đào tạo và huấn luyện nhân viên bán hàng giỏi

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN


Lao động có chuyên môn, kỹ

thuật là nhân tố

quyết định sự

thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị

trường. Ðầu tư

vào con người là đầu tư

mang ý nghĩa chiến

lược, trong nhiều trường hợp nó hơn hẳn so với việc đầu tư vào

việc đổi mới công nghệ doanh.

và thiết bị

trong quá trình sản xuất kinh

Ðào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật cho tất cả
mọi lao động của doanh nghiệp là khâu quan trọng nối liền quá trình tuyển dụng với quá trình sử dụng lao động có hiệu quả.
Kinh nghiệm thực tế của các công ty thành đạt và phát triển cho
thấy công ty nào chú trọng tới đào tạo và huấn luyện nhân viên, công ty đó có nhiều cơ hội thành công hơn trong kinh doanh.

Trong quá trình đào tạo, mỗi nhân viên sẽ

tự tích luỹ

được

những thiếu hụt về

kiến thức và kỹ

năng, cập nhật thêm kiến

thức và đặc biệt là học tập được kinh nghiệm của những đồng

nghiệp khác để

đáp

ứng nhu cầu công việc và đối đầu với

những thách thức trong tương lai. Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp là một tiến trình liên tục. Các bước tiến hành thông thường là:
+ Ấn định nhu cầu đào tạo và phát triển
+ Xác định các mục tiêu đào tạo cụ thể
+ Lựa chọn các phương pháp thích hợp
+ Lựa chọn các phương tiện thích hợp
I - Xác định nhu cầu đào tạo:
- Công tác đào tạo và huấn luyện phải giúp ích cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, hay nói một cách khác là không có sự khác biệt giữa mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của việc đào tạo nhân viên. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo nhân viên được xem xét bắt đầu từ nhu cầu của chính bản thân doanh nghiệp. Muốn vậy doanh nghiệp phải tự trả lời các câu hỏi:

- Thách thức của môi trường kinh doanh đặt ra cho doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn là gì?

- Nhân viên của doanh nghiệp có khả đòi hỏi của thị trường?

năng đáp

ứng đến đâu các

- Nhân viên của doanh nghiệp còn thiếu gì để lược của doanh nghiệp?

thực hiện chiến

Nhu cầu đào tạo của mỗi nhân viên là có những điểm khác biệt
do kiến thúc cơ bản, tiềm năng và hoài bão phát triển của họ
không giống nhau. Do vậy các hoạt động đào tạo phải hướng tới

việc thiết kế

chương trình sao cho đáp

ứng được yêu cầu của

từng đối tượng.
Nhu cầu đào tạo quyết định phương pháp đào tạo. Không có bất kỳ chương trình hay cách nào phù hợp với mọi nhu cầu.
Các chương trình đào tạo được chọn lựa trên cơ sở dung hoà
mong muốn của các cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp,

trong đó hiệu quả

kinh doanh được đưa ra làm tiêu chí

ảnh

hưởng có tính quyết định. Nhiều thất bại trong công tác phát
triển nhân sự là nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng đến hiệu
quả đào tạo, không đánh giá được tác động của việc đào tạo tới
quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi nhân viên.
1.1 Chu kỳ nghề nghiệp
Chu kỳ nghề nghiệp là các giai đoạn trong cuộc đời nghề nghiệp
của con người. Hiểu được bản chất của chu kỳ nghề nghiệp là
điều rất cần thiết và quan trọng nhằm giúp cho việc hoạch định và phát triển nghề nghiệp.
Các giai đoạn chính của chu kỳ nghề nghiệp gồm có: giai đoạn
phát triển, giai đoạn thăm dò, giai đoạn thiết lập, giai đoạn duy trì và giai đoạn suy tàn.
Giai đoạn phát triển
Giai đoạn này bắt đầu từ lúc mới sinh thường kéo dài đến năm
18 tuổi. Ðây là giai đoạn phát triển con người tự khẳng định, có

chịu ảnh hưởng qua lại của gia đình, trường học và môi trường
xã hội.
Vào cuối giai đoạn này, con người đã bắt đầu phát triển những

khả

năng, có thể

bắt đầu có một số

suy nghĩ thực tế về

nghề

nghiệp tương lai.
Giai đoạn thăm dò
Giai đoạn này kéo dài khoảng từ


năm 18 tuổi đến năm 24 tuổi.

