Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN 3

1.1 Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim Tín có ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh 3

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 6

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán 9

1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 9

1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 11

PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP KIM TÍN 13

2.1 Thực trạng kế toán tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín 13

2.1.1 Đặc điểm hàng hóa và cách tiêu thụ 13

2.1.2 Đặc điểm chứng từ, doanh thu và tài khoản sử dụng 16

2.1.3 Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Kim Tín 17

2.1.4 .Kế toán Doanh thu tiêu thụ 28

2.1.5 Kế toán các khoản giảm trừ 33

2.1.6 Kế toán giá vốn hàng bán 38

2.2 Thực trạng kế toán kết quả tiêu thụ 40

2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 40

2.2.2 Kết quả tiêu thụ và tài khoản sử dụng 45

PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP KIM TÍN 50

3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín 50

3.1.1 Đánh giá chung 50

3.1.2 Về tổ chức bộ máy kế toán 51

3.1.3 Về tổ chức chứng từ 52

3.1.4 Về tài khoản kế toán phản ánh tiêu thụ và kết quả tiêu thụ 54

3.1.5 Về bộ sổ kế toán 54

3.1.6 Về hệ thống báo cáo kết quả kinh doanh 55

3.1.7 Về kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ 55

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín 56

3.2.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Kim Tín 56

3.2.2 Hoàn thiện kế toán máy 57

3.2.2 Hoàn thiện kế toán kết quả tiêu thụ 57

KẾT LUẬN 59

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Công ty đặt in theo mẫu của Công ty quy định, Mỗi nhân viên giao nhận được giữ một quyển, Phiếu này được lập làm ba liên: Liên một giao cho thứ ký bán hàng , liên hai giao cho khách hàng, liên ba để lại quyển, khi đi giao hàng nhân viên giao nhận ghi đầy đủ thông tin từ phiếu xuất kho như : người mua, địa chỉ giao hàng, quy cách hàng hóa, giá cả, thành tiền...Sau khi giao hàng xong yêu cầu khách hàng ký vào biên bản giao hàng để xác nhận hàng đã đủ và đúng theo đơn đặt hàng.
Kế toán tại Công ty Cổ phần Kim Tín sử dụng các tài khoản để tiến hành hạch toán hoạt động doanh thu tiêu thụ trong Công ty như : Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa đã xác định là tiêu thụ. Tài khoản 5111 còn được chi tiết theo từng mặt hàng của Công ty. Tài khoản 156 – Hàng hóa, tài khoản 156 được chi tiết thành 2 tài khoản cấp 2 là : Tài khoản 1561: “trị giá hàng hóa mua vào” và Tài khoản 1562: “chi phí mua hàng”. Tài khoản 131- Phải thu khách hàng, tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản thu của Công ty với khách hàng, chủ yếu là khách hàng mua với số lượng lớn và trả chậm hay mới trả được một phần; Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán, tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kỳ; Ngoài ra Công ty còn sử dụng những tài khoản phục vụ trong quá trình doanh thu và thanh toán với khách hàng cũng như nhà cung cấp như Tài khoản 111- Tiền mặt; Tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng.
Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Kim Tín
