Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo nghị định 61/cp của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download miễn phí Chuyên đề Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo nghị định 61/cp của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 1

LỜI CẢM ƠN 2

PHẦN MỞ ĐẦU 3

1- Tính cấp thiết của đề tài. 3

2- Mục đích nghiên cứu. 4

3- Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 5

3- Nội dung nghiên cứu. 5

4- Kết cấu đề tài. 5

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ NHÀ 7

1.1- Sự cần thiết bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà. 7

1.1.1- Khái niệm và nguồn gốc nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 7

1.1.1.1- Khái niệm. 7

1.1.1.2- Nguồn gốc lịch sử nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 8

1.1.2- Sự cần thiết phải bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà. 9

1.1.2.1- Vai trò của đất đai và nhà ở. 9

1.1.2.2- Sự cần thiết phải bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà. 10

1.2- Chủ trương chính sách của nhà nước về công tác bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước. 12

1.2.1- Các quan điểm của Nhà Nước 12

1.2.1.1- Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà phải thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản về thủ tục. 12

1.2.1.2- Đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước theo nghị định 61/CP. 13

1.2.1.3- Khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP. 16

1.2.2- Các quy định về chính sách của nhà nước 16

1.2.2.1- Nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước thuộc diện được bán và không được bán. 16

1.2.2.2- Giá bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước. 18

1.2.2.3- cách thanh toán tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được qui định như sau: 21

1.2.2.4. Thu và nộp tiền bán nhà ở. 22

1.2.2.5- Sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà Nước. 23

1.2.2.6- Một số quy định khác. 27

1.2.2.7- Chính sách ưu đãi với những người có công với cách mạng. 29

1.3- Kinh nghiệm tại các địa phương trong nước. 32

1.3.1- Hà Tây. 32

1.3.2- Quảng Ninh. 35

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 37

2.1- Giới thiệu công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 37

2.1.1- Giới thiệu chung về công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 37

2.1.2- Quá trình phát triển của công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 39

2.1.3- Các cơ quan liên quan đến công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 42

2.1.3.1- Sở Tài Nguyên Môi trường. 42

2.1.3.2- Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội. 45

2.2- Hoạt động công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 50

2.2.1- Quy trình bán nhà bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 50

2.2.1.1- Quy trình chung. 50

2.2.1.2- Các bước tiến hành cụ thể. 56

2.2.2- Nội dung công việc thực tế của công tác bán nhà tại các cơ quan bán nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội. 60

2.2.2.1- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 60

2.2.2.2- Bộ phận tổng hợp số liệu. 61

2.2.2.3- Bộ phận địa chính. 61

2.2.2.4- Bộ phận định giá. 62

2.2.2.5- Bộ phận ký hợp đồng mua bán nhà. 73

2.2.2.6- Bộ phận kho bạc. 75

2.2.2.7- Bộ phận cấp sổ. 75

2.3 – Đánh giá chung. 77

2.3.1- Những kết quả đạt được của công tác bán nhà tại Hà Nội trong những năm gần đây. 77

2.3.2- Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 82

2.3.2.1- Hạn chế. 82

2.3.2.2- Nguyên nhân. 86

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH TỐT CÔNG TÁC BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 93

3.1- §Þnh h­íng. 93

3.2- Giải pháp. 94

3.2.1- Thường xuyên giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác bán nhà. 94

3.2.2- Công tác bán nhà phải tiến hành một cách chủ động, linh hoạt theo quy định của pháp luật. 97

3.3.3- Nâng cao trình độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ bán nhà. 97

3.3.4- Tuyên truyền, giải thích nâng cao nhận thức của người dân đối với quyền mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước. 98

3.2.5- Áp dụng hệ số sinh lời (k) để định giá chính xác hơn tránh thất thoát tài sản nhà nước. 99

3.2.6- Có sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan liên quan đến công tác bán nhà. 100

3.2.7- Nghiên cứu đưa ra những quy định, những cách làm giúp đẩy nhanh tiến độ bán nhà. 100

