Hoàn thiện công tác quản lý vốn tại công ty cổ phần phát triển tùng lâm

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 4
5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 4
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN, CÔNG TÁC
QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP.................................................... 5
1.1. Cơ sở lý luận về vốn của doanh nghiệp ..................................................... 5
1.1.1. Khái niệm vốn của doanh nghiệp............................................................ 5
1.1.2. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp..................................................... 6
1.1.3. Phân loại vốn........................................................................................... 8
1.3. Cơ sở lý luận về quản lý vốn trong doanh nghiệp ................................... 12
1.3.1. Sự cần thiết phải quản lý vốn của doanh nghiệp .................................. 12
1.3.2. Quy trình quản lý vốn trong DN............................................................. 14
1.3.3. Nội dung công tác quản lý vốn ............................................................. 15
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý vốn của doanh nghiệp .... 20
1.4. Cơ sở thực tiễn về quản lý vốn của DN ................................................... 27
1.4.1. Một số kinh nghiệm quản lý vốn hiệu quả của một số doanh nghiệp ........ 27
1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Công ty Cổ phần phát triển
Tùng Lâm.............................................................................................. 28
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ........................... 30
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 30
2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 30
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu................................................................ 30
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 31
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 31
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 32
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÙNG LÂM .......................................................... 42
3.1. Khái quát về Công ty cổ phần phát triển Tùng lâm ................................. 42
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần phát triển
Tùng Lâm.............................................................................................. 42
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của Công ty.............. 43
3.2. Thực trạng về vốn và tình hình quản lý vốn tại Công ty cổ phần phát
triển Tùng Lâm........................................................................................ 48
3.2.1. Tình hình huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn và hoạt động kinh
doanh của Công ty................................................................................. 48
3.2.2. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty Tùng Lâm...... 62
3.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý vốn của công ty .............. 78
3.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn của Công ty cổ phần phát
triển Tùng Lâm.......................................................................................... 87
3.3.1. Những kết quả đạt được ........................................................................ 87
3.3.2. Những hạn chế ...................................................................................... 88
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế .......................................................... 90
Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÙNG LÂM ....................... 92
4.1. Quan điểm và định hướng phát triển nguồn vốn của Công ty cổ phần
phát triển Tùng Lâm................................................................................ 92 4.1.1. Quan điểm phát triển nguồn vốn của Công ty cổ phần phát triển
Tùng Lâm................................................................................................ 92
4.1.2. Định hướng phát triển nguồn vốn của Công ty cổ phần phát triển
Tùng Lâm................................................................................................ 93
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Công ty cổ
phần phát triển Tùng Lâm....................................................................... 95
4.2.1. Khai thác và quản lý các nguồn vốn hiệu quả và hợp lý ...................... 95
4.2.2. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch quản lý vốn và huy động vốn
kinh doanh .............................................................................................. 97
4.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn cố định................................................ 99
4.2.4. Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động của Công ty ..................... 101
4.2.5. Giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Công ty
Cổ phần phát triển Tùng Lâm ............................................................... 102
4.3. Một số kiến nghị..................................................................................... 104
KẾT LUẬN.................................................................................................... 106
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 108 MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vốn kinh doanh là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh
doanh, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng của
nền kinh tế. Đối với mỗi doanh nghiệp, muốn tồn tại và phát triển cần
quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho hiệu
quả nhất. Khủng hoảng kinh tế trong giai đoạn hiện nay đã làm cho việc huy
động vốn trở nên khó khăn hơn, vốn sản xuất kinh doanh trở nên thiếu thốn
trầm trọng. Trong khi đó, tình trạng sử dụng vốn lãng phí, quản lý vốn kém
hiệu quả vẫn còn tồn tại ở rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Điều đó đã làm
giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước nhất là khi chúng
ta đã tham gia vào sân chơi của thế giới. Chính vì vậy vấn đề nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp đã và đang trở thành vấn đề bức xúc
và có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền
kinh tế.
Quản lý vốn là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống quản
lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát
triển tốt thì mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản của doanh
nghiệp. Do vậy, quản lý sử dụng vốn tốt đồng nghĩa với công tác quản lý sử
dụng tài sản của doanh nghiệp.
Việt Nam - một nền kinh tế mới nổi ở Châu Á, với sự tham gia tích
cực tại các diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực như: tổ chức thương mại thế
giới, tổ chức kinh tế và hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức
các nước Đông Nam Á... Nền kinh tế Việt nam phát triển và hội nhập có sự
góp phần đáng kể về hoạt động thương mại và dịch vụ trong đó có hoạt động
xuất nhập khẩu và dịch vụ du lịch, khách sạn, du lịch tâm linh... Hàng năm,
nguồn vốn đầu tư vào thương mại - dịch vụ tăng cao, thu nộp ngân sách của
ngành thương mại- dịch vụ gia tăng theo đà phát triển của nền kinh tế và
nguồn vốn đầu tư. Quảng Ninh là một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư và khách du lịch,
với nhiều lợi thế như cảng biển, cửa khẩu giáp với Trung Quốc, nằm trong
vành đai phát triển kinh tế Đông tây với Trung Quốc, có Vịnh Hạ long là Di
sản văn hóa thế giới, có khu du lịch phật giáo Yên Tử và nhiều danh lam
thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa... Do vậy, hoạt động thương mại - dịch vụ
ở Quảng Ninh diễn ra hết sức sôi động và có sự tham gia của các thành phần
kinh tế từ tư nhân đến các công ty trong nước, công ty đa quốc gia tham gia.
Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm là công ty cổ phần với sự tham gia
góp vốn của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Ninh
(QUINIMEX). Trong những năm qua, công ty không ngừng phát triển, tham
gia vào hoạt động thương mại - dịch vụ chung của tỉnh Quảng Ninh cũng như
của toàn quốc. Công ty đã trở thành một trong nhưng công ty uy tín của tỉnh
Quảng Ninh, với nhiều đột phá trong đầu tư, xây dựng và khai thác có hiệu
quả 2 tuyến cáp treo trên khu di tích Yên Tử, liên doanh với tập đoàn nước
ngoài để khai thác các sản phẩm dịch vụ của khách sạn PALACE Quảng
Ninh, khách sạn Vân Hải. Hiện nay, tình hình quản lý vốn của công ty đã đã
dần được hoàn thiện, cơ cấu vốn kinh doanh đang được Công ty bố trí hợp lý
hơn, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cố định.
Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm được nâng
cao, doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng
vốn đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, việc phân bổ nguồn vốn, cơ cấu
nguồn tài trợ, kế hoạch huy động, sử dụng vốn còn chưa hợp lý vẫn còn thiếu
xót và lãng phí. Bên cạnh đó, kinh tế thế giới suy thoái, nhiều doanh nghiệp
cùng ngành đã phá sản hay gặp khó khăn do đầu tư không đúng hướng, chất
lượng dịch vụ kém, không khai thác được các thế mạnh vốn có trên địa bàn
hay do đầu tư dàn trải, lãng phí và khai thác không hiệu quả.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, tui đã lựa chọn nghiên cứu
đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Công ty Cổ phần phát triển
Tùng Lâm” làm luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở những lý luận cơ bản về vốn và công tác quản lý vốn của
doanh nghiệp, từ đó áp dụng vào phân tích thực trạng công tác quản lý vốn
của Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm, đề ra một số giải pháp chủ yếu
nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Công ty, góp phần phát triển kinh tế
xã hội cho tỉnh Quảng Ninh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn và quản lý vốn trong
doanh nghiệp.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn tại Công ty Cổ
phần phát triển Tùng Lâm.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn tại
Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý vốn tại Công ty
Cổ phần phát triển Tùng Lâm.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
* Phạm vi về nội dung: Là công tác quản lý vốn của Công ty Cổ phần
phát triển Tùng Lâm.
Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vốn kinh
doanh của công ty từ đó phân tích, đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác quản lý vốn của công ty trong thời gian tới.
* Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần
phát triển Tùng Lâm.
* Phạm vi về thời gian: Đề tài thu thập và phân tích số liệu của Công ty
từ năm 2012 đến năm 2014. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Về ý nghĩa khoa học: Đề tài đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn
về vốn, quản lý vốn trong doanh nghiệp, đi từ khái niệm, vai trò của vốn đối
với doanh nghiệp, quản lý vốn trong doanh nghiệp: gồm sự cần thiết, quy
trình và quản lý các loại vốn nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn tại công ty
cổ phần phát triển Tùng Lâm. Mặt khác đề tài đã tổng hợp kinh nghiệm quản
lý vốn của một số công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực để rút ra bài học
kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực nói chung
và Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm nói riêng.
Về ý nghĩa thực tiễn: Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá thực trạng
công tác quản lý vốn tại Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm trong giai đoạn
2012 -2014. Từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá về những thành công,
những hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm hoàn
thiện công tác quản lý vốn tại Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm.
Đề xuất các giải pháp chủ yếu cùng với các điều kiện đồng bộ góp phần
hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục.
Luận văn được kết cấu gồm 4 chương:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn, quản lý vốn trong
doanh nghiệp;
Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu;
Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản lý vốn tại Công ty cổ phần phát
triển Tùng Lâm;
Chƣơng 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Công
ty cổ phần phát triển Tùng Lâm. Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN,
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn của doanh nghiệp
a. Khái niệm
Hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động nền tảng của mọi doanh
nghiệp với mục tiêu là tối đa hoá lợi nhuận. Để có thể tiến hành hoạt động
sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần kết hợp các yếu tố cơ bản
sau: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Muốn có được các
yếu tố này đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một lượng vốn tiền tệ nhất định
đảm bảo phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh của mình. Lượng vốn
tiền tệ đó được gọi là vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (vốn của
doanh nghiệp).
Vốn sản xuất kinh doanh có thể được hiểu như sau:
Vốn của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản mà doanh
nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.
Vốn của doanh nghiệp thường xuyên vận động và chuyển hóa từ hình
thái ban đầu là tiền chuyển sang hình thái hiện vật và cuối cùng lại trở về hình
thái ban đầu là tiền. Sự vận động của vốn sản xuất kinh doanh như vậy được
gọi là sự tuần hoàn của vốn. Sự tuần hoàn của vốn sản xuất kinh doanh diễn
ra liên tục lặp đi lặp lại có tính chất chu kỳ tạo thành sự chu chuyển của vốn.
Sự chu chuyển của vốn sản xuất kinh doanh chịu chi phối rất lớn bởi đặc điểm
kinh tế - kỹ thuật của từng ngành.
b. Đặc trưng của vốn
Để quản lý vốn có hiệu quả, doanh nghiệp cần hiểu thấu đáo các
đặc trưng của vốn

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©