Xây dựng hệ thống quản lý cổ đông và hỗ trợ bầu cử

Download miễn phí Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý cổ đông và hỗ trợ bầu cử

MỤC LỤC

Chương I MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ HỖ TRỢ BẦU CỬ 2

1.1. Mô tả hình thức, cơ chế hoạt động nghiệp vụ của công ty cổ phần Hapharco 2

1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại 3

1.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 3

1.2.2 Biểu đồ phân rã chức năng 4

1.2.3 Mô tả chi tiết chức năng sơ cấp và biểu đồ hoạt động 5

1.2.4 Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng 6

1.2.5 Ma trận thực thể chức năng 7

Chương II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ HỖ TRỢ BẦU CỬ 8

2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ 8

2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 8

2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 9

2.1.3. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ - Các biểu đồ luồng dữ liệu logic 12

2.2. Mô hình dữ liệu quan niệm 17

Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ HỖ TRỢ BẦU CỬ 18

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 18

3.1.1. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ 18

3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 21

3.2. Xác định giao diện nhập liệu 24

3.2.1. Các giao diện ứng với các thực thể 24

3.2.2. Các giao diện ứng với các mối quan hệ 24

3.3. Xác định các luồng dữ liệu hệ thống 25

3.3.1 Luồng hệ thống của tiến trình “1.0 Quản lý cổ đông, cổ tức” 25

3.3.2. Luồng hệ thống của tiến trình “2.0 Hỗ trợ bầu cử” 26

3.3.3. Luồng hệ thống của tiến trình “3.0 Báo cáo” 27

3.4. Đặc tả các giao diện và thủ tục 27

3.4.1. Đặc tả các giao diện điều khiển 27

3.4.2. Đặc tả các giao diện nhập liệu 28

3.5.3. Đặc tả các giao diện xử lý 32

Chương IV CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 33

4.1. Các hệ con và chức năng 33

4.2. Một số kết quả đầu ra tiêu biểu 33

4.3. Những hạn chế của hệ thống được phát triển 34

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


MỤC LỤC
Chương I
MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ HỖ TRỢ BẦU CỬ
1.1. Mô tả hình thức, cơ chế hoạt động nghiệp vụ của công ty cổ phần Hapharco
Việc quản lý cổ đông do phòng tổ chức hành chính và phòng kế toán tài vụ phụ trách. Khi một cổ đông muốn mua cổ phần thì sẽ nộp hồ sơ đăng ký mua cho công ty. Nhân viên phụ trách bán cổ phiếu sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính xác thực và đầy đủ của hồ sơ, sau đó sẽ lưu lại hồ sơ cổ đông và cấp cho cổ đông một sổ cổ đông.
Khi cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần, họ sẽ gửi cho nhân viên bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên. Trên cơ sở đó, nhân viên sẽ dựa vào hồ sơ cổ đông để kiểm tra, xác thực thông tin và cập nhật thông tin cổ phần của cổ đông.
Mỗi năm một lần, công ty tiến hành chia cổ tức cho cổ đông. Khi hội đồng quản trị ra quyết định chi trả cổ tức, phòng kế toán sẽ căn cứ vào lợi nhuận thu được và thông tin của cổ đông để tính lợi tức cho cổ đông. Sau đó nhân viên sẽ gửi báo cáo cổ tức cho ban quản trị. Ban quản trị duyệt và ra quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông, khi đó nhân viên sẽ tiến hành thông báo cho cổ đông.
Hàng tháng hay khi hội đồng quản trị có yêu cầu, nhân viên sẽ tiến hành lập và gửi báo cáo danh sách cổ đông và số cổ phần mà mỗi cổ đông nắm giữ cho hội đồng quản trị.
Công ty cách hai năm tiến hành đại hội cổ đông một lần, nhân viên sẽ tiến hành phát phiếu bầu cho các cổ đông tham gia đại hội. Mỗi cổ đông sẽ được nhận một phiếu bầu cử. Sau khi cổ đông bầu cho ứng viên mà mình tin tưởng sẽ giao lại phiếu bầu cho nhân viên kiểm tra tính hợp lệ, lưu lại thông tin bầu cử và tổng hợp phiếu bầu. Sau khi tổng hợp phiếu bầu xong sẽ lưu lại kết quả bầu cử và thông báo kết quả cho cổ đông.
