Quản lý vốn tại công ty cổ phần nước sạch quảng ninh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2
4. Những đóng góp mới của luận văn ............................................................... 3
5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 4
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN VÀ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ............................. 5
1.1. Cơ sở lý luận về vốn và công tác quản lý vốn của doanh nghiệp.............. 5
1.1.1. Cơ sở lý luận về vốn của doanh nghiệp ..................................................5
1.1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp..................12
1.1.3. Cơ sở lý luận về quản lý vốn trong doanh nghiệp ...............................16
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý vốn của doanh nghiệp ................................... 30
1.2.1. Một số kinh nghiệm quản lý vốn hiêu qu ̣ ả của một số DN ................30
1.2.2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Công ty Cổ phần Nước
sạch Quảng Ninh.....................................................................................................32
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 34
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 34
2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 34
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................34
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu ......................................................................35
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu ...............................................................35
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 36
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH .............................. 45
3.1. Khái quát về Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh............................ 45
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần nước
sạch Quảng Ninh.....................................................................................................45
3.1.2. Nhiệm vụ, bộ máy tổ chức quản lý và định hướng phát triển
của Công ty..............................................................................................................46
3.2. Thực trạng về vốn và tình hình quản lý vốn tại Công ty cổ phần
nước sạch Quảng Ninh.................................................................................... 52
3.2.1. Tình hình huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn và hoạt động kinh
doanh của Công ty ..................................................................................................52
3.2.2. Thưc tr ̣ ang c ̣ ông tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty..................66
3.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý vốn của Công ty...........82
3.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn của Công ty cổ phần
Nước sạch Quảng Ninh ................................................................................... 91
3.3.1. Những kết quả đạt được..........................................................................91
3.3.2. Những hạn chế .........................................................................................93
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế...........................................................94
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
QUẢNG NINH............................................................................................... 96
4.1. Quan điểm và định hướng phát triển nguồn vốn của Công ty cổ
phần Nước sạch Quảng Ninh .......................................................................... 96
4.1.1. Quan điểm phát triển nguồn vốn của Công ty cổ phần Nước
sạch Quảng Ninh.....................................................................................................96

4.1.2. Định hướng phát triển nguồn vốn của Công ty cổ phần Nước
sạch Quảng Ninh.....................................................................................................97
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Công ty cổ
phần Nước sạch Quảng Ninh ........................................................................ 100
4.2.1. Khai thác và sử dụng các nguồn vốn hiệu quả và hợp lý..................100
4.2.2. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sử dụng vốn và huy động
vốn kinh doanh.....................................................................................................101
4.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn cố định..............................................103
4.2.4. Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động của Công ty....................105
4.2.5. Giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Công
ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh ....................................................................106
4.3. Một số kiến nghị..................................................................................... 108
KẾT LUẬN .................................................................................................. 110
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 111 MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vốn là điều kiện tiên quyết của bất cứ một doanh nghiệp nào hoạt
động trong nền kinh tế, là phương tiện để biến các ý tưởng trong kinh doanh
thành hiện thực. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn sẽ góp phần quyết định sự
thành bại của doanh nghiệp, chính vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào dù lớn
hay nhỏ cũng đều quan tâm đến vốn và vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý vốn.
Sự phát triển kinh tế kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của các
doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều. Mặt khác, ngày
nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và sự cạnh tranh trên
thị trường ngày càng khốc liệt thì nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp cho
đầu tư phát triển ngày càng lớn. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao
độ nguồn vốn bên trong cũng như bên ngoài và phải sử dụng đồng vốn một
cách có hiệu quả cao nhất. Vì vậy, quản lý vốn là một bộ phận cấu thành quan
trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính quản lý và điều hành kiểm soát
các hoạt động về tình hình sử dụng nguồn vốn và cần thiết phải biết phân bổ
nguồn vốn sao cho hợp lý tránh tình trạng dư thừa, lãng phí, thất thu về nguồn
vốn làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Tại Việt Nam, trong những năm qua nền kinh tế tăng trưởng một cách
nhanh chóng. Tỷ lệ GDP của nền kinh tế quốc doanh ngày càng cao. Tốc độ
phát triển đô thị ngày càng nhanh. Chính sách đổi mới, mở cửa của Đảng và
Chính phủ đã mang lại những kết quả to lớn trong công cuộc xây dựng đất
nước giàu mạnh. Song song với các ngành kinh tế trọng điểm đã được Chính
phủ ưu tiên phát triển là các chương trình nâng cấp, cải tạo các cơ sở hạ tầng
cho các khu vực đô thị và nông thôn trong toàn quốc như: giao thông, trường
học, điện và cấp - thoát nước, v.v... nhằm nâng cao điều kiện sống của nhân
dân và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh được chuyển đổi từ Công ty
TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh (tiền thân là Công
ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh). Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Khai
thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, du lịch, dịch vụ,
sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quản lý các dự án
đầu tư phát triển cấp nước, các hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh. Tuy là
Công ty có truyền thống lịch sử lâu đời nhưng việc cổ phần hóa doanh nghiệp
chính thức được thự hiện trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu suy thoái, việc
đưa Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra trở thành
một trong những vấn đề đang được quan tâm hàng đầu của Công ty.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, tui lựa chọn nghiên cứu đề tài
“Quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh” làm luận văn
thạc sĩ của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn của Công ty Cổ
phần Nước sạch Quảng Ninh, đề ra một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện
công tác quản lý vốn tại Công ty.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá những lý luận và thực tiễn về vốn và quản lý vốn trong
doanh nghiệp.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn tại Công ty Cổ
phần Nước sạch Quảng Ninh.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý
vốn tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Công tác quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh. 3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý
vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh từ đó phân tích,
đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản
lý vốn của Công ty trong thời gian tới.
- Về không gian: Đề tài đươc th ̣ ưc hi ̣ ên t ̣ aị Công ty Cổ phần Nước sạch
Quảng Ninh
- Về thời gian: Số liệu sử dụng để nghiên cứu trong luận văn chủ yếu
được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015.
4. Những đóng góp mới của luận văn
Trên cơ sở nghiên cứu khoa học, hệ thống hoá những vấn đề lý luận và
thực tiễn, luận văn có những đóng góp sau:
4.1. Về lý luận
Luận văn hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận và
thực tiễn về quản lý vốn tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh.
4.2. Về thực tiễn
- Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn tại
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
- Luận văn đã đánh giá được tầm quan trọng của việc quản lý vốn tại
Công ty; hiệu quả trong sản xuất kinh doanh mang lại từ hoạt động quản lý
vốn và một số hạn chế trong công tác quản lý vốn.
- Luận văn đã xác định rõ một số giải pháp phù hợp, mang tính khả thi
nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn của Công ty trong thời gian tới.
4.3. Về giải pháp
Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý
vốn tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, trong đó các nhóm giải pháp
về xác định nhu cầu vốn; nhóm giải pháp về hoàn thiện công tác quản lý
vốn;… là những giải pháp mang tính đột phá. 5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục.
Luận văn được kết cấu gồm 4 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn, công tác quản lý vốn của
doanh nghiệp;
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu;
Chương 3: Thực trạng công tác quản lý vốn tại Công ty cổ phần Nước
sạch Quảng Ninh;
Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn tại
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©