Hoạch định chiến lược phát triển công ty xăng dầu dầu khu vực ii tnhh một thành viên đến năm 2020

LLink tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN
Để đáp ứng nhu cầu ngày tăng về các sản phẩm xăng dầu, ngành xăng dầu, cũng như Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV (Petrolimex SaiGon) cần có một chiến lược phát triển lâu dài, tổng hợp phù hợp. Đề tài luận văn: “Hoạch định chiến lược phát triển Công ty xăng dầu khu vực II TNHH một thành viên đến năm 2020” đã tìm hiểu một số khái niệm về chiến lược kinh doanh, năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó đề tài đã tổng hợp lý luận đã có từ nhiều nguồn khác nhau thành một chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp một cách cơ bản để có thể áp dụng vào thực tiễn.
Từ chương 1 luận văn đã hệ thống hoá các khái niệm cơ sở lý thuyết về việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Chương 2 đã đi sâu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu của Petrolimex SaiGon. Từ đó đánh giá các mặt mạnh, yếu, cơ hội, thách thức, dựa trên cơ sở đó chương 3 xây dựng một số đề xuất giải pháp chiến lược phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Petrolimex SaiGon trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020.
Đề tài đã phân tích các yếu tố của môi trường bên trong và môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng các ma trận các yếu tố bên ngoài EFE, ma trận các yếu tố bên trong IFE, phân tích ma trận SWOT, ma trận SPACE và ma trận QSPhần mềm để xác định thứ tự ưu tiên các chiến lược là: Chiến lược phát triển thị trường; Chiến lược thâm nhập thị trường; Chiến lược phát triển sản phẩm; Chiến lược hội nhập dọc về phía trước; Chiến lược giá rẻ; Từ đó xác định các chiến lược được lựa chọn tối ưu cho Công ty.
Để thực hiện các chiến lược trên, cần thực hiện các giải pháp hỗ trợ như xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh, xây dựng và hoàn thiện lại nguồn nhân lực, hoàn thiện qui chế kiểm soát và quản lý tài chính, thực hiện tốt các công tác phát triển hệ thống bán lẻ, hệ thống phân phối, cùng với một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Ban lãnh đạo Petrolimex SaiGon.

ABSTRACT

To meet the increasing demand of petroleum products, petroleum industry, as well as Petrolimex Saigon need to have a long-term development strategy, appropriate sum. The topic is: "Strategic planning development Petrolimex Saigon 2020" has to learn some concepts of business strategy, competitiveness, competitive advantage. Besides Thread synthesized had argued from various sources into a business strategy for enterprises basically to apply in practice.
From Chapter 1 essays systemize the theoretical basis of the concept of strategic planning for the enterprise business. Chapter 2 has depth analysis of the current status of production and business activities Petrolimex Saigon. Since then evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and challenges, which is based on Chapter 3 of the proposed construction of a strategic solutions developed to improve the efficiency of production and business operations for Petrolimex Saigon in period from 2014 to 2020.
Topic analyzes of environmental factors inside and outside environments affect business operations of the company, building the matrix of external factors EFE matrix elements within IFE, SWOT analysis matrix, SPACE matrix and QSPhần mềm matrix to determine the order of priority strategies are: market strategy development; Market entry strategy; Strategic product development; Vertical integration strategy forward; Cheap Strategy; There by determining the selection strategy is optimal for the company.
To implement the above strategy, the need to implement measures to support the construction and development as a competitive advantage, building and perfecting the human resource and complete regulatory control and financial management, successful implementation of the development of retail systems, distribution systems, together with a number of recommendations for the management of State agencies, Vietnam National Petroleum Corporation and leader’s Petrolimex SaiGon.

