Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông việt nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 11
1.1. Những vấn đề chung về năng lực tài chính doanh nghiệp 11
1.1.1Khái niệm tài chính doanh nghiệp 11
1.1.2 Khái niệm năng lực tài chính của doanh nghiệp 12
1.2 Phương pháp phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp 12
1.2.1. Phương pháp so sánh 12
1.2.2. Phương pháp tỷ số 12
1.2.3. Phương pháp cân đối liên hệ 13
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont 13
1.3. Quy trình phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp 15
1.3.1 Thu thập thông tin 15
1.3.2. Xử lý thông tin 16
1.3.3.đoán và quyết định 16
1.4 Sự cần thiết của phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp 16
1.5. Nội dung phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp 17
1.5.1.Khả năng huy động vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh 17
1.5.1.1.Quy mô 17
1.5.1.2.Cơ cấu nguồn vốn 18
1.5.2.Quy mô tài sản, cơ cấu và chất lượng của tài sản. 19
1.5.3. Hiệu quả sử dụng tài sản 20
1.5.3.1. Hiệu quả sử dụng tài sản 20
1.5.3.2.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài sản dài hạn 21
1.5.3.3.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài sản ngắn hạn 21
1.5.4. Hiệu quả sử dụng vốn 23
1.5.4.1 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn. 24
1.5.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định. 24
1.5.4.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 24
1.5.5.Khả năng sinh lời 25
1.6.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp. 26
1.6.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 26
1.6.2.Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
VIỆT NAM 29
2.1 Giới thiệu công ty 29
2.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận giai đoạn 2010 – 2012 29
2.3. Nội dung phân tích năng lực tài chính của Công ty CP DET Việt Nam 31
2.3.1 Khả năng huy động vốn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 31
2.3.2. Quy mô tài sản. cơ cầu và chất lượng của tài sản. 37
2.3.3.Hiệu quả sử dụng nguồn vốn 39
2.4. Đánh giá chung về năng lực tài chính của công ty CP DET Việt Nam 48
2.4.1. Những kết quả đạt được 48
2.4.2. Những điểm còn hạn chế và nguyên nhân 49
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN
THÔNG VIỆT NAM 52 3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 52
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty 52
3.3.3. Một số biện pháp khác cải thiện tình hình tài chính để làm tăng doanh thu và
chi phí 56
3.4. Một số đề xuất, kiến nghị 59
KẾT LUẬN 60 LỜI MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay, Việt nam đã chính thức gia nhập tổ chúc thương mại thế giới WTO.
đồng nghĩa nền kinh tế Việt nam mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là làm
cách nào có thể đạt được hiệu quả kinh tế cao. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả
kinh tế cao mới có thể đứng vững lâu dài trên thị trường, mới có đủ sức cạnh tranh với
những doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vừa có điều kiện tích lũy và mở
rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn
nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều này điều cần thiết trước tiên là phải nắm
bắt được những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là thông tin kinh tế để kịp thời
có những thay đổi cho phù hợp với nền kinh tế mới. Công ty Cổ phần đầu tư và phát
triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam với những nỗ lực và thông tin nắm bắt
được đã dần dần tạo được nguồn vốn, nguồn hàng, tăng tích lũy để mở rộng kinh
doanh. Công việc kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, đó chỉ là
bước khởi đầu để công ty bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà cả
nước nói chung và ngành thương mại nói riêng phải phấn đấu và nỗ lực hết mình thì
mới có thể đứng vững được.
Trong quá trình tham gia thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và phát trỉên công
nghệ điện tử viễn thông Việt Nam, em nhận thấy rằng hiệu quả hoạt động kinh doanh
là vấn đề quan trọng không thể thiếu đối với bất kì doanh nghiệp nào. Do đó cần tìm ra
những biện pháp nhằm đem lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, đây là một
trong những khó khăn mà hiện nay công ty đang quan tâm. Tuy vậy nó không phải lúc
nào cũng theo ý thích của con người vì trong kinh doanh luôn tạo ra bất ngờ cho chúng
ta. Khi tham gia những giờ học về chuyên ngành Tài Chính, em cũng như nhiều bạn
sinh viên khác đều thắc mắc không biết rằng những môn học ấy sẽ ứng dụng như thế
nào trong thực tiễn. Cho đến khi thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công
nghệ điện tử viễn thông Việt Nam em mới hiểu rằng những kiến thức mà em được học
là một tài sản vô hình quý báu giúp em hiểu biết được những quy tắc, những nguyên lý,
những ý nghĩa của các con số tài chính. Cũng giống như Archimède, khi phát hiện ra
quy tắc đòn bẩy, ông nảy ra ý tưởng “Nếu cho tui một điểm tựa, tui sẽ bẩy được cả
Trái Đất”. Do đó, bằng những kiến thức đã được học tập và tích lũy khi còn ngồi trên
những giảng đường của Trường Đại học Thăng Long, em cũng muốn nêu ra những suy
nghĩ và quan điểm của mình về những vấn đề tài chính của công ty và các giải pháp
cải thiện năng lực tài chính của công ty. Do vậy em đã chọn đề tài: “PHÂN TÍCH
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN NĂNG LỰC
TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây để đánh giá
đúng thực trạng hiện tại của công ty.
- Đưa ra những lợi thế và những khó khăn trong hiện tại cũng như tương lai đối
với sự phát triển kinh doanh của công ty.
- Tìm hiểu những vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục tại Công ty cổ phàn đầu tư
và phát triển điện tử viễn thông việt nam.
- Đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©