận kế toán phụ trách. Sau nhận được hợp đồng từ bộ phận khác trong công ty, nhân viên sẽ theo dõi công nợ của khách hàng dựa trên các điều khoản của hợp đồng.
Khi khách hàng đến lấy hàng của công ty, nhân viên sẽ lập phiếu giao hàng, khách hàng có thể thanh toán ngay hay nợ lại. Nếu khách thanh toán ngay nhân viên sẽ lập phiếu thu, ngược lại thì lập phiếu ghi nợ.
Phiếu ghi nợ sẽ được giao cho khách hàng một bản để phục vụ cho việc thanh toán nợ của khách hàng. Khi khách hàng đến thanh toán, nhân viên sẽ viết phiếu thu cho khách hàng dựa trên phiếu ghi nợ đó. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán hết toàn bộ giá trị phiếu ghi nợ, khách hàng sẽ phải giữ lại phiếu ghi nợ cho lần thanh toán tiếp theo. Ngược lại nhân viên sẽ nhận phiếu ghi nợ và đưa cho khách hàng phiếu thu.
Khách hàng có thể tạm ứng trước tiền cho công ty, khi đó thông tin tạm ứng sẽ được ghi nhận như một khoản dư có trong tài khoản của khách hàng. Nếu khách hàng còn dư có mà vẫn chưa thanh toán hết các phiếu ghi nợ cho công ty thì cuối kỳ nhân viên sẽ tiến hành thông báo cho khách hàng giá trị dư có và thông tin các phiếu ghi nợ chưa được thanh toán để khách hàng có kế hoạch thanh toán cho công ty.
Hàng ngày nhân viên sẽ phải kiểm tra nợ quá hạn. Nếu khách hàng quá hạn nợ mà vẫn chưa thanh toán thì phải gửi giấy nhắc nợ. Nếu khách hàng đến trả nợ, nhân viên sẽ căn cứ vào sổ nợ viết phiếu thu nợ cho khách hàng ngược lại sẽ căn cứ các điều khoản hợp đồng thực hiện xử phạt. Đồng thời khi thanh toán nợ cho khách hàng, nhân viên phải căn cứ vào qui định của công ty và hợp đồng để viết biên bản vi phạm cho khách và cuối cùng sẽ viết phiếu thu phạt vi phạm hợp đồng cho khách.
Hàng tháng, nhân viên tiến hành tổng hợp công nợ và báo cáo cho giám đốc.
1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại
1.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©