Xây dựng chương trình quản lý xuất nhập khẩu hàng tại công ty TNHH Sao Vàng

Download miễn phí Đồ án Xây dựng chương trình quản lý xuất nhập khẩu hàng tại công ty TNHH Sao Vàng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 2

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU 3

1.1. Giới thiệu về công ty 3

1.2. Hoạt động quản lý nhập khẩu 4

1.3. Hoạt động quản lý xuất khẩu 4

CHƯƠNG 2 6

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 6

2.1. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ 6

2.2. Biểu đồ ngữ cảnh 8

2.3. Biểu đồ phân rã chức năng 9

2.4. Mô tả chi tiết các chức năng lá 10

2.5. Liệt kê các hồ sơ sử dụng 11

2.6. Ma trận thực thể chức năng 12

2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 13

2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 14

2.3.1. Tiến trình “1.0. Nhập khẩu” 14

2.3.2. Tiến trình “ 2.0. Xuất khẩu” 15

2.3.3. Tiến trình “ 3.0. Báo cáo ” 16

2.4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 17

2.4.1. Mô hình liên kết thực thể E-R 17

2.4.2. Mô hình quan hệ 21

2.4.3. Các bảng dữ liệu vật lý 22

CHƯƠNG 3 28

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 28

3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC 28

3.1.1. Khái niệm chung về hệ thống thông tin 28

3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc 28

3.2. THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ 29

3.3. CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 31

3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER 31

3.3.2. Ngôn ngữ VISUAL BASIC 32

CHƯƠNG 4 33

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 33

KẾT LUẬN 36

DANH MỤC CÁC HỒ SƠ TÀI LIỆU 38

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hi cần đặt chỗ ở hãng tầu nào. Ngoài ra còn có thể thu thập, trao đổi thông tin, tìm kiếm thông tin nhanh hơn.
Nhưng hiện nay công ty mới chỉ áp dụng CNTT vào việc lưu trữ, trao đổi thông tin, tìm kiếm thông tin mà chưa có một hệ thống để có thể thay thế con người trong việc khai báo hải quan để thông quan hàng hoá.
1.2. Hoạt động quản lý nhập khẩu
Mở tờ khai hải quan
Hồ sơ tài liệu
Nhân viên XNK
Đối tác
Hãng tầu
gửi
booking note
gửi đơn đặt hàng
nhận
booking note
nhận đơn đặt hàng
gửi pakinglist,
bill, invoice
nhận pakinglist,
bill, invoice
nhận thông báo hàng đến
gửi thông báo hàng đến
lấy lệnh giao hàng và ký giấy cược vỏ
Đơn đặt hàng
Packing list
Lệnh giao hàng
Air waybill
Invoice
Thông báo hàng đến
Phiếu cược vỏ
Tờ khai hàng hoá nhập khẩu
Hình 1.2: Sơ đồ tiến trình công việc nhập khẩu
1.3. Hoạt động quản lý xuất khẩu
đ
Hồ sơ tài liệu
Hải quan
Nhân viên XNK
Hãng tầu
Lập pakinglist, invoice,bảng định mức
gửi bảng định mức
nhận bảng định mức
Duyệt định mức
xác nhận gửi lại
nhận bảng định mức
gửi shipping advice
Ktra chỗ và vỏ contarner
gửi bill (nháp)
nhận bill (nháp)
gửi bill , Debit note
Nhân bill, Debit note
mở tờ khai hải quan
gửi bill, pakinglist, invoice
“Còn ”
“Hết”
Đối chiếu
Gửi thông báo
S
Đ
Xin giấy C/O
Packing list
Air waybill
Air waybill
(nháp)
Shipping adcive
Invoice
Bảng định mức
Air waybill
Debit note
Tờ khai hàng hoá nhập khẩu
s
Certificate of Origin
Hình 1.2: Sơ đồ tiến trình công việc xuất khẩu
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ
Động từ + Bổ ngữ
Nhận đơn đặt hàng
Nhận packing list, invoice, bill
Nhận thông báo hàng đến
Lấy lệnh giao hàng và ký giấy
cược vỏ
Mở tờ khai hải quan
Lập packing list, invoice,
bảng định mức
Gửi bảng định mức
Nhận bảng định mức
