Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục đích nghiên cứu chuyên đề 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu chuyên đề 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu chuyên đề 2
1.5. Kết cấu chuyên đề 2
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT LEN 3
1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4
1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH LEN 4
1.2.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý 4
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 5
1.2.3. Quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH TTNT LEN 6
1.3. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN trong 2 năm 2009 – 2010. 9
1.3.1. Tình hình về lao động 9
1.3.2. Tình hình về tài sản và nguồn vốn 11
1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TTNT LEN qua 2 năm 2009 – 2010 14
1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 16
1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 16
1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng kế toán: 16
1.4.3. Chính sách kế toán ở Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 17
1.4.3.1. Chế độ kế toán 17
1.4.3.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ 18
1.4.3.3. Phương pháp hạch toán thuế GTGT 18
1.4.3.4. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 18
1.4.3.5. Các chứng từ được áp dụng tại Công ty 18
1.4.3.6. Các sổ kế toán áp dụng tại Công ty 19
1.4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH LEN 19
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT LEN 24
2.1. Quá trình bán hàng tại Công ty 24
2.1.1. Các cách bán hàng 24
2.1.2. cách thanh toán 24
2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 25
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 25
2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 25
2.2.1.1.1. Nội dung về doanh thu bán hàng của Công ty 25
2.2.1.1.2. Nội dung hạch toán cụ thể doanh thu bán hàng phát sinh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN 25
2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 32
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 33
2.2.2.1. Nội dung về giá vốn hàng bán của Công ty 33
2.2.2.2. Nội dung hạch toán cụ thể giá vốn hàng bán phát sinh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN 34
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 38
2.2.3.1. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh của công ty 38
2.2.3.2. Nội dung hạch toán cụ thể chi phí quản lý kinh doanh phát sinh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN 39
2.2.4. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 45
2.2.4.1. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh 45
2.2.4.2. Nội dung hạch toán cụ thể kế toán xác định kết quả kinh doanh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN 45
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51
1.1. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 51
1.2. Một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty. 52
1.3. Kết luận 54
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT LEN

2.1. Quá trình bán hàng tại Công ty
2.1.1. Các cách bán hàng
- cách bán hàng trực tiếp
Bán hàng trực tiếp là cách giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho của doanh nghiệp. Khi giao hàng hay cung cấp dịch vụ cho người mua, doanh nghiệp đã nhận được tiền hay có quyền thu tiền của người mua, giá trị của hàng hoá đã thực hiện được vì vậy quá trình bán hàng đã bán hoàn thành, doanh thu bán hàng và cung cấp đi cho khách hàng.
- cách gửi hàng đi cho khách hàng
cách gửi hàng đi là cách bên bán gửi hàng đi cho khách hàng theo các điều kiện của hợp đồng kinh tế đã ký kết số hàng gửi đi vẫn thuộc quyền kiểm soát của bên bán, khi khách hàng thanh toán hay chấp nhận thanh toán thì hợp ích và rủi ro được chuyển giao toàn bộ cho bên mua, giá trị hàng hoá đã được thực hiện là thời điểm bên bán được ghi nhận doanh thu bán hàng.
2.1.2. cách thanh toán
- Bán hàng thu tiền ngay ( thanh toán nhanh )
Theo cách này, hàng hoá của công ty sau khi giao cho khách hàng phải được thanh toan ngay bằng mặt, séc hay chuyển khoản
- Bán hàng chưa thu được tiền ngay ( thanh toán chậm )
Đây là hình thức mua hàng trả tiền sau. Theo hình thức này khi công ty xuất hàng thí số hàng đó được coi là tiêu thụ và kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu và theo dõi trên (sổ chi tiết công nợ).

2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1.1. Nội dung về doanh thu bán hàng của Công ty
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Phản ánh tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Là toàn bộ số tiền thu được hay sẽ thu được sau khi Công ty đã giao sản phẩm, hàng hóa hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán.
- Tài khoản sử dụng:
+ TK 511 "Doanh thu bán hàng" để phản ánh số tiền thu được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ.
+ TK 131 "Phải thu của khách hàng", TK 111 "Doanh thu bán hàng", TK 112 "Tiền gửi ngân hàng" để phản ánh tình hình thanh toán của khách hàng về số nợ phải thu, số tiền đã thu của khách hàng.
+ TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước" phản ánh phần thuế phải nộp Nhà nước sau khi đã khấu trừ (chủ yếu là sử dụng TK 3331- thuế GTGT phải nộp). Số thuế GTGT phải nộp được tính bằng phương pháp khấu trừ với mức thuế suất là 10%.
- Chứng từ sử dụng: Để xác định doanh thu bán hàng kế toán căn cứ vào các chứng từ
+Đơn đặt hàng
+Hợp đồng kinh tế
+Hoá đơn GTGT
+Phiếu thu
+Giấy báo Có
2.2.1.1.2. Nội dung hạch toán cụ thể doanh thu bán hàng phát sinh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©