Đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Download miễn phí Đề tài Đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HÓA Ở VIỆT NAM 5

1. Một số khái niệm và bản chất của đổi mới chỉ tiêu kế hoạch hóa. 5

1.1. Một số khái niệm 5

1.1.1. Khái niệm kế hoạch hóa: 5

1.1.2. Khái niệm hệ thống chỉ tiêu kế hoạch hóa: 5

1.2. Bản chất của đổi mới chỉ tiêu kế hoạch 7

2. Sự cần thiết phải đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 8

2.1. Bản chất của kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường 8

2.1.1. Bản chất chung 9

2.1.2.Bản chất của kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường 9

2.2. Chức năng của kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường. 10

2.2.1.Chức năng điều tiết, phối hợp, ổn định kinh tế vĩ mô: 11

2.2.2.Chức năng định hướng phát triển: 11

2.2.3.Chức năng kiểm tra, giám sát: 12

2.3. Đối tượng của kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường: 12

2.3.1. KH là một công cụ can thiệp của nhà nước trong nền kinh tế thị trường 12

2.3.2.KH là công cụ huy động và phân bổ nguồn lực khan hiếm nhằm thực hiện các mục tiêu ưu tiên 13

2.3.3. KH là công cụ để thu hút được các nguồn đầu tư từ nước ngoài 13

2.3.4.KH là công cụ để Chính phủ công bố các mục tiêu phát triển của mình và huy động nguồn lực xã hội cùng hướng tới mục tiêu. 14

2.4. Cơ chế KHH kiểu cũ ở Việt Nam. 14

Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KH PTKT – XH Ở VIỆT NAM 16

2.1. Hệ thống chỉ tiêu thời kỳ kế hoạch hóa tập trung 16

2.2. Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch hiện nay (thời kỳ đổi mới) 16

