Hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ điều trị nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng đồng

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ điều trị nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng đồng ( Nghiên cứu trường hợp tại Cơ sở điều trị Methadone thuộc trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Nam Định)
MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài........................................................................................ 1
2. Tổng quan những nghiên cứu, can thiệp về công tác hỗ trợ điều trị nghiện
ma túy: ........................................................................................................... 2
3. Ý nghĩa của nghiên cứu:............................................................................. 9
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: ......................................................... 11
5. Phạm vi nghiên cứu:................................................................................. 11
5.1. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu: ..................................... 11
6. Câu hỏi nghiên cứu: ................................................................................. 12
7. Giả thuyết khoa học:................................................................................. 12
8. Phương pháp nghiên cứu:......................................................................... 13
9. Kết cấu của luận văn: ............................................................................... 15
NỘI DUNG ................................................................................................. 16
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .................................. 16
1.1.Một số khái niệm cơ bản của nghiên cứu:............................................... 16
1.1.1.Công tác xã hội:................................................................................... 16
1.1.3.Nghiện ma túy: .................................................................................... 17
1.1.4.Điều trị nghiện ma túy:........................................................................ 17
1.2.Các lý thuyết ứng dụng trong đề tài:....................................................... 17
1.2.1.Thuyết hệ thống:.................................................................................. 17
1.2.2.Thuyết hành vi – Học tập xã hội:......................................................... 19
1.2.3.Thuyết nhận thức xã hội: ..................................................................... 22
1.3.Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước................................ 25
1.4.Đặc điểm và địa bàn nghiên cứu:............................................................ 27
1.4.1.Tỉnh Nam Định:................................................................................... 27
1.4.2.Các mô hình, dịch vụ trợ giúp người nghiện ma túy tại Nam Định:............... 29
1.4.3. Các mô hình, dịch vụ còn thiếu và yếu trên địa bàn tỉnh Nam Định.............. 34
1.4.4. Dịch vụ quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy:...................... 35
1.4.5. Dịch vụ tiếp cận cộng đồng thông qua giáo dục viên đồng đẳng: ............... 35
1.5.Cơ sở điều trị Methadone thành phố Nam định: ..................................... 36
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ NGHIỆN TẠI CƠ SỞ ĐIỀU
TRỊ METHADONE THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ..................................... 38
2.1.Cơ cấu bộ máy và các hoạt động điều trị nghiện tại cơ sở: ..................... 38
2.1.1.Hoạt động tư vấn: ................................................................................ 39
2.1.2.Hoạt động thăm khám: ........................................................................ 40
2.1.3.Hoạt động điều trị:............................................................................... 40
2.1.4.Theo dõi quá trình điều trị: .................................................................. 41
2.1.5.Xử lý các tác dụng không mong muốn...........................................................41
2.2. Thực trạng điều trị của người nghiện tại cơ sở Methadone tp.Nam Định: .....43
2.2.1. Đặc điểm chung của người nghiện ma túy:......................................... 43
2.2.2. Thực trạng hoạt động điều trị tại Cơ sở Methadone tp. Nam Định.............. 45
2.2.3. Thực trạng điều trị của người nghiện ma túy: ..................................... 48
CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM TRONG TRỢ
GIÚP NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY ĐIỀU TRỊ NGHIỆN.......................... 58
3.1. Mục đích của hoạt động trợ giúp .......................................................... 58
3.2. Hình thức trợ giúp: ................................................................................ 58
3.3. Hoạt động trợ giúp: ............................................................................... 59
3.3.1. Tiếp xúc nhóm:.................................................................................. 59
3.3.2. Thu thập thông tin nhóm: ................................................................... 59
3.3.3. Mối quan hệ của các thành viên trong nhóm....................................... 61
3.3.4. Sơ đồ hoạt động:................................................................................. 61
3.4. Xác định vấn đề của nhóm:................................................................... 62
3.4.1.Thực trạng của nhóm tự lực:................................................................ 62
3.4.2.Nhu cầu của nhóm:.............................................................................. 63
3.4.3.Khó khăn:.............................................................................................. 63
3.5.Xác định các nguồn lực hỗ trợ:............................................................... 65
3.6. Kế hoạch giúp đỡ: ................................................................................ 66
3.6.1. Chuẩn bị kế hoạch: ............................................................................ 66
3.6.2. Xác định nội dung trợ giúp: ............................................................... 66
3.6.3. Hoạt động cụ thể: ............................................................................... 68
3.7. Đánh giá kết quả sau can thiệp. ............................................................. 77
3.8. Chuyển giao hoạt động nhóm: ............................................................... 78
KẾT LUẬN................................................................................................. 81
KHUYẾN NGHỊ......................................................................................... 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 86
PHỤ LỤC 1................................................................................................. 90

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, ma túy đã và đang là đại dịch nguy hiểm để
lại những hậu quả khôn lường cho sự phát triển của toàn nhân loại. Vấn đề ma
túy hiện nay trở thành mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tình hình sử
dụng ma túy vẫn diễn biến phức tạp, bất chấp các nỗ lực kiểm soát ma túy.
