Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR 6

1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 6

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 6

1.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 9

1.1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh 14

1.1.4. Tổ chức công tác hạch toán kế toán 15

1.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 15

1.1.4.2. Tổ chức công tác kế toán 18

1.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 24

1.2.1. cách tiêu thụ hàng hóa và cách thanh toán 24

1.2.1.1. Các cách tiêu thụ hàng hóa 24

1.2.1.2. Các cách thanh toán 26

1.2.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng và quy trình hạch toán 26

1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 28

1.2.4. Kế toán doanh thu 40

1.2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng 46

1.2.6. Kế toán thuế GTGT 52

1.2.7. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh 59

1.2.7.1. Kế toán chi phí bán hàng 59

1.2.7.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 61

1.2.8. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 64

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR 69

2.1. Đánh giá về phần hành kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 69

2.1.1. Ưu điểm 69

2.1.2. Nhược điểm 71

2.2. Một số kiến nghị về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 73

2.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 73

2.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 73

2.2.3. Một số hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar 74

2.2.3.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 74

2.2.3.2. Về việc khai thác hiệu quả của phần mềm kế toán 74

2.2.3.3. Về việc hạch toán chi phí mua hàng 75

2.2.3.4. Về việc hạch toán chiết khấu thương mại 76

2.2.3.5. Về việc xác định giá vốn hàng xuất kho 76

2.2.3.6. Về cách tiêu thụ 77

2.2.3.7. Về hệ thống báo cáo quản trị 77

2.2.3.8. Về việc nâng cao chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên 77

2.2.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 78

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


1…
Việc hạch toán được thực hiện trên phần mềm kế toán Fast. Các đối tượng liên quan đến phần hành kế toán tiêu thụ như hàng hóa, kho, khách hàng... đều được mã hóa. Công ty đang áp dụng hình thức Nhật ký chung để ghi sổ kế toán, quy trình ghi sổ được thể hiện như trên sơ đồ sau:
Sơ đồ 1.7: Quy trình ghi sổ kế toán phần hành bán hàng
Chứng từ gốc (hóa đơn GTGT, PXK)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Sổ chi tiết
TK 511, 632...
SỔ CÁI TK 511, 632…
Bảng cân đối số phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bảng tổng hợp
chi tiết bán hàng
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng, hay định kỳ
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar)
1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
Phương pháp xác định giá vốn
Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và áp dụng phương pháp giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ để xác định giá vốn hàng xuất bán trong kỳ.
=
x
Đơn giá bình quân từng mặt hàng

