Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trong nông thôn tỉnh phú thọ đến 2020

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 1
2.1. Mục tiêu chung........................................................................................... 1
2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2
3.1. Đối tượng nghiên cứu................................................................................. 2
3.2. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................... 2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 2
5. Bố cục của luận văn gồm 4 chương:............................................................. 2
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG
KHUYẾN CÔNG........................................................................ 3
1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động Khuyến công .................................................. 3
1.1.1. Khái niệm về Khuyến công..................................................................... 3
1.1.2. Bản chất, nội dung cụ thể trong hoạt động khuyến công ........................... 3
1.1.3.Vị trí, vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân...................... 4
1.1.4.Vai trò của công nghiệp nông thôn trong nền kinh tế.............................. 6
1.1.5. Vị trí, vai trò của hoạt động Khuyến công trong phát triển công
nghiệp nông thôn............................................................................................... 7
1.2. Thực tiễn hoạt động Khuyến công của Việt Nam...................................... 8
1.2.1. Chương trình Khuyến công..................................................................... 8
1.2.2. Chính sách và nôi dung của hoạt động Khuyến công............................. 9
1.2.3. Kế hoạch của chương trình Khuyến công............................................. 13 1.2.4.Tổ chức hệ thống của hoạt động Khuyến công...................................... 14
1.2.5.Quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công........................................ 15
1.2.6. Kinh nghiệm trong hoạt động Khuyến công một số địa phương.......... 17
1.2.6.1. Kinh nghiệm hoạt động Khuyến công của tỉnh Vĩnh Phúc ............... 17
1.2.6.2. Kinh nghiệm hoạt động Khuyến công của tỉnh Hà Nam................... 20
1.2.6.3. Kinh nghiệm hoạt động Khuyến công của tỉnh Bắc Ninh. ................ 22
1.2.6.4. Kinh nghiệm hoạt động Khuyến công của tỉnh Quảng Ninh............. 24
1.2.6.5.Bài học rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn của hoạt động
Khuyến công cho tỉnh Phú Thọ....................................................................... 27
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 29
2.1. Câu hỏi nghiên cứu. ................................................................................. 29
2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 29
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu ............................................................... 29
2.2.2. Phương pháp tổng hợp xử lý, số liệu .................................................... 32
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 32
2.2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả ............................................................. 32
2.2.3.2. Phương pháp so sánh.......................................................................... 32
2.2.3.3. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm............................... 33
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về quy mô, chất lượng .............................. 33
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu về hoạt động Khuyến công....................................... 33
2.3.2 . Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về hiệu quả hoạt động Khuyến công . .. 33
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG NÔNG
THÔN TỈNH PHÚ THỌ .......................................................... 35
3.1. Giới thiệu tỉnh Phú Thọ............................................................................ 35
3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................. 35
3.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 35
3.1.1.2. Địa hình và khí hậu ............................................................................ 35
3.1.1.3. Địa giới hành chính........................................................................... 36
3.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên....................................................................... 36
3.1.1.5. Tình hình đất đai, sử dụng đất............................................................ 37 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội...................................................................... 37
3.1.2.1. Dân số và lao động............................................................................. 37
3.1.2.2. Tăng trưởng kinh tế............................................................................ 38
3.2. Thực trạng hoạt động Khuyến công trong nông thôn tỉnh Phú Thọ giai
đoạn 2008-2012............................................................................................... 39
3.2.1. Bức trang tổng quát về CN, TTCN của tỉnh Phú Thọ .......................... 39
3.2.2. Hoạt động Khuyến công đối với sự phát triển của làng nghề............... 43
3.2.3. Khuyến công đối với đào tạo và truyền nghề ở nông thôn tỉnh Phú Thọ ... 44
3.2.4 . Chương trình Khuyến công nâng cao năng lực quản lý, trình diễn kỹ
thuật chuyển giao tiến bộ khoa hoc công nghệ về bảo vệ môi trường............ 45
3.2.5. Chương trình Khuyến khích sản phẩm nông thôn mới, đầu tư mở
rộng sản xuất và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. ................................................... 46
3.2.6. Chương trình hỗ trợ liên kết hợp tác kinh tế phát triển cụm công
