Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh VietinBank Ninh Bình

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh VietinBank Ninh Bình

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1

1.1.KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG 1

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của Cho vay tiêu dùng 1

1.1.1.1. Khái niệm 1

1.1.1.2. Những đặc điểm của cho vay tiêu dùng (CVTD). 1

1.1.2. Các hình thức Cho vay tiêu dùng 2

1.1.2.1. Căn cứ theo mục đích vay: gồm 2 loại 2

1.1.2.2. Căn cứ theo phương thưc hoàn trả: gồm 3 loại 3

1.1.2.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ: gồm 2 loại 3

1.1.3. Lợi ích của Cho vay tiêu dùng 6

1.1.3.1. Đối với người tiêu dùng 6

1.1.3.2. Đối với nhà sản xuất 6

1.1.3.3. Đối với các NHTM 7

1.1.3.4. Đối với nền kinh tế - xã hội 7

1.2. NÔI DUNG CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 8

1.2.1. Quan niệm về mở rộng Cho vay tiêu dùng 8

1.2.2. Cơ sở mở rộng Cho vay tiêu dùng 9

1.2.2.1. Do nhu cầu tiêu dùng của dân cư tăng nhanh 9

1.2.2.2. Do lợi nhuận của các khoản Cho vay tiêu dùng 9

1.2.2.3. Do rủi ro của hoạt động Cho vay tiêu dùng đã được hạn chế 9

1.2.2.4. Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Ngân hàng. 10

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng Cho vay tiêu dùng 10

1.2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh doanh số Cho vay tiêu dùng 10

1.2.3.2. Chỉ tiêu phản ánh dư nợ CVTD 11

1.2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh số lượng, số lượt khách hàng 11

1.2.3.4. Tỷ trọng các sản phẩm Cho vay tiêu dùng 12

1.2.3.5. Chỉ tiêu phản ánh Chất lượng CVTD 12

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng Cho vay tiêu dùng 12

1.2.4.1. Nhóm yếu tố khách quan 13

1.2.4.2. Nhân tố chủ quan 14

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK NINH BÌNH 16

2.1 SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH VIETINBANK NINH BÌNH 16

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 16

2.1.2. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của VietinBank Ninh Bình 17

2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 17

2.1.2.2. Hoạt động tín dụng 18

2.1.2.3 .Hoạt động khác 19

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG CVTD TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK NINH BÌNH. 20

2.2.1. Nhu cầu vay tiêu dùng và thị trường CVTD hiện nay ở Ninh Bình. 20

2.2.2. Những quy định chung về CVTD tại chi nhánh VietinBank Ninh Bình. 21

2.2.2.1. Các sản phẩm Cho vay tiêu dùng chủ yếu tại VietinBank Ninh Bình. 21

2.2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại VietinBank Ninh Bình 23

2.2.3.Quy mô cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VietinBank Ninh Bình. 24

2.2.3.1.Doanh số CVTD 24

2.2.3.2. Cơ cấu doanh số CVTD 25

2.2.4.Chất lượng CVTD tại ngân hàng VietinBank Ninh Bình. 28

2.2.4.1. Dư nợ của hoạt động CVTD 28

2.2.4.2. Tỷ lệ nợ xấu của CVTD. 30

2.2.4.3. Vòng quay tín dụng tiêu dùng 31

2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG CVTD TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK NINH BÌNH. 32

2.3.1.Những kết quả đạt được 32

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 35

2.3.2.1. Những tồn tại 35

2.3.2.1. Nguyên nhân của những tồn tại 36

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ở CHI NHÁNH VIETINBANK NINH BÌNH 38

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK NINH BÌNH. 38

3.1.1. Định hướng và phương châm hoạt động của VietinBank Ninh Bình. 38

3.1.2. Định hướng mở rộng Cho vay tiêu dùng của VietinBank Ninh Bình. 40

3.2.GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CVTD TẠI VIETINBANK NINH BÌNH. 40