Trong thời gian này con người thực sự

có rất nhiều sự

lựa chọn

nghề

nghiệp khác nhau, thông thường con người hướng sự

lựa

chọn và những nghề

đã được nghe, chỉ

dẫn hay giảng giải

hay những nghề

mà họ

đánh giá là phù hợp nhất với khả

năng và

nguyện vọng của họ. Ðiều quan trọng nhất trong giai đoạn này

là con người cần phát triển sự

hiểu biết thực tế

và khả

năng

nghề nghiệp của họ. Con người cần khám phá và phát triển

được giá trị, động cơ, tham vọng trong nghề

nghiệp, đề

ra các

quyết định và vấn đề

tiếp tục đào tạo trên cơ sở

các nguồn

thông tin về lựa chọn nghề nghiệp.
Giai đoạn thiết lập
Giai đoạn này kéo dài khoảng từ 25 đến 44 tuổi. Ðây là giai đoạn trung tâm trong nghề nghiệp của mỗi người.

Vào đầu giai đoạn có một số

người đã tìm được một số

nghề

thích hợp và hoạt động nghề

nghiệp giúp cho họ

có một chỗ

đứng lâu dài, cố định trong nghề. Thông thường con người

thường theo đuổi nghề

nghiệp mà họ

lựa chọn lúc ban đầu,

nhưng có người thì giai đoạn này chỉ là tiếp tục kiểm tra năng
lực và mức độ cầu tiến về nghề nghiệp của mình.
Giai đoạn thiết lập gồm 3 thời kỳ:

1. Thời kỳ thử

thách: Kéo dài từ

năm 25 tuổi đến khoảng

năm 30 tuổi. Trong giai đoạn này, chủ yếu là con người xác
định nghề nghiệp đã lựa chọn có phù hợp hay không ? Nếu
nghề lựa chọn ban đầu không phù hợp, con người thường
thay đổi nghề vào giai đoạn này.

2. Thời kỳ

ổn định: Thường kéo dài từ

30 đến 40 tuổi.

Trong thời kỳ này con người có mục tiêu nghề nghiệp và họ

thường đưa ra các kế

hoạch nghề

nghiệp rõ ràng nhằm xác

định cần tiếp tục làm gì để đạt được các tham vọng
nghề nghiệp. Có hai khuynh hướng, tiếp tục theo đuổi nghề này hay sẽ chuyển sang nghề khác.
3. Thời kỳ khủng hoảng nghề nghiệp: Thời kỳ này
thường kéo dài từ giữa năm 30 tuổi đến giữa năm 40 tuổi.
Trong giai đoạn này con người thường so sánh những gì họ

đã ra sức cố

gắng theo đuổi, những khó khăn vất vả

trong

nghề

nghiệp mà họ

đã trải qua, những gì mà họ

đã phải hy

sinh hay chịu thiệt thòi để

theo đuổi nghề

nghiệp và so

sánh những tham vọng mục tiêu nghề nghiệp với những gì

mà họ

đã đạt được trong nghề

nghiệp như

công danh, địa

vị, lương bổng... Nhiều người đã nhận thấy họ đã không

làm được những gì họ

mong muốn, những

ước mơ

của họ

đã không thành sự

thật, sự cố

gắng và hy sinh vì nghề

nghiệp của họ đã không được đánh giá đền bù xứng đáng,

do đó họ

thất vọng về

nghề

nghiệp. Một số

người khác,

ngay trong lúc đầu của giai đoạn này đã cảm giác rất khó khăn khi phải đối đầu với những quyết định chọn lựa

những gì thực tế

có thể

đạt được và như

vậy họ sẽ

thoả

mãn mong muốn được bao nhiêu ?
Cũng trong giai đoạn này, con người thường lần đầu tiên nhận
ra những điểm mấu chốt trong nghề nghiệp, con người sẽ cố
gắng duy trì, theo đuổi nó cho đến suốt đời.
Giai đoạn duy trì
Giai đoạn này thường kéo dài từ 45 đến 60 tuổi. Nhiều người

chuyển thẳng từ

giai đoạn

ổn định sang giai đoạn duy trì, không

phải trải qua những khó khăn thất vọng trong giai đoạn khủng hoảng nghề nghiệp giữa đời.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©