3.3- Kiến nghị. 101

PHẦN KẾT LUẬN 102

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nhất các công ty kinh doanh nhà số 1; số 2; số 3.
Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội bao gôm các đơn vị và các xí nghiệp trực thuộc sau.
a) Các xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 1;2;3;4;5;6;7.
Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 1;2;3;4;5;6;7 chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, cơ cấu tổ chức bộ máy dựa trên sự kiện toàn và đổi mới của xí nghiệp kinh doanh nhà trực thuộc công ty kinh doanh nhà sô 1, 2, 3 Hà Nội cũ.
Các xí nghiệp quản lí và phát triển nhà là đơn vị kinh tế phụ thuộc công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội, hạch toán nội bộ và được mở tài khoản chuyên thu và chuyên chi theo phân cấp hay ủy quyền của công ty. Được đăng kí kinh doanh và có con dấu khắc riêng theo quy định của pháp luật.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các chức năng và nhiệm vụ được giao.
* Chức năng.
Là đơn vị trực tiếp quản lý nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho các đơn vị, tổ chức hộ gia đình cá nhân thuê để ở, làm việc và sản xuất kinh doanh. Là đầu mối để tiếp nhận và trực tiếp giải quyết các công việc có liên quan đến nhà ở đất ở thuộc quỹ nhà nước giao quản lý. Thực hiện phát triển nhà theo phân cấp hay ủy quyền của giám đốc công ty.
Tham mưu đề xuất biện pháp thực hiện với giám độc công ty theo chức năng nhiệm vụ được phân cấp hay ủy quyền.
* Nhiệm vụ cụ thể.
+ Quản lý quỹ nhà và đất được giao.
- Quản lí về việc sử dụng, các di biến đối với quỹ nhà và đất được giao.
- Thu tiền cho thuê nhà để ở và để làm việc, để sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, tổ chức cá nhân đang thuê và sử dụng.
- Lập sổ bộ và các sổ chi tiết theo quy định. Tổ chức lưu trữ hồ sơ và báo cáo với công ty về công tác quản lý và chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty, trước pháp luật về báo cáo của đơn vị mình.
+ Công tác cải tạo và sửa chữa chống xuống cấp, thụ lý hồ sơ xin phép xây dựng và cải tạo.
- Thường xuyên kiểm tra chất lượng quỹ nhà được giao để xây dựng kế hoạch cải tạo chống cấp hàng năm. lập danh mục, phương án thiết kế kĩ thuật tổng dự toán các công trình cần sửa chữa và cải tạo nâng cấp theo thứ tự ưu tiên: nhà nguy hiểm, nhà chính sách, nhà duy tu bảo dưỡng, nhà mở rông diện tích....trình công ty và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chọn đề xuất các đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát, các đơn vị thi công với công ty để đề xất với các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về: chất lượng phương án, chất lượng kiểm tra hồ sơ về mặt thiết kế - kỹ thuật, tổng dự toán của đơn vị tư vấn, đảm bảo đúng mục tiêu đầu tư đã được duyệt.
- Đối với nhà nguy hiểm và các bộ phận nguy hiểm của nhà: thường xuyên kiểm tra các ngôi nhà nguy hiểm và các bộ phận nguy hiểm để kịp thời chống đỡ và tháo dỡ song song với việc lập các thủ tục quy định trình các cơ quan có thẩm quyền.
- Thiêt lập hồ sơ ban đầu, phối hợp với chính quyền đia phương xử lý theo thẩm quyền đối với các hộ dân lấn chiếm, cải tạo nâng cấp và xây dựng trái phép lam thay đổi kết cấu công trình, hiện trạng của nhà đất nằm trong quỹ nhà và đất do xí nghiệp quản lí.
- Tiếp nhận hướng dẫn, thụ lý hồ so xin phép xây dựng của các tổ chức hộ gia đình cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu của nhà nước tự đầu tư kinh phí để cải tạo, sữa chữa, nâng cấp hay xây dựng lại nhà thuộc địa bàn được giao, chuyển phòng kế hoạch kỹ thuật công ty kiểm tra, trinh giám đốc công ty xem xét phê duyệt trước khi thực hiện các giấy phép thủ tục hiện hành.
+ Thực hiện các chế độ chính sách về nhà ở đất ở.
Thực hiện điều tra quỹ nhà của các cơ quan tự quản trên địa bàn xí nghiệp quản lí. Phối hợp với phòng quản lý, ban tiếp nhân và bán nhà của công ty thực hiện tiếp nhận lại quỹ nhà để bán theo nghị định 61/cp ngày 5/7/1994 của chính phủ hay đưa vào quản lý theo quy định. Tổ chức việc thực hiện bán nhà theo nghị định 61/cp theo mô hình “một cửa” tại xí nghiệp. Thông báo danh sách các hộ gia đình đã mua nhà cho UBND phương (xã) Chi cục thuế để thu thuế sử dụng đất... Báo cáo kết quả định kỳ theo tuần, tháng quý và năm về phòng quản lý nhà của công ty để cập nhật theo dõi quy trình thực hiện chi tiết do giám đốc công ty quy định.
Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lí và xác minh hồ sơ dân nguyện ( sang tên, chia tách, chuyển nhượng, gia hạn hợp đồng thuê nhà...)chuyển đổi mục đích sử dụng nhà thuộc sở hữu của nhà nước đề xuất giải quyết bằng văn bản trình Giám đốc công ty và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức đo vẽ, thiết kế lập hợp đồng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của thủ tướng chính phủ trình công ty phê duyệt theo phân cấp và chuyển Sở Tài Nguyên Môi trường và Nhà Đất thẩm định, quy trình thẩm định chi tiết do giám đốc quy định.
