bài giảng Luật đầu tư

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Bài giảng Luật đầu tư và nghị định hướng dẫn
 Quyền đầu tư, kinh doanh
 Nhà đầu tư nước ngoài
 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 Dự án đầu tư và thủ tục đối với dự án đầu tư Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh
và đầu tư kinh doanh có điều kiện
6 ngành nghề
cấm
267 ngành,
nghề có điều
kiện
Ngành nghề
tự do đầu tư
kinh doanh Quyền đầu tư, kinh doanh
 Điều 33 Hiến pháp 2013:
“Mọi người có quyền tự do
kinh doanh trong những ngành nghề
mà pháp luật không cấm”Xem link download tại Blog Kết nối!

xem thêm
Bài giảng Pháp luật về đầu tư
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©