Cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực tiễn thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THÂN TÀU.
I. Bảo hiểm thân tàu ..................................................................................... 9
1. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm thân tàu ...........................................9
2. Khái niệm bảo hiểm thân tàu… ................................................................11
3. Các hình thức bảo hiểm thân tàu…...........................................................12
4. Các điều kiện bảo hiểm thân tàu...............................................................14
II. Hợp đồng bảo hiểm thân tàu. ...................................................................16
1. Khái niệm về hợp đồng bảo hiểm thân tàu................................................16
1.1. Khái niệm và phân loại hợp đồng bảo hiểm thân tàu..............................16
1.2. Nội dung hợp đồng bảo hiểm thân tàu ...................................................17
1.3. Hình thức pháp lý của hợp đồng bảo hiểm thân tàu ...............................19
1.4. Các bên trong hợp đồng bảo hiểm thân tàu............................................20 1.4.1 Bên tham gia bảo hiểm. .......................................................................20
1.4.2. Bên bảo hiểm......................................................................................21
2. Quy trình giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu ....................22
2.1 Giao kết hợp đồng bảo hiểm thân tàu.......................................................22
2.1.1. Yêu cầu bảo hiểm… ...........................................................................23
2.1.2. Chấp nhận bảo hiểm ...........................................................................23
2.2. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu..................................................24
3. Cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu
3.1. Các nguồn luật điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm thân tàu. ........................32
3..1.1. Các điều ước quốc tế chi phối bảo hiểm thân tàu .............................32
3.1..2. Luật quốc gia. ....................................................................................35
3.1.3. Tập quán hàng hải. .............................................................................37
Chương II
THỰC TRẠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP
ĐỒNG BẢO HIỂM THÂN TÀU CỦA CÁC CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
I. Thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công
ty hàng hải Việt Nam. ................................................................................38
1. Hình thức tham gia bảo hiểm thân tàu chủ yếu của các công ty hàng hải
Việt Nam....................................................................................................38 2. Tình hình giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công
ty hàng hải Việt Nam..................................................................................39
II. Đánh giá về thực trạng cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp
đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam. ......................54
1. Thuận lợi................................................................................................54
2. Khó khăn................................................................................................57
Chƣơng III
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN CẢI THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC GIAO
KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THÂN TÀU CỦA CÁC CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM.
I. Một số kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tham gia bảo hiểm thân tàu của
các công ty hàng hải Việt Nam.....................................................................68
II. Một số kiến nghị góp phần cải thiện cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực
hiện hợp đồng bảo thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam. ..................72
Kết luận........................................................................................................79
Tài liệu tham khảo........................................................................................80 1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong ngành giao thông vận tải, vận tải biển đóng một vai tró hết sức
quan trọng, nhất là khi quá trình quốc tế hoá về thương mại phát triển
mạnh thì ngành vận tải đường biển càng đóng vai trò then chốt trong việc
chuyên chở và vận chuyển hành khách, hàng hoá từ nước này sang nước
khác, từ châu lục này sang châu lục khác . . .
Không ai có thể phủ nhận lợi ích kinh tế của ngành hàng hải. Hàng
năm ngành này đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ
cho nền kinh tế của các quốc gia nói riêng và nền kinh tế thế giới nói
chung, lợi nhuận mà ngành hàng hải đem lại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng
thu nhập quốc dân của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, ngành hàng hải có
nhiệm vụ là tổ chức thực hiện các hoạt động vận tải, bốc xếp và dịch vụ
liên quan để phục vụ xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa, góp phần vào
việc tăng khả năng cạnh tranh cũng như mở rộng thị trường cho hoạt động
xuất nhập khẩu của đất nước. Chính vì vây, Việt Nam và các quốc gia trên
thế giới đều hết sức chú trọng vào việc phát triển các đội tàu chuyên chở
hàng hoá bằng đường biển với quy mô lớn và đồng bộ.
Tuy nhiên, do đặc trưng kinh doanh của ngành hàng hải là phạm vi
hoạt động rộng khắp trên các vùng sóng nước và thời gian hành trình trên
biển dài nên phương tiện vận chuyển phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện
thiên nhiên, gánh chịu nhiều rủi ro, hiểm hoạ như: Thiên tai, thời tiết xấu,
bão lốc, sóng thần, cướp biển, các tai nạn hàng hải (Mắc cạn, đâm va, cháy
nổ …). Đặc biệt là đối với ngành hàng hải của Việt Nam, do hệ thống cảng
biển chưa phát triển, đội tàu của các công ty hàng hải còn nhỏ hẹp về qui mô và chất lượng, số lượng tàu đạt tiêu chuẩn quốc tế chưa nhiều, thêm
vào đó là trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ của đội ngũ thuyền viên chưa cao.
Do đó trong quá trình vận tải của tàu ngoài những tổn thất do tai nạn bất
ngờ có thể xảy ra còn gặp phải rất nhiều tổn thất không đáng có.
