Quản lý hoạt động tham vấn tâm lý tại trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ..........................................................................2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu....................................................3
4. Giả thuyết khoa học............................................................................3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu .........................................................................3
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .............................................................4
7. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................4
8. Đóng góp mới của luận văn................................................................4
9. Cấu trúc của luận văn .........................................................................5
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM
LÝ TẠI TRUNG TÂM GD – LĐXH HẢI PHÒNG .........................................6
1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu………………………………………….6
1.1.1 Lịch sử ra đời của ngành tham vấn tâm lý…….………………….6
1.1.1.1 Lịch sử ra đời của ngành tham vấn tâm lý trên thế giới………..6
1.1.1.2 Lịch sử ra đời của ngành tham vấn tâm lý ở Việt Nam……….12
1.1.2 Lịch sử nghiên cứu của đề tài………………………………......14
1.2 Những vấn đề lý luận chung về ma tuý, nghiện ma tuý..................14
1.2.1 Một số vấn đề lý luận chung về ma tuý .......................................14
1.2.1.1 Ma tuý.......................................................................................14
1.2.1.2 Phân loại ma tuý .......................................................................15
1.2.2 Một số vấn đề về nghiện ma túy, người nghiện ma túy...............17
1.2.2.1 Nghiện ma tuý ..........................................................................17
1.2.2.2 Người nghiện ma tuý................................................................20
1.2.3 Tác hại của ma tuý ......................................................................21
1.2.3.1 Đối với cá nhân người nghiện ..................................................21
1.2.3.2 Đối với gia đình và người thân .................................................23
1.2.3.3 Đối với xã hội...........................................................................23
1.2.4 Một số đặc điểm tâm lý của học viên…………………………...24
1.2.4.1 Giai đoạn cắt cơn (từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 15)...................24
1.2.4.2 Giai đoạn lạc quan tếu (từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 45).........24
1.2.4.3 Giai đoạn bế tắc (từ ngày thứ 46 đến ngày thứ 120).................25
1.2.4.4 Giai đoạn tự điều chỉnh (từ ngày thứ 121 đến ngày thứ 180) ...26
1.2.4.5 Giai đoạn bắt đầu phục hồi tâm sinh lý (trên 180 ngày)...........26
1.3. Những vấn đề lý luận chung về tham vấn tâm lý .........................27
1.3.1 Một số khái niệm liên quan .........................................................27
1.3.2 Mục đích, nhiệm vụ của tham vấn tâm lý:...................................29
1.3.3. Các hình thức tham vấn ..............................................................30
1.4. Những vấn đề lý luận chung về quản lý ........................................31
1.4.1 Khái niệm về quản lý...................................................................31
1.4.2 Quản lý hoạt động tham vấn tâm lý.............................................36
1.4.2.1 Hoạch định chính sách đối hoạt động tham vấn tâm lý: ...........36
1.4.2.2 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện công tác tham
vấn tâm lý .............................................................................................37
1.4.2.3 Huy động và quản lý các nguồn lực cho công tác tham vấn tâm lý:..38
1.4.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và công tác kiểm tra, đánh
giá trong hoạt động tham vấn tâm lý. ...................................................38
TIỂU KẾT CHƢƠNG 1..............................................................................40
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN, CÔNG TÁC
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC
- LAO ĐỘNG XÃ HỘI HẢI PHÒNG ............................................................41
2.1 Tổng quan về địa bàn nghiên cứu..................................................41
2.1.1 Đặc điểm thành phố Hải Phòng...................................................41
2.1.2 Đặc điểm Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng ........44 2.1.2.1 Về bộ máy tổ chức....................................................................45
2.1.2.2 Về tình hình lao động ...............................................................45
2.1.2.3 Về cơ sở vật chất kỹ thuật ........................................................46
2.2 Tình hình chung về học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo
dục - Lao động xã hội Hải Phòng .........................................................47
2.2.1 Về số lượng .................................................................................47
2.2.2 Về độ tuổi ....................................................................................48
