Phát triển hệ thống quản lý tiền vay tại ngân hàng

Download miễn phí Đồ án Phát triển hệ thống quản lý tiền vay tại ngân hàng

MỤC LỤC

Chương I

MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG No & PTNT TÂY HÀ NỘI 3

1.1. Mô tả hiện trạng của Ngân hàng NNo & PTNT Tây Hà Nội 3

1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại 4

1.2.1. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 5

1.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng 6

1.2.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng 7

1.2.4. Ma trận thực thể chức năng 8

Chương II

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG No & PTNT TÂY HÀ NỘI 9

2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ 9

2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 9

2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 9

2.1.3. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ 14

2.2. Mô hình dữ liệu quan niệm 20

2.2.1. Xác định các thực thể 20

2.2.2. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 21

2.2.3. Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm 21

Chương III ơ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN VAY 23

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 23

3.1.1. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ 23

3.2. Xác định các luồng dữ liệu hệ thống 27

3.2.1. Luồng hệ thống của tiến trình “1.0 Cho vay” 27

3.2.2. Luồng hệ thống của tiến trình “2.0 Quản lý hợp đồng” 29

3.2.3. Luồng hệ thống của tiến trình “3.0 Thanh toán hợp đồng” 31

3.2.4. Luồng hệ thống của tiến trình “4.0 Báo cáo” 33

3.3. Đặc tả các giao diện và thủ tục 34

3.3.1. Đặc tả các giao diện điều khiển 34

3.3.2. Đặc tả các giao diện nhập liệu 34

3.3.3. Đặc tả các giao diện xử lý 35

Chương IV

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 36

4.1 Các hệ con và chức năng 36

4.1.1. Hệ thống thực đơn chính 36

4.1.2. Các hệ thống thực đơn con 36

4.2. Giới thiệu hệ thống phần mềm 37

4.2.1. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính qua thực đơn 37

4.2.2. Một số kết quả đầu ra tiêu biểu 38

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh đạo phải xác định rõ: số tiền cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay và các điều kiện khác nếu có.
Trên cơ sở nội dung đã được duyệt và hợp đồng mẫu, NVTD lập biên nhận tài sản thế chấp nếu có và hợp đồng tín dụng phù hợp, khách hàng ký tên và trình lãnh đạo duyệt, ban lãnh đạo sẽ ký vào hợp đồng nếu đúng những điều khoản đã duyệt, nếu sai sẽ yêu cầu NVTD sửa lại cho chính xác. Hợp đồng sau khi ký được lưu thành 3 liên, liên 3 giao cho khách hàng. Sau đó NVTD tiến hành hoàn tất hồ sơ vay và lưu lại.
Trong thời gian quy định trong hợp đồng, khi cần lĩnh tiền vay khách hàng gửi yêu cầu rút vốn vay đến ngân hàng, NVTD sẽ dựa vào các điều khoản quy định trong hợp đồng tiến hành giải ngân, mỗi lần lĩnh tiền khách sẽ ký vào Giấy nhận nợ và được lưu lại trong hồ sơ.
