Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản MỤC LỤC LỜI M Ở Đ Ầ U 3 CHƯƠNG Ì TỔNG QUAN V Ê V Ă N HOA KINH DOANH 5 1.1. KHÁI N I Ệ M V Ã N H Ó A KINH DOANH 5 1.1.1. Khái quát chung về văn hóa 5 1.1.2. Khái niệm về văn hóa kinh doanh 7 1.1.3. Văn hóa kinh doanh - văn hóa doanh nghiệp 9 Ì.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA V Ă N HÓA KINH DOANH lo Ì .3. C Á C Y Ê U T Ố CẤU T H À N H N Ê N V Ă N H Ó A KINH DOANH Ìỉ 1.4. V A I T R Ò C Ủ A V Ă N H Ó A KINH DOANH 20 1.4.1. Văn hoa kinh doanh là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh 21 1.4.2. Văn hoa doanh nghiệp "tiêu cực" là yếu tố kìm hãm sự phát triển 24 1.5. TÍNH CHẤT "MẢNH", "YÊU" C Ủ A V Ã N H Ó A K I N H DOANH 25 CHƯƠNG 2 NHŨNG N É T Đ Ặ C TRUNG TRONG V Ã N H Ó A K I N H DOANH C Ủ A C Á C DOANH NGHIỆP NHẬT B Ả N 29 2.1. NHŨNG Y Ế U T Ố L À M N Ê N V Ă N H Ó A K I N H DOANH NHẬT B Ả N ..29 2.1.1. Con người Nhật Bản 29 2.1.2. Những nét đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản 31 2.2. NHŨNG N É T Đ Ặ C TRUNG TRONG V Ă N H Ó A KINH DOANH NHẬT B Ả N 34 2.2.1. Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh Nhật Bản 34 2.2.2. Một số m ó hình kinh doanh thành công của Nhật Bản 50 2.2.3. Tinh thần Sato 57 - Ì -
Những nét đặc trung trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bàn CHƯƠNG 3 NHŨNG BÀI HỌC ÁP DỤNG Đ ố i VỚI C Á C DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.. 64 3.1. THỰC TRẠNG V Ă N H Ó A KINH DOANH Ở VIỆT NAM 64 3 1 1 Về vãn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay ... 65 3.2. BÀI HỌC CHO C Á C DOANH NGHIỆP VIỆT NAM T Ừ V Ã N H Ó A KINH DOANH NHẬT BẢN 71 3 2 1 Xác định mục đích và phương hướng kinh doanh đúng đọn ... 71 3 2 2 Dành sự quan tâm hơn nữa đến việc tuyến chọn và đãi ngộ nhân sự.... 73 ... 3 2 3 Xây dựng một m ô hình kinh doanh lý tưởng, năng động và tiến bộ ... 74 3 2 4 Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trong cộng đồng ... 75 3.3. NHŨNG ĐIỂM C Ầ N Lun Ý C Ủ A C Á C DOANH NGHIỆP VIỆT N A M KHI KINH DOANH VỚI C Á C DOANH NGHIỆP NHẬT B Ả N 76 KẾT LUẬN 81 DANH M Ụ C C Á C TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 -2-
Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản L Ờ I M Ở ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chưa khi nào khái niệm vãn hóa kinh doanh (VHKD) lại được nói đến nhiều như trong những năm gần đây. VHKD đang nhận được mối quan tâm ngày càng tăng từ phía các doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý kinh tế. Các doanh nghiệp đã ý thức được rằng VHKD chính là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong bưắc đường tiến tắi xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp, rằng để có thể đứng vững trong làn sóng hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải tạo dựng cho mình một nền văn hóa vững mạnh và riêng biệt. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi nưắc ta đang tích cực đẩy mạnh quá trình loàn cầu hóa và tăng cường thu hút vốn đầu tư nưắc ngoài, các doanh nghiệp trong nưắc ngày càng có nhiều cơ hội được hợp tác kinh doanh vắi các doanh nghiệp trên toàn thế giắi thì vai trò của một nền VHKD vững mạnh lại càng trở nên quan trọng. Có một nền V H K D lành mạnh, doanh nghiệp sẽ có một nền tảng vững chắc, tạo được niềm tin cho đối tác và tạo cơ sở cho những mối quan hệ lâu dài, đặc biệt là vắi những đối tác rất khắt khe và khó tính như các doanh nghiệp Nhật Bản - vốn nổi tiếng là bạn hàng khó tính nhưng lại rất trung thành. Trong vài năm trở lại đây, Nhật Bản đang trở thành một trong những dối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam vắi kim ngạch buôn bán hơn 7 tỷ USD / năm (2004 - Theo Đại sứ quán Nhật bản tại Việt nam). Đây là một cơ hội rất lắn cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể giao lun và tiếp xúc vắi một thị trường rộng lắn và đầy tiềm năng. M ỗ i một doanh nghiệp Nhật Bản mang một nền VHKD riêng biệt. Chính nền văn hóa ấy là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp, là nguồn lực tạo nên sức mạnh vô hình cho doanh nghiệp, là tôn chỉ phương châm hành động cho mỗi doanh nghiệp. Và, chính nền văn hóa ấy cũng là nhân tố ảnh hưởng có tính quyết định đến việc doanh nghiệp đó kinh doanh, -3-
Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác với các doanh nghiệp khác. Đây cũng là điều m à các doanh nghiệp V i ệ t Nam cẩn hết sức chú ý k h i k i n h doanh với các doanh nghiệp Nhật Bản. V ậ y thì, những nét V H K D của các doanh nghiệp Nhạt Bản có những nét đặc trưng gì, nó có ảnh hưởng ra sao đến việc hợp tác k i n h doanh của các doanh nghiệp đó v ớ i các doanh nghiệp khác, và các doanh nghiệp V i ệ t N a m có thể học tập được những gì từ V H K D Nhật Bản k h i xây dựng nền V H K D cho riêng mình. Trong phạm v i của bài khóa luận này, em x i n được trình bày về "Những nét đặc trưng trong văn hóa k i n h doanh của các doanh nghiệp Nhật Bàn", để từ đó rút ra những bài học k i n h nghiệm cho các doanh nghiệp V i ệ t Nam, cũng như những lưu ý cho các doanh nghiệp V i ệ t N a m k h i k i n h doanh v ớ i các doanh nghiệp Nhật Bản. 2. Kết cổu của khóa luận N ộ i dung của khóa luận g ồ m có 3 chương: Chương Ì: Tổng quan về văn hóa k i n h doanh Chương 2: N h ữ n g nét đặc trưng trong văn hóa k i n h doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản Chương 3: N h ũ n g bài học áp dụng đối với các doanh nghiệp V i ệ t N a m 3. Mục đích và phạm vi nghiên cứu M ụ c đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu về V H K D , những y ế u t ố hình thành nên V H K D cũng như ảnh hưởng của V H K D đến sự phát triển của doanh nghiệp, những nét đặc trưng trong V H K D của các doanh nghiệp Nhật Bản và những m ô hình doanh nghiệp Nhật Bản thành công. D o khuôn k h ổ có hạn, khóa luận chỉ giới hạn trong phạm v i nghiên cứu những nét đặc trưng nhổt trong V H K D của các doanh nghiệp Nhật Bản, m ộ t số điển hình trong V H K D của các doanh nghiệp Nhật Bản như: Sony, Matsushita, Satc.để từ đó rút ra những bài học cho các doanh nghiệp V i ệ t N a m k h i tiến hành kinh doanh v ớ i các doanh nghiệp Nhật Bản. -4-
Những nét đặc trung trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản CHƯƠNG Ì TỔNG QUAN VỀ VÃN HOA KINH DOANH 1.1. KHÁI NIỆM VÃN HÓA KINH DOANH 1.1.1. Khái quát chung về văn hóa V ã n hóa r a đ ờ i t ừ k h i x u ấ t h i ệ n xã h ộ i loài n g ư ờ i , t h ế n h ư n g mãi đ ế n n ử a sau t h ế k ỷ X I X các nhà nghiên c ứ u m ớ i b ắ t đ ầ u q u a n tàm nghiên c ứ u đ ế n vãn hóa và m ớ i bắt đ ầ u đưa r a n h ữ n g định nghĩa b a n đ ầ u về văn hóa. Trước hết, t ừ " V ă n h ó a " (Ciiltura) t r o n g n g ô n n g ữ c ủ a n g ư ờ i H y L ạ p - L a M ã m a n g h a i nghĩa: v ớ i nghĩa c ụ t h ỡ là s ự g i e o t r ổ n g , cày vỡ; và nghĩa t r ừ u tượng là s ự phát t r i ỡ n năng k h i ế u t i n h t h ầ n c ủ a c o n người. V ớ i h a i nghĩa cơ b ả n d ó t ừ "văn h ó a " đi vào h ầ u h ế t các ngôn n g ữ châu  u (như t i ế n g P h á p và t i ế n g A n h g ọ i là culture, t i ế n g Đ ứ c g ọ i là kultur). Đ ị n h nghĩa đ ầ u tiên v ề văn hóa là định nghĩa c ủ a nhà nhân c h ủ n g h ọ c E.B T y l o r đưa r a n ă m 1 8 7 1 . T h e o ông, "Văn hoa là một tổng thể phức tạp bao gồm các kiến thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật lệ, phong tục và tất cả những khả năng, thói quen mà con người đạt đưịc với tư cách lù thành viên của một xã hội". T r o n g định nghĩa này, T y l o r đề c ậ p c h ủ y ế u đ ế n các lĩnh v ự c văn hóa t i n h t h ầ n m à k h ô n g đề c ậ p đ ế n các lĩnh v ự c văn hóa v ậ t chất. Sau T y l o r , đã có r ấ t n h i ề u nhà k h o a h ọ c nghiên c ứ u và đưa r a các định nghĩa khác n h a u về văn hóa. V í d ụ n h ư định nghĩa c ủ a H e r s k o v i t s "Văn hoa là mội bộ phận trong môi trưởng mà bộ phận đó thuộc về con người". H a y định nghĩa t h e o T r i ế t h ọ c M á c - L ê nin: "Văn hoa là tổng hịp các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra, là cách, phương pháp mà con người sử dụng nhằm cải tạo tự nhiên, -5-

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©