Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 3

2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng 8

3. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phẩn vật tư vận tải xi măng 12

4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phẩn vật tư vận tải xi măng 19

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

1. Đặc điểm hàng hóa dịch vụ, cách bán hàng và cách thanh toán tại Công ty. 21

2. Kế toán giá vốn hàng bán 21

3. Kế toán doanh thu bán hàng 32

4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 50

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

1. Một số ưu điểm và nhược điểm của công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng 64

2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. 68

KÊT LUẬN 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ức thanh toán, thời hạn thanh toán. Sau khi hợp đồng kinh tế đã được ký kết, hoá đơn GTGT sẽ do chi nhánh hay Công ty lập ghi rõ số lượng, giá trị hàng hoá, đây cũng là căn cứ để xuất hàng.
Chi nhánh cuối nguồn tiếp nhận các loại chứng từ của chi nhánh đầu nguồn, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, lập phiếu chất lượng hàng hoá và tổ chức giao hàng cho khách hàng mua, lập phiếu nhập kho xuất thẳng, lập hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan khác với khách hàng mua. Bộ chứng từ này do các chi nhánh tập hợp và chuyển về Công ty theo hướng dẫn giao phòng kế hoạch, phòng kinh doanh phụ gia để kiểm tra xác nhận khối lượng và giá trị hàng hoá đã tiêu thụ sau đó chuyển cho phòng kế toán để hạch toán kế toán.
Để tiến hành ghi nhận một khoản doanh thu kế toán phải căn cứ vào hợp đồng kinh tế giữa Công ty với khách hàng, hóa đơn GTGT do Công ty hay chi nhánh lập.
Ngày 02/12 tại chi nhánh Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng tại Hoàng Thạch có nghiệp vụ bán đá Silic cho Công ty xi măng Hoàng Thạch.
Kế toán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã được kí kết xuất hóa đơn GTGT như sau
Biểu 2- 5: Hóa đơn GTGT
HÓA ĐƠN (GTGT)
Liên 2 : Giao khách hàng
Ngày 02 tháng 12 năm 2008
Mẫu số : 01.GTGT-3LLEG/2003 B
No : 0098139
Đơn vị bán hàng : CN Công ty CP Vật tư Vận tải Xi măng tại Hoàng Thạch
Địa chỉ : Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương
Số tài khoản : 38370.000.000.105 Ngân hàng Đầu tư Hải Dương
Điện thoại: MST: 01001106352004
Họ tên người mua hàng:
Đơn vị : Công ty xi măng Hoàng Thạch
Địa chỉ: Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương
Số tài khoản : 48210.000.000.906 Ngân hàng Đầu tư Hải Dương
Hình thức thanh toán : CK MST: 0800004797
Stt
Tên hh, dịch vụ
ĐVT
SL
ĐG
Thành tiền
A
B
C
1
2
3 = 1 x 2
1
Đá Silic
Tấn
4556,000
57 200
260 603 200
Cộng tiền hàng :
260 603 200
Thuế suất GTGT : 10%
Tiền thuế GTGT :
26 060 320
Tổng cộng tiền thanh toán:
286 663 520
Số tiền viết bằng chữ : Hai trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm hai mươi đồng
Người mua hàng
( Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng
( Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)
Chi nhánh Hoàng Thạch phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, lập phiếu chất lượng hàng hoá và tổ chức giao hàng cho Công ty xi măng Hoàng Thạch.