Đối với cách bán buôn qua kho : NVKD đi khảo sát thị trường và nhận đơn hàng từ khách hàng, rồi làm phiếu đề nghị xuất hàng chuyển cho bộ phận hành chính bán hàng. Thư ký chuyên trách từng loại mặt hàng sẽ tiến hành rà soát lại các điều kiện xuất hàng như: lượng hàng tồn kho; giá bán; công nợ của khách hàng; hình thức giao hàng; địa chỉ giao hàng; cách thanh toán; yêu cầu viết hóa đơn. Nếu đủ điều kiện sẽ chuyển phiếu Đề nghị giao hàng tới phòng Kế toán để kiểm tra xác nhận phiếu xuất hàng, sau đó chuyển tới phòng kho vận để cho xuất hàng. Phòng kho vận có trách nhiệm giao đúng; và đầy đủ số lượng theo phiếu xuất và thu tiền nếu khách hàng thanh toán ngay. Kế toán bán hàng viết hóa đơn cho khách hàng.Khi giao hàng xong, biên bản giao hàng phải có ký nhận của khách hàng, tiền thu về được nhân viên chuyển nộp cho thủ quỹ; thủ quỹ tiến hành lập phiếu thu; rồi chuyển chứng từ đến các bộ phận có liên quan để ghi giảm trừ hay ghi tăng công nợ.
Ví dụ: Ngày 02/04/09, cửa hàng Đặng Thị Dung, 92 Trần Cao Vân, Hà Nội, mua Que hàn KT421-3.2, số lượng 200kg, đơn giá 12.000đ/kg; Que hàn KT421-4.0, số lượng 160kg, đơn giá 12.000đ/kg; Dây hàn 70s-1.0, số lượng 150kg, đơn giá 20.000đ/kg; Dây hàn 70s-1.2, số lượng 60kg, đơn giá 19.000đ/kg; Dây hàn 70s-1.6, số lượng 30kg, đơn giá 19.000đ/kg.
Các bước xuất hàng được thực hiện theo các biểu mẫu sau:
Mẫu 01: Đề nghị xuất hàng
ĐỀ NGHỊ XUẤT HÀNG số : 00175
Kính gửi : Phòng kế toán Công ty Cp Kim Tín NVKD: Hoài Nam
STT
Tên hàng
Số lượng
Đơn giá
Thành Tiền
Thực thu
Tên & địa chỉ khách hàng
1
Que hàn KT421-3.2
200
12.000
2.400.000
Đặng Thị Dung
92 Trần Cao Vân
Hai Bà Trưng
Hà Nội
2
Que hàn KT421-4.0
160
12.000
1.920.000
3
Dây hàn 70s-1.0
150
20.000
3.000.000
4
Dây hàn 70s-1.2
60
19.000
1.140.000
5
Dây hàn 70s-1.6
30
19.000
570.000
Tổng cộng
9.030.000
Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009
Thủ trưởng Kế toán trưởng TKKD Người đề nghị
(Đã ký) (Đã ký ) (Đã ký ) (Đã ký)
Biểu mẫu 2.1 : Đơn đề nghị xuất hàng
Mẫu 02 : Phiếu xuất kho
Mẫu 02-VT
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính
PHIẾU XUẤT KHO Số: 56987
Ngày 02 tháng 04 năm 2009
Họ tên người nhận hàng : Đặng Thị Dung
Lý do xuất kho: Xuất bán cho Cửa hàng Đặng Thị Dung
Xuất tại kho: C4 Đường Bạch Đằng – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
STT
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Số tiền
A
B
C
1
2
3
1
Que hàn KT421-3.2
Kg
200
12.000
2.400.000
2
Que hàn KT421-4.0
Kg
160
12.000
1.920.000
3
Dây hàn 70s-1.0
Kg
150
20.000
3.000.000
4
Dây hàn 70s-1.2
Kg
60
19000
1.140.000
5
Dây hàn 70s-1.6
kg
30
19000
570.000
Tổng cộng : 9.030.000
Thuế GTGT :903.000 Tổng hóa đơn : 9.933.000
Số tiền bằng chữ: Chín triệu, chin trăm ba mươi ba ngàn đồng./.
Ngày 02 tháng 04 năm 2009
Thủ kho Người nhận Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng
Biểu mẫu 2.2 : Phiếu xuất kho
Mẫu 03: Hóa đơn GTGT
HÓA ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT -3LL
AR/2009B
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 0019976
Liên 1 : lưu trữ
Ngày 02 tháng 04 năm 2009
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Kim Tín
Địa chỉ : Lô 3 A 11 Khu Đô Thị Đầm Trấu – Hai Bà Trưng – HN
Số tài khoản:
Điện thoại: MS: 0 1 0 0 9 8 9 6 8 3
Họ tên người mua hàng :
Tên đơn vị : Cửa hàng Đặng Thị Dung
Địa chỉ: 92 Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Số tài khoản :
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: 0 1 0 1 1 6 1 6 4 5
STT
Tên hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Số tiền
A
B
C
1
2
3
1
Que hàn KT421-3.2
Kg
200
12.000
2.400.000
2
Que hàn KT421-4.0
Kg
160
12.000
1.920.000
3
Dây hàn 70s-1.0
Kg
150
20.000
3.000.000
4
Dây hàn 70s-1.2
Kg
60
19.000
1.140.000
5
Dây hàn 70s-1.6
Kg
30
19.000
570.000
Cộng tiền hàng :
9.030.000
Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT:
903.000