nghiệp và năng lực tổ chức thực hiện hoạt đông Khuyến công..................... 47
3.2.7. Chương trình phối kết hợp triển khai công tác Khuyến công với các
tổ chức chính trị xã hội.................................................................................... 50
3.2.8. Cơ chế, chính sách tổ chức hoạt động Khuyến công Phú Thọ. .......... 51
3.2.9. Kinh phí thực hiện chương trình Khuyến công giai đoạn 2008-2012 .. 52
3.3. Đánh giá thuận lợi và khó khăn của hoạt động Khuyến công trong
nông thôn tỉnh Phú Thọ.................................................................................. 53
3.3.1. Thuận lợi ............................................................................................... 53
3.3.2. Khó khăn ............................................................................................... 57
3.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động Khuyến công nông thôn tỉnh Phú Thọ
giai đoạn 2008-2012........................................................................................ 58
3.4.1. Hiệu quả đối với phát công nghiệp nông thôn...................................... 58
3.4.2. Hiệu quả kinh tế, xã hội ........................................................................ 59
3.4.3. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động Khuyến
công nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008-2012........................................ 60
3.4.3.1. Một số tồn tại và hạn chế ................................................................... 60
3.4.3.2. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế ....................................... 61 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KHUYẾN CÔNG TRONG NÔNG THÔN TỈNH PHÚ
THỌ GIAI ĐOẠN 2013-2020 .................................................. 62
4.1. Dự báo điều kiện, quan điểm mục tiêu của hoạt động Khuyến công ..... 62
4.1.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế có tác động đến hoạt động khuyến công.. 62
4.1.1.1. Bối cảnh trong nước........................................................................... 62
4.1.1.2. Bối cảnh quốc tế................................................................................. 64
4.1.2. Quan điểm, mục tiêu và phương hướng hoạt động Khuyến công của
tỉnh Phú Thọ.................................................................................................... 64
4.1.2.1. Quan điểm .......................................................................................... 64
4.1.2.2. Mục tiêu tổng quát ............................................................................. 65
4.1.2.3. Mục tiêu cụ thể................................................................................... 65
4.1.2.3. Phương hướng.................................................................................... 68
4.1.3. Chính sách phát triển hoạt động Khuyến công nông thôn tỉnh Phú
Thọ đến 2020................................................................................................... 68
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động Khuyến công trong nông
thôn tỉnh Phú Thọ........................................................................................... 83
4.2.1. Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động Khuyến công.. 83
4.2.2. Giải pháp đối với hệ thống cán bộ làm công tác Khuyến công ............ 84
4.2.3. Giải pháp về tài chính cho hoạt động Khuyến công ............................. 85
4.2.4. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực về thị trường, tiêu thụ sản phẩm,
nguyên liêu cho sản xuất công nghiệp nông thôn........................................... 86
4.2.5. Giải pháp về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường...................... 87
4.2.6. Một số kiến nghị.................................................................................... 88
KẾT LUẬN .................................................................................................... 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 91 quả, chăn nuôi gia súc gia cầm.
+ Tiểu vùng đồng bằng là dải ven các triền sông Hồng, sông Lô và
sông Đà các huyện Lâm Thao, Thị xã Phú Thọ, Thành phố Việt Trì, là các
vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển lương thực, hoa màu, chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản, phát triển công nghiệp chế biến…
- Khí hậu: Tỉnh Phú Thọ nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ
trung bình hàng năm khoảng 23oC, lượng mưa trung bình hàng năm khoảng
1.760,6mm. Độ ẩm trung bình năm khoảng 86%. Khí hậu phù hợp cho sự
sinh trưởng và phát triển cây trồng, vật nuôi nhất là cây dài ngày và gia súc.
3.1.1.3. Địa giới hành chính
Tỉnh Phú Thọ có 13 huyện, thành, thị xã, bao gồm Thành phố Việt Trì,
Thị xã Phú Thọ, các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Tam
Nông, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh.
Thành phố Việt Trì là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh.
Nhìn chung Phú Thọ có khí hậu thời tiết tương đối thuận lợi cho việc
phát triển nên nông - lâm nghiệp theo hướng đa dạng hoá cây trồng vật nuôi.
Mặc dù vậy, một số vùng có địa hình cao, độ dốc lớn, các tháng mùa hạ mưa
lớn, mưa tập trung dễ gây lũ cuốn, lũ quét làm xói mòn, trượt lở đất dọc theo
các sông và các sườn núi gây ngập úng.
3.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên
- Tài nguyên về du lịch: Tỉnh Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển du
lịch tự nhiên và du lịch văn hóa như vườn Quốc gia Xuân Sơn chứa đựng
trong đó thảm thực vật, động vật phong phú, nhiều chi loài quý hiếm được ghi
nhận trong sách đỏ Việt Nam. Hệ thống các hang động nước ngọt ở Xuân Sơn
được ví như "Hạ Long trên cạn", đầm hồ Ao Châu. Tỉnh Phú Thọ còn có
nhiều di tích lịch sử văn hóa và lễ hội xếp hạng quốc gia như Đền Hùng,
Bạch Hạc, Chu Hóa.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©