Báo cáo thực tập tại công ty viễn thông Hà Nội

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại công ty viễn thông Hà Nội

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương

 và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3

I. Tổ chức hạch toán tiền lương: 3

1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương: 3

2. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương: 3

3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương) 4

a. Hình thức trả lương theo thời gian 4

b. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4

c. Lương khoán 7

4. Nội dung hạch toán tiền lương: 7

a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp: 7

b. Tài khoản sử dụng: 8

c. Trình tự và phương pháp hạch toán: 8

II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 10

1. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 10

2. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: 11

3. Nội dung hạch toán: 12

III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động: 14

IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương,

 BHXH, BHYT, KPCĐ: 14

1. Chứng từ dùng để hạch toán: 14

a. Bảng chấm công 15

b. Bảng thanh toán tiền lương 15

c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 15

d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội 16

e. Bảng thanh toán tiền thưởng 16

f. Phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hoàn thành 16

g. Phiếu báo làm thêm giờ 16

h. Hợp đồng giao khoán: 17

i. Biên bản điều tra tai nạn lao động 17

2. Sổ sách dùng để hạch toán: 17

CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và

 các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà nội 22

I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty

 ảnh hưởng đến công tác kế toán: 22

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 22

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 23

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 27

II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty: 29

1. Các loại lao động trong công ty 29

2. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty: 30

3. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây: 30

III. Hạch toán tiền lương chính sách: 32

IV. Hạch toán tiền lương khoán: 35

V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động

 và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 41

VI. Hạch toán các khoản trích theo lương 42

1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 42

2. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương 43

3. Hạch toán các khoản trích theo lương : 43

VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) 47

1. Tính ra tiền lương phải trả CNV 47

2. Tạm ứng lương 49

CHƯƠNG III

 Phương hướng hoàn thiện tiền lương

 với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 59

I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương

 và các khoản trích theo lương 59

1. Ưu điểm 60

2. Nhược điểm: 60

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương

 tại Công ty viễn thông Hà nội 62

1. Tạo nguồn tiền lương 62

2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý 63

3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa 64

4. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 65

III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 65

Kết luận 67

Danh mục tài liệu tham khảo 68

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


công cụ lao động trong toàn công ty; cung ứng, bảo quản, cấp phát đầy đủ vật tư, thiết bị đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh.
Điều tra khảo sát thị trường thiết bị viễn thông, có kế hoạch kinh doanh thiết bị có hiệu quả.
Lập các định mức nhân công, vật tư, thiết bị, máy móc và các đơn giá tại các thời điểm khác nhau, trên cơ sở đó dự toán chi phí sản xuất, xây lắp, vật liệu và các chi phí khác.
Kinh doanh các loại thiết bị viễn thông( điện thoại di động, máy fax, máy nhắn tin...) phục vụ phát triển thuê bao.
Phòng tài chính-kế toán:
Thực hiện việc lập kế hoạch tài chính, đôn đốc việc thu và nộp doanh thu của các đơn vị trực thuộc công ty, trích nộp khấu hao tài sản cố định. Thường xuyên phân tích hoạt động kinh tế nhằm đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Lập các báo cáo tài chính theo qui định.