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN iii
ABSTRACT iv
MỤC LỤC v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC 4
1.1. Chiến lược kinh doanh và vai trò của chiến lược kinh doanh: 4
1.1.1. Khái niệm và thuật ngữ chiến lược: 4
1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh: 5
1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh: 6
1.2. Hoạch định chiến lược phát triển trong doanh nghiệp: 8
1.3. Nguyên tắc, yêu cầu đối với công tác hoạch định chiến lược kinh doanh: 8
1.3.1. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi hoạch định chiến lược kinh doanh: 8
1.3.2. Yêu cầu đối với công tác hoạch định chiến lược kinh doanh: 9
1.3.3. Qui trình và nội dung cơ bản của hoạch định chiến lược kinh doanh: 9
1.3.4. Xác định chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược: 15
1.4. Các công cụ hoạch định chiến lược: 19
1.4.1. Ma trận SWOT: 19
1.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE): 21
1.4.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE): 21
1.4.4. Mô hình vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động (SPACE): 22
1.4.5. Ma trận hoạch định chiến lược (QSPM): 23
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 24
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 25
2.1. Sự phát triển của Petrolimex SaiGon: 25
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Petrolimex SaiGon: 25
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quy mô hoạt động của công ty: 25
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty: 26
2.1.4. Đặc điểm hoạt động của Petrolimex SaiGon: 27
2.2. Tổng quan về thị trường xăng dầu và định hướng phát triển của Công ty: 27
2.2.1. Tình hình thị trường xăng dầu thế giới năm 2013: 27
2.2.2. Tình hình thị trường xăng dầu Việt Nam: 29
2.2.3. Những thuận lợi, thách thức và khó khăn của Công ty: 32
2.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty: 33
2.4. Về đội ngũ lao động tại Công ty 38
2.5. Đánh giá về công tác đầu tư xây dựng, hệ thống công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy và môi trường: 39
2.5.1. Công tác đầu tư xây dựng: 39
2.5.2. Hệ thống công nghệ thông tin, chương trình tự động hóa - hiện đại hóa: 39
2.5.3. Công tác an toàn - phòng chống cháy nổ và an toàn - vệ sinh môi trường. 40
2.5.4. Công tác quản lý chất lượng, đo lường xăng dầu: 41
2.5.5. Hiệu quả về công tác đầu tư xây dựng, hệ thống thông tin, phòng cháy chữa cháy, môi trường: 41
2.5.6. Những tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật: 42
2.6. Đánh giá công tác kinh doanh phân phối sản phẩm xăng dầu: 43
2.6.1. Tình hình thực hiện sản lượng: 43
2.6.2. Phân tích từng kênh bán hàng và nguyên nhân tăng (giảm): 45
2.7. Đánh giá tình hình thị trường và các đối thủ cạnh tranh: 53
2.7.1. Đánh giá về thị trường khu vực phía Nam giai đoạn từ năm 2010 - 2013: 53
2.7.2. Đánh giá các đối thủ cạnh tranh: 53
2.8. Tổng hợp đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong nội bộ Công ty: 56
2.8.1. Đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài: 56
2.8.2. Đánh giá tác động của các yếu tố bên trong nội bộ công ty: 57
2.9. Đánh giá chính sách bán hàng của Petrolimex SaiGon: 58
2.9.1. Ưu điểm của chính sách bán hàng hiện tại: 58
2.9.2. Hạn chế của chính sách bán hàng hiện tại: 59
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 59
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẾN NĂM 2020 60
3.1. Định hướng phát triển của Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV: 60
3.2. Danh mục dự án kho xăng dầu thương mại tại miền Nam ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến năm 2015 và 2020: 60
3.3. Xây dựng chiến lược cho Petrolimex SaiGon: 62
3.3.1. Phương hướng phát triển hoạt động của Công ty giai đoạn từ nay đến năm 2020: 62
3.3.2. Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của Công ty từ nay đến năm 2020: 63
3.4. Đánh giá các chiến lược: 63
3.4.1. Áp dụng ma trận SWOT: 64
3.4.2. Áp dụng ma trận SPACE: 67
3.5. Chiến lược phát triển Petrolimex SaiGon đến năm 2020: 69
3.5.1. Lựa chọn chiến lược tối ưu: 69
3.5.2. Các giải pháp cho chiến lược khả thi: 72
3.6. Dự kiến kết quả thực hiện chiến lược: 81
3.7. Kiến nghị: 81
3.7.1. Đối với Chính phủ: 81
3.7.2. Đối với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam: 82
3.7.3. Đối với Petrolimex SaiGon: 83
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 83
KẾT LUẬN 85
NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©