3.2.1. Đẩy mạnh công tác huy động vốn của Ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tín dụng của khách hàng. 40

3.2.2. Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng 41

3.2.3. Xây dựng quy trình cho vay hợp lý, rút ngắn thời gian giao dịch. 42

3.2.4. Phát triển các sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng mới 42

3.2.5. Thực hiện tốt công tác Maketting ngân hàng 43

3.2.6. Sử dụng hiệu quả bảng xếp hạng tín dụng để chấm điểm khách hàng. 44

3.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 44

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 45

3.3.1. Đối với nhà nước 45

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 46

3.3.3. Đối với Ngân hàng VietinBank 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uy động vốn, trước tình hình đó VietinBank thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, điều chỉnh theo thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút vốn. Vì thế không những chi nhánh thu hút được một lượng vốn lớn phục vụ hoạt động cho vay mà cũng giảm được chi phí trả lãi.
Với tốc độ tăng nhanh và ổn định, nguồn vốn huy động của VietinBank Ninh Bình có khả năng đáp ứng được sự tăng trưởng của hoạt động tín dụng.
2.1.2.2. Hoạt động tín dụng
Bảng 2. Tình hình sử dụng vốn của VietinBank Ninh Bình (Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Chênh lệch
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Chênh lệch
Theo kỳ hạn
NH
680
41,14%
251
24,18 %
-429 (-63%)
349
16,96%
98 (39%)
TDH
973
58,86%
787
75,82 %
-186(-19,1%)
1708
83,03%
921(117%)
Theo đơn vị tiền tệ
VNĐ
992
60,01%
502
48,36 %
-490(-49,4%)
1564
76,03 %
1062(211,55%)
USD
661
39,99%
536
51,64 %
-125(-18,9%)
493
23,97 %
- 43 (- 8,02%)
Theo chất lượng TD
Trong hạn
1636
98,97%
1013
97,59%
-623(-38%)
2032
98,78%
1019
(100,6%)
Ngoài hạn
17
1,03%
25
2,41%
8(47,06%)
25
1,22%
0(0%)
Tổng DSCV
1653
1038
2057
Căn cứ vào bẳng số liệu và biểu đồ trên ta thấy:
Tổng dư nợ cho vay năm 2009 đạt mức tăng trưởng tín dụng cao là 2057 tỷ đồng, tăng 56,64 % so với năm 2008. Sở dĩ có sự biến động trong 2 năm gần đây là do năm 2008 kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu. Lạm phát ở mức rất cao, hoạt động sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, nhu cầu vay vốn giảm xuống. Mặt khác nhằm giảm thiểu rủi ro mất vốn khi nền kinh tế đang suy thoái, các chi nhánh ViêtinBank đều thắt chặt việc cấp tín dụng, đẩy mạnh thu hồi nợ. Sang năm 2009, nền kinh tế nước ta thoát khỏi suy thoái và phục hồi mạnh mẽ với những tín hiệu khả quan. Với gói hỗ trợ lãi suất ( 4%) để các doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận trong CVTD đã giúp tín dụng của VietinBank Ninh Bình tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt hợp đồng tín dụng cho cty xi măng Hệ Dưỡng vay lắp đặt dây chuyền sản xuất có giá trị 1.600 tỷ đồng giải ngân trong 5 năm là một thành tích suất sắc trong việc sử dụng vốn tại Chi nhánh.
Chất lượng tín dụng cũng khá ấn tượng. Dư nợ ngoài hạn năm 2009 không tăng so với năm 2008 về số tuyệt đối nhưng tỷ trọng trong tổng dư nợ lại giảm từ 2,41% xuống còn 1,22%. Nguyên nhân là do năm qua, Chi nhánh đã thực hiên nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỷ trọng nợ quá hạn và tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đúng hạn. Ngoài ra, việc nhà nước hỗ trợ lãi suất giúp các doanh nghiệp, dân cư giảm bớt một mức phí khi vay, khả năng trả nợ nhờ đó cũng nâng cao do đó làm giảm tỷ trọng nợ quá hạn cho ngân hàng.
