Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Liên doanh TOYOTA Giải Phóng

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Liên doanh TOYOTA Giải Phóng

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 9

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10

1.3.1. Đặc điểm chung về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10

1.3.2. Các phòng ban chức năng trong đơn vị 12

1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 13

1.4.1. Các mặt hàng kinh doanh 13

1.4.2. Chính sách phân phối 15

1.4.3. Cơ cấu tổ chức bán hàng tại Công ty 15

1.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Liên doanh TOYOTA Giải Phóng 17

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 17

1.5.2. Vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 18

1.5.2.1. Nguyên tắc kế toán chung 18

1.5.2.2. Vận dụng chế độ chứng từ kế toán 20

1.5.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán 20

1.5.2.4. Hệ thống sổ kế toán và chế độ báo cáo kế toán 21

1.5.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG. 23

2.1. Hạch toán doanh thu tại TOYOTA Giải Phóng 25

2.1.1. Chứng từ kế toán 25

2.1.2. Tài khoản kế toán 25

2.1.3. Hạch toán chi tiết doanh thu tại TOYOTA Giải Phóng 26

 2.1.4. Hạch toán tổng hợp doanh thu tại TOYOTA Giải Phóng 39

2.2. Hạch toán chi phí tại TOYOTA Giải Phóng 41

2.2.1. Chứng từ kế toán 41

2.2.1. Tài khoản kế toán 41

2.2.3. Hạch toán chi tiết chi phí tại TOYOTA Giải Phóng 41

2.2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí tại TOYOTA Giải Phóng 48

2.3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại TOYOTA Giải Phóng 49

2.3.1. Chứng từ sử dụng 54

2.3.2. Tài khoản sử dụng 55

2.3.3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại TOYOTA Giải Phóng 55

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG 57

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán doang thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Liên doanh TOYOTA Giải Phóng 57

3.2. Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Liên doanh TOYOTA Giải Phóng 64