Lượng hàng hóa xuất bán trong kỳ của từng mặt hàng
∑ giá trị hàng hóa xuất bán trong kỳ
Đơn giá bình quân từng mặt hàng
=
Giá trị hàng hóa tồn đầu kỳ + giá trị hàng hóa nhập trong kỳ
Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ + số lượng hàng hóa nhập trong kỳ
Kế toán Công ty hạch toán chi phí mua hàng vào Chi phí bán hàng nên giá vốn hàng bán trong kỳ là tổng giá trị hàng xuất bán.
Trong kỳ, tình hình hàng hóa xuất kho chỉ được ghi nhận về chỉ tiêu số lượng. Đến cuối kỳ, kế toán tính giá xuất cho từng loại hàng hóa theo đường dẫn Kế toán hàng tồn kho \ Cập nhật số liệu \ Tính giá trung bình. Tại màn hình tính giá trung bình, kế toán cập nhật kỳ tính giá, mã kho, mã hàng hóa...Kết thúc quá trình nhập liệu chọn “Nhận”. Từ đó, phần mềm kế toán tự động tính giá xuất của từng loại hàng hóa và cập nhật chỉ tiêu giá trị vào sổ chi tiết hàng hóa, bảng tổng hợp nhập xuất tồn, sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 156 và sổ cái tài khoản 632.
Hình 1.1: Màn hình tính giá trung bình
(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar)
Phương pháp hạch toán giá vốn
Công ty thực hiện hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song. Phòng kinh doanh căn cứ hợp đồng mua bán hay đề nghị mua hàng của khách hàng xác nhận đơn hàng của đơn vị cần mua. Phòng kinh doanh duyệt giá bán cho đơn vị. Khi có sự phê duyệt của giám đốc, kế toán viết phiếu xuất kho chuyển cho thủ kho để xuất kho hàng hóa. Phiếu xuất kho được lập làm ba liên:
Liên 1: Lưu tại gốc
Liên 2: Luân chuyển và ghi sổ
Liên 3: Giao cho khách hàng
Kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho để lập hóa đơn GTGT và cũng lập làm ba liên (đặt giấy than viết 1 lần):
Liên 1: (màu tím) lưu tại gốc
Liên 2: (màu đỏ) giao cho khách hàng
Liên 3: (màu xanh) kế toán ghi sổ
Căn cứ vào phiếu xuất kho và hóa đơn GTGT kế toán ghi nhận giá vốn.
Ví dụ: Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar có một hợp đồng bán cho Công ty TNHH TM và SX Nam Phát 24.882 kg thép cuộn cán nóng 8ly x 1500 x C và 99.528 kg thép cuộn cán nóng 10 ly x 1500 x C vào ngày 01 tháng 12 năm 2008.
Kế toán lập phiếu xuất kho:
Biểu 1.1: Phiếu xuất kho
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR
406B Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
PHIẾU XUẤT KHO
Số chứng từ: 538
Ngày 01 tháng 12 năm 2008
Họ và tên người nhận hàng: Lê Hồng Quang
Đơn vị: Công ty TNHH TM và SX Nam Phát
Địa chỉ: 406B Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Lý do xuất kho: Xuất bán
Mã kho: KCT - Kho công ty
STT
TÊN HÀNG HÓA
TK
MÃ HH
ĐVT
SL
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
1
Thép cuộn cán nóng 8ly x 1500 x C
156
TG8
kg
24.882
2
Thép cuộn cán nóng 10ly x 1500 x C
156
TG10
kg
99.528
Cộng
124.410
Xuất ngày 01 tháng 12 năm 2008
Tổng số tiền (viết bằng chữ):
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên)
Người nhận
(ký, họ tên)
Thủ kho
(ký, họ tên)
(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar)
Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán lập hóa đơn GTGT thành 3 liên. Mẫu hóa đơn theo biểu 1.5. Đồng thời kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng để tiến hành nhập dữ liệu vào máy theo sơ đồ 1.7. Từ đó máy tự động cập nhật vào sổ chi tiết hàng hóa (biểu 1.3), sổ chi tiết giá vốn và vào sổ Nhật ký chung theo biểu 1.9 và đi vào sổ cái tài khoản 156, sổ cái tài khoản 632 (biểu 1.2). Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền nên trong kỳ tình hình hàng hóa xuất kho chỉ được ghi nhận về chỉ tiêu số lượng, đến cuối kỳ sau khi tính ra đơn giá bình quân phần mềm kế toán tự động bổ sung chỉ tiêu giá trị và lên bảng tổng hợp nhập xuất tồn (biểu 1.4).
Biểu 1.2 : Sổ cái tài khoản 632
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR
Địa chỉ: 406B Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Sæ c¸i tµi kho¶n
Tài khoản: 632 – Giá vốn hàng bán
Từ ngày: 01/12/2008 đến ngày: 31/12/2008
Số dư đầu kỳ: 0
Chứng từ
Khách hàng
Diễn giải
TK
đ/ư
Số phát sinh
Ngày
Số
Nợ

...
......
.............................
.......................
........
...............
..................
01/12
PX 537
Cty TNHH vật tư tổng hợp Long Biên - NB0005
Xuất bán thép cây D12 - D18
156
358.910.669
01/12
PX 538
Cty TNHH TM và SX Nam Phát - M0029
Xuất bán thép cuộn 8 ly và 10 ly x 1500 x C
156
946.138.050
03/12
PX 539
 Cty TNHH Thanh Quế - M0133
Xuất bán thép cây
156
722.737.901
04/12
PX 540
Doanh nghiệp tư nhân Thụ Ngọc Hằng - M0033
Xuất bán thép tấm
156
1.675.362.168