2.1.2.3 .Hoạt động khác
Hoạt động thanh toán quốc tế: doanh số mở L/C nhập là 6 triệu USD (đã quy đổi), L/C xuất là 0,13 triệu USD (đã quy đổi), đạt 116,67% kế hoạch.
Doanh số chuyển tiền nước ngoài đạt 9 triệu USD (đã quy đổi), đạt 205% kế hoạch.
Thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 1,1 tỷ đồng, chiếm 47,05% tổng thu phí dịch vụ của Chi nhánh.
Với kết quả hoạt động tốt trên tất cả các mặt, Chi nhánh Ninh Bình đã có một năm kinh doanh thành công, với lợi nhuận sau dự phòng rủi ro là 139,67 tỷ đồng, đạt 145,77% kế hoạch, đạt danh hiệu suất sắc nhất toàn hệ thống năm thứ 5 năm liên tiếp.
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG CVTD TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK NINH BÌNH.
2.2.1. Nhu cầu vay tiêu dùng và thị trường CVTD hiện nay ở Ninh Bình.
Ninh Bình là một thành phố trẻ, có tốc độ phát triển tương đối nhanh. Đời sống dân cư ngày càng được nâng cao. Nhu cầu về nhà ở, ôtô, du lich, du học, chăm sóc y tế gia tăng mạnh. Cùng với đó, sự phát triển của hệ thống các siêu thị, công ty, đại lý bán hàng cũng tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi lớn cho nguời dân trong mua sắm các đồ dùng, phương tiện phục vụ đời sống kéo theo đó là nhu cầu vay tiêu dùng cũng tăng cao.
Hiện nay, các ngân hàng không ngừng sáng tạo, cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm mới cung cấp thêm nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ các nhu cầu lớn, có tính dài hạn như: Mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua ôtô.. cho đến các nhu cầu mua sắm đồ dùng gia đình, du học, du lịch…
Qua những đánh giá sơ bộ trên, có thể thấy CVTD sẽ là một mảng hoạt động được các ngân hàng đặc biệt quan tâm phát triển trong thời gian tới.
Định hướng phát triển CVTD của VietinBank đã có từ khá lâu, nhưng do nhiều nguyên nhân nên chỉ khoảng 3 năm qua tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh Ninh Bình mới thực sự được đẩy mạnh. Chi nhánh Ninh Bình đã cung ứng và phát triển mới nhiều sản phẩm CVTD tới khách hàng. Thực trạng của hoạt động này sẽ được phân tích dưới đây.
2.2.2. Những quy định chung về CVTD tại chi nhánh VietinBank Ninh Bình.
2.2.2.1. Các sản phẩm Cho vay tiêu dùng chủ yếu tại VietinBank Ninh Bình.
Cho vay mua nhà, sữa chữa nhà
- Khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình.
- Đối tượng món vay: là chi phí mua nhà, mua nền nhà theo đất đã được qui hoạch để xây dựng nhà mới, mua căn hộ, xây dựng, sữa chữa nâng cấp nhà.
- Điều kiện cho vay: các điều kiện về nhân thân theo qui định; có phương án vay vốn rõ ràng; nguồn trả nợ chắc chắn; có một phần vốn tự có tham gia vào phương án; có tài sản đảm bảo.
- Thời hạn cho vay: căn cứ vào mục đích vay, nguồn và kế hoạch trả nợ nhưng tối đa không quá 20 năm đối với cho vay mua nhà, không quá 5 năm đối với cho vay xây dựng, sữa chữa nhà.
- cách cho vay: cho vay từng lần hay cho vay trả góp.
- Lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất cố định hay thả nổi theo thị trường.
- Mức cho vay: theo nhu cầu thực tế, tối đa là 70% giá nhà hay dự toán sữa chữa nhà; hay tối đa 60% giá trị tài sản đảm bảo.
Cho vay mua ô tô