Gửi shipping advice
Nhận bill (nháp)
Đối chiếu bill (nháp)
Gửi thông báo
Gửi bill (nháp)
Nhận bill, debit note
Mở tờ khai hải quan
Xin giấy C/O
Gửi bill,packing list, invoice
Báo cáo tháng
Báo cáo năm
Danh từ
Đối tác
Phòng quản lý XNK
Hải quan
Hãng tầu
Bill
Invoice
Packing list
Bảng định mức
Giấy C/O
Thông báo tầu đến
Lệnh giao hàng
Shipping advice
Debit note
Tờ khai hàng hóa NK
Tờ khai hàng hóa XK
Báo cáo
Ban lãnh đạo
Nhận xét
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Tác nhân
Các chức năng chi tiết (lá)
Nhóm lần 1
Nhóm lần 2
1.Nhận đơn đặt hàng
Nhập khẩu
Quản lý xuất nhập khẩu
2.Nhận packing list, invoice, bill
3.Nhận thông báo hàng đến
4.Lấy lệnh giao hàng và ký giấy cược vỏ
5.Mở tờ khai hàng hoá nhập khẩu
6.Lập packing list, invoice, bảng định mức
Xuất khẩu
7.Gửi bảng định mức
8.Nhận bảng định mức
9.Gửi shiping advice
10. Nhận bill (nháp)
11.Đối chiếu bill ( nháp)
12.Gửi thông báo
13.Gửi bill (nháp)
14.Nhận bill, debit note
15.Mở tờ khai hàng hoá xuất khẩu
16.Xin giấy C/O
17.Gửi bill, packing list, invoice
18.Báo cáo tháng
Báo cáo
19.Báo cáo năm
2.2. Biểu đồ ngữ cảnh
a) Biểu đồ
Báo cáo tháng
Ban lãnh đạo
Báo cáo
Hải quan
Bảng định mức
Khi đã xác nhận
Báo cáo năm
Packing list, bill, invoice
Các chứng từ liên quan
Bill, debit note
Lênh giao hàng và ký giấy cược vỏ
Bill (nháp)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU
Thông báo hàng đến
Hãng tầu
Đơn đặt hàng
Đối tác
Shipping advice
Thông báo
b) Mô tả
Đối tác sẽ gửi đơn đặt hàng cho hệ thống và hệ thống sẽ yêu cầu đối tác gửi các chứng từ liên quan đến hàng hoá và đối tác sẽ gửi cho hệ thống Packing list, invoice, bill. Hãng tầu sẽ gửi thông báo hàng đến cho hệ thống và hệ thống sẽ đến hãng tầu lấy lệnh giao hàng và ký giấy cược vỏ.
Để xuất hàng thì hệ thống sẽ lập bảng định mức và gửi hải quan để hải quan xác nhận, khi đã xác nhận thì hải quan sẽ gửi lại hệ thống.
Để vận chuyển hàng nhân viên sẽ gửi shipping advice cho hãng tầu và hãng tầu sẽ gửi lại bill (nháp) để hệ thống đối chiếu nếu đúng thì sẽ thông báo lại cho hãng tầu và hãng tầu gửi lại cho hệ thống bill và debit note. Hàng tháng và cuối năm thì nhân viên sẽ báo cáo lên ban lãnh đạo
2.3. Biểu đồ phân rã chức năng
2.12. Gửi bill, packing list, invoice
2.7. Gửi bill (nháp)
2.8. Gửi thông báo
2.9. Nhận bill, debit note
2.10. Mở tờ khai hàng hoá xuất khẩu
2.11. Xin giấy C/O
2.3.Nhận bảng định mức
2.4.Gửi shipping advice
2.5. Nhận bill (nháp)
3. Báo cáo
3.1Báo cáo tháng
2.1.Lập packing list, invoice, bảng định mức
2.2.Gửi bảng định mức
2. Xuất khẩu
Quản lý xuất nhập khẩu
1. Nhập khẩu
1.1. Nhận đơn đặt hàng
1.4 Lấy lệnh giao hàng và ký giấy cược vỏ
1.5.Mở tờ khai hải quan
1.2. Nhận packing list, invoice, bill
1.3. Nhận thông báo hàng đến
2.6.Đối chiếu bill (nháp)
3.2 Báo cáo năm
2.4. Mô tả chi tiết các chức năng lá
(1.1). Nhận đơn đặt hàng :Khi đối tác có nhu cầu muốn gia công hàng hoá thì họ sẽ gửi đơn đặt hàng và nhân viên XNK sẽ nhận đơn đặt hàng đó.
(1.2). Nhận packing list, invoice, bill : Khi hàng hoá được đưa về cảng thì bên đối tác phải gửi các chứng từ liên quan đến hàng hoá và nhân viên phải nhận được trước khi hàng cập cảng.
(1.3). Nhận thông báo hàng đến : Khi tầu chưa cập cảng thì nhân viên sẽ nhận được thông báo hàng đến của hãng tầu để nhân viên biết tầu cập cảng vào ngày nào.
(1.4). Lấy lệnh giao hàng và ký giấy cược vỏ : Để lấy được hàng thì nhân viên sẽ đi lấy lênh giao hàng và ký giấy cược vỏ