Trong thời gian hợp đồng, khi một trong hai bên muốn có sự thay đổi nội dung điều khoản nào của hợp đồng này thì gửi đề xuất tới bên kia bằng văn bản. Nếu bên kia chấp thuận, hai bên sẽ ký bổ sung điều khoản thay đổi đó trong một thỏa thuận bằng văn bản đi liền với hợp đồng này.
NVTD phải thường xuyên theo dõi hồ sơ vay do mình phụ trách từ khi phát sinh vay vốn cho đến khi thanh lý, nếu có sai sót hay khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng phải báo cáo lãnh đạo và xử lý theo quy định.
Trước hạn thanh toán 5 ngày, NVTD gửi Phiếu thông báo nợ đến khách hàng, khách hàng chưa có khả năng thanh toán sẽ gửi giấy Đề nghị gia hạn nợ gốc nợ lãi, lãnh đạo tín dụng sẽ phê duyệt gia hạn hay không cho gia hạn, khi món nợ quá hạn 5 đến 10 ngày sẽ được chuyển sang nợ quá hạn tính lãi bằng 150% lãi suất ghi trên hợp đồng.
Khách hàng đến trả tiền lãi và gốc, NVTD sẽ lập Phiếu thu cho khách. Dựa vào Phiếu nhận nợ và Phiếu thu NVTD sẽ cập nhật Bảng quyết toán khoản dư nợ của khách.
Khi đến hạn khách hàng đến thanh toán nợ hay xin thanh toán trước thời hạn hay có vi phạm bị đình chỉ hợp đồng, NVTD lập Biên bản thanh lý hợp đồng và Biên bản trao trả tài sản bảo đảm nếu có.
Theo định kỳ hay khi có yêu cầu, NVTD lập Báo cáo tổng hợp trình lên ban lãnh đạo ngân hàng.
1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại
1.2.1. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
GIÁM ĐỐC
0
HỆ THỐNG
QUẢN LÝ
TÍN DỤNG
KHÁCH HÀNG
hồ sơ vay
duyệt/từ chối cho vay
Biên nhận cầm cố TS
hợp đồng tín dụng
Phiếu nhận nợ
Thông báo trả nợ
Đơn xin gia hạn nợ
đồng ý/từ chối gia hạn
phiếu thu tiền
Đơn xin thanh lý hợp đồng
Biên bản thanh lý hợp đồng
Biên bản trao trả TS đảm bảo
ĐV THẨM ĐỊNH TS
Y/c đánh giá TS đảm bảo
Đánh giá TSBĐ
Y/c bc tổng hợp
BC tổng hợp
hồ sơ tài sản cầm cố
Hình 1.1: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý tín dụng của ngân hàng
1.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng
HT quản lý
tín dụng
1. Cho vay
2.Quản lý hợp đồng
3.Thanh toán hợp đồng
4.Báo cáo
1.1.Kiểm tra hồ sơ
1.2.Thẩm định hồ sơ
1.3.Duyệt hồ sơ
1.4.Biên nhận tài sản TC
1.5.Lập hợp đồng tín dụng
1.6. Xét yêu cầu rút vốn
2.1.Sửa đổi hợp đồng
2.2.Báo cáo giám sát
2.3.Thông báo thanh toán
2.4.Xử lý nợ đến hạn
3.1.Thu tiền gốc, lãi
3.2.Thanh lý hợp đồng
4.2.Báo cáo tổng hợp
1.7.Giải ngân
2.4.1. Xét duyệt đơn
n
2.4.2. Quyết định gia hạn
3.2.1. Nhận Yc thanh lý
3.2.2. Kiểm tra dư nợ
3.2.3. Thanh lý/bàn giao TS
3.2.4. Lập BB thanh lý
2.4.3. Chuyển nợ quá hạn
1.2.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng
a. Hồ sơ xin vay vốn
b. Báo cáo thẩm định
c. Biên nhận tài sản thế chấp
d. Hợp đồng tín dụng
e. Giấy nhận nợ
f. Báo cáo hoạt động sử dụng vốn
g. Thông báo nhắc thanh toán nợ