Nhu cầu mua sắm ôtô ở Ninh Bình trong năm qua ngày một tăng cao và sản phẩm cho vay mua ô tô của VietinBank nhằm đáp ứng những nhu cầu này. Cho vay mua ô tô của VietinBank có các điều kiện cho vay linh hoạt, hấp dẫn đáp ứng những yêu cầu đa dạng của người dân.
- Khách hàng vay là các cá nhân mua ô tô để sử dụng làm phương tiện cá nhân. Có hộ khẩu thường trú ở Ninh Bình.
- Đối tượng cho vay là chi phí hình thành giá trị chiếc xe, thể hiện trên hợp đồng mua bán và phù hợp với giá thị trường. Không bao gồm chi phí nộp thuế và các chi phí khác liên quan đến đăng ký và lưu hành xe.
- Điều kiện cho vay: đảm bảo các điều kiện về nhân thân theo qui chế cho vay; có nguồn trả nợ chắc chắn; có tài sản đảm bảo (trường hợp đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay thì phải là xe mới 100%).
- Thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích vay vốn, nguồn và kế hoạch trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá 5 năm.
- cách cho vay: cho vay trả góp áp dụng trong trường hợp thời gian vay trên 12 tháng, hay trường hợp tài sản đảm bảo là tài sản hình thành từ vốn vay; cho vay theo món với trường hợp vay dưới 12 tháng và có tài sản khác để đảm bảo tiền vay.
- Lãi suất cho vay là lãi suất cố định hay lãi suất thả nổi theo thị trường.
- Mức cho vay: nếu tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay thì tỉ lệ cho vay tối đa là 50% giá trị xe mới.
Cho vay cán bộ công nhân viên
Hiện nay nhu cầu cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình, mong muốn tận hưởng cuộc sống tốt hơn khi khả năng tài chính eo hẹp. Đáp ứng nhu cầu đó, VietinBank đưa ra sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên.
- Đối tượng cho vay là cán bộ công nhân viên đang làm việc tạicác đơn vị sau: Cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học...; Tổ chức chính trị, xã hội đang hoạt động bằng NSNN; các doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Điều kiện cho vay: cơ quan quản lý lao động có Trụ sở trên địa bàn thành phố Ninh Bình; là cán bộ công chức nhà nước hay là lao động kí Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; mức lương tối thiểu là 1.500.000VNĐ.
Cho vay tiêu dùng khác
Ngoài ba loại cho vay chủ yếu trên, VietinBank Ninh Bình còn có các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của các cá nhân và hộ gia đình là cho vay chứng minh tài chính, cho vay mua nhà dự án, cho vay du học, du lịch... Đó là các nhu cầu chính đáng nhăm nâng cao mức sống và phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Các điều kiện cho vay, mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất, cách trả nợ tuân theo qui chế cho vay tiêu dùng của VietinBank.
2.2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại VietinBank Ninh Bình
VietinBank Ninh Bình thực hiện cho vay đối với mọi đối tượng khách hàng theo quy trình nghiệp vụ chặt chẽ, gồm 8 bước cơ bản sau:
KH đề xuất n/cầu vay vốn
Thẩm định hồ sơ và TSĐB
Tất toán HĐTD và lưu giữ hồ sơ
Kiểm tra và xử lý nợ vay
Giải ngân hợp đồng tín dụng
Quảng bá giới thiệu sản phẩm
Trình hồ sơ cho ban tín dụng
Hoàn thiên hồ sơ v& ký HĐTD
Bước 1: Quảng bá giới thiệu về sản phẩm: Trong bước này, NH sẽ giới thiệu về các sản phẩm CVTD như: ôtô, du học...
Bước 2: Khách hàng đề xuất nhu cầu vay vốn : gồm 2 khâu
1. Nhân viên phòng A/O cá nhân tiếp xúc với khách hàng để giới thiệu các...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©