Xây dựng chương trình quản lý giáo viên trường THPT Hàng Hải

Download miễn phí Đồ án Xây dựng chương trình quản lý giáo viên trường THPT Hàng Hải

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

Chương 1:Khảo sát hệ thống 4

1.1. Giới thiệu khái quát về nơi thực tập 4

1.1.1. Giới thiệu trường THPT Hàng Hải -Hải Phòng 4

1.1.2. Một số thành tựu đạt được 4

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của trường 7

1.2. Mô tả nghiệp vụ bài toán 8

1.2.1. Quản lý nhân sự 8

1.2.2. Quản lý lương của giáo viên 9

1.2.3. Quản lý sổ BHXH của giáo viên 11

1.2.4. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ 12

1.3. Giải pháp 13

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống 14

2.1. Mô hình nghiệp vụ 14

2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh 14

2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng 16

2.1.3. Liệt kê danh mục hồ sơ dữ liệu sử dụng 19

2.1.4. Ma trận thực thể chức năng 20

2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 21

2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 21

2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 22

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 26

2.3.1. Các kiểu thực thể 26

2.3.2. Các kiểu liên kết 27

2.3.3. Mô hình E - R 30

2.3.4. Mô hình quan hệ 31

2.3.5. Các bảng dữ liệu vật lý 33

Chương 3: Cài đặt chương trình 42

3.1 Yêu cầu phần cứng 42

3.2. Một số giao diện của chương trình 43

3.2.1. Giao diện chính của chương trình 43

3.2.2. Chức năng cập nhật thông tin 44

3.2.3. Giao diện xử lý dữ liệu 45

3.2.3. Một số báo cáo 47

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

PHỤ LỤC 51

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


vụ lưu trữ thông tin thay đổi đó vào Hồ sơ nhân sự. Hàng tháng bộ phận tổ chức nhân sự phải thực hiện đầy đủ việc Lập Báo cáo tình hình nhân sự theo yêu cầu của Lãnh đạo, của Sở GDĐT.
1.2.2. Quản lý lương của giáo viên
Bộ phận tài vụ sẽ phụ trách về phần lương cho giáo viên. Hàng tuần phòng tài vụ sẽ tiến hành theo dõi số tiết dạy của giáo viên ở từng lớp thông qua sổ đầu bài, cuối tháng tổng hợp số tiết dạy của giáo viên. Sau khi căn cứ vào thông tin do Bộ phận nhân sự cung cấp kế toán sẽ tiến hành lập ra bảng thanh toán lương có chữ ký của kế toán và được Lãnh đạo phê duyệt. Sau đó kế toán sẽ chuyển cho thủ quỹ danh sách tổng hợp lương của giáo viên để thủ quỹ Lập ra phiếu chi đồng thời thủ quỹ trả lương cho giáo viên theo quy định hàng tháng. Hàng tháng kế toán phòng tài vụ sẽ nộp báo cáo về tình hình lương cho Lãnh đạo trường.
Để tính lương cho giáo viên của trường cần các thông tin liên quan đến việc tính lương của giáo viên như sau:
- Thông tin giáo viên trong hồ sơ nhân sự, danh sách giáo viên giảng dạy của trường, giáo viên chủ nhiệm, danh sách giáo viên giảng dạy, hợp đồng giáo giảng dạy của giáo viên thỉnh giảng.
- Sổ đầu bài của từng lớp.
- Những quy định về lương.
- Danh sách khen thưởng kỷ luật giáo viên.
Các thông tin về giáo viên được bộ phận nhân sự cung cấp khi cần thiết.
Các công thức tính lương chung:
- Do công tác tổ chức của trường nên việc tính lương tùy theo doanh thu của trường, và chia theo các loại được cập nhật mới nhất như sau :
* Đối với giáo viên thỉnh giảng, thì tính : 34.000đ/tiết.
* Đối với giáo viên tập sự thì tính : 26.000 đ/tiết.
* Đối với giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy sẽ tính: 29.000đ/tiết.
* Đối với giáo viên mà tham gia dạy toàn cấp (tức tham gia dạy 10, 11, 12) thì tính 30.000 đ/tiết .
* Đối với giáo viên cơ hữu dạy giỏi thì tính lương 34.000 đ/tiết .
