Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu than và tập đoàn công nghiệp thanh - khoáng sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Lời nói đầu.................................................................................................... 1
Chƣơng 1: Tổng quan về ngành than VIệt Nam trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế .............................................................................................. 4
I. Tổng quan về ngành than ........................................................................................ 4
1. Tổng quan thị trƣờng than thế giới .................................................. 4
1.1. Đặc điểm thị trường than thế giới.................................................. 4
1.2. Tình hình khai thác và tiêu thụ than trên thế giới .......................... 7
2. Thực trạng ngành than Việt Nam trong thời gian qua.................... 9
2.1. Tài nguyên than Việt Nam ............................................................. 9
2.2. Đặc điểm than Việt Nam.............................................................. 11
2.3. Vị trí của ngành than Việt Nam trên thị trường nội địa và quốc tế
........................................................................................................... 13
2.4. Tình hình khai thác và tiêu thụ than tại Việt Nam........................ 15
3. Lợi ích của xuất khẩu than đối với Việt Nam ................................ 19
3.1. Lợi ích của xuất khẩu than đối với nền kinh tế quốc dân ............. 19
3.2. Lợi ích của xuất khẩu than đối với các doanh nghiệp thuộc ngành
than .................................................................................................... 20
II. tổng quan ngành than việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.......... 22
1. Lợi thế so sánh của Việt Nam trong xuất khẩu than ..................... 23
1.1. Về giá nhân công......................................................................... 23
1.2. Vị trí địa lý .................................................................................. 24
1.3. Về cước phí vận tải...................................................................... 24
1.4. Chất lượng sản phẩm than........................................................... 25
2. Những cơ hội và thách thức chính đối với nghành than Việt Nam25
2.1. Những cơ hội............................................................................... 26
2.2. Những thách thức ........................................................................ 27
Chƣơng 2: thực trạng hoạt động xuất khẩu than của tập đoàn công
nghiệp than – khoáng sản việt nam ........................................................... 30
I. Tổng quan về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam .................. 30
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn............................. 30
2. Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn.......................................................... 32
3. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than –
Khoáng sản Việt Nam.......................................................................... 35
II. Thực trạng hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng
sản việt nam trong thời gian gần đây........................................................................ 37
1. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động xuất khẩu than ................. 37
1.1. Nhóm nhân tố bên trong .............................................................. 37
1.1.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp .............................................. 37
1.1.2. Lực lượng lao động ............................................................... 37
1.1.3. Sản phẩm của doanh nghiệp .................................................. 38
1.1.4. Các nhân tố khác ................................................................... 39
1.2. Nhóm nhân tố bên ngoài............................................................. 40
1.2.1. Chính sách mở cửa hội nhập kinh tế thế giới......................... 40
1.2.2. Các chính sách, pháp luật của Nhà nước ............................... 41
1.2.3. Cung - Cầu về than trên thị trường ........................................ 42
1.2.4. Khách hàng ........................................................................... 43
2. Tình hình xuất khẩu than của Tập đoàn Công nghiệp Than -
Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2007...................................... 43
2.1. Kim ngạch xuất khẩu................................................................... 44
2.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu........................................................ 47
2.2.1. Thị trường Trung Quốc ......................................................... 49
2.2.2. Thị trường Nhật Bản ............................................................. 50
2.2.3. Thị trường Tây Âu ................................................................ 50
2.3. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu ......................................................... 51
2.4. Giá than xuất khẩu ...................................................................... 53
III. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn công
nghiệp than – khoáng sản việt nam............................................................................. 57
1. Những thành tích đã đạt đƣợc ........................................................ 57
1.1. Về mức đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước........... 57
1.2. Về chất lượng than xuất khẩu ...................................................... 58
1.3. Về phân phối than xuất khẩu ....................................................... 60
1.4. Về công tác thị trường ................................................................. 62
2. Những tồn tại ................................................................................... 63
2.1. Về công nghệ khai thác chế biến than.......................................... 63
2.2. Về chất lượng than xuất khẩu ...................................................... 63
2.3. Về phân phối than xuất khẩu ....................................................... 64