Tổ chức quản lý tiền mặt, đảm bảo thu đủ, nộp đủ, chi chính xác, không xảy ra thất thoát, lãng phí...
Phòng kỹ thuật nghiệp vụ: Chuyên theo dõi các nghiệp vụ trong kinh doanh viễn thông theo chức năng được giao như:
Nắm tình hình thông tin hàng ngày của toàn bộ hệ thống nghiệp vụ của công ty.
Điều hành, đôn đốc, phối hợp các đơn vị, xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra trên mạng thông tin.
Tham gia nghiên cứu qui hoạch phát triển hệ thống nghiệp vụ mới.
Theo dõi chất lượng các loại nghiệp vụ mà công ty quản lý (điện thoại di động, Vinaphone, Vinacard, nhắn tin ABC, Telex, truyền số liệu...) và hỗ trợ kỹ thuật các trung tâm khi cần thiết, có đề xuất cải tiến chất lượng dịch vụ.
Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học- kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
Quản lý các thuê bao thuộc các dịch vụ của công ty trên máy tính.
Khối các đơn vị sản xuất:
Trung tâm telex: Có nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị từ tổng đài đến đầu cuối thuộc về Telex- điện báo, phát triển các đường truyền số liệu nội hạt (lắp đặt thiết bị, thiết kế đường truyền).
Trung tâm kinh doanh- tiếp thị: Chuyên cung cấp và kinh doanh các thiết bị viễn thông như điện thoại cố định, điện thoại di động, máy nhắn tin, máy FAX, các linh kiện phục vụ cho các thiết bị viễn thông cầm tay... thực hiện cung cấp các dịch vụ trực tiếp, tiến hành lắp đặt, hòa mạng thuê bao cho các đơn vị, cá nhân, tiến hành quảng cáo, tiếp thị khuyếch trương sản phẩm của công ty, thực hiện các hoạt động hỗ trợ sau bán hàng, nâng cao uy tín của công ty.
Trung tâm nhắn tin Hà nội ABC: có nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị thuộc mạng nhắn tin, khai thác hệ thống nhắn tin phục vụ thuê bao khu vực Hà nội, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Đài vô tuyến: được giao nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng định kỳ, xử lý trở ngại trên hệ thống truyền dẫn vi ba số và mạng Viễn thông nông thôn thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông đến các vùng sâu vùng xa thuộc các huyện ngoại thành Hà nội nhằm phát triển mạng viễn thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu của thị trường và thực hiện chiến lược phát triển của toàn ngành.
Các đơn vị sản xuất trên được giao nhiệm vụ hàng năm, được cấp phát kinh phí hoạt động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, có chế độ quản lý, khen thưởng, xử phạt rõ ràng, nghiêm minh. Hoạt động viễn thông đòi hỏi công việc phải được chuyên môn hóa rất sâu, mô hình tổ chức phải thể hiện được tính chất: sản xuất chuyên sâu, quản lý tổng thể. Nhìn chung cơ cấu tổ chức của Công ty Viễn thông Hà nội được bố trí chặt chẽ, gọn nhẹ nhằm đáp ứng, thích nghi với môi trường kinh doanh đầy biến động.
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:
Bộ máy kế toán của Công ty Viễn thông Hà Nội hình thành và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của Công ty. Bộ máy này được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Do đặc điểm là một đơn vị trực thuộc Bưu điện Hà Nội, và ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam được hạch toán toàn ngành, công tác kế toán của Công ty Viễn thông Hà Nội mang tính chất độc lập chưa đầy đủ.
Cũng như ở phần lớn các đơn vị sản xuất kinh doanh khác của ngành Bưu chính Viễn thông, doanh thu của Công ty Viễn thông Hà Nội được phân biệt thành hai loại: doanh thu bưu chính viễn thông và doanh thu khác. Doanh thu Bưu chính viễn thông là doanh thu cước, doanh thu cước được hạch toán toàn ngành. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông sẽ căn cứ vào mức độ đóng góp của các bộ phận để phân phối lại doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, để đảm bảo quyền tự chủ và phát huy chức năng động sáng tạo của các bưu điện tỉnh, thành phố, Tổng công ty cho phép các đơn vị được tiến hành một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
Tại Công ty Viễn thông Hà Nội, doanh thu khác bao gồm những khoản thu từ kinh doanh, sửa chữa, bảo hành thiết bị viễn thông...