….
….……………………
……………………
……….
.……….
……….
Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 → 911
911
1.751.390.451.228
Tổng phát sinh nợ:
1.751.390.451.228
Tổng phát sinh có:
1.751.390.451.228
Số dư có cuối kỳ:
0
Ngày….tháng….năm….
NGƯỜI GHI SỔ
KẾ TOÁN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar)
Biểu 1.3: Sổ chi tiết hàng hóa
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR
Địa chỉ: 406B Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Sæ chi tiÕt hµng hãa
Kho: KCT - Kho công ty
Hàng hóa: TG - Thép cuộn
Từ ngày: 01/12/2008 đến ngày: 31/12/2008
Tồn đầu:
(1) 23.897.442
(2) 227.793.360.930
Chứng từ
Khách hàng
Diễn giải
Đơn giá
Nhập
Xuất
Ngày
Số
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
...
.......
.............
.........................
.........
...........
.............
.............
..............
01/12
PX 538
Cty TNHH TM và SX
Nam Phát
Xuất kho hàng hóa
7.605
124.410
946.138.050
...
.......
.............
................................
.........
...........
.............
.............
..............
15/12
PN 525
Cty cổ phần đầu tư CMC
Nhập kho hàng hóa
7.605
204.768
1.557.260.640
16/12
PN 526
Cty cổ phần đầu tư 135
Nhập kho hàng hóa
7.605
306.120
2.328.042.600
...
.......
.............
.........................
.........
...........
.............
.............
..............
20/12
PX 571
Cty TNHH TM và CN Fuji
Xuất kho hàng hóa
7.605
2.205.907
16.775.922.735
...
.......
.............
................................
.........
...........
.............
.............
..............
Tổng cộng
129.744.074
1.422.892.679.814
131.591.014
1.413.780.959.547
Tồn cuối
(1) 22.050.502
(2) 236.905.081.197
Ngày...tháng...năm...
Kế toán trưởng
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar)
Chú thích: (1) Số lượng
(2) Giá trị
Biểu 1.4: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA MEGASTAR
406B Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tæng hîp nhËp xuÊt tån ®Õn 31/12/2008
Từ ngày: 01/01/2008 đến ngày: 31/12/2008
S
TT
Tên hàng
ĐVT
Tồn đầu kỳ
Nhập trong kỳ
Xuất trong kỳ
Tồn cuối kỳ
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị
1
Thép cuộn
Kg
23.897.442 
227.793.360.930
129.744.074
1.422.892.679.814
131.591.014
1.413.780.959.547
22.050.502
236.905.081.197
2
Thép góc
Kg
3
Thép dây
Kg
15.260.674
178.552.425.002
14.765.674
172.760.842.811
495.000
5.791.582.191
4
Thép tấm
Kg
Thép tấm loại 1
Kg
2.868.530
24.620.436.206
20.665.946
205.214.401.388
5.611.336
54.799.625.255
17.923.140
175.035.212.339
Thép tấm loại 2
Kg
5
Thép phế các loại
Kg
Thép phế liệu
Kg
1.392.850
6.632.179.346
15.642.925
91.602.944.729
17.035.775
98.235.124.075
6
Thép phôi
Kg
1.367.622
15.243.956.594
1.059.892
11.813.899.540
307.730
3.430.057.054
7
Thép ống
Kg
8
Thép cây
Kg
Tổng cộng
28,158,822
259.045.976.482
182.681.241
1.913.506.407.527
170.063.691
1.751.390.451.228
40.776.372
421.161.932.781
Ngày...tháng...năm...
Kế toán trưởng
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar)
1.2.4. Kế toán doanh thu
Doanh thu bán hàng trong điều kiện thuế GTGT áp dụng tại Công ty là phương pháp khấu trừ được xác định theo giá bán chưa có thuế GTGT. Phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng cũng là căn cứ để kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng hóa.
Căn cứ vào phiếu xuất kho biểu 1.1, hóa đơn GTGT được lập để ghi sổ (biểu 1.5) kế toán nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán máy theo đường dẫ...

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©