2.4. Về công tác thị trường ................................................................. 65
Chƣơng 3 : phƣơng hƣớng phát triển và một số giải pháp nâng cao hiệu
quả xuất khẩu than của tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản việt
nam trong thời gian tới ............................................................................. 67
I. Triển vọng thị trƣờng Than thế giới và khả năng đáp ứng của Việt Nam........... 67
1. Triển vọng thị trƣờng than thế giới ................................................ 67
1.1. Dự báo về sản lượng ................................................................... 67
1.2. Dự báo về nhu cầu tiêu thụ than.................................................. 69
2. Khả năng đáp ứng của Việt Nam.................................................... 71

II. Định hƣớng của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam trong thời
gian tới ....................................................................................................................... 72
1. Định hƣớng chiến lƣợc phát triển................................................... 72
2. Một số mục tiêu phát triển .............................................................. 73
2.1. Mục tiêu tổng quát....................................................................... 73
2.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................ 73
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu than của Tập đoàn công
nghiệp than - khoáng sản Việt Nam............................................................................. 76
1. Những giải pháp trƣớc mắt cho ngành than .................................. 76
1.1. Về phía Tập đoàn: ....................................................................... 76
1.1.1. Giải pháp về sản phẩm ......................................................... 76
1.1.2. Giải pháp về công nghệ......................................................... 80
1.1.3. Giải pháp về nguồn nhân lực................................................. 81
1.1.4. Giải pháp về thị trường.......................................................... 84
1.1.5. Giải pháp về xúc tiến thương mại.......................................... 85
1.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước.............................................. 88
2. Giải pháp cho ngành than trong tƣơng lai ..................................... 89
2.1. Dự báo tình hình ngành than Việt Nam từ năm 2015................... 89
2.2. Một số đề xuất cho ngành than trong tương lai .......................... 91
Kết luận....................................................................................................... 97 LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài:
Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là đặc trưng và xu
hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế thế giới. Những hoạt động này đang
diễn ra hết sức nhanh chóng và sâu sắc, thu hút được nhiều nước tham gia bất
luận nền kinh tế nước đó có quy mô và trình độ phát triển ra sao, thuộc chế độ
chính trị – xã hội nào. Cùng hoà mình vào xu thế ấy, trong thời gian qua, các
doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng hướng ra thị trường nước ngoài, đẩy
mạnh việc sản xuất và xuất khẩu các ngành hàng có thế mạnh của cả nước,
mà than đá là một mặt hàng như vậy.
Than Việt Nam không chỉ thoả mãn, đáp ứng nhu cầu sản xuất trong
nước như sản xuất xi măng, điện, giấy… và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
từ nhiều năm nay mà còn phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu của các bạn hàng
nước ngoài với quy mô ngày càng lớn. Với sản lượng sản xuất và tiêu thụ trên
40 triệu tấn/năm trong đó xuất khẩu đạt trên 20 triệu tấn, mặt hàng than hiện
nay đang được xác định là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng
của Việt Nam và có đóng góp ngày càng to lớn trong sự tăng trưởng của nền
kinh tế quốc dân. Trong những đóng góp của ngành than không thể không nói
đến sự đóng góp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
(TKV) – doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu than chủ yếu ở nước ta. Hàng
năm, Tập đoàn đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng và
giải quyết việc làm cho hơn 12 vạn lao động. Tuy nhiên có một thực tế là,
hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn vẫn còn rất nhiều bất cập, chưa phát
triển tương ứng với tiềm năng do năng lực khai thác thấp, giá xuất khẩu còn
thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình của thế giới, khâu dịch vụ còn nhiều
thiếu sót, sự thay đổi chính sách của Đảng và Nhà nước… Vì thế, việc nghiên
cứu thực trạng, để từ đó đề xuất ra những giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu than của TKV theo hướng hợp lý là điều vô cùng hữu ích và thiết thực
không chỉ với sự phát triển của Tập đoàn mà còn với cả ngành than nói
chung, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra sâu sắc.
Xuất phát từ thực tiễn trên, em đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn Công
nghiêp Than – Khoáng sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc
tế” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của khoá luận là để tìm hiểu thực tế ngành than
Việt Nam cũng như của thế giới trong thời gian qua đồng thời phân tích thực
trạng hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng
sản Việt Nam để từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn theo hướng phát triển bền
vững, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của khoá luận là ngành Than Việt Nam, Tập đoàn
Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và hoạt động xuất khẩu than của
Tập đoàn trong giai đoạn 2001 - 2007. Nội dung của khoá luận đề cập đến
tổng quan về ngành Than, những lợi thế và thách thức chính đối với ngành
than Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Trong đó,
nội dung chính của khóa luận là nghiên cứu tổng quan về Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và thực trạng xuất khẩu than của Tập
đoàn trong những năm gần đây đồng thời đưa ra một số giải pháp và kiến nghị
nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu than của Tập đoàn.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Đề tài được nghiên cứu dựa trên các phương pháp sau:


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©