Chương 4: Chọn đường đi trong mạng

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Tổng quan
 Tuần trước
 Giao thức IP
 ðịa chỉ IP và cấu trúc gói tin IP
 Giao thức ICMP
 Tuần này: Tiếp tục về tầng mạng
 Thế nào là chọn ñường?
 Chọn ñường tĩnh và chọn ñường ñộng
 Giải thuật và giao thức chọn ñường Chọn ñường là gì?
Các nguyên lý chọn ñường
Cơ chế chuyển tiếp gói tin
Quy tắc “Longest matching”

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©