2.3. Những bất cập trong hệ thống chỉ tiêu hiện tại. 17

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KH PTKT Ở VIỆT NAM 19

1. Giải pháp trực tiếp 19

2. Giải pháp gián tiếp 21

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


dài hạn và mang tính hướng dẫn, cho nên HTCTKH cũng thu hẹp lại, còn rất ít chỉ tiêu pháp lệnh để bảo đảm các cân đối cơ bản của nền kinh tế quốc dân, nhằm tạo điều kiện cho xí nghiệp phát huy mạnh tinh thần chủ động, linh hoạt thực hiện quyền tự chủ kinh doanh kết hợp kế hoạch hoá với cơ chế thị trường.
Hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển được hiểu là thước đo cụ thể nhiệm vụ cần đạt được của thời kỳ kế hoạch. Các thước đo này thể hiện cả về số lượng và chất lượng. Nó cho phép xác định nội dung cơ bản của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các bộ phận cấu thành cụ thể của nó và được nhà nước sử dụng để thực hiện quá trình điều tiết nền kinh tế
Bản chất của đổi mới chỉ tiêu kế hoạch
Là quá trình đặt ra và thực hiện vấn đề tăng, giảm định lượng, định tính hệ thống chỉ tiêu hiện có nhằm mục đích nâng cao chất lượng của hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch hóa phát triển.
Việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện , có độ tin cậy cao, mang tính khả thi và được cập nhật thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng trong tất cả các kế hoạch của nền Kinh tế quốc dân.
Cấu trúc và yêu cầu đối với chỉ tiêu kế hoạch tốt:
Về cấu trúc: nhìn chung một chỉ tiêu phải bao gồm it nhất 5 nội dung cơ bản: tên chỉ tiêu, con số định lượng, không gian phản ánh, đối tượng phản ánh, thời gian đo lường. Trong một bối cảnh cụ thể, ba nội dung sau trong cấu trúc chỉ tiêu có thể đều được mọi người hiểu thống nhất thì không nhất thiết phải nêu ra, nhưng hai nội dung đầu nhất định phải có.
Trong quá trình xây dựng các chỉ tiêu phát triển, một yêu cầu mang tính nguyên tắc là các chỉ tiêu phải đảm bảo yêu cầu SMART:
S – specific: cụ thể: liệu chỉ tiêu đó có đo được cái cần phải đạt hay không?
M – measurable: đo đếm được: chỉ tiêu có xác định chính xác và đo được về lượng và chất.
A – achievable: có thể đạt được: chỉ tiêu có phù hợp với nhu cầu, năng kực và trình đọ của địa phương?
R – realistic: thực tiễn: chỉ tiêu xây dựng có phù hợp với khả năng và nguồn lực sẵn có của địa phương hay không?
T – timebound: có thời hạn cụ thể: chỉ tiêu có liên quan đến một giai đoạn cụ thể hay không?
Sự cần thiết phải đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
. Bản chất của kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường là sản phẩm của sự phát triển loài người, nó là hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Kinh tế thị trường thực hiện phân bổ các nguồn lực của xã hội thông qua cơ chế thị trường được chi phối bởi các quy luật cơ bản là quy luật giá trị, quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh. Các quan hệ mang tính áp đặt, cưỡng đoạt của kinh tế tự nhiên đã được thay bằng quan hệ thị trường ngang giá, trao đổi hàng hoá- tiền tệ. Lực lượng sản xuất phát triển được hỗ trợ bởi một hệ thống các thể chế thị trường nhằm đảm bảo cho nền kinh tế vận hành một cách có hiệu quả nhất.
Kinh tế thị trường là một sự phát triển mang tính tất yếu. Từ những mầm mống phát sinh trong nền kinh tế phong kiến, sự phát triển của lực lượng sản xuất đã phá vỡ những kết cấu phong kiến, thúc đẩy tự do hoá kinh tế và thiết lập vững chắc mối quan hệ hàng hoá tiền tệ. Tích luỹ tư bản, quá trình công nghiệp hoá đã biến mọi yếu tố của sản xuất thành hàng hoá. Kinh tế thị trường luôn tồn tại và phát triển ngay cả khi một quốc gia nào đó không thừa nhận nó (Kolotco, 2004). Những động lực phát triển mang tính nội sinh đã giúp cho nền kinh tế thị trường trở thành tất yếu.
Kinh tế thị trường có khả năng thích ứng với các hình thái xã hội khác nhau. Quá trình phát triển kinh tế thị trường đã cho thấy cơ chế kinh tế thị trường có thể phát huy tác dụng tích cực của nó với những chủ thể kinh tế khác nhau: cá thể, tiểu chủ, tư bản hay nhà nước. Điều quan trọng là các chủ thể kinh tế này cần có khả năng độc lập và cạnh tranh một cách bình đẳng, các quy luật của thị trường phải được tôn trọng. Nói cách khác, kinh tế thị trường gắn liền với sự phát triển của sản xuất hàng hoá và hoàn toàn có thể được xây dựng tại những quốc gia có chế độ chính trị xã hội khác nhau, vì bản chất của kinh tế thị trường là sử dụng nguồn lực khan hiếm có hiệu quả của quá trình sản xuất và dịch vụ.
