Đánh giá việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2015

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Đánh giá việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện tw 108 năm 2015CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú
1.1.1. Sự hình thành Quy chế
1.1.2. Nội dung chính của Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
1.1.3. Nội dung của một đơn thuốc
1.1.4. Điều kiện của người kê đơn
1.1.5. Quy định về ghi đơn thuốc
1.1.6. Một số nguyên tắc khi kê đơn
1.1.7. Một số chỉ số sử dụng thuốc
1.2. Sơ lƣợc về Bảo hiểm y tế
1.2.1. Khái niệm về BHYT
1.2.2. Vai trò của BHYT
1.2.3. Các cách chi trả của BHYT
1.3. Thực trạng kê đơn và thực hiện quy chế kê đơn
1.3.1. Trên thế giới
1.3.2. Tại Việt Nam
1.4. Vài nét về bệnh viện và khoa Dƣợc - Bệnh viện TƢQĐ 108
1.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của Bệnh viện
1.4.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ khoa Dược
1.4.3. Biên chế tổ chức khoa Dược - Bệnh viện TƯQĐ 108
1.4.4. Cơ sở vật chất khoa Dược - Bệnh viện TƯQĐ 108
CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.2.3. Cách lấy mẫu
2.3. Các biến số trong nghiên cứu
2.3.1. Các biến số trong khảo sát một số chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú
2.3.2. Các biến số trong khảo sát thực trạng thực hiện Quy chế kê đơn
thuốc ngoại trú
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.1. Khảo sát một số chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện TƯQĐ
108
2.4.2. Khảo sát thực trạng thực hiện Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại
bệnh viện TƯQĐ 108
2.5. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Khảo sát các chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện TƢQĐ
108
3.1.1. Số chẩn đoán trung bình
3.1.2. Số thuốc kê trong đơn
3.1.3. Về sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc tiêm và vitamin
3.1.4. Thuốc được kê trong DMTBV
3.1.5. Chi phí trung bình của một đơn thuốc
3.2. Thực trạng thực hiện Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh
viện TƢQĐ 108
3.2.1. Ghi thông tin bệnh nhân
3.2.2. Quy định ghi chẩn đoán, ngày kê đơn, ký và ghi (hay đóng dấu)
họ tên bác sỹ kê đơn
3.2.3. Quy định đánh số khoản, sửa chữa đơn và gạch phần đơn trắng
3.2.4. Quy định ghi tên thuốc theo tên chung quốc tế (INN, tên generic),
tên BD 1 thành phần, tên BD nhiều thành phần
3.2.5. Quy định ghi hàm lượng (nồng độ) và số lượng thuốc
3.2.6. Hướng dẫn sử dụng ghi trong đơn
CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Về các chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện TƢQĐ 108 4.1.1. Chẩn đoán
4.1.2. Số thuốc trong đơn
4.1.3. Đơn thuốc kê kháng sinh, thuốc tiêm và vitamin
4.1.4. Thuốc kê trong danh mục
4.2. Về việc thực hiện Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện
TƢQĐ 108
4.2.1. Ghi thông tin bệnh nhân
4.2.2. Ghi tên thuốc
4.2.3. Ghi nồng độ (hàm lượng), số lượng
4.2.4. Ghi hướng dẫn sử dụng
4.3. Mặt hạn chế của đề tài
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ ĐẶT VẤN ĐỀ
Sức khỏe là tài sản vốn quý nhất của con người. Nhu cầu về chăm sóc
sức khỏe của người dân ngày càng được chú trọng. Hệ thống Bệnh viện phát
triển mạnh mẽ từng bước đảm bảo được việc khám chữa bệnh, cung ứng
thuốc đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời và giá cả cạnh tranh. Đặc biệt, các Bệnh
viện Quân đội đóng vai trò quan trọng, liên tục đổi mới về mọi mặt để đáp
ứng nhu cầu khám chữa bệnh và cung ứng thuốc tới người dân. Trong nền
kinh tế thị trường như hiện nay, số lượng và chủng loại thuốc ngày càng
phong phú và đa dạng, góp phần đảm bảo cung ứng đủ thuốc, có chất lượng
cho nhu cầu điều trị.
Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không hợp lý đã và đang là vấn đề đáng
quan tâm của mọi quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và xã
hội. Nó làm tăng chi phí cho hoạt động chăm sóc sức khỏe, làm giảm chất
lượng điều trị, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra các phản ứng có hại cho
chính bệnh nhân. Bên cạnh đó, hiện tượng kê đơn thuốc không phù hợp với
chẩn đoán, lạm dụng kháng sinh…còn rất phổ biến [4].
Vì vậy, Bộ Y tế cũng đã ban hành rất nhiều văn bản, trong đó có Quyết
định 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 hướng dẫn quy chế kê đơn thuốc
trong điều trị ngoại trú để tăng cường giám sát hoạt động kê đơn thuốc [6].
Ngay cả khi triển khai quy chế này, các bệnh viện công lập, tư nhân, phòng
khám tư nhân cũng thực hiện không giống nhau. Nhằm phản ánh được phần
nào việc thực thi văn bản này, chúng tui tiến hành đề tài: “Đánh giá việc thực
hiện quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Trung ƣơng Quân đội
108 năm 2015.” với 2 mục tiêu sau:
1. Khảo sát một số chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện Trung
ương Quân đội 108 2. Khảo sát thực trạng thực hiện Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại
bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Từ đó đưa ra một số kiến nghị và đề xuất nhằm nâng cao chất lượng
việc thực hiện quy chế kê đơn để hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn,
hiệu quả.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©