Xây dựng hệ thống quản lý kho cho công ty TNHH dược phẩm Tam Long

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
a. Nội dung
- Khảo sát và thu thập số liệu và tổng hợp số liệu, viết báo cáo phần nghiệp
vụ
- Dựa theo quy trình xây dựng HTTT quản lý theo kỹ nghệ hƣớng cấu trúc
để xây dựng các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống
- Lập trình thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý kho cho Công Ty TNHH
Dƣợc Phẩm Tam Long
b. Các yêu cầu cần giải quyết
- Mô tả đúng và đủ hiện trạng của công ty đang khảo sát cũng nhƣ các yêu
cầu của bài toán đặt ra
- Hoàn thành bản đồ án dựa theo các nội dung kể trên và tuân thủ theo đúng
quy định của nhà trƣờng
- Lập trình có kết quả phần mềm quản lý kho cho Công Ty TNHH Dƣợc
Phẩm Tam Long LỜI MỞ ĐẦU............................................................................. .......................11
CHƢƠNG 1: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG....................... ................13
1.1. Khái quát về công ty TNHH Dƣợc Phẩm Tam Long...................... . ...........13
1.1.1. Sơ lƣợc về công ty.............................................................. ............13
1.1.2. Giới thiệu về một số bộ phận trong công ty....................................14
1.2. Mô tả hoạt động của hệ thống hiện tại.............................................. ...........15
1.3. Mục tiêu quản lý...........................................................................................16
1.4. Hồ sơ dữ liệu sử dụng...................................................................................17
1.5. Mô hình nghiệp vụ...................... ................................. ................................24
1.5.1. Sơ đồ ngữ cảnh................................................................................24
1.5.2. Sơ đồ phân rã chức năng......................................... .......................25
1.5.3. Ma trận thực thể chức năng......... ........................... ........................28
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH & THIÊT KẾ HƢỚNG CẤU
TRÚC..................................................................................................................29
2.1. Các khái niệm cơ bản............................................................................ .......29
2.1.1. Hệ thống.................................................................................... ......29
2.1.2. Hệ thống thông tin...........................................................................29
2.1.3. Các đặc điểm của phƣơng pháp phân tích thiết kế có cấu trúc.. . ...30
2.1.4. Quản điểm vòng đời của (chu trình sống) của HTTT.....................32
2.1.5. Phƣơng pháp mô hình hóa............... ....................... ........................37
2.2. Các loại mô hình trong phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc... ..38
2.2.1. Mô hình xử lý..................................................................................38 ệ
2.3. Quy trình phân tích thiết kế theo hƣớng cấu trúc.........................................48
2.3.1. Đề cƣơng của các mô hình chính trong phân tích và thiết kế một
ứng dụng....................................................................................................48
2.3.2. Quy trình phân tích và thiết kế hƣớng cấu trúc...............................50
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN................................51
3.1. Mô hình phân tích xử lý...............................................................................51
3.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0..............................................................51
3.1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1..............................................................52
3.2. Mô hình phân tích dữ liệu............................................................................55
3.2.1.Xác định các thực thể......................................................................55
3.2.2. Xác định các mối quan hệ...............................................................58
3.2.2.Mô hình khái niệm dữ liệu..............................................................62
CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN...................................63
4.1. Thiết kế CSDL..............................................................................................63
4.1.1 Thiết kế CSDL logic.......................................................................63
4.1.2. Thiết kế CSDL vật lý......................................................................65
4.2. Thiết kế đầu ra..............................................................................................74
4.3. Mô hình luồng dữ liệu hệ thống...................................................................77
4.4. Thiết kế giao diện.........................................................................................80
4.4.1. Các giao diện cập nhật dữ liệu........................................................80
4.4.2. Các giao diện xử lý dữ liệu........................................... .................81
4.4.3. Tích hợp giao diện...........................................................................82
4.5. Thiết kế chƣơng trình...................................................................................84 4.5.1. Sơ đồ đặc tả giao diện.....................................................................84
4.5.2. Hệ thống thực đơn...........................................................................85
CHƢƠNG 5: LẬP TRÌNH THỬ NGHIỆM...................................................88
5.1. Giới thiệu hệ quản trị CSDL và ngôn ngữ lập trình lựa chọn......................88
5.1.1. Hệ quản trị CSDL SQL SERVER...................................................88
5.1.2. Ngôn ngữ VISUAL BASIC............................................................89
5.2. Các giao diện................................................................................................91
5.2.1. Giao diện chƣơng trình.................................................. .................91
5.2.2. Giao diện cập nhật...........................................................................92
5.2.3. Giao diện tìm kiếm..........................................................................95
5.2.4. Giao diện báo cáo............................................................................97
5.3. Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình.....................................................98
KẾT LUẬN................................................................. .......................................99
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................. .............. ..............................101 Ngày nay Công nghệ thông tin đã phát triển với tốc độ nhanh chóng.
Công nghệ tin học đã đƣợc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nhƣ nghiên cứu khoa
học, phát triển kinh tế, quân sự và trong nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Ở
các nƣớc tiên tiến, máy tính đã đƣợc ứng dụng ở nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ
lợi ích cho con ngƣời. Việc liên lạc tìm kiếm thông tin không còn bị cản trở. Thế
giới trở lên xích lại gần nhau hơn nhờ Công nghệ thông tin. Tất cả các nƣớc đều
đang cố gắng làm chủ kiến thức và tìm cách áp dụng thành tựu của Công nghệ
thông tin vào mọi ngành kinh tế – xã hội của nhà nƣớc.
Do vậy, công tác quản lý kho hàng là một công tác không thể thiếu của tất
cả các tổ chức về kinh tế. Với các lý do ấy thì phát triển Công nghệ thông tin đã
trở thành một ngành kinh tế quan trọng , đặc biệt là Công nghệ phần mềm. Sự ra
đời của các sản phẩm phần mềm đặc biệt là các phần mềm ứng dụng nhƣ quản
lý kho trong vài năm gần đây mang lại nhiều thuận lợi trong công tác quản lý
hàng hóa tránh sự nhầm lẫn, thất thu, mất mát. Tuy nhiên bên cạnh những tiện
lợi mà các chƣơng trình này mang lại, vẫn còn nhiều khó khăn, nhƣợc điểm cần
đƣợc khắc phục. Nhƣợc điểm của các chƣơng trình còn nhiều lý do nhƣ: Bản
thân các nhà lập trình còn hạn chế về trình độ cũng nhƣ kinh nghiệm làm phần
mềm.
Thông tin về các mặt hàng đƣợc biến đổi hàng ngày mà sổ sách không thể
cập nhật những thông tin đó một cách chính sác đƣợc. Lý do trên cho thấy việc
xây dựng một hệ thống thông tin quản lý kinh doanh trên máy tính, đáp ứng
nhanh và hiệu quả các yêu cầu tập hợp hàng nhập, hàng xuất, tra cứu, tìm kiếm,
thống kê số lƣợc hàng một cách chính xác và nhanh chóng.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©