Theo báo cáo về tình hình ma túy Thế giới năm 2012 của chương trình kiểm
soát tội phạm và ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC), ước tính năm 2010
trên toàn cầu có 230 triệu người sử dụng ma túy. Tình trạng sản xuất và sử
dụng ma túy đang gia tăng đe dọa nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội và sức
khỏe cộng đồng tại các quốc gia trên Thế giới, trong đó có Việt Nam. Bởi vậy,
công tác phòng chống ma túy nói chung và điều trị nghiện nói riêng, đặc biệt
vấn đề tái nghiện và tái hòa nhập xã hội luôn là những thách thức đòi hỏi sự
nỗ lực của người nghiện, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy,
những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách và
chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy. Trải qua 5
năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010 cho
thấy nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, công tác phòng, chống
và kiểm soát ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh
vực: Nhận thức về tác hại của tệ nạn ma túy và trách nhiệm đối với công tác
phòng chống ma túy của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có những chuyển
biến tích cực góp phần từng bước kiềm chế tệ nạn ma túy; đẩy mạnh Công tác
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; công tác quản lý và hỗ trợ người
nghiện ma túy được nâng cao. Tuy nhiên, trong công tác này chúng ta còn gặp
không ít khó khăn, những kết quả thu được mới chỉ là bước đầu, cụ thể: chúng
ta đã áp dụng nhiều hình thức, mô hình tổ chức can thiệp, trợ giúp cho người
nghiện ma túy nhưng kết quả không được như mong muốn; tỷ lệ tái nghiện 90 – 95%, công tác truyền thông còn dàn trải, bề nổi; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
chưa đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt nhu cầu của người nghiện chưa được đáp
ứng và thiết thực. Điều đó đặt ra câu hỏi: Chúng ta phải hỗ trợ người nghiện
như thế nào để họ từ bỏ hoàn toàn ma túy? cách hỗ trợ nào được coi
là hiệu quả và ứng dụng cao trong công tác trợ giúp cai nghiện cho người
nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng? Để giải quyết vấn đề đó, đòi hỏi sự
chung tay, góp sức của toàn xã hội, trong đó có ngành Công tác xã hội.
Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, với mục đích đẩy lùi hiểm họa từ
ma túy và hỗ trợ cho người sử dụng ma túy, một số địa phương trên cả nước
đã và đang áp dụng mô hình Điều trị ma túy tại cộng đồng có sự tham gia hỗ
trợ của các nhân viên xã hội nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những
điểm chưa phù hợp từ hình thức cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa
bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, thuộc Bộ Lao động- Thương binh và xã
hội. Qua đó, khuyến khích người nghiện tự cai nghiện; hỗ trợ cho công tác cai
nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.
Xuất phát từ thực tiễn trên, tui quyết định lựa chọn đề tài: “Hoạt động
Công tác xã hội trong hỗ trợ điều trị nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng
đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm
phòng chống HIV/AIDS thành phố Nam Định)”
2. Tổng quan những nghiên cứu, can thiệp về công tác hỗ trợ điều
trị nghiện ma túy:
2.1. Những nghiên cứu trên Thế giới:
Ma túy và các tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của
nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra rất nghiêm trọng đến các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một
bộ phận nhân dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm,
đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Hội nghị Báo cáo về tình hình ma túy trên toàn thế giới do Ủy ban
Quốc tế về phòng chống ma túy của Liên Hợp Quốc ( UNODC) phối hợp với
Văn phòng Thường trực phòng chống ma túy (SODC) tổ chức, đánh giá:
Trong suốt 100 năm, các quốc gia trên thế giới đã kiên trì đấu tranh với các
loại tội phạm liên quan đến ma tuý. Kết quả đạt được tuy có nhiều ấn tượng,
song ma tuý vẫn chưa bị nhổ tận gốc khỏi đời sống con người. Tuy nhiên,
theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2010 có khoảng 250
triệu người sử dụng ma túy, tương đương với 5% dân số Thế giới, trong đó có
27 triệu người có vấn đề nghiêm trọng do sử dụng ma túy, 200.000 người tử
vong hàng năm do sử dụng heroin, cocain và các loại ma túy khác. Đơn cử
như ở Anh năm 2010 có có hơn 13 nghìn người nghiện ma túy, đa phần là
nghiện heroin, tiêu phí khoảng 15 tỷ bảng Anh/năm. Hơn 50% vụ phạm tội ở
Anh có liên quan đến ma túy. Chưa kể đến việc những thành viên khác trong
gia đình, cộng đồng và xã hội cũng chịu hậu quả của nghiện ma túy làm cho
chất lượng cuộc sống nói chung bị suy giảm.
