Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần và Xây dựng phát triển nhà DAC Hà Nội

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .............................................. 1
1.1 Một số khái niệm cơ bản về nguồn nhân lực .............................................................. 1
1.1.1 Khái niệm .................................................................................................................... 1
1.1.2 Vai trò .......................................................................................................................... 1
1.1.3 Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực ............................................................... 2
1.2 Quản trị nguồn nhân lực .............................................................................................. 3
1.2.1 Quản trị nguồn nhân lực ............................................................................................ 3
1.2.2 Các hoạt động trong quản trị nguồn nhân lực .........................................................5
1.3 Hiệu quả sử dụng nhân lực trong doanh nghiệp ..................................................... 18
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng nhân lực .................................................................... 18
1.3.2 Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ............................................ 19
1.3.3 Ý nghĩa và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ................. 20
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nhân lực trong công ty ................... 21
1.4.1 Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp ................................................................................ 21
1.4.2 Yếu tố bên trong doanh nghiệp ............................................................................... 21
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ DAC HÀ NỘI . 25
2.1 Giới thiệu chung về công ty........................................................................................ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ......................................................................... 25
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh ........................................................................................... 26
2.1.3 Quy trình sản xuất kinh doanh ................................................................................ 27
2.1.4 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ........................................................................... 29
2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm 2013-
2015 ............................................................................................................................... 33
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty...................................... 37
2.3.1 Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự....................................... 372.3.2 Đặc điểm nguồn nhân lực của doanh nghiệp ......................................................... 38
2.3.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty ................................................ 43
2.4 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công
ty ............................................................................................................................... 54
2.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty.......................................... 56
2.5.1 Ưu điểm ..................................................................................................................... 56
2.5.2 Nhược điểm ............................................................................................................... 56
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN NHÀ DAC HÀ NỘI ...................................................................... 58
3.1 Định hướng phát triển của công ty ........................................................................... 58
3.1.1 Định hướng phát triển chung của công ty .............................................................. 58
3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực .................................................................. 59
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ
phần xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội ............................................................. 59
3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực .................................. 59
3.2.2 Thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản
xuất kinh doanh ................................................................................................................. 61
3.2.3 Cải tiến quản lý tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi .................................................. 63
3.2.4 Cải thiện việc thực hiện phân tích công việc ........................................................... 65
3.2.5 Tổ chức lại việc phân công lao động ....................................................................... 66
3.2.6 Xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý........................................................ 66
3.3 Một số kiến nghị.......................................................................................................... 67
KẾT LUẬN 1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng
hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử
dụng lao động sao cho có hiệu quả nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra cho từng
doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, hình thức nào để phát
huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản
xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, nó có ý nghĩa đến sự thất bại hay
thành công của doanh nghiệp đó. Mặt khác khi biết được đặc điểm của người lao động
trong doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức
mà thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp dễ dàng hơn.
Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội hoạt động chủ yếu trong
lĩnh vực xây dựng là một trong những doanh nghiệp xây lắp có trang thiết bị đầy đủ,
công nghệ luôn thay đổi đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các mặt quản lý những năm
gần đây có nhiều tiến bộ nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế. Vấn đề nâng cao hiệu quả
sử dụng lao động ở công ty luôn là vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu và cần được
nâng cao. Nên sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhà
DAC Hà Nội em đã quyết định chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân
lực tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội” làm đề tài khóa luận
của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
 Tìm hiểu cơ sở lý luận về nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong
doanh nghiệp
 Tìm hiểu thực trạng vấn đề sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xây
dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội
 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại
Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xây
dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©