Cuối tháng, chi nhánh gửi các chứng từ bán hàng lên Công ty, kế toán Công ty căn cứ vào chứng từ bán hàng tiến hành phản ánh doanh thu hàng bán theo trình tự sau: Từ màn hình nhập dữ liệu chọn mục “Bán hàng” sau đó chọn mục “Cập nhật số liệu” tiếp theo chọn “Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”
(1)
(3)
(2)
Hình 2- 2: Màn hình phần hành Bán hàng
Sau đó máy tính sẽ hiện ra “Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho” kế toán nhập các thông tin vào các chỗ trống của hóa đơn này như mã khách hàng, địa chỉ, ngày lập hóa đơn, số hóa đơn, mã hàng, tên hàng, mã kho, số lượng, đơn giá, thành tiền và nhập phần thuế suất 10% sau đó máy tính tự tính phần thuế GTGT
Hình 2- 3: Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
Sau khi nhập các số liệu cần thiết kế toán chọn “trạng thái” kích vào số 1- tức là có chuyển các số liệu trên vào các sổ cái liên quan. Để kết thúc quá trình nhập liệu thì chọn mục “Quay ra”.
Các số liệu này sẽ được máy tính tự động kết chuyển vào các sổ kể toán liên quan.
+ Phần doanh thu chưa thuế (260 603 200) sẽ được kết chuyển vào các số cái các tài khoản 511112, TK 1311, Sổ tổng hợp công nợ, Bảng kê chứng từ hàng hóa bán ra và Bảng tổng hợp phát sinh của tài khoản 511, Báo cáo tổng hợp doanh số bán hàng, Báo cáo bán hàng chi tiết theo khách hàng, Tổng hợp bán hàng theo khách hàng...
+ Số lượng hàng bán ra (4556,000 tấn) sẽ được kết chuyển vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn của hàng Silic, Báo cáo tổng hợp bán hàng, Tổng hợp bán hàng theo khách hàng.
+ Số tiền thuế GTGT (26 060 320) được kết chuyển vào phần thuế GTGT đầu ra, Báo cáo tổng hợp bán hàng, Tổng hợp bán hàng theo khách hàng.
Để phục vụ việc báo cáo và xem xét tình hình bán hàng của toàn Công ty trong tháng kế toán sẽ in các Sổ cái các tài khoản doanh thu, Bảng tổng hợp phát sinh của tài khoản 511. Trình tự in giống phần trình bày đối với TK 632112 ở trên.
Biểu 2-6: Sổ cái TK 511
Biểu 2-7: Sổ cái TK 511112
Cuối tháng, để theo dõi tổng lượng bán của từng mặt hàng và theo dõi doanh thu theo từng khách hàng Công ty sử dụng Báo cáo tổng hợp doanh số bán hàng và Tổng hợp bán hàng theo khách hàng.
Biểu 2-8: Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
TCTCN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
BÁO CÁO BÁN HÀNG CHI TIẾT THEO MẶT HÀNG
Từ ngày 01/12/2008 đến ngày 31/12/2008
STT
MVT
Tên VT
ĐVT
Số lượng
Doanh thu
Thuế GTGT
Tổng tiền
1
01
Than C3b
Tấn
58 649,941
71 336 338 514
3 566 816 786
74 903 155 300
2
02
Than C3c
Tấn
94 673,768
80 926 228 343
4 046 304 521
84 972 532 854
3
03
Than C4a
Tấn
14 499,180
11 605 379 975
580 267 488
12 185 647 463
4
13A
Đá ba zan
Tấn
4 153,58
338 534 234
16 926 712
355 460 946
5
14A
Đá Silic
Tấn
30 319,816
1 734 293 475
173 429 348
1 907 722 823
6
36
Doanh thu vận chuyển thuê Clanker
Tấn
2 331,690
85 139 808
4 257 642
89 397 450
7
38
Vận chuyển xi măng cảng sông
Tấn
4 375,000
79 166 667
3 958 333
83 125 000
8
39
Hàng hóa khác
613,7
372 403 275
37 240 375
409 643 650
Tổng cộng
166 477 484 291
8 430 383 254
174 907 795 545
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Người lập biểu
( Ký, họ tên)
Biểu 2-9: Bảng tổng hợp bán hàng theo khách hàng
Bên cạnh việc theo dõi chi tiết tình hình tiêu thụ hàng hoá, Công ty còn theo dõi về công nợ với khách hàng. Đến cuối tháng dựa trên số liệu kế toán nhập máy tính tự kết chuyển các số liệu liên quan vào Sổ cái TK 131 và Sổ tổng hợp công nợ.