Đối với mảng doanh thu bưu chính viễn thông, bộ phận kế toán của Công ty sau khi hoàn thành các bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính theo biểu mẫu quy định sẽ chuyển lên Phòng Kế toán Tài chính của Bưu điện Hà Nội là đơn vị ngành dọc quản lý trực tiếp. Một chuyên viên chuyên quản của Phòng Tài chính-Kế toán thống kê Bưu điện Hà Nội chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động kế toán tài chính cho Công ty. Sau khi các dữ liệu kế toán của 12 đơn vị trực thuộc Bưu điện Hà Nội, trong đó có Công ty Viễn thông Hà Nội, được tập hợp, cân đối, kiểm tra... Phòng TC-KTTK Bưu điện Hà Nội sẽ tiếp tục báo cáo lên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam để xác định kết quả kinh doanh, hạch toán lỗ lãi toàn ngành.
Riêng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh khác được phép, bộ phận kế toán của Công ty còn phải đảm nhiệm cả việc tính giá thành, hoạch toán lỗ lãi.
Như vậy, việc tổ chức hạch toán kế toán, ghi chép kế toán ở Công ty Viễn thông Hà Nội là ở đơn vị cấp III. Hiện nay, ở các đơn vị sản xuất của công ty đều có các kế toán viên chủ yếu làm công tác thống kê, còn toàn bộ công tác kế toán tài chính được thực hiện trên Phòng Kế toán Tài chính.
Phòng Kế toán Tài chính của Công ty có chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo và thực hiện toàn bộ công tác kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước, tổ chức thu thập và xử lý thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý. Qua đó, kiểm tra quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc sử dụng nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy việc thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán, nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định. Sau đây là sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Viễn thông Hà Nội.
Kế toán trưởng
Thủ quỹ
Kế toán của các
đơn vị trực thuộc Cty
Kế toán thanh toán
Kế toán hàng hoá
Kế toán vật tư
Kế toán tổng hợp
Kế toán ngân hàng
Trong bộ máy kế toán ở Công ty, Kế toán trưởng là người đứmg đầu, chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán tài chính của Công ty.
Phân công công việc cụ thể trong phòng Kế toán tài chính như sau:
- 1 kế toán thanh toán: làm nhiệm vụ viết phiếu thu, chi, theo dõi thanh toán, phụ trách các tài khoản: 111, 331, 141, 138, 334, 388...
- 1 kế toán hàng hoá: theo dõi việc mua bán mọi hàng hoá của công ty, phụ trách các tài khoản: 156, 157...
- 1 kế toán vật tư: theo dõi chi tiết tình hình nhập xuất vật tư, phân bổ vật tư, phụ trách các tài khoản: 152, 153, , 627...
- 1 kế toán ngân hàng, phụ trách tài khoản 112.
- 1 thủ quỹ: làm nhiệm vụ thu chi tiền mặt, lập báo cáo quỹ hàng ngày.
- 1 kế toán tổng hợp: tổng hợp toàn bộ các mặt về vật liệu, tiền lương, giá thành, tài sản cố định, lập các báo biểu kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh vào cuối quý, báo cáo chi phí, lập bảng giải trình, bản quyết toán vào cuối năm để trình cấp trên.
Các phần hành kế toán của Công ty tuy nhiệm vụ khác nhau nhưng giữa các bộ phận có sự liên kết chặt chẽ, mật thiết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.
Công ty áp dụng ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, đảm bảo thống nhất trình tự ghi sổ, tổng hợp, lập báo cáo kế toán và sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán.
II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty:
1. Các loại lao động trong công ty
Lao động trong Công ty Viễn thông Hà nội có tính chuyên môn hóa rất cao. Mỗi loại lao động đảm nhiệm một lĩnh vực dịch vụ riêng biệt, ngoài bộ máy quản lý, các phòng ban chức năng, Công ty Viễn thông Hà nội có các loại lao động sau:
- Các chuyên viên, kỹ sư, kỹ thuật viên phụ trách các vấn đề về kỹ thuật của hệ thống viễn thông.
- Công nhân tổng đài, công nhân máy tính, công nhân lái xe, công nhân khai thác nhắn tin, công nhân 108, công nhân 116,: có nhiệm vụ trực tổng đài và thực hiện các dịch vụ phục vụ khách hàng .
- Giao dịch viên: có nhiệm vụ bán các thiết bị viễn thông, hòa mạng điện thoại di động, vinacard, thẻ nạp tiền, cardphone, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, cấp lại SIM card
- Nhân viên tiếp thị.
- Nhân viên văn thư đánh máy.
- Nhân viên kế toán, sơ cấp, thủ qũy.
- Nhân viên lao công tạo vụ.
2. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty:
Như đã trình bày ở phần trước, Công ty Viễn thông Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bưu điện TP Hà Nội và tuân thủ quy định hạch toán toàn ngành của ngành Bưu chín...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©