Tiếp nhận, thụ lý và giải quyết phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để giải quyết các tranh chấp và khiêu kiện liên quan đến quyền sử dụng nhà ở đất ở và các chính sách liên quan thuộc thẩm quyền được giao. Thường xuyên báo cáo về công ty về các công việc giải quyết.
Đối với các trường hợp khiếu kiện nóng bỏng kéo dài, Xi nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ và tham gia với công ty, sở, ban ngành để giải quyết.
Tham gia công tác giải phóng mặt bằng có liên quan đến các quỹ nhà và đất do công ty quan lý được giám đốc giao.
+ Công tác phát triển nhà.
- Chủ động đề xuất các dự án phát triển nhà đối với quỹ nhà và đất trong phạm vi quản lí của công ty, tổ chức thực hiện khi Giám đốc chấp thuận.
- Tham gia phối hợp với phòng quản lý dự án của công ty để để tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà của công ty trên đia bàn đơn vị khi được giám đốc giáo nhiệm vụ.
+ Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
- Được phép chủ động liên hệ vơi các đơn vị tổ chức và cá nhânkhác ngoài công ty hoạt động theo quy định của pháp luật để khai thác nguồn việc và thực hiện thông qua tư cách pháp nhân của công ty khi có đầy đủ năng lực, điều kiện và phải đwocj Giám đốc công ty chấp thuận
- Tổ chức thi công công trình có quy mô nhỏkhi có đủ năng lực thực hiện và được giám đốc công ty giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được giám đốc công ty giao.
b) Xí nghiệp xây dựnh và phát triển nhà.
Xí nghiệp xây dựng và phát triển nhà chịu sự quản l; í và điều hành trực tiếp của công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội, cơ cấu tổ chức và bộ máy dựa trên cơ sở kiện toàn, hợp nhất và đổi tên từ các xí nghiệp xây dựng và kinh doanh nhà trực thuộc công ty kinh doanh nhà số 1; 2; 3 Hà Nội cũ.
Xí nghiệp xây dựng và phát triển nhà là đơn vị kinh tế phụ thuộc công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội, hoạch toán nội bộ được mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi theo phân cấp uỷ quyền của công ty. được đăng kí kinh doanh và khắc con dấu riêng theo quy định của pháp luật.
Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và trứoc pháp luật về kết quả thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao.
* Chức năng.
- Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng bao gôm thi công các công trinh xây dựng mới, các công trình kỹ thuật hạ tầng, các công trình cải tạo sữa chữa, các công trình lắp đặt điện, nước và thi công nội ngoại thất trong và ngoài công ty.
- Tham mưu đề xuất biện pháp thực hiện với Giám đốc công ty theo chức năng nhiệm vụ được phân cấp hoạc uỷ quyền,
* Nhiệm vụ.
Xây dựng kế hoạch phương án kinh doanh và biện pháp tổ chức thực hiện hàng năm trong phạm vi chức năng của đơn vị trình giám đốc công ty xem xét phê duyệt. Tổ chức thực hiện kế hoạch và các công trình do đơn vị khai thác.
2.2- Hoạt động công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2.2.1- Quy trình bán nhà bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2.2.1.1- Quy trình chung.
a) Quy định chung
+ Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê (bao gồm cả nhà do các cơ quân tự quản bán giao theo quy định của Nhà nước) đều được bán cho đối tượng đang thuê, trừ các trường hợp sau thì chưa bán:
- Nhà đang có tranh chấp khiếu kiện, nhà diện chính sách (chưa được các cơ quan có thẩmquyền giải quyết theo quy định của pháp luật).
- Nhà nằm trong khu vực quy hoạch đã có Quyết định thu hồi đất.
- Nhà phố cổ, biệt thự nằm trong danh sách không được bán. - Nhà nguy hiểm (trừ trường hợp người thuê cam kết tự chịu trách nhiệm an toàn về tính mạng, tài sản và đề nghị được mua nhà thì vẫn cho phép bán) + Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà nội có trách nhiệm chỉ đạo các Công ty Kinh doanh nhà tổ chức rà soát quỹ nhà ở đang quản lý cho thuê, xác định các ngôi nhà được bán theo quy đinh tại Ðiều 1 bản quy định này về phối hợp với UBND các phường để thông báo công khai cho chủ Hợp đồng đang thuê nhà (bao gồm cả các trường hợp có đơn và các trường hợp chưa có đơn mua nhà), xong trước ngày 30/6ë/2005 để các đối tượng đang thuê nhà biết có kế hoạch mua nhà và tổ chức bán nhà cho người đang thuê, xây dựng phương án giải quyết mua nhà và tổ chức bán nhà cho người đang thuê, xây dựng phương án giải quyết các trường hợp không mua nhà theo Chỉ thị số 43/2004/CT-TTG ngày 3/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Ðối vớ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©