(1.5). Mở tờ khai hải quan : Để đưa được hàng về thì nhân viên phải mở tờ khai hàng hoá ở hải quan để thông quan cho hàng hoá đúng với luật phát của Việt Nam.
(2.1).Lập packing list, invoice, bảng định mức : Khi cần xuất hàng đi nước ngoài thì nhân viên phải lập các chứng từ liên quan để thông quan cho hàng hoá và gửi chúng cho bên liên quan.
(2.2).Gửi bảng định mức: khi đã lập xong bảng định mức thì nhân viên XNK sẽ gửi bảng định mức cho bên hải quan để họ kiểm tra
(2.3).Nhận bảng định mức: khi hải quan đã xác nhận thì họ sẽ gửi lại bảng định mức cho nhân viên XNK
(2.4).Gửi shipping adcive: để đặt chỗ hãng tầu thì nhân viên gửi cho hãng tầu shipping adcive để hãng tầu biết công ty chuyển hàng đến nước nào ai nhận và số hàng cần vận chuyển là bao nhiêu
(2.5).Nhận bill (nháp): Hãng tầu sẽ kiểm tra chỗ nếu còn chỗ thì họ sẽ gửi bill (nháp) tức là bill chưa có chữ ký cho nhân viên
(2.6). Đối chiếu bill (nháp): sau khi nhận được bill (nháp) nhân viên sẽ đối chiếu xem có khớp với shipping adcive
(2.7). Gửi bill (nháp): sau khi nhân viên đối chiếu nếu không phù đúng như trong shipping adcive thì nhân viên sẽ gửi trả lại bill (nháp) cho hãng tầu
(2.8). Gửi thông báo: Nếu nhân viên đối chiếu thấy đúng thì sẽ gửi thông báo cho hãng tầu để hãng tầu gửi cho bill và debit note
(2.9). Nhận bill, debit note: nhận bill, debit note để nhân viên biết số tiền phải tạm ứng cho hãng tầu là bao nhiêu.
(2.10).Mở tờ khai hàng hoá nhập khẩu: Khi thủ tục ở hãng tầu đã hoàn thành thì nhân viên sẽ đi mở tờ khai ở hải quan để thông quan cho hàng hoá
(2.11).Xin giấy C/O: nhân viên sẽ đến phòng quản lý XNK để xin giấy C/O để xác nhận hàng đó được xuất xứ ở Việt Nam
(2.12). Gửi packing list, invoice, bill: khi đã hoàn tất các công việc thì nhân viên sẽ gửi packing list, invoice, bill cho bên đối tác
(3.1). Báo cáo tháng : Hàng tháng thì nhân viên phải lập báo cáo lên ban lãnh đạo để lãnh đạo kiểm tra và quản lý.
(3.2). Báo cáo năm: sau một năm thì nhân viên sẽ báo cáo tổng hợp lên ban lãnh đạo
2.5. Liệt kê các hồ sơ sử dụng
d1.Đơn đặt hàng
d2.Packing list (nhập hàng)
d3.Invoice (nhập hàng)
d4.Air waybill (nhập hàng)
d5.Thông báo hàng đến
d6.Lệnh giao hàng
d7.Phiếu cược vỏ
d8.Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
d9.Packing list ( xuất hàng)
d10.Invoice (xuất hàng)
d11.Bảng định mức
d12.Bảng định mức (đã xác nhận)
d13.Shipping adcive
d14.Air waybill (nháp)
d15.Debit note
d16.Air waybill (xuất hàng)
d17.Tờ khai hàng hóa xuất khẩu
d18.Certificate of Origin
d19.Báo cáo tháng
d20.Báo cáo năm
2.6. Ma trận thực thể chức năng
Các thực thể
d1. Đơn đặt hàng
d2.packinglist (nhập)
d3.Invoice(nhập)
d4.Air waybill (nhập)
d5. Thông báo hàng đến
d6. Lệnh giao hàng
d7. Phiếu cược vỏ
d8.Tờ khai hàng hoá nhập khẩu
d9.Packing list (xuất)
d10.Invoice (xuất)
d11.Bảng định mức
d12. Bảng định mức (đã xác nhận)
d13.shipping adcive
d14.Air waybill (nháp)
d15.Debit note
d16.Air waybill (xuất)
d17.Tờ khai hàng hoá xuất khẩu
d18.Certificate of Origin
d19.Báo cáo tháng
d20.Báo cáo năm
Các chức năng ghiệp vụ
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d
10
d
11
d
12
d
13
d
14
d
15
d
16
d
17
d
18
d
19
d
20
1. Nhập hàng
R
R
R
R
R
R
U
U
2. Xuất hàng
U
U
U

C
R
R
R
U
U
3. Báo cáo
R
R
R
R
R
R
C
C
2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
d18
Certificate of Origin
1.0
Nhập khẩu
Đơn đặt hàng
Các chứng từ liên quan
Packing list, invoice,bill
Đối tác
Hãng tầu
Thông báo hàng đến
lệnh giao hàng và ký giấy cược vỏ
d1 ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©