Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng

Download miễn phí Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1 4

MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 4

1.1. TỔNG QUAN VỀ CỤC THỐNG KÊ HẢI PHÒNG 4

1.1.1. Mô tả khái quát về tổ chức 4

1.1.2. Sơ đồ tổ chức 4

1.1.3. Các đơn vị chức năng và hoạt động nghiệp vụ 5

1.1.4. Hệ thống hiện tại 5

1.2. HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 6

1.2.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ “Quản lý thông tin Doanh nghiệp” 6

1.2.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 9

1.2.3. Tổng hợp các chức năng nghiệp vụ 11

1.2.4. Mô hình khái niệm lĩnh vực nghiệp vụ 13

CHƯƠNG 2 14

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 14

MÔ HÌNH CA SỬ DỤNG 14

2.1. Xác định các tác nhân của hệ thống 14

2.2. Xác định các ca sử dụng 14

2.3. Phát triển các mô hình ca sử dụng 16

2.3.1. Mô hình ca sử dụng mức tổng quát 16

2.3.2. Mô hình ca sử dụng mức cao 16

2.3.3. Mô hình ca sử dụng chi tiết của từng gói 17

2.4. Mô tả chi tiết các ca sử dụng 19

CHƯƠNG 3 27

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27

3.0. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ HỆ THỐNG 27

3.1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 28

3.1.1. Phân tích gói ca sử dụng “Lập phiếu thu thập” 28

3.1.2. Phân tích gói ca sử dụng “Cập nhật thông tin” 31

3.1.3. Phân tích gói ca sử dụng “Báo cáo thống kê” 36

3.1.4. Mô hình phân tích hệ thống 44

3.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 45

3.2.1. Mô hình thiết kế 45

3.2.2. Biểu đồ lớp thiết kế các lớp thực thể 46

3.2.3. Thiết kế lớp 47

CHƯƠNG 4 62

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 62

4.1. Giao diện chính 62

4.2. Một số giao diện cập nhật và báo cáo thống kê 62

4.2.1. Giao diện cập nhật danh sách các đơn vị điều tra 62

4.2.2. Báo cáo thống kê thu nhập của người lao động 62

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU HỒ SƠ 65

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ch :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD theo khu vực kinh doanh và theo ngành SXKD chính. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.1, R3.2
2.4.11. Ca sử dụng “Lập bảng thống kê số Doanh nghiệp ngoài nhà nước”
Tên ca sử dụng :
Lập bảng thống kê số Doanh nghiệp ngoài nhà nước
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê số Doanh nghiệp ngoài nhà nước phân theo ngành SXKD chính và theo từng loại hình Doanh nghiệp. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.2
2.4.12. Ca sử dụng “Lập bảng thống kê số Doanh nghiệp phân theo quy mô lao động”
Tên ca sử dụng :
lập bảng thống kê số Doanh nghiệp phân theo quy mô lao động
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê số Doanh nghiệp phân theo loại hình Doanh nghiệp, ngành SXKD chính và quy mô lao động. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.3
2.4.13. Ca sử dụng “Lập bảng thống kê số Doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn”
Tên ca sử dụng :
Lập bảng thống kê số Doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê số Doanh nghiệp phân theo loại hình Doanh nghiệp, ngành SXKD chính và quy mô nguồn vốn. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.4
2.4.14. Ca sử dụng “Lập bảng thống kê thu nhập của người lao động trong các Doanh nghiệp”
Tên ca sử dụng :
Lập bảng thống kê thu nhập của người lao động trong các Doanh nghiệp
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê thu nhập của người lao động trong các Doanh nghiệp phân theo loại hình Doanh nghiệp, ngành SXKD chính và tổng quỹ thu nhập của người lao động. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.5
2.4.15. Ca sử dụng “Lập bảng thống kê tài sản của các Doanh nghiệp”
Tên ca sử dụng :
Lập bảng thống kê tài sản của các Doanh nghiệp
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê tài sản của các Doanh nghiệp phân theo loại hình Doanh nghiệp, ngành SXKD chính và tài sản. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.6
2.4.16. Ca sử dụng “lập bảng thống kê vốn đầu tư của các Doanh nghiệp”
Tên ca sử dụng :
lập bảng thống kê vốn đầu tư của các Doanh nghiệp
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê vốn đầu tư của các Doanh nghiệp phân theo ngành SXKD chính và khu vực kinh doanh. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.7
2.4.17. Ca sử dụng “lập bảng thống kê thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước”
Tên ca sử dụng :
lập bảng thống kê thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước phân theo loại hình Doanh nghiệp, ngành SXKD chính và thuế. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.8