* Đối với giáo viên trong quá trình giảng dạy mà giữ các chức vụ khác thì hưởng thêm phụ cấp của chức vụ công tác đó.
* Giáo viên làm thêm công tác chủ nhiệm thì được hưởng phụ cấp 400.000 đ/tháng.
* Giáo viên giữ chức vụ tổ trưởng môn học: 150.000 đ/tháng.
* Giáo viên giữ chức vụ tổ phó môn học: 100.000 đ/tháng.
Hàng tháng giáo viên cơ hữu còn dược hưởng thêm tiền do quá trình bình bầu, xét thi đua các tổ bộ môn mà giáo viên tham gia giảng nhận xét dạy theo các mức:
* Mức xuất sắc : 200.000 đ/tháng
* Mức A :150.000 đ/tháng.
* Mức B :100.000 đ/tháng.
* Mức C : Không có
Công thức tính lương cho giáo viên trong tháng như sau :
Giáo viên thỉnh giảng:
Tổng Lương = Số tiết * Đơn giá /tiết + Phụ cấp công tác chủ nhiệm (Nếu được cử).
Giáo viên cơ hữu:
Lương Dạy = Số tiết * Đơn giá /tiết.
Tổng Lương = Lương Dạy + Phụ cấp + Tiền khen thưởng thi đua ( Nếu có)
Khoản trừ: Tiền công đoàn 1% Lương.
Thực lĩnh = TổngLương - Khoản trừ
1.2.3. Quản lý sổ BHXH của giáo viên
Bộ phận quản lý Sổ BHXH của trường sẽ phụ trách việc này. Khi Người lao động trở thành giáo viên của trường thì mỗi giáo viên sẽ có Sổ Bảo Hiểm và được lưu các thông tin: Số sổ BHXH, Họ tên, Ngày bắt đầu đóng BHXH, Ghi chú. Toàn bộ quá trình đóng BHXH đều được lưu trong sổ BHXH của giáo viên. Hàng tháng Bộ phận quản lý Sổ bảo hiểm sẽ theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của giáo viên. Sau khi theo dõi quá trình đóng bảo hiểm sẽ lập ra được danh sách những giáo viên đóng tiền bảo hiểm trong tháng. Bên cạnh việc theo dõi việc đóng bảo hiểm thì Bộ phận quản lý Sổ bảo hiểm phải Lâp báo cáo cho Lãnh đạo về tình hình việc đóng bảo hiểm của giáo viên.
Hàng tháng giáo viên cơ hữu đóng bảo hiểm: cụ thể là BHXH là 3% Thực lĩnh.
1.2.4. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ
Động từ + bổ ngữ
Danh từ
Ghi chú
Nộp hồ sơ lao động
Thông báo tuyển dụng giáo viên
=
Tiếp nhận hồ sơ lao động
Hồ sơ lao động
Hồ sơ dữ liệu
Cho thử việc người lao động
Người lao động
Tác nhân
Ký hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động
Hồ sơ dữ liệu
Sắp xếp đơn vị công tác
Lương
=
Sắp xếp mức lương
Quyết định bổ nhiệm chức vụ
Hồ sơ dữ liệu
Cập nhật quá trình công tác
Quyết định khen thưởng,kỉ luật
Hồ sơ dữ liệu
Theo dõi số tiết dạy
Quyết định tăng lương giáo viên
Hồ sơ dữ liệu
Tổng hợp số tiết dạy
Bảng thanh toán lương
Hồ sơ dữ liệu
Lập bảng thanh toán lương
Hợp đồng giảng dạy
Hồ sơ dữ liệu
Lập ra phiếu chi
Danh sách giáo viên chủ nhiệm
Hồ sơ dữ liệu
Lập sổ BHXH
Danh sách giáo viên đóng BHXH
Hồ sơ dữ liệu
Theo dõi quá trình đóng Bảo hiểm
Sổ BHXH
Hồ sơ dữ liệu
Lập danh sách giáo viên đóng BHXH
Báo cáo tình hình đóng BHXH
Hồ sơ dữ liệu
Báo cáo tình hình nhân sự
cho Ban lãnh đạo
Danh sách giáo viên giảng dạy
Hồ sơ dữ liệu
Báo cáo tình hình lương
cho Ban lãnh đạo
Giáo viên thỉnh giảng
Tác nhân
Báo cáo tình hình nộpBHXH
cho Ban lãnh đạo
Giáo viên cơ hữu
Tác nhân
Báo cáo tình hình nhân sự
Hồ sơ dữ liệu
Báo cáo tình hình lương
Hồ sơ dữ liệu
Sổ đầu bài
Hồ sơ dữ liệu
Lãnh đạo
Tác nhân
Cán bộ sở GDĐT
Tác nhân
Bảng tổng hợp số tiết dạy
Hồ sơ dữ liệu
Hồ sơ nhấn sự
Hồ sơ dữ liệu
Phiếu chi lương
Hồ sơ dữ liệu
Quyết định về lương
Hồ sơ dữ liệu
Quyết định tăng lương giáo viên giỏi
Hồ sơ dữ liệu
1.3. Giải pháp