Sự đa dạng trong mô hình của kinh tế thị trường, các nền kinh tế đang phát triển hiện nay hoàn toàn có khả năng rút ngắn thời gian phát triển. Các quốc gia với điều kiện và hoàn cảnh đi lên khác nhau có cách và tiến trình xây dựng kinh tế thị trường hoàn toàn khác nhau. Với lợi thế của những nước đi sau, áp dụng những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ, các quốc gia này có thể tiến hành xây dựng một nền kinh tế thị trường phát triển trong vòng 20-25 năm so với hàng trăm năm của nước Anh, hay 50 năm của Nhật Bản.
Kinh tế thị trường thực hiện tất cả các chức năng thông qua thị trường. Các vấn đề kinh tế cơ bản như: sản xuất cái gì, cho ai, và như thế nào? Hay việc phân bổ nguồn lực xã hội đều được điều tiết bởi cơ chế thị trường.
2.1.1.Bản chất chung
Xét về bản chàt, KHH là sự tác động có ý thức của Chính phủ vào nền kinh tế, nhằm định hướng và điều khiển sự biến đổi của những biến số kinh tế chính (tiêu dùng, đầu tư, tiết kiệm, xuất, nhập khẩu…) của một nước hay một khu vực nào đó để đạt được mục tiêu đã định trước.
Như vậy, bản chất của kế hoạch hoá: trước hết, được mô tả như là một loạt các mục tiêu kinh tế - xã hội cần đạt được trong khoảng thời gian đã định sẵn. Một kế hoạch toàn diện đặt ra những mục tiêu bao hàm tất cả mọi mặt trong kinh tế quốc dân. Một kế hoạch từng phần sẽ đề cập đến một phần của nền kinh tế. Kế tiếp, bản chất của kế hoạch hoá được thể hiện ở cách thức thực hiện sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế để thực hiện những mục tiêu đặt ra. Bản chất là giống nhau nhưng sự biểu hiện của bản chất này được thể hiện không giống nhau trong các cách kế hoạch hoá khác nhau.
2.1.2.Bản chất của kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường
Kể cả các nước có nền kinh tế thị trường mạnh như Mỹ, Nhật, Anh…, KHH vẫn đóng một vai trò sống còn , mặc dù tương đối gián tiếp trong nền kinh tế. Đặc trưng cơ bản của các nước có nền kinh tế thị trường là tính chất đa thành phần kinh tế, sở hữu tư nhân dưới nhiều hình thức khác nhau thống trị toàn bộ hệ thống kinh tế. Ở đây, thị trường tồn tại như một sức mạnh thần bí chi phối các mặt hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường là thể hiện nỗ lực có ý thức của chính phủ trong việc chủ động thiết lập các mối quan hệ giữa nhu cầu tiêu dùng của xã hội với khả năng nguồn lực hạn chế, nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cao nhất của mọi tầng lớp dân cư trong xã hội trên cơ sở sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả cao nhất.
KHH trong nền kinh tế thị trường là KHH định hướng phát triển, trong đó các mục tiêu và chỉ tiêu được xác định mang tính định hướng, dự báo, nó chỉ thể hiện trong một số lĩnh vực chủ yếu, được ưu tiên trong từng giai đoạn phát triển nhất định. Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra, cơ chế tác động của Chính phủ thường mang tính gián tiếp thông qua các chính sách định hướng và điều tiết vĩ mô. Những công cụ chính sách được sử dụng chủ yếu là những công cụ trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính và các quan hệ ngoại thương. Các chính sách tăng chi tiêu tài chính và điều chỉnh chi tiêu của chính phủ và tỷ lệ thuế được tăng cường đã tạo việc làm nhiều hơn và thu nhập cao hơn cho dân cư. Lạm phát và giảm phát được kiểm soát bằng các chính sách tài chính, các cuộc điều chỉnh lãi suất hay các nguyên tắc chỉ đạo về giá lương. Những biến động trong cán cân thanh toán được xử lý bằng những điều chỉnh về thuế nhập khẩu, kiểm soát tỷ giá, hạn ngạch và thuế. Trong tất cả các phương pháp nói trên thì những công cụ của chính sách là năng động và gián tiếp.
Có thể nói rằng: Kế hoạch hóa đứng về mặt bản chất là giống nhau với mọi nền kinh tế. Nhưng nội dung và hình thức biểu hiện là khác nhau trong các cách kế hoạch hóa khác nhau. Kế hoạch hóa tập trung mang tính cưỡng chế trực tiếp, nó thể hiện ở tính chất pháp lệnh. Tính chất hiện vật và tính chất cấp phát – giao nộp trong hệ thống chỉ tiêu và chỉ đạo thực hiện. Kế hoạch hóa phát triển manh tính thuyết phục gián tiếp và được xem là công nghệ của sự lựa chọn các hoạt động hợp lý và tối ưu, ngăn chặn để cho nền kinh tế khỏi đi lạc với mục tiêu tăng trưởng ổn định bằng những công cụ năng động và gián tiếp. Một kế hoạch như trên phải là kế hoạch ở tầm vĩ mô, một kế hoạch hướng dẫn và kế
2.2. Chức năng của kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường.
Như đã nói trong phần bản chất, kế hoạch hóa phát triển là kế hoạch ở tầm vĩ mô, kế hoạch mang tính hướng dẫn và kế hoạch thể hiện dưới dạng các chính sách phát triển. Một kế hoạch như vậy sẽ phải thực hiện các chức năng cơ bản sau đây:
2.2.1.Chức năng điều tiết, phối hợp, ổn định kinh tế vĩ mô:
Trên phương diện kinh tế vĩ mô, hoạt động kế hoạch hóa phải hướng tới các mục tiêu chính luôn được...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©