Tổng cộng tiền thanh toán:
9.933.000
Số tiền viết bằng chữ:Chín triệu, chín trăm ba mươi ba ngàn đồng./.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Biểu mẫu 2.3 : Hóa đơn giá trị gia tăng
Mẫu 04: Biên bản giao nhận hàng hóa
BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA Số: 1568
( Liên 1 – Kế toán)
BÊN GIAO HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN
Đ/C : Lô 3 A11 Khu Đô Thị Đầm Trấu – HBT – Hà Nội.
ĐT : 04.9715756
BÊN NHẬN HÀNG: CỬA HÀNG ĐẶNG THỊ DUNG
Đ/C: 92 Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2009
Bên giao hàng đã giao và bên nhận hàng đã nhận đủ hàng hóa chi tiết như sau:
STT
Tên hàng – quy cách
ĐVT
Số lượng giao thực tế
Đơn giá
Thành Tiền
Ghi chú
1
KT421-3.2
Kg
200
13.200
2.640.000
2
KT421-4.0
Kg
160
13.200
2.112.000
3
70s-1.0
Kg
150
22.000
3.300.000
4
70s-1.2
Kg
60
20.900
1.254.000
5
70s-1.6
Kg
30
20.900
627.000
Tổng cộng
9.933.000
Chứng từ kèm theo: 01 HĐ GTGT số: 19976. Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.
BÊN GIAO HÀNG BÊN NHẬN HÀNG
( Ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên)
Biểu mẫu 2.4 : Biên bản giao nhận hàng hóa
Dựa vào các chứng từ gốc trên cuối ngày kế toán tiến hành hạch toán và vào các sổ có liên quan.
Cửa hàng Đặng Thị Dung thanh toán theo hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt, kế toán lập phiếu thu tiền theo mẫu sau:
Mẫu 05: Phiếu Thu
Mẫu 01
Ban hành theo Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính
PHIẾU THU Quyển số:
Ngày 02 tháng 04 năm 2009 Số Ctừ /
Họ tên : Cửa hàng Đặng Thị Dung
Đơn vị :92 Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lý do : Thanh toán tiền hàng.
Số tiền :9.933.000 VNĐ
Số tiền bằng chữ:Chín triệu, chín trăm ba mươi ba ngàn đồng./.
Kèm theo : Chứng từ gốc 0019976
Đã nhận đủ số tiền :Chín triệu, chín trăm ba mươi ba ngàn đồng./.
Thủ trưởng Kế toán trưởng Người lập Thủ quỹ Người nộp
Biểu mẫu 2.5 : Phiếu thu
* Đối với cách bán buôn không qua kho: Khi nhận được đơn hàng từ NVKD, Thư ký kinh doanh kiểm tra tồn kho mà không có hay không còn hàng tồn trong kho phải báo lên cho trưởng phòng kinh doanh để tìm kiếm nguồn hàng; nếu xác định nguồn hàng mua có thể mua được thì báo lại cho NVKD để thỏa thuận cách giao hàng với khách hàng. Các bước tiếp theo tương tự cách bán buôn qua kho.
Ví dụ: Nhập 200m cáp hàn giá 25.000/m (giá chưa có thuế GTGT 10%), chưa thanh toán từ Cty TNHH Kim Tín chuyển bán thẳng cho Cty TNHH Sản xuất Đức Anh với giá 30.000/m (chưa thuế GTGT 10%), và chưa thanh toán.
Cách hạch toán :
- Hàng xuất bán thẳng:
Nợ TK 632 (Cáp hàn): 5.000.000
Nợ TK 1331: 500.000
Có TK 331 (CT TNHH Kim Tín) : 5.500.000
- Hạch toán doanh thu
Nợ TK 131 (CT TNHH SX Đức Anh): 6.600.000
Có TK 5111 (Cáp hàn) : 6.000.000
Có TK 3331 : 600.000
Đối với cách bán lẻ: Khi khách hàng đến văn phòng mua hàng Thư ký KD làm phiếu đề nghị giao hàng chuyển cho Kế toán chuyên quản làm phiếu xuất chuyển xuống kho; nhận được phiếu xuất kho, phòng kho vận phân công người chuyển hàng lên văn phòng để giao hàng cho khách. Tại văn phòng khách hàng làm thủ tục thanh toán và nhận hóa đơn đỏ của lô hàng mua đó. Cách hạch toán tương tự cách bán buôn qua kho đã trình bày ở trên.
Bán hàng tại kho 9 tỉnh trực thuộc: Ở các tỉnh trực thuộc thì các cách bán hàng cũng được thực hiện giống như ở Hà Nội. Nguồn hàng tại các tỉnh sẽ được điều chuyển nội bộ từ Cty Kim Tín tại Hà nội chuyển về nhập tại kho các tỉnh và làm hàng tồn; Mỗi khi có đơn hàng kế toán tại 9 tỉnh sẽ báo về văn phòng để viết hóa đơn và đề nghị x...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©