Với đặc trưng kinh doanh như vậy, việc mua bảo hiểm thân tàu cho
đội tàu của mình đối với các công ty hàng hải là một giải pháp tốt nhằm
đảm bảo tài sản, ổn định tài chính khi xảy ra tổn thất và đảm bảo kinh
doanh có lãi. Trên thực tế, nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu được tiến hành ở
Việt Nam từ năm 1965 nhưng thị trường bảo hiểm thân tàu ở Việt Nam
còn nhỏ bé, chưa phát triển do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vấn đề đặt ra
là làm thế nào để nâng cao hiệu quả của việc giao kết và thực hiện hợp
đồng bảo hiểm thân tàu giữa các công ty hàng hải và các doanh nghiệp bảo
hiểm, thúc đẩy thị trường bảo hiểm thân tàu phát triển. Với mong muốn
được đóng góp một phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu nghiệp vụ bảo hiểm
thân tàu và nâng cao hiệu quả của việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo
hiểm thân tàu em xin chọn tề tài: “cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực
hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam”
làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Em xin chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm đưa ra những khó khăn
trong việc tham gia bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải cũng như
một số hạn chế trong việc kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu của các
công ty bảo hiểm và mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào việc
nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu nói riêng và thúc đẩy thị trường bảo hiểm
thân tàu ở Việt Nam phát triển nói chung.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Bảo hiểm hàng hải là một lĩnh vực rộng, bao gồm nhiều nghiệp vụ
như: bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển, bảo
hiểm thân tàu biển, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu… Vì vậy
trong khuôn khổ hạn hẹp của luận văn này, em chỉ tập trung vào nghiên
cứu nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu. Phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong
pháp luật về bảo hiểm của Việt Nam, thị trường bảo hiểm thân tàu ở Việt
Nam, các công ty hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm Việt
Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân tàu.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Những vấn đề của
lý luận và thực tiễn đều được xem xét trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ
thể.
- Phương pháp thống kê kinh tế: Tổng hợp số liệu, nghiên cứu các số
liệu rút ra từ các kết luận.
- Phương pháp phân tích tổng hợp: Mổ xẻ, bóc tách vấn đề từ đó rút
ra những kết luận mang tính bản chất.
- Phương pháp so sánh và đối chiếu.
5. Kết cấu luận văn Luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau:
- Chương I: Lý luận chung về cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực
hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu.
- Chương II: Thực trạng cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực hiện
hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam.
- Chương III: Một số kiến nghị góp phần cải thiện cơ sở pháp lý cho việc
giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải
Việt Nam.
Do thời gian nghiên cứu, khả năng và kinh nghiệm còn hạn chế, chắc
rằng luận văn không tránh khỏi một số sai sót. Em rất mong nhận được sự
chỉ dẫn thêm của thầy cô, bạn bè và các chuyên gia bảo hiểm hàng hải.
Em xin gửi lời Thank chân thành đến THS. Hồ Thuý Ngọc- Giáo viên
Bộ môn Luật Trường Đại Học Ngoại Thương, người đã dành thời gian và
công sức, nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt
nghiệp này.
Đồng thời em cũng xin gửi lời Thank chân thành tới các thầy cô, bạn
bè Trường Đại Học Ngoại Thương đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em
trong việc sưu tầm tài liệu và hoàn thành tốt luận văn này. bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thân tàu hay giải quyết tranh chấp
hàng hải…Các cơ quan toà án hay trọng tài kinh tế sẽ gặp khó khăn khi
giải quyết các vụ tranh chấp về khiếu nại đòi bồi thường tổn thất từ hợp
đồng bảo hiểm thân tàu hay các tranh chấp về hàng hải có liên quan đến
khả năng đi biển của tàu biển Việt Nam. Vì vậy rất cần có một hành lang
pháp lý đầy đủ, thuận tiện, phục vụ tốt cho nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu ở
nước ta nói riêng và phục vụ tốt cho hoạt động hàng hải nói chung.
- Qui định của pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ của ngƣời tham gia
bảo hiểm còn khá dƣờm dà.
Qui định của pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ của người tham gia bảo
hiểm còn khá dườm dà và chồng chéo. Thực trạng này thường gây nhiều
trở ngại cho người tham gia bảo hiểm trong quá trình giao kết và thực hiện
hợp đồng bảo hiểm nói chung và hợp đồng bảo hiểm thân tàu nói riêng.
Trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm thân tàu được qui định ở nhiều
giai đoạn khác nhau trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng bảo
hiểm. Trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm thân tàu được qui định từ
thời điểm giao kết hợp đồng. Bộ Luật hàng hải việt Nam năm 2005 qui
định, “người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho người bảo hiểm
biết tất cả các thông tin mà mình biết hay phải biết liên quan đến việc
giao kết hợp đồng bảo hiểm có ảnh hưởng đến việc xác định khả năng xảy
ra rủi ro hay quyết định của người bảo hiểm về việc nhận bảo hiểm và
các điều kiện bảo hiểm”, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 cũng qui định,
“Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung
cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp
bảo hiểm”. Sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết thì người tham gia bảo
hiểm lại phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin về bất kỳ sự

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©