Tổng hợp đánh giá tác động môi trường

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa An Sinh tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 2018 Link:

Xem link download tại Blog Kết nối!
link dự phòng Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©