Việc bầu cử của công ty được tiến hành theo phương pháp dồn tích. Mỗi cổ đông cầm lá phiếu có ghi số cổ phần của mình và tiến hành bỏ số cổ phần cho các ứng viên. Cổ đông có thể chia số cổ phần của mình cho những ứng viên mà họ hài lòng với điều kiện số cổ phần bỏ cho các ứng viên phải nhỏ hơn hay bằng số cổ phần mà họ nắm giữ thì lá phiếu đó mới được coi là hợp lệ.
Tại công ty không phải cổ đông nào cũng được tham gia vào đại hội cổ đông, muốn được tham gia thì số cổ phần phải lớn hơn một số lượng cổ phần quy định nào đó.
1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại
1.2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
Yêu cầu mua, hồ sơ
Sổ cổ đông
Yêu cầu chi trả cổ tức
Thông tin chuyển nhượng
0
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ HỖ TRỢ BẦU CỬ
Sổ cổ đông
Báo cáo cổ tức
Thông báo cổ tức
Sổ cổ đông
Tổng hợp phiếu 2.3
g
Quyết định chi
trả cổ tức
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ ĐÔNG
Phiếu chi
Yêu cầu báo cáo
Phiếu bầu cử trống
Báo cáo
Phiếu bầu cử đã bầu
Kết quả bầu cử
Hình 1.2 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý cổ đông, hỗ trợ bầu cử
1.2.2 Biểu đồ phân rã chức năng
Hệ thống quản lý cổ đông và hỗ trợ bầu cử
1.Quản lý cổ đông, cổ tức
2.Hỗ trợ bầu cử
1.1Cập nhật cổ đông
1.2 Theo dõi chuyển nhượng, tăng giảm cổ phần
1.3 Tính cổ tức
2.1 Lập danh sách ứng viên ban kiểm tra
2.2 Tạo phiếu bầu
2.3 Xác định phiếu bầu
2.4 Tổng hợp phiếu bầu
3.Báo cáo
3.1 Lập và gửi báo cáo
1.4 Chi trả cổ tức
2.5 Thông báo kết quả bầu cử
Hình 1.3 Sơ đồ phân rã chức năng HTTT quản lý cổ đông và hỗ trợ bầu cử
1.2.3 Mô tả chi tiết chức năng sơ cấp và biểu đồ hoạt động
1.2.3.1 Chức năng “Tính cổ tức”
Hội đồng quản trị
Nhân viên
Cổ đông
Ra quyết định chi trả cổ tức
Báo cáo cổ tức
Kiểm tra ký duyệt
Yêu cầu chi trả cổ tức
Chi trả cổ tức
Thông báo cho cổ đông
Gửi báo cáo cho ban quản trị
Tính lợi tức cho cổ đông
Kiểm tra thông tin cổ đông
Tính lợi nhuận thu được
Xác nhận
Hình 1.4 Biểu đồ hoạt động tiến trình tính cổ tức
1.2.3.2 Chức năng “Báo cáo”
Hội đồng quản trị
Nhân viên
Nhận báo cáo
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo thống kê
Gửi báo cáo
Lập báo cáo
Hình 1.5 Biểu đồ hoạt động tiến trình lập báo cáo
1.2.4 Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng
Phiếu đăng ký
Sổ cổ đông
Bản thỏa thuận chuyển nhượng CP
Báo cáo cổ tức
Báo cáo thống kê
Phiếu bầu cử
Bản thông báo kết quả bầu cử
Phiếu chi
Danh sách ứng cử
Danh sách ban kiểm tra
1.2.5 Ma trận thực thể chức năng
Các thực thể dữ liệu
a. Phiếu đăng ký
b. Sổ cổ đông
c. Bản thỏa thuận chuyển nhượng CP
d. Báo cáo cổ tức
e. Báo cáo thống kê
f. Phiếu bầu cử
g. Bản thông báo kết quả bầu cử
h. Phiếu chi
i. Danh sách ứng cử
j. Danh sách ban kiểm tra
Các chức năng nghiệp vụ
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
1. Quản lý cổ đông, cổ phiếu
R
U
R
C
U
2. Hỗ trợ bầu cử
R
U
C
U
U
3. Báo cáo
R
R
C
R
Hình 1.6 Ma trận thực thể chức năng
Chương II
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ HỖ TRỢ BẦU CỬ
2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ
2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
2.0
Hỗ trợ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1.0
Quản lý cổ đông, cổ tức
3.0
Báo cáo
d
Phiếu đăng ký
a
d
Bản thỏa thuận chuyển nhượng
c
Yêu cầu chi trả cổ tức
Yêu cầu báo cáo
Quyết định chi trả cổ tức
Báo cáo
Sổ cổ đông
Thông báo cổ tức
Sổ cổ đông
d
Báo cáo cổ tức
d
d
Sổ cổ đông
b
Bản thông báo KQ bầu cử
d
Báo cáo thống kê
e
d
Phiếu bầu cử
f
d
Bản thông báo KQ bầu cử
g
CỔ ĐÔNG
Hồ sơ cổ đông
Sổ cổ đông
Thông tin chuyển nhượng
Sổ cổ đông
Sổ cổ đông
Thông báo cổ tức
Phiếu bầu cử
Phiếu bầu cử đã bầu
Kết quả bầu cử
Báo cáo cổ tức
Phiếu chi
d
Phiếu chi
h
d
Danh sách ứng cử
i
d
Danh sách ban kiểm tra
j
Hình 2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 0
