Nghiên cứu tích hợp hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 cho công ty TNHH nhà thép tiền chế

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Nghiên cứu tích hợp hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 cho công ty TNHH nhà thép tiền chế zamil việt nam
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................... 4
1.1. Giới thiệu về HTQLMT ISO 14001 và HTQL AT&SKNN OHSAS 18001 ... 4
1.1.1. HTQLMT – ISO 140001 ......................................................................... 4
1.1.2. Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 ....... 6
1.1.3. Những lợi ích khi các DN áp dụng ISO 14001/OHSAS 18001 ................ 8
1.2. Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001 và Hệ thống quản
lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 .......................................... 10
1.2.1. Trên thế giới .......................................................................................... 10
1.2.2. Tại Việt Nam ........................................................................................ 14
1.3. Hệ thống quản lý tích hợp IMS .................................................................... 17
1.3.1. Khái niệm về IMS ................................................................................. 17
1.3.2. Khó khăn và lợi ích của IMS ................................................................. 18
1.3.3. Mô hình IMS ......................................................................................... 19
1.4. Cơ sở khoa học của mô hình tích hợp hệ thống quản lý ............................... 19
1.4.1. Mô hình PDCA ..................................................................................... 19
1.4.2. Mô hình quản lý chất lượng toàn diện ................................................... 22
1.4.3. Mô hình Ma trận IMS ............................................................................ 26
CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................... 28
iv
2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu. ........................................... 28
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu: ......................................................................... 28
2.1.2. Thời gian nghiên cứu. ........................................................................ 28
2.1.3. Đối tượng nghiên cứu. ....................................................................... 28
2.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ........................................ 31
2.2.1. Phương pháp luận. ............................................................................. 31
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu.................................................................... 32
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................ 34
3.1. Hiện trạng HTQLMT và HTQL AT& SKNN của ZSV ............................... 34
3.1.1. Hiện trạng quản lý môi trường theo ISO 14001 của ZSV ...................... 34
3.1.2. Hiện trạng quản lý an toàn-SKNN theo OHSAS 18001 ......................... 43
3.2. Những tồn tại khi áp dụng song song hai hệ thống ISO 14001 và OHSAS 18001
riêng biệt của ZSV ............................................................................................. 51
3.3. Nghiên cứu lựa chọn mô hình tích hợp cho ZSV .........................................53
3.3.1. Lựa chọn mô hình tích hợp .................................................................... 53
3.3.2. Khó khăn và thuận lợi của ZSV khi tiến hành tích hợp HTQL. .............. 55
3.4. Đề xuất hệ thống quản lý tích hợp cho ZSV ................................................ 56
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ........................................................................ 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 98
PHỤ LỤC 1 – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MTXQ VÀ MTLĐ................................ 101
Phụ lục 2: Chính sách Môi trường và Chính sách an toàn…………………………109
Phụ lục 3: Bảng A- xác định các mối nguy quan trọng……………………………111
Phụ lục 4: Hướng dẫn nhận biết, thu gom và quản lý chất thải……………………113
Phụ lục 5: Các quy định AT……………………………………………………….118
Phụ lục 6: Kế hoạch khẩn cấp……………………………………………………..126
Phụ lục 7: Các bảng phỏng vấn sâu………………………………………………..113
Phụ lục 8: Hình ảnh minh họa……………………………………………………..146 CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Hiện trạng HTQLMT và HTQL AT& SKNN của ZSV
3.1.1. Hiện trạng quản lý môi trường theo ISO 14001 của ZSV
3.1.1.1. Các nguồn ô nhiễm chính
• Khí thải, nhiệt độ và tiếng ồn
 Bụi: phát sinh từ các khâu trong quá trình sản xuất
 Tiếng ồn: Tiếng ồn phát sinh từ hai nguồn ô nhiễm chính đó là từ hoạt động
vận chuyển của các phương tiện vận chuyển và từ quá trình vận hành các thiết
bị máy móc.
 Nguồn ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển: đây là nguồn phát sinh
tiếng ồn không thể tránh khỏi, thuộc dạng phân tán và khó kiểm soát.
 Nguồn ồn phát sinh từ quá trình vận hành máy móc thiết bị: nguồn này cũng
khó kiểm soát chỉ có thể dùng các biện pháp giảm thiểu.
 Hơi hóa chất và dung môi phát sinh từ quá trình hàn và sơn.
• Nước thải
 Nước mưa: hiện tại công ty có hệ thống thoát nước mưa nên toàn bộ lượng
nước mưa sẽ được thu gom vào hệ thống này sau đó được xả vào hệ thống
thoát nước chung của KCN Nội Bài.
 Nước thải: nước thải của ZSV được phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán
bộ công nhân viên hàng ngày, không dùng nước cho hoạt động sản xuất vì vậy
tại ZSV nước thải là nước thải sinh hoạt. Lưu lượng thải trung bình là
65m3/ngày đêm [3]. Lượng nước thải này sẽ chảy về khu xử lý nước thải tập
trung của KCN Nội Bài để xử lý trước khi xả thải ra ngoài MT. Tuy nhiên,
ZSV vẫn tiến hành phân tích chất lượng 2 lần/năm.
• Chất thải rắn
Chất thải rắn của ZSV bao gồm: rác thải Công nghiệp, rác thải nguy hại và rác
thải sinh hoạt, tuân thủ nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất
thải rắn và phế liệu.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©