Sổ cái tài khoản 131- phản ánh tình hình thanh toán của các khách mua hàng với Công ty. Số liệu trên sổ cái này được máy tính tự động kết chuyển từ hóa đơn bán hàng và chứng từ khách hàng thanh toán với Công ty (séc, chuyển khoản, UNC, ...). Cuối tháng, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi in sổ cái. Để in sổ cái TK 131 thì làm các bước như in sổ cái TK 511112 ở trên chỉ khác ở chỗ khi khai báo tài khoản cần xem và in là TK 131.
Sổ cái TK 131 sẽ có mẫu như sơ đồ dưới đây:
Biểu 2-9: Sổ cái TK 131
Ngoài ra để nắm được tình hình thanh toán và số dư cuối kì của từng khách hàng của Công ty kế toán in ra Sổ tổng hợp công nợ. Số liệu trên sổ tổng hợp này là số lũy kế từ tất cả các lần mua hàng và thanh toán với Công ty của khách hàng đó. Sau khi tập hợp được phát sinh trong tháng máy tính tự tính ra số dư cuối kì cho từng khách hàng theo công thức sau
Số dư cuối kì = Số dư đầu kì + Số phát sinh nợ - Số phát sinh có
Nếu như sổ cái TK 131 giúp nhà quản lí xem xét tình hình thu nợ và số nợ phải thu cuối kì của Công ty là bao nhiêu thì Sổ tổng hợp công nợ này giúp xem xét các khoản phải thu đó tập trung chủ yếu ở những khách hàng nào. Cuối tháng kế toán công nợ phải kiểm tra số liệu trên Sổ cái TK 131 với số liệu trên Sổ tổng hợp này xem có khớp không, tổng phát sinh nợ, tổng phát sinh có và số dư cuối kì có trùng nhau không. Để in Sổ tổng hợp công nợ này từ màn hình Cyber chọn mục “Bán hàng”, “Sổ kế toán công nợ phải thu” sau đó chọn “Sổ tổng hợp công nợ”
Hình 2- 4: Màn hình sổ công nợ phải thu
Sau đó chọn mục “In Ctừ” để in Sổ tổng hợp công nợ, ta được sổ tổng hợp có mẫu như sau
Biểu 2-10 : Sổ tổng hợp công nợ
Kê khai thuế GTGT:
Công ty tổ chức mô hình kế toán vừa tập trung vừa phân tán, kế toán tại các chi nhánh hạch toán báo sổ cuối tháng tập hợp về Công ty để tổng hợp. Hóa đơn GTGT có thể do Công ty hay các chi nhánh lập, các chi nhánh có doanh thu nên theo quy định nộp thuế GTGT hiện nay thì các chi nhánh của Công ty tự kê khai và nộp thuế GTGT trên cơ sở những hóa đơn GTGT do chi nhánh đó lập và những hóa đơn GTGT chi nhánh đó mua hàng. Công ty cũng chỉ kê khai và nộp thuế GTGT theo những hóa đơn do Công ty lập. Dù kê khai và nộp thuế ở chi nhánh hay ở Công ty thì đều tuân theo quy định hiện hành của Nhà nước về kê khai và nộp thuế GTGT. Toàn Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với mức thuế suất 5% với các mặt hàng như than, đá Bazan... và 10% với các mặt hàng đá Silic, đá Bôxit, vỏ bao, dịch vụ vận tải xi măng... được xác định như sau:
Thuế GTGT phải nộp
=
Thuế GTGT đầu ra
_
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Thuế GTGT đầu ra
=
SL hàng hoá tiêu thụ trong kỳ
*
Đơn giá
*
Thuế suất GTGT
Cơ sở để tính thuế GTGT là:
- Tờ khai thuế GTGT ( mẫu số 01/ GTGT)
- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/ GTGT)
- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (mẫu số 03/ GTGT)
Trình tự kê khai và nộp thuế tại Công ty
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ căn cứ vào Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Số liệu trên bảng kê này được máy tính tự động kết chuyển từ các hóa đơn GTGT mua hàng do kế toán nhập. Cuối tháng kế toán tiến hành kiểm tra số liệu trên các hóa đơn mua hàng với số liệu bảng k...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©