Trong thời gian thực tập ở trường THPT Hàng Hải, em có nhận xét như sau việc lưu trữ hồ sơ của cán bộ giáo viên tại trường còn gặp phải nhiều khó khăn, mỗi lần bổ sung những thông tin vào hồ sơ lại phải dập xóa dẫn tới những sai sót nhầm lẫn không thể tránh khỏi. Còn việc quản lý lương mặc dù kế toán có sử dụng máy tính nhưng lại sử dụng phần mềm Excel để làm lên dẫn tới rất mất thời gian trong việc phải liên kết các bảng chi tiết sau đó lại phải đưa ra bảng tổng hợp dẫn tới làm mất thời gian cho việc xử lý mà còn dẫn tới những sai xót trong công việc mà công việc tính lương đòi hỏi cần có sự chính xác. Một giải pháp đặt ra là phải xây dựng một phần mềm quản lý giáo viên tại truờng THPT Hàng Hải. Phần mềm này mang dủ các chức năng mà công việc đòi hỏi đó là việc quản lý nhân sự, quản lý luơng, quản lý bảo hiểm XH. Để quá đó giải quyết được phần nào công việc mà cán bộ ở trường phải làm.
Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống
2.1. Mô hình nghiệp vụ
2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh
0
HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁO VIÊN
NGƯỜI
LAO
ĐỘNG
Thông tin tuyển dụng
Hồ sơ lao động
Yêu cầu thử việc
Hợp đồng lao động
GIÁO VIÊN
CƠ HỮU
TT.thanh toán lương
Y/c báo cáo
Báo cáo
Danh sách bình bầu thi đua
GIÁO VIÊN
THỈNH GIẢNG
Các quyết định
TT.thanh toán lương
LÃNH ĐẠO
Hợp đồng giảng dạy
Kết quả thử việc
CÁN BỘ
SỞ GDĐT
Thanh tra tình
hình nhân sự
Báo cáo tình hình nhân sự
Yêu cầu đóng BHXH
Đóng BHXH
Giấy mời giảng dạy
Thông tin phản hồi
2.1.1.1 Biểu đồ
Hình 2. Biểu đồ ngữ cảnh
2.1.1.2 Mô tả hoạt động
- Người Lao Động: Nhận được thông báo tuyển dụng của công ty, người lao động nộp hồ sơ.Người lao động sau khi nộp hồ sơ lao động và tiến hành thử việc trong quá trình thử việc mà tốt thì được chấp nhận và ký Hợp Đồng lao động tham gia công tác tại trường.
- Cán Bộ Sở GDĐT : Là Cán Bộ sẽ thanh tra tình hình nhân sự của truờng, yêu cầu cung cấp các thông tin về tình hình nhân sự, nhiệm vụ của hệ thống là phải báo cáo tình hình nhân sự cho Cán Bộ Sở
- Lãnh Đạo: Là người đưa ra các quyết định cần thiết trong quá trình công tác đồng thời cũng yêu cầu hệ thống gửi các báo cáo về tình hình nhân sự và tình hình lương hàng tháng.
- Giáo Viên Cơ Hữu: Là người tham gia công tác giảng dạy tại trường và hàng tháng tổ trưởng môn học của giáo viên cơ hữu sẽ gửi danh sách thi đua khen thưởng của giáo viên cơ hữu cho hệ thống khi đã được Lãnh đạo phê duyệt.
- Giáo Viên Thỉnh Giảng : Là người được mời về tham gia giảng dạy tại trường và có một Hợp đồng tham gia giảng dạy với nhà trường.
2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng
2.1.2.1 Sơ đồ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁO VIÊN
2.4 Lập phiếu chi lương
2.3 Lập bảng thanh toán lương
2.2 Thống kê số tiết giảng dạy
2.1 Theo dõi số tiết dạy
2.0. Quản lý lương
1.5 Sắp xếp mức lương
1.2 Bố trí và theo dõi quá
trình thử việc
1.1 Tiếp nhận hồ sơ lao động
1.4 Sắp xếp đơn vi công tác
1.3 Ký hợp đồng lao động
2.5 Trả lương cho giáo viên
1.6 Lưu trữ thông tin vào hồ
sơ nhân sự
3.1 Làm sổ BHXH
1.0. Quản lý nhân sự
3.0. Quản lý sổ BHXH
3.2 Theo dõi quá trình
đóng BHXH
4.3 Lập báo cáo
tình hình đóng BHXH
4.0. Báo cáo
4.1 Lập báo cáo
tình hình nhân sự
4.2 Lập báo cáo
tình hình lương
3.3 Lập danh sách giáo viên
đóng BHXH
Cập nhật thông tin quá trình công tác
2.1.2.2 Mô tả chi tiết các chức năng
(1.1) Tiếp nhận hồ sơ lao động: Khi biết được thông tin tuyển dụng Người lao động đến nộp hồ sơ xét tuyển kèm theo bộ hồ sơ lý lịch, Bộ phận nhân sự sẽ tiếp nhận hồ sơ của Người lao động vào đợt tuyển dụng.
(1.2) Bố trí và theo dõi quá trình thử việc: Khi đã tiếp nhận hồ sơ, hệ thống sẽ yêu cầu Người lao động tập sự trong thời gian từ 1 năm đến 2 năm. Trong thời gian tập sự Người lao động sẽ được hưởng mưc lương tập sự sau thời gian đó sẽ xem xét quá trình làm việc của Người lao động đưa ra nhận xét (kết quả thử việc) được hay không được.
...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©