2.2.3 Về trình độ học vấn .....................................................................48
2.2.4 Những dấu hiệu đặc trưng của học viên khi nghiện ma túy.........49
2.3 Thực trạng hoạt động tham vấn tâm lý tại Trung tâm Giáo dục - Lao
động xã hội Hải Phòng .........................................................................51
2.3.1 Những khó khăn về mặt tâm lý của học viên Trung tâm GD -
LĐXH Hải Phòng đang phải đối mặt ...................................................51
2.3.2 Thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của học viên tại Trung tâm
Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng ................................................55
2.4 Thực trạng công tác quản lý hoạt động tham vấn tâm lý tại Trung
tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng .........................................59
2.4.1 . Những quy định về hoạt động tham vấn tâm lý.........................59
2.4.2 Về tổ chức bộ máy quản lý hoạt động tham vấn tâm lý: .............60
2.4.3 Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham vấn .........61
2.4.4 Về cở sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí cho hoạt động tham vấn.......64
2.4.5 Về kiểm tra đánh giá hoạt động tham vấn ..................................65
2.5 Đánh giá chung về quản lý hoạt động tham vấn tâm lý tại Trung tâm
Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng. ...............................................65
2.5.1 Đánh giá những mặt mạnh và thuận lợi:......................................65
2.5.2 Những mặt hạn chế......................................................................66
2.5.3 Một số bất cập, mâu thuẫn trong hoạt động tham vấn ở Trung tâm
GD - LĐXH Hải Phòng........................................................................67
2.5.4 Nguyên nhân của các hạn chế và bất cập....................................67 2.5.5 Những vấn đề đặt ra cho hoạt động tham vấn tâm lý tại Trung tâm
GD - LĐXH Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020 ....................................69
TIỂU KẾT CHƢƠNG 2..............................................................................71
Chƣơng 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ TẠI
TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI HẢI PHÒNG ..................72
3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, tăng cường chỉ đạo của các
cấp ngành đối với công tác tham vấn tâm lý cho học viên ...................72
3.1.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, tạo ra môi trường có tính pháp
lý cho Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng đẩy mạnh và nâng
cao chất lượng hoạt động tham vấn tâm lý cho học viên. ..........................72
3.1.2 Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ngành về hoạt động tham vấn
tâm lý cho học viên cai nghiện .............................................................73
3.2 Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và củng cố bộ máy tổ chức hoạt
động tham vấn tâm lý của Trung tâm GD - LĐXH Hải Phòng ............74
3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham vấn..............................76
3.3.1 Yêu cầu chung về đội ngũ cán bộ tham vấn ................................76
3.3.2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ làm nhiệm vụ tham vấn...78
3.3.2.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tham
vấn dài hạn:Ị..........................................................................................79
3.3.2.2 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ làm công tác tham vấn ngắn hạn:.79
3.3.2.3 Xây dựng cơ chế tuyển cộng tác viên làm công tác tham vấn..80
3.3.3 Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác tham vấn .80
3.3.3.1 Nội dung bồi dưỡng..................................................................81
3.3.3.2 Hình thức tổ chức bồi dưỡng ....................................................84
3.4 Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí cho công tác
tham vấn ...............................................................................................85
3.4.1 Lập kế hoạch dự trù nguồn kinh phí cho công tác tham vấn .......85
3.4.2 Tổ chức nguồn kinh phí...............................................................85
3.4.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tham vấn
tâm lý....................................................................................................86 3.5 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động tham vấn.......................86
3.6. Kết quả thăm dò ý kiến về các giải pháp .......................................87
TIỂU KẾT CHƢƠNG 3..............................................................................89
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ................................................................90
1. Kết luận ............................................................................................90
2. Khuyến nghị .....................................................................................91
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................93
PHỤ LỤC ......................................................................................................

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©