h. Đơn xin gia hạn
i. Phiếu thu
j. Bảng quyết toán dư nợ
k. Biên bản thanh lý hợp đồng
l. Biên bản bàn giao tài sản thế chấp
m. Báo cáo tổng hợp.
1.2.4. Ma trận thực thể chức năng
Danh sách hồ sơ dữ liệu
a. Hồ sơ xin vay vốn
b. Báo cáo thẩm định
c. Biên bản thế chấp
d. Hợp đồng tín dụng
e. Giấy nhận nợ
f. Báo cáo giám sát
g. Thông báo nợ
h. Đơn xin gia hạn
i. Phiếu thu
j. Bảng quyết toán dư nợ
k. Biên bản thanh lý hợp đồng
l. Biên bản bàn giao TSTC
m. Báo cáo tổng hợp.
Danh sách công việc
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
1. Cho vay
U
U
C
C
C
U
2. Quản lý hợp đồng
R
R
C
C
R
R
3. Thanh toán hợp đồng
R
R
R
R
C
U
C
C
4. Báo cáo
R
R
R
R
R
C
Hình 1.7: Ma trận thực thể chức năng
Chương II
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG No & PTNT TÂY HÀ NỘI
2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ
2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
KHÁCH HÀNG
1.0
CHO
VAY
a
Hồ sơ vay vốn
hồ sơ vay vốn
4.0
BÁO
CÁO
3.0
THANH TOÁN HỢP ĐỒNG
2.0
QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
d
Hợp đồng tín dụng
c
Biên bản thế chấp
j
Quyết toán dư nợ
f
Báo cáo giám sát
e
Giấy nhận nợ
h
Đơn xin gia hạn
KHÁCH HÀNG
KHÁCH HÀNG
hồ sơ chưa hợp lệ
Biên nhận thế chấp
hợp đồng tín dụng
Yêu cầu rút vốn
Phản hồi
giấy nhận nợ
Thông báo thanh toán nợ
Đơn xin gia hạn
Phản hồi
i
Phiếu thu
g
Thông báo nợ
BB thanh lý hợp đồng
k
BB bàn giao TSTC
l
m
Báo cáo tổng hợp
Yêu cầu thanh lý hợp đồng
Biên bản thanh lý hợp đồng
Biên bản bàn giao TS
TC
phiếu thu
GIÁM ĐỐC
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo tổng hợp
Yêu cầu thanh toán
b
Báo cáo thẩm định
j
Quyết toán dư nợ
Hình 2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
2.1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “1.0 Cho vay”
giấy nhận nợ
1.3
DUYỆT
HỒ SƠ
KHÁCH HÀNG
1.1
KIỂM TRA
HỒ SƠ
1.6
XÉT YÊU CẦU RÚT VỐN
KHÁCH HÀNG
a
hồ sơ vay vốn
1.2
THẨM ĐỊNH
HỒ SƠ
1.5
LẬP HĐ TÍN DỤNG
1.4
LẬP BIÊN BẢN THẾ CHẤP
1.7
GIẢI NGÂN
hồ sơ vay vốn
kết quả kiểm tra
Thông tin hồ sơ vay
kết quả thẩm định
không duyệt
c
Biên bản thế chấp
d
hợp đồng tín dụng
e
giấy nhận nợ
j
bảng quyết toán dư nợ
Phản hồi
Yêu cầu giải ngân
hồ sơ
Biên bản thế chấp
Hợp đồng tín dụng
duyệt
Yêu cầu rút vốn
b
Báo cáo thẩm định
Hình 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “1.0 Cho vay”
2.1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.0 Quản lý hợp đồng”
2.1
SỬA ĐỔI
HỢP ĐỒNG
KHÁCH HÀNG
2.4
XỬ LÝ NỢ ĐẾN HẠN
2.3
THÔNG BÁO
THANH TOÁN
2.2
GIÁM SÁT
SỬ DỤNG VỐN
g
Thông báo nợ
e
Giấy nhận nợ
j
Quyết toán dư nợ
d
Hợp đồng tín dụng
h
Đơn xin gia hạn
f
Báo cáo giám sát
Yêu cầu sửa hợp đồng
Hợp đồng
Yêu cầu thông tin sử dụng vốn
Thông tin sử dụng vốn
Yêu cầu thanh toán
KHÁCH HÀNG
Thông báo thanh toán nợ
Đơn xin gia hạn nợ
Gia hạn nợ
f
Báo cáo giám sát
Hình 2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.0 Quản lý hợp đồng”
Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.4 Xử lý nợ đến hạn”
Gia hạn nợ
2.4.1
XÉT DUYỆT ĐƠN
j
Quyết toán dư nợ
d
Hợp đồng tín dụng
h
Đơn xin gia hạn
KHÁCH HÀNG
Đơn xin gia hạn nợ
f
Báo cáo giám sát
2.4.2
QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN
2.4.3
CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN
Thông báo không gia hạn nợ
Đơn xin gia hạn nợ
Không gia hạn
Hình 2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.4 Xử lý nợ đến hạn”
2.1.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “3.0 Thanh toán hợp đồng”
3.1
LẬP PHIẾU
THU TIỀN
j
Quyết toán dư nợ
KHÁCH HÀNG
3.2
THANH LÝ
HỢP ĐỒNG
d
Hợp đồng tín dụng
f
Báo cáo giám sát
i
Phiếu thu
BB thanh lý hợp đồng
k
BB bàn giao TSTC
h
Biên bản thanh lý hợp đồng
Biên bản bàn giao tài sản thế chấp
Yêu cầu nộp tiền
Phiếu thu
Yêu cầu thanh lý hợp đồng
Biên bản thế chấp
c
Hình 2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “3.0 Thanh toán hợp đồng”
Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “3.2 Thanh lý hợp đồng”
BB bàn giao TSTC
h
3.2.1
NHẬN YÊU CẦU THANH LÝ
j
Quyết toán dư nợ
KHÁCH HÀNG
3.2
LẬP BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
d
Hợp đồng tín dụng
f
Báo cáo giám sát
BB thanh lý hợp đồng
k
Biên bản thanh lý hợp đồng
Biên bản bàn giao tài sản thế chấp
Yêu cầu thanh lý hợp đồng
3.2.2
KIỂM TRA DƯ NỢ
3.2.3
BÀN GIAO/THANH LÝ TSTC
Biên bản thế chấp
c
Biên bản bàn giao
tài sản thế chấp
Hình 2.6. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “3.2.Thanh lý hợp đồng”
4.1
LẬP, GỬI
BÁO CÁO
j
Quyết toán dư nợ
e
Giấy nhận nợ
BB thanh lý hợp đồng
j
BB bàn giao TSTC
k
m
Báo cáo tổng hợp
GIÁM ĐỐC
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo tổng hợp
k
Phiếu thu
d
Hợp đồng tín dụng
2.1.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “4.0 Báo cáo”
Hình 2.7. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “4.0 Báo cáo”
2.1.3. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ - Các biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1
2.1.3.1. Hoàn thiện biểu đồ luồng dữ liệu logic tiến trình “1.0 Cho vay”
a. Biều đồ luồng dữ liệu logic tiến trình “1.0 Cho vay” hiện thời
Loại bỏ luồng dữ liệu giữa tiến trình 1.1 và 1.2, 1.2 và 1.3, 1.4 và 1.5, 1.5 và 1.6 thay bằng luồng dữ liệu giữa tiến trình đến kho và từ kho đến tiến trình tương ứng.
giấy nhận nợ
1.3
DUYỆT HỒ SƠ
KHÁCH HÀNG
1.1
KIỂM TRA
HỒ SƠ
1.6
XÉT YÊU CẦU RÚT VỐN
KHÁCH HÀNG
a
hồ sơ vay vốn
1.2
THẨM ĐỊNH
HỒ SƠ
1.5
LẬP HĐ TÍN DỤNG
1.4
LẬP BIÊN BẢN THẾ CHẤP
1.7
GIẢI NGÂN
hồ sơ vay vốn
kết quả kiểm tra
không duyệt
d
Biên bản thế chấp
c
hợp đồng tín dụng
e
giấy nhận nợ
j
bảng quyết toán dư nợ
Phản hồi
Yêu cầu giải ngân
duyệt
Yêu cầu rút vốn
b
Báo cáo thẩm định
Yêu cầu sửa hồ sơ
hồ sơ sửa
Biên nhận tài sản thế chấp
Hình 2.8. Biểu ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©