2.4.18. Ca sử dụng “Lập bảng thống kê tổng giá trị xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp”
Tên ca sử dụng :
Lập bảng thống kê tổng giá trị xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê tổng giá trị xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp phân theo giá trị xuất nhập khẩu và khu vực kinh doanh. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.9
2.4.19. Ca sử dụng “Lập bảng thống kê số Doanh nghiệp chia theo quy mô Doanh thu thuần”
Tên ca sử dụng :
lập bảng thống kê số Doanh nghiệp chia theo quy mô Doanh thu thuần
Tác nhân :
Nhân viên cục thống kê, Tổng cục thống kê, Lãnh đạo TPHP
Mục đích :
Đưa ra bảng thống kê số Doanh nghiệp hoạt động SXKD
Mô tả khái quát :
Sau khi cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ các phiếu thu thập, Nhân viên thống kê sẽ tiến hành lập bảng thống kê số Doanh nghiệp chia theo quy mô Doanh thu thuần phân theo quy mô Doanh thu thuần, ngành SXKD chính và loại hình Doanh nghiệp. Sau đó in kết quả thống kê làm báo cáo chính thức năm
Tham chiếu :
R 3.10
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.0. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ HỆ THỐNG
Hình 3.1. Biểu đồ tuần tự hệ thống
3.1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
3.1.1. Phân tích gói ca sử dụng “Lập phiếu thu thập”
3.1.1.1. Ca sử dụng “Tiếp nhận danh sách các Doanh nghiệp được cơ quan thuế cấp mã số trong năm”
a) Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng
Hình 3.2. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Tiếp nhận danh sách các Doanh nghiệp được cơ quan thuế cấp mã số trong năm”
b) Mô tả hoạt động:
Khi Nhân viên cục thống kê có yêu cầu tiếp nhận danh sách các Doanh nghiệp được cơ quan thuế cấp mã số trong năm(1) gửi tới lớp giao diện Form_TiepNhanDsCacDNDuocCoQuanThueCapMaSoTrongNam, lớp này sẽ yêu cầu lớp DK_TiepNhanDsCacDNDuocCoQuanThueCapMaSoTrongNam thực hiện(2), DK_TiepNhanDsCacDNDuocCoQuanThueCapMaSoTrongNam thực hiện việc tiếp nhận danh sách các Doanh nghiệp được cơ quan thuế cấp mã số trong năm(3).
3.1.1.2. Ca sử dụng “Lập danh sách các đơn vị điều tra”
a) Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng
Hình 3.3. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng
“Lập danh sách các đơn vị điều tra”
b) Mô tả hoạt động
Khi Nhân viên cục thống kê có yêu cầu lập danh sách các đơn vị điều tra(1) gửi tới lớp giao diện Form_LapDsCacDonViDieuTra, lớp này sẽ hiển thị danh sách các Doanh nghiệp đã thu được phiếu trong cuộc điều tra năm cũ(2), danh sách các Doanh nghiệp thực tế còn tồn tại nhưng không thu được phiếu trong cuộc điều tra năm cũ(3), danh sách các Doanh nghiệp được cơ quan thuế cấp mã số trong năm(4), lớp Form_LapDsCacDonViDieuTra sẽ yêu cầu lớp DK_LapDsCacDonViDieuTra thực hiện lập danh sách(5), lớp DK_LapDsCacDonViDieuTra thực hiện việc lấy thông tin danh sách các Doanh nghiệp đã thu được phiếu trong cuộc điều tra năm cũ(6), lấy thông tin danh sách các Doanh nghiệp thực tế còn tồn tại nhưng không thu được phiếu trong cuộc đều tra năm cũ(7), lấy thông tin danh sách các Doanh nghiệp được cơ quan thuế cấp mã số trong năm(8), tạo danh sách các đơn vị điều tra(9). Sau khi tạo xong danh sách các đơn vị điều tra thì Nhân viên cục thống kê có yêu cầu in danh sách các đơn vị đều tra(10) gửi tới lớp Form_LapDsCacDonViDieuTra, lớp này sẽ yêu cầu lớp DK_LapDsCacDonViDieuTra thực hiện(11), DK_LapDsCacDonViDieuTra thực hiện việc lấy thông tin ở lớp thực thể DsCacDonViDieuTra(12) và in(13).
3.1.1.3. Ca sử dụng “Tiếp nhận mẫu phiếu thu thập”
a) Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng
Hình 3.4. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng
“Tiếp nhận mẫu phiếu thu thập”
b) Mô tả hoạt động
Khi nhân viên cục thống kê có yêu cầu tiếp nhận mẫu phiếu thu thập(1) gửi tới lớp giao diện Form_TiepNhanMauPhieuThuThap, lớp này sẽ yêu cầu lớp DK_TiepNhanMauPhieuThuThap thực hiện(2), DK_TiepNhanMauPhieuThuThap thực hiện tiếp nhận mẫu phiếu thu thập(3).
3.1.1.4. Ca sử dụng “Gửi và nhận phiếu thu thập”
a) Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Gửi và nhận phiếu thu thập”
Hình 3.5. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng
“Gửi và nhận phiếu thu thập”
b) Mô tả hoạt động
Khi nhân viên cục thống kê có yêu cầu gửi phiếu thu thập(1) gửi tới lớp giao diện Form_PhieuThuThap, danh sách các đơn vị điều tra sẽ được hiển thị trên lớp này(2) và phiếu thu thập sẽ được hiển thị trên lớp này (3). Nhân viên cục thống kê sẽ chọn Doanh nghiệp ,lớp Form_P...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©