2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
2.1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “1.0 Quản lý cổ đông, cổ tức”
Thông tin chuyển nhượng
Thông tin cổ đông
1.3
Tính cổ tức
Số cổ phần của cổ đông
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Yêu cầu chi trả cổ tức
Báo cáo cổ tức
Thông báo cổ tức
a
Phiếu đăng ký
c
Bản thỏa thuận chuyển nhượng
b
Sổ cổ đông
d
Báo cáo cổ tức
Quyết định chi trả cổ tức
Sổ cổ đông
1.1
Cập nhật cổ đông
CỔ ĐÔNG
1.2
Theo dõi chuyển nhượng, tăng giảm cổ phần
Hồ sơ cổ đông
Sổ cổ đông
Sổ cổ đông
1.4
Chi trả cổ tức
Phiếu chi
h
Phiếu chi
Hình 2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “1.0 Quản lý cổ đông, cổ tức”
2.1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.0 Hỗ trợ bầu cử”
Phiếu bầu cử
2.2
Tạo phiếu bầu
Phiếu đã bầu
Kết quả tổng hợp
Kết quả bầu cử
f
Phiếu bầu cử
g
Bản thông báo KQ bầu cử
b
Sổ cổ đông
2.5
Thông báo kết quả bầu cử
2.4
Tổng hợp phiếu bầu
2.3
Xác định phiếu bầu
Phiếu đã xác định
CỔ ĐÔNG
Phiếu bầu cử
2.1
Lập danh sách ứng viên ban kiểm tra
i
Danh sách ứng viên
j
Danh sách ban kiểm tra
Hình 2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.0 Hỗ trợ bầu cử”
2.1.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “3.0 Báo cáo”
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
d
Báo cáo cổ tức
3.1
Lập và gửi báo cáo
Yêu cầu báo cáo
b
Sổ cổ đông
e
Báo cáo thống kê
g
Bản thông báo KQ bầu cử
Báo cáo
Hình 2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “3.0 Báo cáo”
2.1.3. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ - Các biểu đồ luồng dữ liệu logic
2.1.3.1. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ luồng dữ liệu mức 0 cho hệ thống
2.0
Hỗ trợ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1.0
Quản lý cổ đông, cổ tức
3.0
Báo cáo
d
Phiếu đăng ký
a
d
Bản thỏa thuận chuyển nhượng
c
Yêu cầu chi trả cổ tức
Yêu cầu báo cáo
Quyết định chi trả cổ tức
Báo cáo
d
Thông báo cổ tức
d
d
Sổ cổ đông
b
d
Báo cáo thống kê
e
d
Phiếu bầu cử
f
d
Bản thông báo KQ bầu cử
g
CỔ ĐÔNG
Hồ sơ cổ đông
Sổ cổ đông
Thông tin chuyển nhượng
Sổ cổ đông
Sổ cổ đông
Thông báo cổ tức
Phiếu bầu cử
Phiếu bầu cử
Kết quả bầu cử
Báo cáo cổ tức
Phiếu chi
d
Phiếu chi
h
d
Danh sách ứng viên
i
d
Danh sách ban kiểm tra
j
Hình 2.5 Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 0
2.1.3.2. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ luồng dữ liệu mức 1 “1.0 Quản lý cổ đông, cổ tức”
1.3
Tính cổ tức
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Yêu cầu chi trả cổ tức
Báo cáo cổ tức
Thông báo cổ tức
a
Phiếu đăng ký
c
Bản thỏa thuận chuyển nhượng
b
Sổ cổ đông
d
Báo cáo cổ tức
Quyết định chi trả cổ tức
Sổ cổ đông
1.1
Cập nhật cổ đông
CỔ ĐÔNG
1.2
Theo dõi chuyển nhượng, tăng giảm cổ phần
Hồ sơ cổ đông
Sổ cổ đông
Sổ cổ đông
Thông tin chuyển nhượng
1.4
Chi trả cổ tức
Phiếu chi
h
Phiếu chi
Hình 2.6 Biểu đồ luồng dữ liệu logic “1.0 Quản lý cổ đông, cổ tức” hiện thời
(Nét đậm là phần được thay thế hay thêm vào)
1.3
Tính cổ tức
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Yêu cầu chi trả cổ tức
Báo cáo cổ tức
Thông báo cổ tức
a
Phiếu đăng ký
c
Bản thỏa thuận chuyển nhượng
d
Báo cáo cổ tức
Quyết định chi trả cổ tức
Sổ cổ đông
1.1
Cập nhật cổ đông
CỔ ĐÔNG
1.2
Cập nhật thông tin chuyển nhượng
Hồ sơ cổ đông
Sổ cổ đông
Sổ cổ đông
Thông tin chuyển nhượng
1.4
Tính số cổ phần hiện có của từng cổ đông
TT chuuyển nhượng
Số cổ phần của từng cổ đông
1.5
Lập báo cáo cổ tức
Số lợi tức của từng cổ đông
1.6
Thông báo cổ tức
b
Sổ cổ đông
Hình 2.7 Biểu đồ luồng dữ liệu logic “1.0 Quản lý cổ đông, cổ tức” hệ thống
2.1.3.3. Hoàn thiện tiến trình nghiệp vụ luồng dữ liệu mức 1 “2.0 Hỗ trợ bầu cử”
Phiếu bầu cử
CỔ ĐÔNG
Phiếu bầu cử
Kết quả tổng hợp
Kết quả bầu cử
f
Phiếu bầu cử
g
Bản thông ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©