Thiết kế hệ thống xử lý bụi cho nhà máy chế biến gỗ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU......................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................1
1.2. Nhiệm vụ thiết kế ....................................................................................2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI GỖ ..............3
2.1. Ô nhiễm không khí do bụi.......................................................................3
2.1.1. Định nghĩa ........................................................................................3
2.1.2. Phân loại bụi.....................................................................................3
2.2. Tổng quan về bụi gỗ................................................................................4
2.2.1. Nhu cầu sử dụng gỗ..........................................................................4
2.2.2. Quy trình chế biến gỗ. ......................................................................4
2.2.3.Nguồn gốc và tính chất bụi gỗ ..........................................................7
2.1.4.Tác hại của bụi gỗ .............................................................................8
2.3. Tổng quan về các phương pháp xử lý bụi gỗ. .......................................10
2.3.1. Phương pháp khô............................................................................10
2.3.2. Phương pháp ướt. ...........................................................................20
2.3.3. Thiết bị lọc điện..............................................................................24
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG......................................26
3.1 Lựa chọn và thuyết minh công nghệ ......................................................26
3.1.1 Lựa chọn phương án xử lý ..............................................................26
3.1.2. Thuyết minh qui trình công nghệ ...................................................27
3.1.3 Yêu cầu............................................................................................27
3.2. Vạch tuyến hệ thống hút và sơ đồ không gian hệ thống hút: ................27
3.3. Khảo sát tính lưu lượng của chụp hút: ..................................................27 3.4. Tính toán lưu lượng cho từng đoạn ống:...............................................29
3.4.1. Lưu lượng của tuyến ống phụ ........................................................29
3.4.2 Lưu lượng của tuyến ống chính (tuyến bất lợi) A1-D3...................30
3.5 Tính toán khí động hệ thống hút bụi ......................................................31
3.5.1 Tính toán đường kính, vận tốc cho từng đoạn ống .........................31
3.5.2 Tính toán tổn thất áp lực trên hệ thống đường ống tính toán..........34
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÍ..............................46
4.1. Tính toán thiết kế Cyclon. .....................................................................46
4.1.1. Kích thước Cyclon. ........................................................................46
4.1.2. Tính toán hiệu suất xử lý của Cyclon.............................................47
4.1.3. Tính tổn thất do sức cản thủy lực của thiết bị ................................51
4.2. Tính toán thiết bị lọc bụi túi vải: ...........................................................52
4.2.1 Cơ sở tính toán. ...............................................................................52
4.2.2. Tính toán lọc bụi túi vải. ................................................................52
4.2.3. Trở lực của thiết bị: ........................................................................53
4.3. Chọn quạt gió: ...................................................................................53
4.3.1 Lương lượng quạt hút......................................................................53
4.2.2. Cột áp quạt hút. ..............................................................................53
4.2.2. Chọn quạt hút. ................................................................................55
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .......................................................56
5.1. Kết luận .................................................................................................56
5.2. Kiến nghị ...............................................................................................56
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................57 Nguyên lý hoạt động: Khí nhiễm bụi được cho vào từ dưới, được xoáy nhờ cánh
quạt, chuyển động lên trên và chịu tác động của tia khí thứ cấp. Dòng khí thứ cấp chạy
ra từ vòi phun tiếp tuyến để tạo sự xoáy hỗ trợ cho khí. Dưới tác dụng của lực ly tâm
bụi văng ra phía ngoài, gặp dòng khí xoáy thứ cấp hướng xuống dưới, đẩy chúng vào
khoảng không gian vành khăn giữa các ống. Không gian vành khắn chung quanh ống
vào được trang bị vòng đệm chắn để bụi không quay trở lại thiết bị.
Ưu điểm của thiết bị thu hồi bụi xoáy so với xiclon là:
+ Hiệu quả thu hồi bụi phân tán cao hơn
+ Bề mặt trong của thiết bị không bị mài mòn
+ Có thể xử lý khí có nhiệt độ cao hơn do ứng dụng dòng khí thứ cấp lạnh
+ Có thể điều chỉnh quá trình phân riêng bụi bằng cách thay đổi lượng khí
thứ cấp.
Nhược điểm:
+ Cần có cơ cấu thổi khí phụ trợ
+ Vận hành phức tạp
+ Lượng khí qua thiết bị lớn.
f. Thiết bị thu hồi bụi kiểu động
Quá trình xử lý bụi trong thiết bị này được thực hiện nhờ lực ly tâm và lực
coriolit, xuất hiện khi quay cuồng hút. thiết bị thu hồi bụi kiểu động tiêu thụ năng
lượng nhiều hơn quạt thông thường có cùng năng suất và cột áp.
Ưu điểm của thiết bị này so với các thiết bị thu hồi bụi ly tâm khác là: gọn, lượng
kim loại nhỏ, kết hợp máy hút bụi và xiclon vào cùng một thiết bị. Tuy nhiên, chúng
có nhiều nhược điểm như: cánh quạt bị mài mòn nhanh, có khả năng tạo thành các
trầm tích trên cánh quạt, do đó làm mất căn bằng phần quay, hiệu quả thu hồi d <
10m kém và chế tạo phức tạp.
2.3.1.2. Thiết bị lọc bụi khô.
Nguyên lý: Khi cho khí qua vách ngăn xốp, các hạt rắn được giữ lại còn khí đi
xuyên qua nó hoàn toàn.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©