Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………… 1
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài …………………………………… 2
3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài …………………………………. 2
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài ……………………………………… 2
5. Ý nhĩa của đề tài ……………………………………………………… 3
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở lý luận vai trò của phụ nữ và công tác
vận động Phụ nữ …………………………… 4
1.1 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về
vai trò phụ nữ và công tác vận động Phụ Nữ ………………………. 4
1.2 Quan điểm của Đảng về vai trò của phụ nữ và công tác vận động
phụ nữ……………………………………………………………………. 7
Chương 2: Thực trạng về công tác vận động phụ nữ
trên địa bàn phường 7 11
2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội …………………………………… 13
2.2 Những kết quả hoạt động trong công tác vận động phụ nữ
trên địa bàn phường 7……………………………………………13
2.3 Những ưu điểm hạn chế trong công tác vận động phụ nữ …………… 17
2.3.1 Ưu điểm …………………………………………………………… 17

2.3.2 Hạn chế …………………………………………………………… 18
2.4 Những hạn chế trong công tác vận động phụ nữ……………………….19
Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao vai trò của Hội Phụ nữ
phường 7 về công tác vận động phụ nữ …………………20
3.1 Nâng cao nhận thức về công tác vận động phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới
…………………………………………………………………………20
1
3.2 Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới,
về gia đình trong công tác vận động phụ nữ …………………… 21
3.3 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ,giáo dục chăm sóc, bảo vệ trẻ em và
hoạt động xã hội ……………………………………………………… 22
3.4 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác hội ………………… 23
3.5 Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống ,bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích
của phụ nữ ……………………………………………………………… 24
KẾT LUẬN
2
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài:
Phụ nữ là lực lượng tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển của đất
nước. Với tư cách là một nữa dân số, phụ nữ đã góp phần lớn vào sự nghiệp phát
triển chung của nhân loại. Do đó vấn đề phát triển của phụ nữ bao giờ cũng cũng
gắn liền với sự phát triển của mỗi quốc gia ,muốn phát triển lực lượng phụ nữ phải
vận động tập hợp phụ nữ vào tổ chức tạo thành khối sức mạnh, nhất là phụ nữ ở
vùng nông thôn , vùng sâu,vùng dân tộc để họ được học tập nâng cao trình độ mọi
mặt cho phụ nữ và hướng tới sự bình đẳng giới không phải là vấn đề riêng của phụ
nữ mà đó là vấn đề của toàn xã hội.Trong sự phát triển xã hội phải đề cập vấn đề
bình đẳng nam nữ thông qua sự tham gia của phụ nữ trên lĩnh vực kinh tế, văn
hóa, xã hội. trong đó việc tăng cường vận động phụ nữ tham gia vào hoạt động có
ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Bên cạnh đó, một bộ phận phụ nữ đang gặp nhiều khó khăn về định hướng
chính trị,nhiều phụ nữ chưa có hay đang thiếu việc làm, thu nhập thấp, tình trạng
thất học, mù chử vẫn còn, nhất là ở nông thôn,vùng sâu vùng dân tộc, một bộ phận
phụ nữ thiếu hiểu biết về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, chạy
theo lối sống không lành mạnh,coi thường giá trị nhân phẩm,kỷ cương, đạo lý,
mắc nhiều tệ nạn xã hội, tình trạng mê tín vẫn còn trong xã hội hiện nay.Do đóđòi
hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhất là Hội LHPN phải ra sức phát
huy vị trí của mình lên ngang tầm với sự đòi hỏi của thòi kỳ mới, đặc biệt quan
tâm đến công tác vận động phụ nữ để nâng cao trình độ năng lực của phụ nữ đáp
ứng nhu cầu tình hình hiện nay.Đây chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Bởi vậy công tác vận động phụ nữ là những hoạt động của Đảng, của Nhà

nước và các đoàn thể nhân dân, trong đó có Hội phụ nữ các cấp là nồng cốt nhằm
3
tác động đến mọi đối tượng phụ nữ một cách đồng bộ,để bồi dưỡng tổ chức động
viên phụ nữ tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, phát huy mọi tiềm năng thế
mạnh, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và ống hiến sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2/-Mục đích và nhiệm vụ của đề tài:
Công tác vận động phụ nữ hết sức quan trọng,vì phụ nữ có tiềm năng to lớn,
kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, vào
lòng yêu nước có khát vọng đưa đất nước nhanh chống vượt qua cùng kiệt nàn lạc
hậu, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ”.
Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện uộc vận động “Họ tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Trên cơ sở thực trạng công tác vận động phụ nữ trên địa bàn và vận dụng
những kiến thức đã học từ lý luận áp dụng vào thực tiễn, phân tích làm rõ thực
trạng nội dung đề ra một số giải pháp chủ yếu ,nhằm góp phần vào công tác vận
động phụ nữ ngày càng có hiệu quả đáp ứng nhu cầu của xã hội.
3/- Phạm vi và đối tượng nghiên cứu đế tài:
Phạm vi nghiên cứu tập trung phân tích tình hình hoạt động của Hội và
phong trào phụ nữ trên địa bàn phường 7 nhiệm kỳ ( 2006-2011).
Đối tượng nghiên cứu qua tình hình thực tế của công tác hội , vận động tập
hợp phụ nữ giúp cho Hội LHPN hiểu rõ vai trò, vị trí và chức năng hoạt động của
Hội,từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao vai trò của tổ chức hội trong
công tác vận động phụ nữ.
4/-Phương pháp nghiên cứu:
Tiểu luận được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở phương pháp luận của chủ
nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh và
có sử dụng phương pháp so sánh , chứng minh để làm rõ vấn đề của tiểu luận.
4
Đồng thời thông qua điều tra chọn lọc phân tích, tổng hợp các tài liệu, tư liệu có
liên quan.
5/- Ý nghĩa của chủ đề:
Qua đề tài giúp chúng ta nắm vững quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin,tư
tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác vận
động phụ nữ ,nắm vững thực trạng công tác vận động phụ nữ trên địa bàn.Từ đó đề
ra những giải pháp phù hợp để nâng cao công tác vận động tập hợp đông đảo quần
chúng phụ nữ tham gia vào các tổ chức chính trị ,đồng thời cũng như tổ chức hội
LHPH thực hiện phương chăm “Nơi nào có phụ nữ nơi đó có tổ chức Hội” và
phong trào của Hội ngày càng phát triển ,tiến bộ, thực hiện công tác vận động phụ
nữ đạt hiệu quả cao góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
5
6
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: cơ sở lý luận về vai trò của phụ nữ và công tác vận động
phụ nữ:
1.1 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin ,Tư tưởng Hồ Chí Minh
về vai trò phụ nữ và công tác vận động phụ nữ:
Quan điểm duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác- Lênin đã khẳng định :Địa
vị của phụ nữ trong xã hội không phải là một hiện tượng riêng biệt tách rời ngoài
xã hội, bất di bất dịch,mà gắng liền với sự biến đổi của xã hội loài người trải qua
5 hình thái kinh tế xã hội cùng với cách sản xuất và những điều kiện kinh
tế xã hội nhất định .Trong quá trình phát triển của xã hội loài người ,phụ nữ có
vai trò lớn đối với sự phát triển của xã hội C. Mác cũng đã khái quát như sau :
“Ai đã biết về lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ
giúp vào thì chắc chắn không làm nổi ,xem tư tưởng và việc làm của đàn bà con
gái thì biết xã tiến bộ như thế nào”
Nói về con đường giải phóng phụ nữ Chủ nghĩa Mác- Lênin, khẳng định
“Sự nghiệp giải phóng phụ nữ là bộ phận khắn khích gắn liền với sự nghiệp giải
phóng giai cấp với cuộc đấu tranh cách mạng để xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu
sản xuất, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ” đồng thời V.l.Lênin khi nói về
chính quyền xô viết và địa vị của người phụ nữ ông đã khẳng định:không có thể
và không bao giờ “tự do” thực sự chừng nào phụ nữ còn chưa giải phóng khỏi
độc quyền mà luật pháp giành riêng cho “nam giới”.
Bên cạnh đó, vị lảnh tụ Nguyễn Ái Quốc của chúng ta cũng đề cặp không
ít vấn đề phụ nữ trước khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Người nói: “Muốn
giải phóng phụ nữ thật sự ,muốn mang lại quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©