Trong số người tiêm chích ma túy, năm 2013 khoảng 20% nhiễm HIV,
46,7% mắc viêm gan C và 14,6% mắc viêm gan B, tạo thêm gánh nặng về
bệnh tật cho toàn cầu; khoảng 1/100 ca tử vong ở người lớn là do sử dụng ma
túy bất hợp pháp. Tiêm chích ma túy vấn là một trong những nguyên nhân
của tình trạng lây nhiễm HIV ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Hàng năm người sử dụng ma túy đốt hết của nhân loại một khoản tiền
khổng lồ, lên đến hàng chục tỉ đô la. Tại Hoa Kỳ, ngân sách hàng năm cho
công tác phòng, chống ma túy lên tới 18 tỷ USD; tổ chức cảnh sát hình sự
Quốc tế Interpol đã huy động 70% lực lượng và tài chính cho đấu tranh
phòng, chống tội phạm ma túy [25, tr. 70]. Người nghiện ma túy chủ yếu
trong độ tuổi từ 15- 64 là độ tuổi lao động, gây nên những ảnh hưởng nặng nề
đến nguồn nhân lực lao động Thế Giới.
Trước tình hình đó, các nhà khoa học về xã hội và nhân văn, các nhà
hoạt động xã hội đã có những quan tâm đa chiều về vấn đề này qua những
nghiên cứu về cơ chế tác động phòng chống tái nghiện, dự phòng ma túy và
các cách tiếp cận hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng, trong đó nhiều nghiên cứu
tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân của việc sử dụng ma túy và một số mô hình
và chiến dịch hỗ trợ điều trị hiệu quả cho người nghiện tiến tới đẩy lùi hệ quả
từ ma túy.
“ Hazelden Betty Ford Foundation” là Mô hình hướng đến điều trị
nghiện các chất dạng thuốc phiện, mô hình này đã phát triển một chương trình
đào tạo toàn diện để giúp các bệnh viện và các trung tâm điều trị nghiện và
ngăn chặn tỷ lệ tử vong do sử dụng ma túy quá liều. Hazelden Betty Ford
Foundation đã giải quyết được cuộc khủng hoảng các chất dạng thuốc phiện
theo những cách khác nhau năm 2015, cung cấp các sự kiện giáo dục
và truyền thông ở Washington và trong các cộng đồng trên khắp đất nước
Mô hình điều trị Regen, là mô hình điều trị nghiện hiệu quả, thu hút
khách lựa chọn nhiều nhất tại Úc, được thành lập năm 1970, trong đó phương
châm hoạt động của mô hình này là giảm hại, cung cấp các gói dịch vụ cần
thiết, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện của người nghiện, trong
đó có điều trị thay thế bằng Methadone.
Trên Thế Giới hiện nay vẫn còn một khoảng thiếu hụt lớn trong việc
cung cấp các dịch vụ điều trị cai nghiện ma túy. Ước tính, chỉ có một trong
sáu người có vấn đề về lạm dụng ma túy được điều trị. Cuối tháng 6 năm
2013, UNODC đã công bố “Báo cáo Tình hình Ma túy Thế giới năm 2013”,
bản báo cáo là văn bản thống kê và phân tích thường niên của bức tranh tình
hình ma túy toàn cầu tương đối hoàn chỉnh. Đồng thời, đề ra các giải pháp:
Đẩy mạnh việc thực hiện các công ước quốc tế về kiểm soát ma túy; các hiệp
định đẩy mạnh song phương, đa phương về hợp tác phòng chống ma túy.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©