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 72

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ảo hành và sửa chữa được ghi nhận khi hoàn thành và phát hành hóa đơn cho các dịch vụ đó.
- Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và các khoản phải thu khác.
1.5.2.2. Vận dụng chế độ chứng từ kế toán.
Hệ thống chứng từ kế toán:
Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán bao gồm các chứng từ bắt buộc và không bắt buộc là các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, giấy đề nghị tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán... theo đúng quy định tại Quyết định 15/2006/Q Đ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
Xe hơi là mặt hàng kinh doanh có giá trị cao bởi vậy khi khách hàng có nhu cầu mua xe thì phải ký hợp đồng và đặt cọc một khoản tiền mặt hay bằng bảo lãnh ngân hàng để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Hiện nay, Công ty áp dụng mức đặt cọc từ 10% đến 15% tổng giá trị xe. Khi khách hàng đặt cọc tiền mặt, thu ngân phải lập phiếu thu đến thời hạn giao xe khách hàng tiến hành thanh toán số tiền còn lại theo hợp đồng để nhận xe và giấy tờ xe. Khách hàng có thể thanh toán theo các hình thức thanh toán mà Công ty áp dụng. Khi thu ngân nhận được tiền hay Séc bảo chi từ khách hàng sẽ tiến hành lập phiếu thu, sau đó kế toán bán hàng tiến hành lập hóa đơn giá trị gia tăng. Đây là căn cứ để phòng kinh doanh giao xe và giấy tờ xe cho khách hàng, và cũng là căn cứ để kế toán ghi sổ kế toán.
1.5.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán.
Hiện nay, Công ty sử dụng các tài khoản sau để thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: TK:111,112,113,131,133,136,138,141,142,144,152,153,156,211,213,214, 222, 228, 241, 242,311, 331, 333, 334, 338, 341, 342, 411, 413, 421, 511, 515, 611,627, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911.
Để phù hợp và thuận lợi trong công tác hạch toán, Công ty đã mở chi tiết tài khoản cấp 1, 2 theo từng nghiệp vụ phát sinh cho các tài khoản. Cụ thể Công ty xây dựng hệ thống tài khoản cấp 1 dựa trên những căn cứ hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài Chính quy định. Đối với hệ thống tài khoản cấp 2, đơn vị thực hiện chi tiết theo nội dung của từng nghiệp vụ, từng đối tượng công nợ…
1.5.2.4. Hệ thống sổ kế toán và chế độ báo cáo kế toán:
Công ty thực hiện mở sổ kế toán (sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản...) và thực hiện chế độ báo cáo kế toán theo mẫu của Bộ Tài Chính ban hành tại Quyết định 15/2006/Q Đ-BTC ngày 20/3/2006.
Hiện nay, TOYOTA Giải Phóng đang sử dụng phần mềm kế toán máy trong công tác kế toán tại đơn vị, cụ thể là phần mềm kế toán Misa. Hình thức kế toán Công ty áp dụng là hình thức Nhật ký chung, đây là hình thức kế toán đơn giản, dễ thực hiện, hình thức này phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thời gian vào một quyển số gọi là sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu trên nhật ký chung để ghi vào sổ cái. Mỗi bút toán phản ánh trên sổ Nhật ký chung được chuyển vào sổ cái cho ít nhất hai tài khoản liên quan.
Trình tự ghi sổ kế toán của TOYOTA Giải Phóng có thể được chi tiết thành sơ đồ sau:
PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Chứng từ kế toán
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại
SỔ KẾ TOÁN
- Sổ chi tiết
- Sổ tổng hợp
- Báo cáo tài chính
- Báo cáo kế toán quản trị
Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày
In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm.
Sơ đồ 1.5: HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN CỦA
TOYOTA GIẢI PHÓNG
1.5.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán:
Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu vào ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Theo chế độ kế toán hiện hành thì TOYOTA Giải Phóng cũng phải nộp và công khai 4 báo cáo tài chính bắt buộc trước ngày 31/3 của năm kế tiếp đó là:
+ Bảng cân đối kế toán
+ Báo cáo kết quả kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Các báo cáo này được lập theo từng quý. Ngoài ra thì các phòng kế toán, phòng kinh doanh và các phòng, ban khác còn có nhiệm vụ cung cấp cho Ban lãnh đạo của Công ty các Báo cáo kế toán quản trị. Chẳng hạn như cuối mỗi tháng, kế toán trưởng phải hoàn thành và trình lên Giám đốc Bảng tổng hợp doanh thu của tháng đó.
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY TOYOTA GIẢI PHÓNG
Tại TOYOTA Giải Phóng, công tác tổ chức sổ kế toán được thực hiện theo hình thức kế toán máy với sự trợ giúp của phần mềm kế toán Misa. Phần mềm này sẽ tự động kết xuất số liệu và báo cáo thông qua các lệnh. Tuy nhiên khi tiến hành lập báo cáo thì TOYOTA Giải Phóng vẫn lựa chọn hình thức sổ Nhật Ký Chung. Công việc xử lý số liệu của phần hành tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh được thực hiện theo sơ đồ sau:
Chứng từ gốc
Nhật ký bán hàng
Nhật ký chung
Bảng kê nộp tiền doanh thu
Sổ cái TK511, 154, 515, 111, 112, 131, 627, 632, 641, 642, 911
Sổ chi tiết doanh thu, chi phí
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu, chi phí
Ghi chú: Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu số liệu
Sơ đồ 2.1: Quy trình luân chuyển sổ kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh
2.1. Hạch toán doanh thu tại TOYOTA Giải Phóng:
Doanh thu là một trong những chỉ tiêu tổng hợp quan trọng, góp phần đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ.
Doanh thu của TOYOTA Giải Phóng bao gồm: doanh thu từ hoạt động bán xe, doanh thu từ hoạt động sửa chữa xe, doanh thu từ hoạt động bán phụ tùng xe và doanh thu từ hoạt động tài chính.
2.1.1. Chứng từ kế toán:
Chứng từ hạch toán doanh thu tại TOYOTA Giải Phóng chủ yếu là các hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ và các hóa đơn bán hàng. Các chứng từ thu tiền mặt, giấy báo có của Ngân hàng. Bên cạnh đó còn có các phiếu thanh toán cũng như phiếu nhập, xuất kho cũng coi như là chứng từ kế toán của phần hành này.
2.1.2. Tài khoản kế toán:
Doanh thu của TOYOTA Giải Phóng được theo dõi trên tài khoản 511( doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ) và tài khoản 515 (doanh thu hoạt động tài chính)
TK 511 được chi tiết theo từng loại hình hoạt động
TK 5111- Doanh thu từ hoạt động bán xe (TK này được chi tiết tới cấp 3 theo từng loại xe).
TK 51111: Doanh thu từ hoạt động bán xe VIOS
TK 51112: Doanh thu từ hoạt động bán xe ALTIS
TK 51113: Doanh thu từ hoạt động bán xe CAMRY
TK 51114: Doanh thu từ hoạt động bán xe INNOVA
TK 51115: Doanh thu từ hoạt động bán xe HIACE
TK 5112- Doanh thu từ hoạt động bán phụ tùng xe
TK 5113- Doanh thu từ sửa chữa xe
TK 51131: Doanh thu từ hoạt động sửa chữa xe theo HĐSC
TK 51131: Doanh thu từ hoạt động sửa chữa nhỏ
TK 515- Doanh thu từ hoạt động tài chính
Ngoài ra, trong quá trình hạch toán doanh thu, doanh nghiệp còn sử dụng các tài khoản
TK 131: Phải thu khách hàng
TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
TK 111: Tiền mặt
TK 121: Tiền gửi Ngân hàng
TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện
2.1.3. Hạch toán chi tiết doanh thu tại TOYOTA Giải Phóng
Mặt hàng kinh doanh của Công ty là xe hơi TOYOTA sản xuất tại Việt Nam. Đây được coi là mặt hàng xa xỉ, có giá trị cao. Thông thường khách hàng có nhu cầu mua xe sẽ chủ động liên hệ với nhân viên kinh doanh của Công ty hay trực tiếp đến Show room trưng bày của Công ty.
Hiện nay Công ty đang áp dụng ba cách bán hàng là: Thu tiền ngay, bán trả chậm và bán trả góp thông qua Ngân hàng.
- cách bán hàng thu tiền ngay: Theo cách này khách hàng là người trực tiếp thanh toán và sẽ nhận xe khi hoàn thành việc thanh toán. Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại bộ phận thu ngân của Công ty hay chuyển khoản vào 2 tài khoản của Công ty tại Ngân hàng: Tài khoản 0.200.171.012 mở tại Ngân hàng Citibank Hà Nội và tài khoản số 21110000140046 mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội.
- cách bán trả chậm: cách này Công ty chỉ áp dụng cho khách hàng là các doanh nghiệp Nhà nước, các sở, ban, nghành và khách hàng phải cam kết thanh toán tiền mua xe cho Công ty trong vòng từ 05 đến 10 ngày sau khi nhận xe.
- cách bán trả góp thông qua Ngân hàng: cách này Công ty áp dụng với tất cả khách hàng có nhu cầu mua trả góp, theo hình thức khách hàng phải chứng minh được khả năng tài chính của mình với Ngân hàng phục vụ mình. Khi khách hàng và Ngân hàng hoàn tất thủ tục thanh toán với Công ty thì Công ty sẽ tiến hành giao xe cho khách hàng theo hợp đồng đã ký kết. Định kỳ khách hàng trả tiền gốc và lãi cho Ngân hàng theo hợp đồng tín dụng mà khách hàng đã kí kết với Ngân hàng.
Doanh thu từ hoạt động bán xe:
Thủ quỹ sẽ lập Phiếu thu khi khách hàng đặt cọc tiền và thanh toán số tiền còn lại. Kế toán sẽ tiến hành lập Hóa đơn GTGT khi nhận được đầy đủ Phiếu thu hay các thông báo về việc khách hàng đã thanh toán số tiền mua xe. Sau khi nhận được các chứng từ có liên quan, kế toán tiêu thụ tiến hành cập nhật số liệu vào máy tính, máy tính sẽ cập nhật các hóa đơn.
Sau đây là mẫu Phiếu thu và Hóa đơn cụ thể:
CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG QĐ số 297TC/CĐKT
TOYOTA GIAI PHONG ngày 22 tháng 06 năm 1999
của Bộ Tài Chính
PHIẾU THU
RECEIVING VOUCHER Số/Voucher No 1363
Ngày 31/10/2008
Diễn giải
Descriptions
Số tiền / Amount
Lí do thu tiền: Thu tiền đặt cọc mua...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©